Ważne zmiany prawne dla firm, którym do 31 grudnia 2025′ będą kończyć się decyzje na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów

W najbliższych dniach uchwalona zostanie Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która wprowadzi zmiany m.in. w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zobacz na jakim etapie procesu legislacyjnego jest projekt ustawy >>

 

Nowy wniosek składać nie później niż trzy miesiące przed upływem ważności decyzji

 

Zmiany dotyczyć będą pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów oraz zezwoleń na przetwarzanie odpadów.

Posiadacz odpadów powinien w terminie nie później niż trzy miesiące przed upływem czasu obowiązywania swojego pozwolenia/zezwolenia złożyć wniosek o wydanie nowej decyzji. W takim przypadku, jeżeli z różnych przyczyn organ administracyjny nie wyda nowego pozwolenia/zezwolenia to termin ważności nie wygasa aż do 31 grudnia 2025 r. lub do czasu wydania decyzji lub pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia.

Przy układaniu planu działań do złożenia nowej dokumentacji należy również pamiętać, że do wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów trzeba dołączyć operat przeciwpożarowy. Jeżeli w stosunku do aktualnej decyzji zachodzą zmiany w gospodarce odpadami mogące mieć wpływ na zapisy w operacie ppoż. to wówczas należy go zaktualizować. Należy więc przewidzieć w harmonogramie prac dodatkowy czas potrzebny na opracowanie i uzgodnienie z Komendantem Straży Pożarnej nowego operatu.

 

Najważniejsze zmiany

 

Art. 41. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.8) w art. 193 po ust. 1b dodaje się ust. 1c–1e w brzmieniu:

„1c. W okresie do dnia 31 grudnia 2025 r. pozwolenie, o którym mowa w art. 180a, nie wygasa, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż trzy miesiące przed upływem czasu, na jaki zostało wydane to pozwolenie, złoży wniosek o wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

1d. Dotychczasowe pozwolenie, o którym mowa w art. 180a, wygasa w dniu następującym po dniu, w którym:

1) nowe pozwolenie, decyzja o odmowie wydania nowego pozwolenia albo decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania nowego pozwolenia stały się ostateczne, albo

2) wniosek o wydanie nowego pozwolenia właściwy organ pozostawił bez rozpatrzenia.

1e. Posiadacz odpadów jest zobowiązany do utrzymania zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 187, przez cały okres obowiązywania pozwolenia.”

Art. 43. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250 i 1726) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 48a:

  1. a) w ust. 8 po wyrazach „mających wpływ na wysokość określonego zabezpieczenia roszczeń” dodaje się wyrazy „lub jego formę”,
  2. b) w ust. 18 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) w przypadku wydania ostatecznego postanowienia o zmianie formy zabezpieczenia roszczeń.”,
  3. c) po ust. 18 dodaje się ust. 18a w brzmieniu:

„18a. W przypadku, o którym mowa w ust. 18 pkt 4, zwrot zabezpieczenia roszczeń w dotychczasowej formie następuje po wniesieniu przez posiadacza odpadów zabezpieczenia roszczeń w nowej formie.”,

  1. d) w ust. 19 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) ostateczne postanowienie, w którym określono nową formę zabezpieczenia roszczeń, i odpowiednio informację o wpłaceniu zabezpieczenia roszczeń w formie depozytu albo oryginał gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.”;

2) po art. 226 dodaje się art. 226a w brzmieniu:

„Art. 226a. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 2025 r. zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów nie wygasa ze względu na upływ czasu, na jaki zostało wydane, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż trzy miesiące przed upływem tego czasu złoży wniosek o wydanie nowego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

  1. Dotychczasowe zezwolenie na zbieranie odpadów zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa w dniu następującym po dniu, w którym:

1) nowe zezwolenie, decyzja o odmowie wydania nowego zezwolenia albo decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania nowego zezwolenia stały się ostateczne, albo

2) wniosek o wydanie nowego zezwolenia właściwy organ pozostawił bez rozpatrzenia.

  1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, posiadacz odpadów jest zobowiązany do utrzymania zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a, przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, o której mowa w art. 48a ust. 18.”.

 

Ekologus może pomóc w uzyskaniu lub aktualizacji Twoich decyzji

 

Doświadczony partner w biznesie stanowi doskonałe wsparcie w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Zespół ekspertów Ekologus Sp. z o.o. zapewni Państwa Firmie bezpieczne funkcjonowanie w obszarze wymaganych prawem pozwoleń administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, zarówno na etapie realizacji różnorodnych projektów inwestycyjnych, jak i rozbudowy czy zmian technologicznych w przedsiębiorstwie.

Jeżeli niebawem kończy się Państwu ważność decyzji na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów zapraszamy do kontaktu!

 

Autor: Paulina Rączka

Powrót

Może Cię również zainteresować

EKO check-lista na koniec 2023′ (i nie tylko)

EKO check-lista na koniec 2023′ (i nie tylko)

Na przedsiębiorcach spoczywa szereg obowiązków związanych z prowadzeniem działalności. Do dosyć istotnych należą obowiązki z zakresu ochrony środowiska. Za ich nieprzestrzeganie grożą kary finansowe od 500 zł do 1.000.000 zł, a w przypadku rażących…

29.12.2023

Czytaj dalej
Czym jest GOZ i jakie są jego założenia

Czym jest GOZ i jakie są jego założenia

GOZ czyli Gospodarka o obiegu zamkniętym czy też Gospodarka obiegu zamkniętego, to pojęcia obecne od niedawna w debacie publicznej, prawodawstwie i rzeczywistości gospodarczej. Dziś stają się one jednym z najważniejszych wyzwań i kierunków rozwoju dla społeczeństwa  i przedsiębiorców. ZOBACZ…

10.11.2023

Czytaj dalej

Zaufali nam

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-Rzeszów” S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-Rzeszów” S.A. [2014 r.]

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-Rzeszów” S.A. od kilkunastu lat współpracuje z firmą Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej w zakresie organizacji szkoleń z zakresu ochrony środowiska, opracowania dokumentacji do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz pomiarów środowiskowych w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza i emisji hałasu. (…)

Z wszystkich zleconych prac firma wywiązała się solidnie, w sposób kompleksowy i kompetentny. Współpracę z firmą Ekologus Sp. z o.o. oceniam jako dobrą, dającą pewność i rzetelność wykonanej usługi.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej