Dokumentacje środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Od 1989 roku Zespół firmy Ekologus Sp. z o.o. przygotowuje Specjalistyczne Ekspertyzy oraz Dokumentacje z zakresu ochrony środowiska, niezbędne do uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych, wymaganych do prawidłowego prowadzenia instalacji oraz uruchamiania nowych inwestycji w zakładach przemysłowych. Przygotowujemy także dokumentacje dla administracji.

 1. Instalacje IPPC wymagające posiadania Pozwolenia Zintegrowanego – PZ: wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego, raporty początkowe, analizy konieczności wykonania raportu początkowego, raporty końcowe, ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego.
 2. Nowe inwestycje – Raporty ROŚ (Raport o oddziaływaniu inwestycji na Środowisko) i KIP (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia).
 3. Istniejące oraz nowe zakłady (nie wymagające PZ oraz ROŚ): pozwolenia sektorowe, tj. pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwolenia na wytwarzanie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów, sprawozdawczość i KOBiZE, REACH i CLP oraz inne dokumentacje z zakresu ochrony środowiska wg potrzeb Klientów.
 4. Zakłady o zwiększony lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych.
 5. Dokumentacje dla administracji.

1. Dokumentacje dla Instalacji IPPC

Pozwolenia zintegrowane

Od 2002 roku przygotowujemy dokumentacje do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla firm, które wówczas zostały objęte takim obowiązkiem. W kolejnym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku (Dz. U. 2014, poz. 1169), zostały wymienione wszystkie (dotychczasowe i dodano nowe) rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Nasz Zespół ekspertów z różnych dziedzin, wykonuje kompleksowe dokumentacje w celu uzyskania pozwoleń zintegrowanych dla nowych instalacji oraz aktualizacje na wprowadzone zmiany dla istniejących instalacji IPPC. Zakres dokumentacji wykonujemy zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Ustawie Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627, z póź. zm. §208 pkt 1oraz pkt 2) Ekologus Sp. z o.o. jest autorem kilkuset wniosków o uzyskanie lub zmianę pozwoleń zintegrowanych wykonanych dla instalacji z grupy największych zakładów przemysłowych w Polsce m.in. z takich branż: chemicznej, petrochemicznej, metalurgicznej, odlewniczej, galwanicznej, szklarskiej, obróbki metali i składowisk odpadów, spożywczej oraz chowu drobiu.

100% opracowanych przez nas wniosków uzyskało pozwolenie zintegrowane.

Raport początkowy

Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadziła nowy obowiązek dla przedsiębiorstw posiadających instalacje IPPC, czyli wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Mówi ona o tym, iż jeśli eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, jest on zobowiązany wykonać:

 • raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej „raportem początkowym” (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627, z póź. zm. §208 pkt 2 podpunkt 4a)

Raport końcowy

Dla zamykanych instalacji IPPC wykonujemy raporty końcowe wraz z monitoringiem stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego na zakres jaki był badany do raportu początkowego. Ustawa POŚ mówi, iż:

 • przed przystąpieniem do zakończenia eksploatacji instalacji, dla której wymagany był raport początkowy, należy przedłożyć właściwemu organowi raport końcowy o stanie końcowym zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko, zwany dalej „raportem końcowym” (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627, z póź. zm. §217b)

Ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego

Spółka Ekologus od 2014 roku rozpoczęła prace związane ze wsparciem zakładów posiadających instalacje IPPC, w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego związanego z raportowaniem stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego, w tym:

 1. Określenie rodzaju substancji jakie powinny być ujęte w raporcie początkowym.
 2. Określenie środowiska hydrogeologicznego terenu, na którym zlokalizowany jest zakład.
 3. Wyznaczenie ilości i miejsc poboru próbek gleby, ziemi i wód gruntowych oraz głębokości odwiertów.
 4. Prowadzenie pod nadzorem uprawnionego geologa odwiertów geośrodowiskowych i akredytowany pobór próbek.
 5. Przygotowanie i analizy gleby, ziemi i wody podziemnej w akredytowanym laboratorium.
 6. Opracowanie wyników badań i wskazanie jakie dalsze kroki należy podjąć oraz jaki rodzaj dokumentacji należy opracować. Zakres dalszych prac uzależniony jest od występowania przekroczeń dopuszczalnych stężeń w gruncie lub wodach dla badanych substancji:
  • Raport początkowy/końcowy;
  • Ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska

Ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska

Ocena występowania zagrożenia – wykonywana w przypadku wystąpienia przekroczenia zawartości dopuszczalnych w glebie, w ziemi i/lub w wodach gruntowych, substancji powodujących ryzyko dla zdrowia człowieka, wymienionych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi Dz.U.2016 poz. 1395 oraz innych substancji nie wymienionych w ww. Rozporządzeniu a uwalnianych z instalacji IPPC.

2. Dokumentacje wymagane dla nowych inwestycji

Dokumentacje środowiskowe wymagane w procesie inwestycyjnym muszą zostać wykonane przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska mają często znaczący wpływ na przebieg procesu inwestycyjno-budowlanego.

Już w fazie przedinwestycyjnej należy kompleksowo ocenić planowane przedsięwzięcia inwestycyjne, poczynając od przygotowania dokumentacji inwestycyjnej i zachowania stosownych procedur wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska.

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (ROŚ lub raport OOŚ)

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 – poszczególne komponenty środowiska, ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz możliwość i sposoby zapobiegania i zmniejszenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest wymagana w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to grupa przedsięwzięć określonych w §3 Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U.2019 poz 1839, z póź. zm.) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (określana jako grupa druga).

Zgłoszenie braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

3. Wnioski o wydanie pozwoleń sektorowych
dla instalacji/ zakładów nie wymagających PZ oraz ROŚ, KIP.

Przygotowujemy wnioski do uzyskania pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii z następujących zakresów:

Gospodarki odpadami

Podstawą opracowywania dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami jest Ustawa Prawo ochrony środowiska oraz Ustawa o Odpadach.
W dniu 20 lipca 2018 roku Ustawą zmieniającą ustawę o Odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz.1592) oraz nowym zapisem w Ustawie prawo ochrony środowiska – § 183 c zostały wprowadzone nowe zmiany nakładające dodatkowe wymogi dla przedsiębiorców dotyczące obowiązku dołączenia do wniosków o wydanie pozwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów oraz do pozwoleń zintegrowanych nowych załączników.

Zgodnie z art. 184 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć m.in.:

 • operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021r. poz. 869) – pkt 5;
 • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – pkt 6;
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację (pkt 8).

Ekologus przygotowuje następujące rodzaje dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami:

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów;
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego w części dotyczącej gospodarki odpadami lub w całości;
 • Operaty przeciwpożarowe, wykonywane przez uprawnionego rzeczoznawcę ds. p.poż.

Wniosek na emisje pyłów i gazów

Dokumentacje środowiskowe z zakresu ochrony powietrza wymagają specjalistycznego oprogramowania do wykonywania obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. W przygotowanej przez Ekologus dokumentacji z zakresu ochrony powietrza oraz w obliczeniach emisji uwzględnione są między innymi: zmiany technologiczne w zakładzie, mających wpływ na sposób odprowadzania pyłów i gazów do środowiska, np. wprowadzenie obiegów zamkniętych, nowe wentylatory, zmiana ilości źródeł, nowe rodzaje źródeł emisji, itd.

Dokumentacja zawiera inwentaryzację wszystkich źródeł zlokalizowanych na terenie zakładu, wyznaczenie ilości oraz rodzajów źródeł emitujących te same substancje (wg wcześniejszych danych dostarczonych przez zakład). Ponowne wyznaczenie oddziaływania wszystkich źródeł emisji wraz z obliczeniami rozprzestrzeniania emisji, w tym:

 • przeliczenie rozprzestrzeniania się pyłów i gazów dla całego rejonu Zakładu (wyznaczenie wartości maksymalnych i izolinii na powierzchni terenu i na wysokości w punktach przy zabudowie mieszkaniowej);
 • opracowanie wyników w formie graficznej (izolinie);
 • korekta opisu istniejących źródeł emisji pyłów i gazu.

Opracowujemy:

 • Wnioski stanowiące podstawę do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • Zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia.

Ochrona przed hałasem do środowiska

Dokumentacja z zakresu emisji hałasu do środowiska ma za zadanie aktualizację oddziaływania istniejącego zakładu na klimat akustyczny, po uwzględnieniu nowych źródeł hałasu (z uwzględnieniem aktualnych danych dotyczących źródeł emisji dźwięku z istniejących instalacji zakładu – wg. danych jakie zakład dostarczy nam), w tym:

 • Przeliczenie hałasu dla całego rejonu Zakładu (wyznaczenie izofon i hałasu w punktach przy zabudowie mieszkaniowej);
 • Wykonanie pomiarów tła akustycznego zakładu;
 • Opracowanie wyników w formie graficznej dla dnia i nocy oraz opis.

Gospodarka wodno-ściekowa

Od 20 września 2017 roku obowiązuje Ustawa o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Dz.U. Nr 2017 poz.1566, która wprowadza nowy Organ Polskie Wody oraz zmienia jego kompetencje, jak również określa nowe zasady raportowania, opłat oraz uzyskiwania zgód na:

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego następują między innymi przed uzyskaniem przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzającej projekt budowlany przyznawanej na podstawie prawa budowlanego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanej na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane między innymi na tzw. usługi wodne oraz szczególne korzystanie z wód (art. 388 projektu ustawy). Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego dotyczy również wytwórcy ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (art. 390 projektu ustawy).

Ekologus opracowuje dokumentacje środowiskowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wymagające pozwolenia wodnoprawnego na szczególny sposób korzystania ze środowiska:

Operaty wodno-prawne będące podstawą do uzyskania pozwoleń m.in. na:

 • wykonanie urządzeń wodnych;
 • pobór wód;
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
 • wprowadzanie ścieków do cieku lub gruntu.

Sprawozdania

Zgodnie z kalendarzem ustawowym, pomagamy lub przygotowujemy dla naszych klientów dokumentacje do sprawozdań za gospodarcze korzystanie ze środowiska:

 • Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (pot. opłaty);
 • Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (pot. sprawozdanie z odpadów);
 • Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi (pot. sprawozdanie z opakowań);
 • Sprawozdanie do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (pot. sprawozdanie do KOBiZE)

REACH i CLP

Oferujemy wsparcie w zakresie:

 • Rejestracji wstępnej / właściwej substancji;
 • Notyfikacji substancji SVHC zawartych w wyrobach;
 • Przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej;
 • Przygotowaniu klasyfikacji produktu;
 • Opracowaniu zawartości etykiet;
 • Przygotowaniu karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.

Inne dokumentacje

Przygotowujemy różne dokumentacje z szerokiego obszaru ochrony środowiska:

 • Plany projektów remediacji;
 • Sprawozdania z przeglądów Systemu Zarządzania środowiskowego, BHP i Zarządzania Energią;
 • Kwalifikacje odpadów;
 • Inne wg potrzeb Klienta.

Potrzebujesz daradztwa lub EKO-Przeglądu?

Skontaktuj się z nami, a być może znajdziesz swoich ekspertów

4. Opracowania dla zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Na podstawie art. 248 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.3) zostały wymienione w Załączniku nr 1 – Rodzaje i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładu o dużym ryzyku.

Jeśli zakład zaliczony zostanie do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładu o dużym ryzyku, nakładane są na niego dodatkowe obowiązki prawne.

Eksperci Ekologus Sp. z o.o. przygotowują dla tego rodzaju zakładów następujące dokumentacje:

 • Zgłoszenia programu zapobiegania awariom;
 • Raporty o bezpieczeństwie zakładu;
 • Wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze;
 • Aktualizacje ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu.

5. Dokumentacje dla administracji

Dokumentacje Środowiskow - Plany gospodarki odpadami Plany gospodarki odpadami i aktualizacje
Dokumentacje Środowiskowe - programy ochorny środowiska Programy ochrony środowiska
Dokumentacje Środowiskowe prognozy oddziaływania na środowisko Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumentacje Środowiskowe - opracowania ekofizjograficzne Opracowania ekofizjograficzne
Dokumentacje Środowiskowe - prognozy skutków ustaleń miejscowych Prognozy skutków ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Potrzebujesz uzyskać / zaktualizować pozwolenie?

Złóż zapytanie i zamów bezpłatną wycenę

Zaufali nam między innymi

Potrzebujesz uzyskać lub zmienić pozwolenie m.in.:

 • na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • wodnoprawne;
 • zintegrowane.
Zobacz naszą ofertę dokumentacji środowiskowych

Potrzebujesz analizę wyników lub opracowanie planu remediacji

po zbadaniu stan jakości terenu pod nową inwestycję lub przed sprzedażą / zakupem gruntu?

Zobacz naszą ofertę remediacji
Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej