Nota prawna

Materiały dostępne w niniejszym serwisie mają charakter informacyjny. Przydatność tych materiałów dla ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie jest wyraźnie wyłączona, o ile ich autorzy nie zastrzegli inaczej.

Kliknij tutaj aby pobrać Ogólne Warunku Współpracy – OWW aktualne od dnia 2024.07.16

Kliknij tutaj aby pobrać Ogólne Warunku Współpracy – OWW z dnia 2024.01.30

Kliknij tutaj aby pobrać Ogólne Warunku Współpracy – OWW z dnia 2022.10.03

Polityka cookies

W związku z udostępnianiem usług internetowych, stosuje się tzw. cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

 1. tworzenia statystyk, które np. wspierają pozycjonowanie stron, ułatwiając dotarcie do niezbędnej Państwu informacji;
 2. zmiany wyglądu lub wersji strony (np. wielkość czcionki, wersja dla niedowidzących);
 3. przechowywania danych sesyjnych (wygasa po zakończeniu sesji).

Zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików Cookie można poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego

WWW.EKOLOGUS.PL

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.ekologus.pl jest EKOLOGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030618, NIP: 5471940780, REGON: 072720333, kapitał zakładowy: 310.000,00 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Jaskółcza 29, 43-309 Bielsko-Biała, adres poczty elektronicznej (e-mail): ekologus@ekologus.pl, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie „Usługodawcą”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego www.ekologus.pl.
 4. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję w spółce pełni Agata Jendrusiewicz (zarzad@ekologus.pl).

 

§ 2
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Sklepu www.ekologus.pl w przypadku:
  • rejestracji Konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu),
  • składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży),
  • zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. W przypadku:
  • Konta Usługobiorca podaje:
   • Imię i nazwisko,
   • Login,
   • Adres,
   • Adres e-mail.
  • Zamówienia Usługobiorca podaje:
   • Imię i nazwisko,
   • NIP,
   • Adres,
   • Adres e-mail,
   • Numer telefonu,
  • Newslettera Usługobiorca podaje
   • Imię i nazwisko,
   • adres e-mail.
 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.
 6. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile Usługobiorca wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 9. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§ 3
UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

§ 4
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:
  • Dostęp do danych – art. 15 RODO.
  • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  • Sprzeciw – art. 21 RODO
  • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: ikz@ekologus.pl.
 4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 5
PLIKI “COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
  • „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 6. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin Serwisu Internetowego

WWW.EKOLOGUS.PL

medium_Świadectwo Bezpieczeństwa

 

„Bezpieczny Serwis”
Certyfikat wydany przez serwis legalniewsieci.pl

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis www.ekologus.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.ekologus.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.ekologus.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Usługodawcę obowiązuje kodeks dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171 poz. 1206, z późn. zm.), który jest dostępny na stronie Serwisu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

5.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

5.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

5.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),

5.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.ekologus.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Serwisie.

6. OKRES ROZLICZENIOWY – okres prenumeraty oraz korzystania z płatnej Usługi Elektronicznej, w przypadku zakupu przez Użytkownika prenumeraty czasopisma lub innej publikacji udostępnianej za pośrednictwem Serwisu.

7. PRODUKT – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.

9. SERWIS – Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.ekologus.pl.

10. SPRZEDAWCAUSŁUGODAWCA –

11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.

12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Serwis www.ekologus.pl prowadzi sprzedaż detaliczno-hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

2. Produkty oferowane w Serwisie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. W przypadku publikacji aktualizowanych Umowa Sprzedaży obejmuje również przesyłanie Usługobiorcy aktualizacji do tych Publikacji – przez okres zgodny z opisem Produktu w Serwisie.

4. Czas obowiązywania prenumeraty ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny taki sam okres, o ile Usługobiorca nie wyrazi na piśmie przeciwnego oświadczenia woli najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Warunki umowy, na jakich będzie ona kontynuowana w wyniku automatycznego przedłużenia okresu jej obowiązywania, nie mogą być mniej korzystne niż przewidziane w ramach pierwotnej Umowy, a w szczególności nie może się to wiązać dla Usługobiorcy będącego Konsumentem z jakimikolwiek ponoszonymi przez niego zwiększonymi kosztami. Niezależnie od tego Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę w zakresie prenumeraty po automatycznym przedłużeniu okresu obowiązywania tej Umowy, za miesięcznym terminem wypowiedzenia albo ze skutkiem natychmiastowym w przypadku Konsumentów, przesyłając Administratorowi stosowne oświadczenie na piśmie na adres: Ekologus Sp. z o.o. ul. Jaskółcza 29, 43-309 Bielsko-Biała, telefonicznie na numer 33 496 03 00, lub e-mailowo na adres ekologus@ekologus.pl.

5. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o zmianach związanych z przesyłaniem publikacji aktualizowanych, w tym o zmianach cen tych aktualizacji lub częstotliwości ich ukazywania się. W przypadku zaistnienia ww. zmian, Usługobiorca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w zakresie przesyłania aktualizacji w trybie natychmiastowym. W przypadku wypowiedzenia umowy dotyczącej publikacji aktualizowanej Usługobiorca zobowiązany jest rozliczyć się z Usługodawcą za otrzymane publikacje aktualizowane w terminie 14 dniu od dnia rozwiązania umowy.

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż zamieszczone w na stronach Serwisu informacje, w szczególności porady i wskazówki, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie danego stanu faktycznego i jego wszystkich okoliczności.

7. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

8. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

9. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis www.ekologus.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

10. W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do rejestracji Konta w Serwisie.

11. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

12. Serwis realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Serwisu tj. od 8 do 16 w dni robocze. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz 16, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

13. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:

4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

4.2. formularz odstąpienia od umowy,

4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujący sposób płatności:

– płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

2. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 63 1090 1740 0000 0001 0246 2320 (BZWBK S.A.) EKOLOGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jaskółcza 29, 43-309 Bielsko-Biała, NIP: 5471940780. W tytule przelewu należy wpisać “Zamówienie nr……..”

3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia (potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji), chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

4. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

2.1. Czas kompletowania Produktu wynosi od 4 do 7 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

2.2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

3. Zakupione w Serwisie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja z tytułu rękojmi.

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

1.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ekologus@ekologus.pl lub pisemnie na adres: ul. Jaskółcza 29, 43-309 Bielsko-Biała.

1.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

1.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Jaskółcza 29, 43-309 Bielsko-Biała.

1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.

1.6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

1.7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Jaskółcza 29, 43-309 Bielsko-Biała.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

10.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

10.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10.3. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

10.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

10.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

10.6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10.7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

10.8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

§ 10

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

1.2. prowadzenie Konta w Serwisie,

1.3. korzystanie z Newslettera,

1.4. przeglądanie treści,

1.5. pobieranie plików tekstowych.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 11

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Administrator zastrzega sobie prawo do 5 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu.

3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

3.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na pobieraniu plików tekstowych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą pobrania pliku albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

4.1. komputer z dostępem do Internetu,

4.2. dostęp do poczty elektronicznej,

4.3.przeglądarka internetowa,

4.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

6. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8, Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub treści w nim zawartych lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Usługodawcy, Usługobiorców lub zagrażających ich prawom lub interesom.

9. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy oraz inne treści, bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Usługodawcę do Usługobiorców dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Usługodawca zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu.

 

§ 12

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ekologus@ekologus.pl.

2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania.

4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 13

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ekologus@ekologus.pl.

1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 14

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.ekologus.pl, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. “layout”), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt 3 oraz z wyłączeniem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji lub dozwolonego użytku) są własnością EKOLOGUS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ numer KRS: 0000030618, NIP: 5471940780, REGON: 072720333, ul. Jaskółcza 29, 43-309 Bielsko-Biała . Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.ekologus.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.ekologus.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.ekologus.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem  www.ekologus.pl użyte są w celach informacyjnych.

4. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania zawartości Serwisu w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty.

 

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin usług szkoleniowo-rozwojowych

 1. Postanowienia ogólne
 2. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa
 3. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa – zapis poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 4. Warunki rezygnacji
 5. Reklamacja usługi szkoleniowo-rozwojowej
 6. Ochrona danych osobowych
 7. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia i uczestnictwa w otwartych oraz zamkniętych usługach szkoleniowo-rozwojowych organizowanych przez firmę Ekologus Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jaskółczej 29, 43-309 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030618, NIP: 5471940780, REGON: 072720333, kapitał zakładowy: 310.000,00 zł, zwaną w dalszej części Organizatorem.
 2. Szczegółowe informacje o organizowanych usługach szkoleniowo-rozwojowych znajdują się na stronie internetowej www.ekologus.pl/szkolenia.
 3. Koszty podróży i noclegu uczestnika / uczestniczki usługi szkoleniowo-rozwojowej pokrywa instytucja zgłaszająca zwana dalej Usługobiorcą.

II. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem usługi szkoleniowo-rozwojowej jest osoba zgłoszona poprzez:
  • a) przesłanie Organizatorowi wypełnionej i podpisanej przez osobę decyzyjną karty zgłoszenia; kartę należy zeskanować i przesłać na adres mailowy: szkolenia@ekologus.pl w terminie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem usługi szkoleniowo-rozwojowej,
  • b) dokonanie wpłaty (łącznej kwoty brutto za udział) nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem usługi szkoleniowo-rozwojowej na konto nr: 63 1090 1740 0000 0001 0246 2320 (BZ WBK S.A. O/Bielsko-Biała) w tytule należy wpisać imię i nazwisko uczestnika/-ów oraz nr fv / fv pro-formy.
 2. W uzasadnionych przypadkach oraz przy realizacji zamkniętej usług szkoleniowo-rozwojowej termin płatności ustalany jest indywidualnie.
 3. Przesłanie uzupełnionej karty zgłoszenia stanowi umowę uczestnictwa w usłudze szkoleniowo-rozwojowej oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów kontaktowych, księgowych oraz realizacji usługi – więcej w pkt VI.
 4. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany/-e adres/- y mailowe w karcie zgłoszenia.
 5. Usługobiorca upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej.
 6. Organizator zapewnia uczestnikom usługi szkoleniowo-rozwojowej materiały szkoleniowe, notatniki, długopis oraz wyżywienie podczas otwartych usług szkoleniowo-rozwojowych, tj. przerwy kawowe i obiad (podczas zamkniętej usługi opcja wyżywienia do uzgodnienia z Usługobiorcą).
 7. Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie potwierdzające udział w usłudze szkoleniowo-rozwojowej lub imienny certyfikat potwierdzający udział oraz zdobycie odpowiedniego poziomu wiedzy – dotyczy wybranych usług szkoleniowo-rozwojowych zakończonych egzaminem (np. Kompendium Wiedzy z Ochrony Środowiska) lub takiej formy ewaluacji na życzenie Usługobiorcy przy realizacji zamkniętej usługi szkoleniowo-rozwojowej.
 8. W przypadku usług szkoleniowo-rozwojowych nadających certyfikat, uczestnik przystępuje ostatniego dnia szkolenia do egzaminu, podczas którego wypełnia test (jedno- lub wielokrotnego wyboru) sprawdzający stopień wiedzy zdobytej podczas danej usługi. Wynik testu uznaje się za pozytywny w przypadku otrzymania minimum 70% odpowiedzi poprawnych. Jeżeli uczestnik nie uzyska wystarczającej liczby punktów, będzie przeprowadzona dodatkowa ewaluacja ustna po egzaminie.
 9. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności (każdego dnia usługi szkoleniowo-rozwojowej, jeżeli trwa ona dłużej niż jeden dzień), odebrania materiałów szkoleniowych, faktury oraz zaświadczenia lub certyfikatu na zakończenie usługi.

III. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA – ZAPIS POPRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH

 1. Usługobiorca powinien skontaktować się z Organizatorem mailowo i/lub telefonicznie oraz przesłać uzupełnioną kartę zgłoszenia na daną usługę – zgodnie z pkt II, pkt 1a), a także postępować zgodnie z regulaminem i procedurami zapisu na usługi szkoleniowo-rozwojowe poprzez Bazę Usług Rozwojowych (zwaną dalej BUR).
 2. Przesłanie uzupełnionej karty zgłoszenia stanowi umowę uczestnictwa w usłudze szkoleniowo-rozwojowej oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów kontaktowych, księgowych oraz realizacji usługi – więcej w pkt VI.
 3. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany/-e adres/- y mailowe w karcie zgłoszenia.
 4. Usługobiorca upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej. Faktura zawierać będzie informacje niezbędne do przedłożenia przy rozliczeniu usługi u swojego Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) – zwanego dalej Operatorem.
 5. Każdy uczestnik zgłoszony poprzez BUR otrzyma imienne zaświadczenie lub certyfikat wystawiony przez Organizatora, a także otrzyma imienne zaświadczenie niezbędne do przedłożenia przy rozliczaniu usługi u swojego Operatora.
 6. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Operator odmówi/cofnie dofinansowanie Usługobiorcy, ten zobowiązany jest uiścić pełną opłatę za udział swoich pracowników w usłudze szkoleniowo-rozwojowej zgodnie z kwotą na przesłanej karcie zgłoszenia na usługę niezwłocznie po otrzymaniu negatywnej decyzji od Operatora.

IV. WARUNKI REZYGNACJI

 1. Rezygnacja z usługi szkoleniowo-rozwojowej musi nastąpić w terminie do 10 dni roboczych przed terminem jej rozpoczęcia, aby uzyskać pełny zwrot wpłaconej kwoty za udział. Informacje o rezygnacji należy przesłać Organizatorowi w formie pisemnej na adres szkolenia@ekologus.pl.
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika z usługi szkoleniowo-rozwojowej w czasie krótszym niż 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia usługi Usługobiorca zobowiązany jest wskazać zastępstwo za zgłoszonego uczestnika lub pokryć 100% kosztów (brutto) usługi. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Usługobiorcy z konieczności uiszczenia opłaty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania usługi szkoleniowo-rozwojowej z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł poprowadzić zajęć z przyczyn losowych.
 5. W przypadku odwołania usługi szkoleniowo-rozwojowej, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników, a zwrot zapłaty za udział w usłudze szkoleniowo-rozwojowej dokonany będzie niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.

V. REKLAMACJA USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ

 1. Podstawą do rozpatrzenia przez firmę Ekologus Sp. z o.o. reklamacji usług szkoleniowo-rozwojowych jest przesłanie na adres: szkolenia@ekologus.pl wiadomość, w której należy uwzględnić:
  • datę i miejsce realizacji reklamowanej usługi szkoleniowo-rozwojowej
  • powód reklamacji
  • dane kontaktowe osoby w sprawie niniejszej reklamacji.
 2. Wiadomość zostanie przekazana do Zarządu Spółki i zostanie rozpatrzona indywidualnie w ciągu najbliższych 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełniając kartę zgłoszenia Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych uczestników przez Organizatora w celu kontaktowania się z Usługobiorcą i/lub uczestnikiem, do celów informacyjnych, księgowych oraz innych czynności związanych z uczestnictwem w usłudze szkoleniowo-rozwojowej. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz operatora płatności elektronicznych, wybranego przez Usługobiorcę w procesie składania zamówienia, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usług będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zamówienia usługi, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w usłudze szkoleniowo-rozwojowej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą aktualizowane w karcie zgłoszenia oraz publikowane na stronie internetowej www.ekologus.pl/nota-prawna.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej