EKO-audyty i EKO-przeglądy

Oferujemy szeroką współpracę w zakresie Eko-Przeglądów zewnętrznych zakładów przemysłowych w ujęciu technicznym, dokumentacyjnym oraz ocenę efektywności działań zawiązanych z monitoringiem stanu jakości środowiska. Eko-Audyty mogą dotyczyć sprawdzenia spełniania przez zakład wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, jak również weryfikacji funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Przeglądy zewnętrzne w formie:

 • oceny funkcjonowania miejsc mogących być przyczyną awarii przemysłowej i spowodować szkody w środowisku wraz z propozycją sposobu i metodyki postepowania (zabezpieczenie miejsca, środki ochrony);
 • identyfikacja i weryfikacja miejsc potencjalnego występowania awarii przemysłowych (metody zapobiegania awariom);
 • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska w praktyce;
 • klasyfikacja zakładu pod kątem ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej.

W przypadku nieprawidłowego monitoringu urządzeń instalacji dochodzi do awarii przemysłowych, z czym wiąże się odpowiedzialność prawna i karna. Oferujemy zatem przeprowadzenie czynności polegających na ocenie efektywności działań monitorujących procesy. Działania te zakończone będą raportem podsumowującym.

1. Eko-przegląd

Zarządzający firmą odpowiada prawnie za przestrzeganie wymogów stawianych przez prawo ochrony środowiska. Na nim spoczywa również obowiązek monitoringu oraz wywiązywania się z warunków posiadanych w decyzjach, pozwoleniach zintegrowanych oraz dbałość o ich aktualizację, gdy są istotne zmiany lub inwestycje.

Spojrzenie na Zakład przez ekspertów firmy zewnętrznej pozwoli dostrzec to, czego samemu już się nie widzi oraz zlokalizować ewentualne niezgodności z wymaganiami prawnymi i technicznymi.

Eko-przegląd obejmuje

EKO-Audyty - Wizja lokalna Wizję lokalną w zakładzie
EKO-Audyty - Identyfikacja obowiązków Identyfikację obowiązków i sprawdzenie spełniania przez zakład wymagań określonych przepisami ochrony środowiska oraz decyzjami administracyjnym, m.in. bilanse zużycia mediów, gospodarka odpadami, sposoby zabezpieczenia miejsc magazynowania surowców, materiałów niebezpiecznych lub odpadów przed awariami i niekontrolowanymi wyciekami.
EKO-Audyty Przegląd i analiza dokumentacji Przegląd i analizę dokumentacji, pozwoleń oraz danych udostępnionych przez zakład
EKO-Audyty identyfikacja właściwych wymagań Identyfikację właściwych wymagań prawnych wobec zakładu w zakresie ochrony środowiska, m.in. w obszarze gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza czy ochrony środowiska przed hałasem.

Jako podsumowanie EKO-Przeglądu przekażemy Państwu RAPORT zawierający zestawienie informacji o przepisach prawnych i innych wymaganiach dotyczących zakładu, jak one są spełniane oraz zalecenia i uwagi naszych ekspertów. Raport ten może stanowić podstawę dla Zarządu do weryfikacji dotychczasowych działań oraz planowania nowych inwestycji niezbędnych do wyeliminowania zagrożeń lub lepszej prewencji przed awariami i zanieczyszczeniem środowiska.

Potrzebujesz eko-audytu lub eko-przeglądu?

Złóż zapytanie i zamów bezpłatną wycenę

2. Wdrożenia Systemów zarządzania środowiskowego i BHP

W ramach usługi Audytu systemów zarządzania przeprowadza się niezależne badania mające na celu stwierdzenie czy podejmowane działania, ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami oraz, czy ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie zaplanowanych celów.

Celem audytu jest zawsze pomoc Klientowi poprzez obiektywną ocenę sytuacji w przedsiębiorstwie umożliwiając stwierdzenie i skorygowanie ewentualnych nieprawidłowości.

Bierzemy udział w podnoszeniu efektywności organizacji między innymi poprzez dostarczanie rzetelnych, zobiektywizowanych informacji na temat aktualnego stanu jej funkcjonowania.

Przeprowadzamy na potrzeby wewnętrzne naszych Klientów różnego rodzaju audyty, dla różnych obszarów:

EKO-Audyty- audyt spełaniania wymagań prawnych Audytu spełniania wymagań prawnych z ochrony środowiska
EKO-Audyty Konsultacje Techniczne Konsultacje techniczne przy opracowaniu i wdrażaniu wymagań technicznych wg norm: ISO 14001: 2015, ISO 45 001
EKO-Audyty Przygotowanie zakładu do certyfikacji Przygotowanie zakładu do certyfikacji na zgodność z ISO 14001:2015 lub ISO 45 001 wraz z auditem wewnętrznym
EKO-Audyty- audyt zerowy Audyt zerowy dokumentacji systemowej oraz funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w zakładzie
EKO-Audyty - audyt okresowy Audyt okresowy w celu doskonalenia systemu zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania Środowiskowego
EKO-Audyty szkolenie doskonalące Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych różnych systemów zarządzania: ISO 14001: 2015, ISO 45001 (OHSAS)- BHP, ISO 50001.
EKO-Audyty - audyt zerowy BHP Audyt zerowy dokumentacji systemowej oraz funkcjonowania systemu zarządzania BHP – w zakładzie
EKO-Audyty - opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015
EKO-Audyty - Szkolenia dla audytorów wewnętrznych Szkolenia na audytorów wewnętrznych powyższych systemów zarządzania

Korzyści dla Klientów

 • Uzyskanie obiektywnej i wiarygodnej informacji na temat zgodności systemu z wymaganiami;
 • Możliwość skorzystania z instrumentu w zarządzaniu pozwalającym osiągnąć cele wyznaczone w ramach polityki jakości;
 • Uzyskanie rekomendacji w obszarze potrzeby doskonalenia lub podjęcia działań korygujących lub zapobiegawczych;
 • Budowanie dobrych relacji wewnątrz organizacji, rozwój i doskonalenie systemu zarządzania.

Ponadto w ofercie

 • Pomoc w opracowaniu dokumentacji systemowej;
 • Przeprowadzanie auditów spełniania przepisów Prawa Ochrony Środowiska;
 • Szkolenia wstępne i doskonalące na auditorów wewnętrznych;
 • Doradztwo przy wdrażaniu systemów zarządzania oraz z zakresu doskonalenia systemów.

Zespół naszych konsultantów to Doświadczeni trenerzy a jednocześnie czynni auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących. Specjaliści, posiadający wiedzę i doświadczenie w określaniu słabych punktów systemu stale współpracujący z ekspertami danego obszaru.

Potrzebujesz doskonalenia i rozwoju swojego systemu lub szkolenia personelu?

Złóż zapytanie i zamów bezpłatną wycenę

Zaufali nam między innymi

Jesteście zakładem o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii?

Możemy przygotować dla Twojego zakładu odpowiednie dokumentację.

Zobacz ofertę

Potrzebujesz przegląd spełniania wymagań w zakresie BHP i P.Poż.

po zbadaniu stan jakości terenu pod nową inwestycję lub przed sprzedażą / zakupem gruntu?

Zobacz ofertę
Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej