Szkolenia i rozwój

Szkolenia otwarte
Szkolenia zakmnięte
Szkolenia indywidualne

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z wszystkimi komponentami środowiska – powietrzem, wodą, ziemią oraz glebą. Poruszane zagadnienia to m.in.: ochrona powietrza, pozwolenia i standardy emisyjne, gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka wodno-ściekowa, procesy inwestycyjne, ochrona środowiska gruntowo-wodnego, KOBiZE, opłaty i sprawozdawczość, obowiązki zarządzających składowiskiem odpadów, REACH i CLP, Systemy Zarządzania i BHP. Śledząc najnowsze zmiany legislacyjne i potrzeby rynku na bieżąco aktualizujemy zakres naszych szkoleń.

Najbliższe szkolenia

Kompendium Wiedzy z Ochrony Środowiska
23.09.2024 - 27.09.2024
2 miesiące do szkolenia

Kompendium Wiedzy z Ochrony Środowiska

Kierownik Składowiska Odpadów szkolenie
10.10.2024 - 11.10.2024
2 miesiące do szkolenia

Kierownik Składowiska Odpadów

Kompendium Wiedzy z Ochrony Środowiska
25.11.2024 - 29.11.2024
4 miesiące do szkolenia

Kompendium Wiedzy z Ochrony Środowiska

Kierownik Składowiska Odpadów szkolenie
02.12.2024 - 03.12.2024
4 miesiące do szkolenia

Kierownik Składowiska Odpadów

Szkolenia zamknięte prowadzone i dostosowywane są do indywidualnych potrzeb firm. Tematyka szkoleń zamkniętych realizowana jest m.in. z zakresu ochrony środowiska, zintegrowanych systemów zarządzania.

Szkolenia proponowane są przy potrzebie przeszkolenia co najmniej 5 osób z danej instytucji i dostosowywane do indywidualnych potrzeb Zamawiającego:

 • w zakresie merytorycznym i formie zajęć – metodologię i formę prowadzenia zajęć dopasowujemy do specyfiki omawianych tematów, a bazowy program szkoleń opracowujemy według specyficznych wymagań Klienta wynikających z przeprowadzonej analizy potrzeb;
 • przy doborze lokalizacji i terminu – miejsce i czas prowadzenia zajęć ustalamy z Klientem indywidualnie – stawiamy na komfort naszych szkoleń;
 • przy ustalaniu kwoty – Klient płaci za realną wielkość zlecenia i faktyczną ilość przeszkolonych osób.
Poproś o wycenę

Lista proponowanych szkoleń

1. Zagrożenia przy stanowiskach pracy z praktycznym instruktażem wykorzystania zestawów awaryjnych

Czytaj więcej

2. Szkolenia z systemów zarządzania

Szkolenia i warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratorium wg ISO/IEC 17025, warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001, a także szkolenia z Systemu Zarządzania Energia wg normy 50001.

 

System zarządzania w laboratorium wg ISO/IEC 17025

Cel szkolenia:

 • zapoznanie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025 dotyczące auditów wewnętrznych;
 • zdobycie wiedzy na temat audytowania systemów zarządzania, sposobach przeprowadzania auditów wewnętrznych, formułowania i dokumentowania niezgodności, podejścia procesowego, analizy ryzyka.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów oraz kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratoriach badawczych pracujących w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025, a także pracowników akredytowanych laboratoriów badawczych.

 

Zintegrowany System Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001

Cel szkolenia:

 • zapoznanie z definicjami i wymaganiami normy ISO 14001;
 • zdobycie wiedzy na temat zasad określania znaczących aspektów środowiskowych i ich nadzorowania;
 • zapoznanie z wymaganiami normy ISO 9001;
 • zdobycie wiedzy na temat oceny polityki jakości, spójności celów z polityką oraz określania niezgodności w systemie zarządzania;
 • zapoznanie z wymaganiami normy PN-N-18001;
 • zdobycie wiedzy na temat przygotowania list kontrolnych oraz oceny sytuacji potencjalnych niezgodności.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania, Auditorów Wewnętrznych, Kadry Kierowniczej.

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają: CERTYFIKAT AUDITORA WEWNĘTRZNEGO Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-EN-18001.

 

System Zarządzania Energia wg normy 50001

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 50001;
 • omówienie wymagań normy EN ISO 50001 oraz możliwość integracji z innymi systemami zarządzania;
 • przeprowadzenie ćwiczeń dotyczących polityki energetycznej, celów i zadań energetycznych.

Adresaci:

Norma ISO 50001 kierowana jest dla wszystkich organizacji:

 • pracownicy odpowiedzialni za System Zarządzanie Energią;
 • osoby zainteresowane poprawą wydajności energetycznej kierownictwo wyższego szczebla.

3. Zasady raportowania do Krajowej bazy KOBiZE – warsztaty

Cel szkolenia:

 • przećwiczenie praktycznych umiejętności podczas pracy na indywidualnych kontach użytkowników w bazie KOBIZE – zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania raportów do Krajowej bazy*;
 • zdobycie wiedzy dotyczącej pozyskiwania danych potrzebnych do sporządzenia raportu KOBiZE oraz ich obróbki;
 • możliwość konsultacji w czasie szkolenia i rozwiązania wątpliwości dotyczących sposobu wprowadzania danych do raportu KOBiZE;
 • możliwość wymiany doświadczeń z prowadzącym szkolenie i z innymi uczestnikami szkolenia.

Adresaci:

 • osoby zajmujące się ochroną środowiska w przedsiębiorstwach, na terenie których są zlokalizowane instalacje, które są lub mogą być objęte pozwoleniem zintegrowanym;
 • pracownicy sektora MŚ.

4. Zasady prewencji i postępowania na wypadek awarii i wycieku substancji ropopochodnych

Cel szkolenia:

 • Budowanie świadomości ekologicznej pracowników skutkującej zwróceniem ich uwagi na to, jak duże znaczenie mają działania zapobiegawcze i prewencja u źródła powstania wycieku substancji ropopochodnych pozwalające uniknąć ich dalszego rozprzestrzenienia oraz zanieczyszczenia środowiska.
 • Omówienie sposobów prewencji oraz eliminacji zagrożeń wynikających z awarii i wycieku substancji ropopochodnych na stanowisku pracy.
 • Zaznajomienie z odpowiedzialnością prawną, ewentualnymi karami, jakie niesie ze sobą powstanie szkód środowiskowych. Praktyczne warsztaty z postępowania w przypadku awarii.

Adresaci:

 • pracownicy zakładów produkcyjnych, magazynów, mający styczność z substancjami ropopochodnymi, mocnymi kwasami, zasadami;
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność, z wykorzystaniem substancji ropopochodnych, stężonych substancji chemicznych;
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność, w wyniku której wprowadzane są ścieki do wód i ziemi (w tym ścieki deszczowe);
 • pracownicy laboratoriów chemicznych, stacji benzynowych, stacji serwisowych, funkcjonariusze Staży Pożarnej i Jednostek Ratownictwa Chemicznego.

5. Obowiązki przedsiębiorstw w zakresie rozporządzenia REACH i CLP ze szczególnym uwzględnieniem zmian w kartach charakterystyki

Cel szkolenia:

Uczestnik zdobędzie wiedzę:

 • na temat obowiązków wynikających z rozporządzeń REACH i CLP;
 • jak poprawnie identyfikować, które obowiązki dotyczą działalności swojej firmy i jak je praktycznie realizować;
 • jak zweryfikować swoje surowce pod kątem zgodności z przepisami; w jaki sposób wymieniać informacje w łańcuchu dostaw;
 • skąd zdobywać informacje na temat swoich obowiązków;
 • na temat karty charakterystyki – jej format, wymagania wynikające z przepisów, czy jest poprawnie sporządzona, jak sformułować uwagi o błędach;
 • o metodach wykorzystania w praktyce zasad klasyfikacji mieszanin;
 • jak prawidłowo oznakować substancje i mieszaniny chemiczne.

Adresaci:

Osoby zajmujące się w przedsiębiorstwie gospodarką chemikaliami oraz kartami charakterystyki.

Dla firm z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorców) istnieje możliwość dofinansowania naszych usług szkoleniowych i doradczych w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Jest to ogólnodostępna, bezpłatna platforma, prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, na której zamieszczane są usługi rozwojowe organizowane m.in. przez naszą firmę. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie usług z Europejskiego Funduszu Społecznego w formie refundacji, w wysokości do 80% poniesionych kosztów. Istotną kwestią przy uzyskaniu refundacji jest wielkość przedsiębiorstwa i ilość zatrudnianych pracowników. Przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z naszych usług rozwojowych musi skontaktować się z operatorem działającym na terenie swojego województwa, wypełnić wniosek, podpisać umowę, a następnie zgłosić się na usługę przez portal Bazy Usług Rozwojowych oraz wypełnioną kartę zgłoszenia.

W 2017 roku nasza firma przeszła pomyślną weryfikację świadczonych usług uzyskując Certyfikat jakości usług szkoleniowo-doradczych według Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0 wydany przez Dekra Certification Sp. z o.o. Standard ten skoncentrowany jest na czterech obszarach:

 • zarządzanie firmą;
 • sposób świadczenia usług;
 • kompetencje kadr;
 • organizacja i logistyka usług.

Posiadamy również wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dzięki któremu możemy prowadzić szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy finansowane ze środków publicznych.

Oferowane przez nas usługi rozwojowe to także doradztwo w zakresie ochrony środowiska dotyczące m.in. przeglądu dokumentacji, które posiada Zakład, wymagań prawnych jakie musi spełniać, obiegu dokumentacji środowiskowych, a także mentoring. Istnieje również możliwość przygotowania i przeprowadzenia szkolenia zamkniętego według indywidualnych potrzeb, dla dowolnej grupy pracowników, które będą dofinansowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Mentoring – oferta kierowana do osób, które skorzystały z naszej oferty szkoleniowej. Stanowi on kolejny etap wsparcia dla pracowników, sprawdzający i pomagający lepiej wdrożyć zdobytą wiedzę w realiach pracy w swoim przedsiębiorstwie. Formuła usługi rozwojowej obejmuje warsztaty w formie analizy odpowiedniej dokumentacji wraz z wyjaśnieniami prowadzącego z możliwością bezpośredniego zadawania pytań w trakcie trwania usługi. Przewidziana jest także dyskusja i analiza zagadnień problemowych (dotyczących tematyki poruszanej w trakcie mentoringu) przedstawianych przez uczestników.

Zapytaj o wycenę

Sposób naszej pracy

Każdy projekt szkoleniowy przygotowujemy z należytą starannością, dbając o jakość merytoryczną szkolenia, profesjonalne podejście do potrzeb i oczekiwań odbiorców oraz o standard obsługi przed, w trakcie i po szkoleniu.

Zapewniamy wykłady w salach szkoleniowych o podwyższonym standardzie, wyżywienie – przerwy kawowe oraz obiady, organizację czasu wolnego podczas kilkudniowych szkoleń. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów drukowanych oraz zaświadczenie imienne o uczestnictwie w szkoleniu, jak również może ubiegać się o certyfikat (po zdaniu stosownego egzaminu).

Ważny komunikat

Od kwietnia 2020 r. szkolenia będą prowadzone w formie ON-LINE!

Realna wiedza od specjalistów z branży

Starannie wyselekcjonowany zespół profesjonalnych wykładowców, trenerów i ekspertów w wielu dziedzinach, przekłada się na wysoki poziom organizowanych szkoleń. Zależy nam na wymiernym efekcie i rzeczywistym transferze wiedzy oraz doświadczeń, aby realnie poprawić umiejętności przydatne w pracy.

Nasi wykładowcy dostępni są dla uczestników po szkoleniu w ramach darmowych konsultacji.

Proponowane formy szkoleń w kraju i za granicą

 • Szkolenia, seminaria;
 • Kursy, treningi;
 • Warsztaty techniczne;
 • Konferencje;
 • Wymiana doświadczeń i myśli technicznych;
 • Wyjazdy studyjne.

Organizowane przez firmę szkolenia mają charakter teoretyczny i praktyczny.

Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania uczestników w zagadnienia, poszczególne tematy mogą być modyfikowane i wzbogacane o liczne ćwiczenia i studia przypadków. Podczas warsztatów stosowane są interaktywne formy treningu, pozwalające przyswajać wiedzę i rozwijać umiejętności.

UPRAWNIENIA EKOLOGUS SP. Z.O.O.

Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm szkoleniowych w Polsce. Szkolimy od 1994 roku.

Jesteśmy wpisani na listę firm uprawnionych do szkoleń i wydawania certyfikatów i zaświadczeń – WUP.

Byliśmy założycielami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i realizujemy nasze usługi w oparciu o jej standardy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Rejestr Instytucji Szkoleniowych WUP w Katowicach nr ewidencyjny: 2.24/00053

BTECedexcel

Międzynarodowy certyfikat wg standardów BTEC Szkolenia, Treningi i Doradztwo w rozwoju organizacji

pifs

Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Zaufali nam między innymi

Potrzebujesz przegląd spełniania wymagań w zakresie BHP i P.Poż.

po zbadaniu stan jakości terenu pod nową inwestycję lub przed sprzedażą / zakupem gruntu?

Zobacz ofertę

Potrzebujesz analizę wyników lub opracowanie planu remediacji

po zbadaniu stan jakości terenu pod nową inwestycję lub przed sprzedażą / zakupem gruntu?

Zobacz naszą ofertę remediacji
Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej