Referencje

DABIS Budownictwo [2022 r.]

DABIS Budownictwo

Firma Ekologus Sp. z o.o. z Bielska-Białej wykonała na nasze zlecenie pomiar zanieczyszczeń gleby wraz z opracowaniem ich wyników. Opracowanie zostało wykonane pod kierownictwem rzeczoznawcy, zgodnie z ofertą, w terminie i objęto całość projektowanej inwestycji.

Przedsiębiorstwo Ekologus gwarantuje wysoką jakość i rzetelność wykonywanych usług, z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych.

Możemy polecić firmę Ekologus Sp. z o.o. jako fachowego i solidnego wykonawcę prac związanych z ochroną środowiska oraz rzetelnego Partnera.

Synthos S.A. [2022 r.]

Synthos S.A.

Firma Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej wykonała dla Spółki Synthos szereg prac związanych z przygotowaniem dokumentacji środowiskowej (…).

Współpracujemy od 1992 roku i każdorazowo uzyskiwaliśmy wymagane prawem uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska. W związku z tym, dotychczasową współpracę oceniamy jako owocną i jesteśmy z niej bardzo zadowoleni.

Firma EKOLOGUS wywiązuje się należycie i terminowo z wszelkich uzgodnień w ramach realizacji dostaw. Z pełną odpowiedzialnością mogę rekomendować spółkę Ekologus do współpracy. Dostarczana usługa realizowana jest ze szczególną starannością i spełnia wymagania w zakresie likwidacji skutków awarii ekologicznych oraz zagrożeń środowiska.

HEINZ-GLAS Działdowo Sp. z o.o. [2021 r.]

HEINZ-GLAS Działdowo Sp. z o.o.

W imieniu własnym oraz Zarządu HEINZ-GLAS Działdowo Sp. z o.o., pragnę serdecznie podziękować zespołowi Ekologus za zaangażowanie, profesjonalizm oraz okazane wsparcie podczas opracowywania dokumentacji dotyczącej uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla HEINZ-GLAS Działdowo Sp. z o.o.

ALUMETAL [2020 r.]

ALUMETAL

„Z firmą Ekologus Sp. z o.o. współpracujemy od 2018 roku w trakcie realizacji kilku projektów związanych z ochroną środowiska. (…) Zastosowana przez Ekologus Sp. z o.o. metoda oczyszczania gruntu okazała się bardzo skuteczna.

Firmę Ekologus Sp. z o.o. polecam jako partnera wszystkim przedsiębiorcom, którym zależy na profesjonalnym rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony środowiska.”

FUH LAVENIR [2020 r.]

FUH LAVENIR współpracuje z firmą Ekologus Sp. z o.o. od 2018 roku. W tym czasie skorzystaliśmy z usług firmy z zakresu ochrony środowiska w obszarze raportu środowiskowego. Współpraca z pracownikami przebiegła bardzo dobrze, wykazali się zaangażowaniem. wiedzą, doświadczeniem i otwartością na nasze potrzeby. Dokumentacja została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

FUH LAVENIR brała również udział w szkoleniu zorganizowanym przez Ekologus Sp. z o.o. z tematu ,,Kompendium wiedzy z ochrony środowiska – Gospodarka odpadami + BDO”. Szkolenie spełniło nasze oczekiwania merytoryczne i praktyczne.

Firma Ekologus  Sp. z o.o. jest firmą godną polecenia do współpracy zarówno do uzyskania odpowiedniej dokumentacji środowiskowej, jak i w zakresie usług szkoleniowych.

Petrochemia-Blachownia S.A. [2018 r.]

Petrochemia-Blachownia S.A.

(…) firma Ekologus Sp. z o.o. jest głównym realizatorem projektu pt. „Próby oczyszczania z substancji ropopochodnych poletka doświadczalnego” zlokalizowanego na terenie naszej spółki.

(…) Zespół firmy Ekologus Sp. z o.o. realizujący powierzoną pracę wykazał się profesjonalizmem, wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i kompetencji, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo, w sposób fachowy i rzetelny. W naszej ocenie zespół specjalistów z Ekologus Sp. z o.o. z dużym zaangażowaniem podchodzi do realizowanych zadań.

Na podstawie dotychczasowej współpracy rekomendujemy Ekologus Sp. z o.o. jako sprawdzoną i rzetelną firmę, dysponującą wykwalifikowaną kadrą specjalistów oraz oferującą profesjonalne rozwiązania w zakresie oczyszczania gruntów i wód gruntowych.

Skanska S.A. [2018 r.]

Skanska S.A.

Firma szkoleniowa EKOOGUS Sp. z o.o. (…) w dniu 17.04.2018 r. przeprowadziła szkolenie zamknięte dla pracowników Skanska S.A – Nowe Prawo wodne – jak stosować nowe przepisy w procesie budowlanym. Stan na kwiecień 2018 r. (…)

Cel i zakres szkolenia został zrealizowany. Zarówno szkolenie jak i przekazane materiały potwierdziły wysoki poziom wiedzy merytorycznej w przedstawianym temacie. Tym samym polecamy firmę Ekologus Sp. z o.o. jako profesjonalną firmę szkoleniową.

DUET Architektura & Design [2017 r.]

DUET Architektura & Design

Biuro projektowe Janik Wojciech. DUET Architektura & Design współpracuje z Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej w zakresie obsługi eksperckiej z zakresu ochrony środowiska. Na przełomie 2016 i 2017 roku Spółka opracowała na nasze zlecenie następujące dokumentacje: kartę informacyjną przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, dokumentację projektowo/wykonawczą, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (…)

W trakcie realizacji ww. dokumentacji współpraca z pracownikami Spółki przebiegała bardzo dobrze, wykazali się oni zaangażowaniem i otwartością na nasze potrzeby .(…) Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę, możemy z całą pewnością polecić usługi Ekologus Sp. z o.o. jako godnego zaufania partnera w zakresie ochrony środowiska.

UNIVER-SAL, M. Viola i Spółka Spółka Jawna [2017 r.]

UNIVER-SAL, M. Viola i Spółka Spółka Jawna

Univer-Sal Spółka Jawna rekomenduje firmę Ekologus z siedzibą w Bielsku-Białej, jako godnego polecenia partnera biznesowego.

(…) W ramach współpracy firma realizuje sporządzanie sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska (…) oraz służy doradztwem w zakresie ochrony środowiska w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wynikającą z obowiązujących przepisów.

(…) Zadania, które zostały jej powierzone wykonała w sposób fachowy i w wyznaczonym terminie. Kontakt z firmą należy do udanych ze względu na pewną jakość usług.

Poziom usług firmy zasługuje na rekomendowanie jej, jako solidnego i rzetelnego partnera.

Zakład Procelany Stołowej „Lubiana” S.A. [2017 r.]

Zakład Procelany Stołowej „Lubiana” S.A.

Firma szkoleniowa EKOLOGUS Sp. z o.o. (…), zorganizowała i przeprowadziła szkolenie zamknięte dla pracowników ZPS „LUBIANA” S.A z zakresu ochrony środowiska – gospodarka odpadami. (…) Cel i zakres szkolenia został w całości zrealizowany. Przekazane materiały szkoleniowe przygotowane były czytelnie i przejrzyście. Sposób prowadzenia szkolenia wskazywał na dużą wiedzę merytoryczną i doświadczenie prowadzącego szkolenie. (…)

Szkolenie zostało przygotowany i przeprowadzony w sposób profesjonalny i z należytą starannością a firma EKOLOGUS Sp. z o.o. jest firmą godną polecenia do współpracy w zakresie świadczonych usług szkoleniowych.

EnerSys Sp. z o.o. [2017 r.]

EnerSys Sp. z o.o.

Niniejszym zaświadczamy, że firma EKOLOGUS Sp. z o.o. (…) zorganizowała i przeprowadziła (…) szkolenie z tematu „Postępowanie na wypadek awarii i wycieku substancji ropopochodnych i chemicznych na stanowisku pracy oraz szkody w środowisku”.

Szkolenie spełniło nasze oczekiwania zarówno merytoryczne jak i praktyczne.

W przyszłości będziemy korzystać z interesujących nas tematycznie szkoleń organizowanych przez firmę Ekologus, dlatego możemy polecić usługi szkoleniowe (…) jako solidne innym zainteresowanym.

Zakład Metalurgiczny “WSK Rzeszów” Sp. z o.o. [2017 r.]

Zakład Metalurgiczny “WSK Rzeszów” Sp. z o.o.

Zakład Metalurgiczny “WSK Rzeszów” Sp. z o.o. Współpracuje z firmą Ekologus Sp. z o.o. od 2005 roku. (…) Wszystkie prace wykonane zostały zgodnie z wymaganiami prawa, rzetelnie i przejrzyście, a przeprowadzone szkolenie pomogło nam usystematyzować wymagania środowiskowe ciążące na naszej Spółce.

Zaangażowanie i kompetencje wszystkich pracowników oraz pomoc w kontaktach z organami administracji państwowej stanowią gwarancję dobrej i skutecznej współpracy. Wysoki poziom merytoryczny kadry i świadczonych usług, kultura osobista całego zespołu oraz stała gotowość do doradztwa zarówno technicznego, jak i prawnego z zakresu ochrony środowiska, utwierdzają w przekonaniu o słuszności wyboru firmy Ekologus Sp. z o.o. do realizacji w/w zagadnień.

Starostwo Powiatowe w Grójcu [2017 r.]

Starostwo Powiatowe w Grójcu

Instytut Kształcenia Zawodowego EKOLOGUS Sp. z o.o. (…) jest firmą godną polecenia, gdyż mieliśmy okazję uczestniczyć w szkoleniu – „Kompendium wiedzy z ochrony środowiska – gospodarka odpadami” – (…) w dniu 19 października 2017 r. w Warszawie. Szkolenie w formie warsztatów powodowało ogromne zainteresowanie tematem i integrację szkolonej grupy. (…)

Firma EKOLOGUS Sp. z o.o. wykazała się profesjonalnym podejściem w realizacji przygotowanego kalendarium, zatrudnia kompetentnych i profesjonalnych trenerów o czym mogliśmy się przekonać w czasie zorganizowanego szkolenia. Rekomendujemy firmę EKOLOGUS Sp. z o.o. jako firmę godną polecenia w kształceniu.

KOMFORT-ZET Sp. z o.o. [2017 r.]

KOMFORT-ZET Sp. z o.o.

Niniejszym zaświadczamy, że Spółka „KOMFORT-ZET” Sp. z o.o. (…) uczestniczyła w szkoleniu „Postępowanie na wypadek awarii i wycieku substancji ropopochodnych i chemicznych na stanowisku pracy oraz szkody w środowisku” oraz „Zasady gospodarowania odpadami” organizowanych przez Ekologus Sp. z o.o. (…)

Szkolenia spełniły nasze oczekiwania zarówno merytoryczne, jak też logistyczne. Na pewno w przyszłości będziemy korzystać z interesujących nas szkoleń (…) dlatego możemy polecić usługi szkoleniowe Firmy Ekologus Sp. z o.o. jako solidne innym zainteresowanym.

Ekonafta Polska Sp. z o.o. [2016 r.]

Ekonafta Polska Sp. z o.o.

(…) korzystaliśmy z usług firmy w obszarze zagadnień związanych z Prawem Ochrony Środowiska. Spółka opracowała na nasze zlecenie w latach 2014-2016 następujące dokumentacje: raport o oddziaływaniu na środowisko, analiza konieczności sporządzenia raportu początkowego, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (…).

Firma Ekologus Sp. z o.o. wykonała powyższe opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, wykazując przy tym pełen profesjonalizm i zaangażowanie na każdym etapie postępowania (…).

Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę z przyjemnością polecamy usługi firmy Ekologus Sp. z o.o. wszystkim zainteresowanym.

Eco-beef Ubojnia Sp. z o.o. [2016 r.]

Eco-beef Ubojnia Sp. z o.o.

Chciałbym wyrazić swoją opinię na temat szkolenia organizowanego przez firmę Ekologus o tematyce „ Kompendium wiedzy z ochrony środowiska”, które odbyło się 1418.03.2016 r. w Katowicach.

Było to bardzo pouczające szkolenie. Jestem początkującym pracownikiem w tym zakresie, niemniej jednak wiedz przekazana przez wykładowców była zrozumiałą również i dla mnie. (…) To czego nauczyłam się na szkoleniu ułatwiło moją pracę. Posiadane materiały umożliwiają szybkie znalezienie odpowiedzi na pojawiające się niejasności jakie napotykam w codziennej Pracy. (…)

Polecam to szkolenie każdemu kto zaczyna pracę i przygodę z ochroną środowiska oraz pracownikom pracującym w celu usystematyzowania wiedzy.

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.j. [2016 r.]

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.j.

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.j. współpracuje z firmą Ekologus Sp. z o.o. (…) od wielu lat w zakresie obsługi eksperckiej z zakresu ochrony środowiska. (…)

W trakcie realizacji ww. dokumentacji współpraca z pracownikami Spółki przebiegała bardzo dobrze, wykazali się oni zaangażowaniem i otwartością na nasze potrzeby. Firma Ekologus Sp. z o.o. wykonała powyższe opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, kompleksowo i terminowo. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę możemy z całą pewnością polecić usługi Ekologus Sp. z o.o., jako godnego zaufania partnera w zakresie ochrony środowiska.

Nemak Poland Sp. z o.o. [2016 r.]

Nemak Poland Sp. z o.o.

Nemak Poland Sp. z o.o. współpracuje z firmą Ekologus Sp. z o.o. (…) od 2003 roku. W tym czasie korzystaliśmy m.in. z usług firmy w obszarze przygotowania dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowych.

(…) Firma Ekologus Sp. z o.o. wykonała powyższe opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W/w analiza konieczności sporządzenia raportu początkowego została zaakceptowana przez Śląski Urząd Marszałkowski. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę możemy polecić usługi firmy Ekologus Sp. z o.o.

ARMAK Sp. z o.o. [2015 r.]

ARMAK Sp. z o.o.

Firma Armak Sp. z o.o. współpracuje z firmą Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej od wielu lat w zakresie obsługi eksperckiej z ochrony środowiska.

(…) współpraca z pracownikami przebiegała bardzo dobrze, wykazali się oni zaangażowaniem i otwartością na nasze potrzeby. Firma Ekologus Sp. z o.o. wykonała opracowania terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (…).

Biorąc od uwagę dotychczasową współpracę możemy z całą pewnością polecić usługi Ekologus Sp. z o.o., jako godnego zaufania partnera w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.

EATON Automotive Systems Sp. z o.o. [2015 r.]

EATON Automotive Systems Sp. z o.o.

Firma EATON Automotive Systems Sp. z o.o. współpracuje z firmą Ekologus Sp. z o.o. od 2006 rok w zakresie obsługi eksperckiej z zakresu ochrony środowiska.

(…) Firma prowadzi nadzór merytoryczny nad właściwym funkcjonowaniem zakładu w obszarze ochrony środowiska (…).

W trakcie realizacji umowy współpraca z pracownikami Spółki przebiegała bardzo dobrze, wykazali się oni zaangażowaniem i otwartością na nasze potrzeby.

(…) Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę możemy z całą pewnością polecić usługi Ekologus Sp. z o.o., jako godnego zaufania partnera w zakresie ochrony środowiska.

Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. [2015 r.]

Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A.

Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. informuje, że od wielu lat korzysta z usług firmy EKOLOGUS Sp. z o.o. w obszarze zagadnień związanych z Prawem Ochrony Środowiska zarówno poprzez opracowanie wniosku pozwolenia zintegrowanego (…) jak i wniosków dotyczących pozwoleń sektorowych oraz doradztwo i konsultacje z zakresu ochrony środowiska.

Na przestrzeni lat korzystania z usług firmy EKOLOGUS Sp. z o.o. nasze przedsiębiorstwo miało do czynienia z personelem posiadającym wysokie kwalifikacje oraz kompetencje a rzetelność wykonanej pracy jaką reprezentowali pracownicy rekomendowanej firmy za każdym razem owocowała wykonaniem usług w wyznaczonych terminach oraz bezproblemowym uzyskaniem decyzji i pozwoleń.

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. [2015 r.]

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Firma Ekologus Sp. z o.o. zrealizowała (…) pięciodniowe szkolenie z zakresu ochrony środowiska pn. „Kompendium wiedzy z ochrony środowiska”. (…) Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. (…)

Wysoko wykwalifikowani wykładowcy w sposób prosty i ciekawy przekazywali uczestnikom swoją wiedzę, dzieląc się doświadczeniem oraz dbając o przyjazną atmosferę w trakcie zajęć. (…) Mając na uwadze powyższe aspekty, z pełną satysfakcję rekomenduję firmę Ekologus Sp. z o.o. jako wartościowego i godnego zaufania partnera w zakresie realizacji usług szkoleniowych.

JARS Sp. z o.o. [2015 r.]

JARS Sp. z o.o.

Jars Sp. z o.o. pragnie serdecznie podziękować firmie Ekologus Sp. z o.o. za organizację i przeprowadzenie szkolenia pt.: „Nowa klasyfikacja substancji według CLP” (…).

Szkolenie było profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone. Zakres szkolenia spełnił oczekiwania i wzbogacił wiedzę naszych pracowników. Materiały szkoleniowe przygotowane dla uczestników stanowią doskonałe uzupełnienie i przypomnienie zdobytej wiedzy. (…)

Firmę Ekologus Sp. z o.o. można zdecydowanie polecić jako solidnego wykonawcę usług i organizatora szkoleń.

Walcownia Metali “Dziedzice” S.A. [2015 r.]

Walcownia Metali “Dziedzice” S.A.

Od wielu już lat Walcownia Metali “Dziedzice” S.A. korzysta z usług firmy “EKOLOGUS” Sp. z o.o. w obszarze zagadnień związanych z Prawem Ochrony Środowiska (…).

W trakcie każdorazowego korzystania z usług firmy “EKOLOGUS” Sp. z o.o. nasze przedsiębiorstwo spotkało się z personelem o wysokich kwalifikacjach, a kompetencja i rzetelność pracy, jaką reprezentowali pracownicy rekomendowanej firmy, zawsze owocowała terminowością wykonywanych usług i bezproblemowym uzyskaniem, wymaganych prawem, stosownych decyzji i pozwoleń.

FIAT Poland S.A. [2014 r.]

FIAT Poland S.A.

Firma EKOLOGUS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przeprowadziła w naszym zakładzie pomiary i badania w zakresie: pomiary i analiza stanu wód gruntowych w rejonie magazynu paliw, bilans lotnych związków organicznych.

W/w prace objęte zleceniem, zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami, w uzgadnianych przez strony terminie. Jako zleceniodawca jesteśmy w pełni zadowoleni z jakości, rzetelności i organizacji wykonanych prac.

HEINZ-GLAS Działdowo Sp. z o.o. [2014 r.]

HEINZ-GLAS Działdowo Sp. z o.o.

Firma Heinz Glass Działdowo Sp. z o.o. zleciła firmie Ekologus Sp. z o.o. wykonanie operatu wodno prawnego (…).

W trakcie wykonywanie prac pracownicy szczególnie zaangażowani wykazali się wysokim profesjonalizmem, doskonałą znajomością przepisów prawnych oraz doświadczeniem w zakresie ochrony środowiska.

(…) możemy polecić firmę Ekologus Sp. z o.o. jako fachowego i solidnego wykonawcę prac związanych z ochroną środowiska oraz rzetelnego Partnera.

Fenice POLAND Sp. z o.o. [2014 r.]

Fenice POLAND Sp. z o.o.

(…) Spółka Ekologus z siedzibą w Bielsku-Białej opracowała na nasze zlecenie dokumentacje środowiskowe (…).

Z firmą Ekologus współpracujemy już od 2005 roku (…) współpraca z pracownikami Spółki przebiegała bardzo dobrze, wykazali się zainteresowaniem i otwartością na nasze potrzeby.

Zlecone firmie opracowania wykonane zostały terminowo z należytą starannością, zgodnie z warunkami zawartymi w zamówieniu i obowiązującymi przepisami prawnymi (…).

Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę możemy z całą pewnością polecić usługi Ekologus Sp. z o.o.

TAURON dystrybucja Serwis S.A. [2014 r.]

TAURON dystrybucja Serwis S.A.

TAURON Dystrybucja Serwis S.A (…) stwierdza, że firma Ekologus Sp. z o.o. (…) polegające na: przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń na temat „Usuwanie awarii ekologicznych” dla pracowników TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Z zadania powierzonego do realizacji firma Ekologus Sp. z o.o. wywiązała się terminowo i z należytą starannością zgodnie z ustalonymi warunkami (…)

Zespół Ekologus, dopasował szkolenie do potrzeb naszych pracowników i przygotował program odpowiadający naszym oczekiwaniom.

Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem merytorycznym. (…)

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-Rzeszów” S.A. [2014 r.]

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-Rzeszów” S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-Rzeszów” S.A. od kilkunastu lat współpracuje z firmą Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej w zakresie organizacji szkoleń z zakresu ochrony środowiska, opracowania dokumentacji do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz pomiarów środowiskowych w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza i emisji hałasu. (…)

Z wszystkich zleconych prac firma wywiązała się solidnie, w sposób kompleksowy i kompetentny. Współpracę z firmą Ekologus Sp. z o.o. oceniam jako dobrą, dającą pewność i rzetelność wykonanej usługi.

Grupa Armatura [2013 r.]

Grupa Armatura

Grupa Armatura współpracuje z firmą Ekologus Sp. z o.o. od 2004 r. Przez te prawie 10 lat współpracy Spółka wykonała dla nas kilkanaście opracowań i dokumentacji ekologicznych od kart informacyjnych dla instalacji, poprzez dokumentacje do wydania pozwoleń sektorowych (powietrze, odpady, woda, ścieki), a kończąc na opracowaniach do uznania pozwoleń zintegrowanych.

(…) każdorazowo spotkaliśmy się z personelem o wysokich kwalifikacjach. Kompetencja i rzetelność przy wykonywaniu opracowań skutkowała bezproblemowym uzyskaniem decyzji środowiskowych.

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa [2013 r.]

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Ekologus Sp. z o.o. współpracuje z naszą Spółdzielnią od 1998 roku świadcząc usługi środowiskowe.(…)

Spółka za każdym razem wykazuje się dużym zaangażowaniem i dbałością o kwestie merytoryczne, a wyspecjalizowana kadra posiada szeroką wiedzę oraz ogromne doświadczenie. Terminowość i wysoka jakość świadczonych usług.

EKO-WTÓR JAKUBIEC [2013 r.]

EKO-WTÓR JAKUBIEC

EKO-WTÓR Jakubiec rekomenduje EKOLOGUS Sp. z o.o. jako Spółkę solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do opracowywania kompleksowych dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.

(…) Efekty pracy spełniły w pełni nasze oczekiwania. Specjaliści opracowujący dokumentację wykazali się rzetelnością, zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do powierzonego obowiązku (…).

ForgeX Polska Sp. z o.o. [2013 r.]

ForgeX Polska Sp. z o.o.

Firma Ekologus opracowała dla nas dokumentację wymaganą do zmiany pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza oraz wykonała niezbędne do tego celu pomiary (…).

Zaangażowanie pracowników, ich kompetencje, wysoka kultura osobista oraz udział w kontaktach z organami administracyjnymi, stanowią gwarancję dobrego współdziałania oraz terminowego i rzetelnego zrealizowania zleconych zadań z zakresu ochrony środowiska. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Ekologus (…).

GTL S.A. [2013 r.]

GTL S.A.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach zaświadcza, że firma Ekologus opracowała na nasze zlecenie dokumenty środowiskowe z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

(…) Dokumentacja została wykonana należycie, a wiedza techniczna, doświadczenie i zaangażowanie pozwoliły na uzyskanie decyzji administracyjnej.

HEKO [2013 r.]

HEKO

HEKO Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych od 2007 współpracuje z firmą Ekologus Sp. z o.o. w zakresie obsługi eksperckiej z ochrony środowiska.

(…) W trakcie realizacji dokumentacji współpraca z pracownikami Spółki przebiegała bardzo dobrze, wykazali się oni zaangażowaniem i otwartością na nasze potrzeby. Biorąc po uwagę dotychczasową współpracę możemy z całą pewnością polecić usługi Ekologus Sp. z o.o., jako godnego zaufania partnera w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie [2013 r.]

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie potwierdza, że firma Ekologus Sp. z o.o. zrealizowała: usługę wykonania pomiarów i obliczeń wielkości emisji z instalacji (…).

Wykonawca wykonał usługę z należytą starannością i w wyznaczonym terminie.

SERTOP Sp. z o.o. [2013 r.]

SERTOP Sp. z o.o.

(…) firma EKOLOGUS Sp. z o.o. Bielsko-Biała wykonuje od 2007 r. na nasze zlecenia usługi związane ze sporządzaniem wykazów i naliczaniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Prace były realizowane profesjonalnie, z pełną starannością w ustalonych terminach, a EKOLOGUS Bielsko-Biała to firma godna polecenia.

P.K. Therma Sp. z o.o. [2013 r.]

P.K. Therma Sp. z o.o.

Współpraca pomiędzy P.K. Therma, a Spółką EKOLOGUS ma już 20-letnią tradycję.(…) Ciągłe doskonalenie jakości, dostosowanie zakresu świadczonych usług do potrzeb zleceniodawcy, wysoka komunikatywność i profesjonalizm zatrudnionych pracowników oraz spełnianie wymagań na wysokim merytorycznie poziomie(…) ugruntowało pozycję Grupy EKOLOGUS, jako kompetentnego i terminowego dostawcy zamawianych usług.

TOORANK S.A. [2013 r.]

TOORANK S.A.

(…) Grupa Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej wykonała prace obejmujące ekspertyzy związane z ochroną środowiska.

(…) Rekomenduję Firmę Grupa Ekologus Sp. z o.o. jako solidną, wiarygodną, profesjonalną oraz w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonania wszystkich zleconych zadań.

PCC Consumer Products Czechowice S.A. [2013 r.]

PCC Consumer Products Czechowice S.A.

W uznaniu solidności i profesjonalizmu przedsiębiorstwa Ekologus Sp. z o.o. z przyjemnością udzielamy niniejszej firmie referencji.

(…) firma zawsze terminowo i z należytą starannością wywiązywała się z powierzonych jej zadań. Na szczególne uznanie zasługuje wysoki poziom merytoryczny sporządzanych opracowań teoretycznych oraz udzielenie profesjonalnych konsultacji i porad.

Żywiec Zdrój S.A. [2013 r.]

Żywiec Zdrój S.A.

Firma Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej w ostatnich latach sporządziła dla nas następujące dokumentacje: raport o oddziaływaniu na środowisko (…) i zgłoszenie emisji pyłów i gazów z kotłowni.

(…) Rekomendujemy firmę jako solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do kompleksowej obsługi Zakładu w zakresie ochrony środowiska. Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonywania usług. Powierzone prace zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa Ochrony Środowiska, w pełni profesjonalnie i w wyznaczonym terminie.

Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. [2013 r.]

(…) Spółka Ekologus z Bielska-Białej opracowała wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC(…), na podstawie którego uzyskaliśmy decyzję udzielającą pozwolenia zintegrowanego.

Spółka Ekologus zatrudnia kompetentnych pracowników, posiadających wiedzę merytoryczną w zakresie obowiązków przepisów prawnych. (…) Spółka Ekologus z Bielska-Białej otrzymuje nasze referencje jako solidny Partner zarówno w procesie inwestycyjnym jak i na etapie pozyskiwania decyzji eksploatacyjnych dla instalacji.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach [2013 r.]

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Potwierdzam, że Firma Ekologus Sp. z o.o. (…) przeprowadziła na zlecenie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (…) szkolenie dla 16 pracowników pn: „Postępowanie w ramach ocen oddziaływania na środowisko – teoria i praktyka”.

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone starannie. (…) Poziom zrealizowania szkolenia pozwala na udzielenie pozytywnych referencji oraz zadeklarowanie gotowości do dalszej współpracy.

Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. [2013 r.]

Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

(…) w siedzibie Firmy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A w Brzeźnicy odbyło się szkolenie zamknięte nt. „Scenariusze narażenia jako załączniki do kart charakterystyki” zorganizowane wspólnie z firmą Ekologus. (…)

Ponadto ekspert prowadzący szkolenie w ocenie uczestników został oceniony wysoko-prowadził szkolenie w sposób logiczny i zrozumiały, wyczerpująco odpowiadał na pytania, a także stworzył pozytywną atmosferę w czasie szkolenia. (…)

Firma Ekologus (…) jest godna polecenia jako organizator szkoleń u klienta.

METCHEM Sp. z o.o. [2013 r.]

METCHEM Sp. z o.o.

Dotychczasowa kilkunastoletnia współpraca z firmą EKOLOGUS Spółka z o.o. udowodniła, że jest ona sprawnie zorganizowana i posiada dobrze wyszkoloną kadrę pracowniczą. EKOLOGUS (…) dała się poznać jako solidny i poważny partner, a współpraca z pracownikami w/w firmy przebiegła pomyślnie, w całkowitej zgodności z naszymi oczekiwaniami. (…)

EKOLOGUS Sp. z o.o. przeprowadziła (…) kurs na Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005. (…)

Doświadczenie, solidność a także profesjonalizm przy prowadzeniu postępować z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska utwierdzają nas w przekonaniu iż Spółka EKOLOGUS jest godnym polecenia wykonawcą usług środowiskowych.

EDF Polska S.A. [2013 r.]

EDF Polska S.A.

Firma Ekologus Sp. z o.o. była organizatorem szkoleń dla naszych pracowników z tematu:
– Ochrona środowiska w firmie- realizacja podstawowych wymagań prawnych,
– Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN 18001.

Doświadczenia dotychczasowe z firmą Ekologus Sp. z o.o. pozwalają nam stwierdzić, że (…) to rzetelna firma, wzbudzająca zaufanie i dysponująca wysoko kwalifikowana kadrą wykładowców. (…) Mając powyższe na uwadze, rekomendujemy Firmę Ekologus Sp. z o.o. jako godnego polecenia partnera.

DB SchenkerRail Polska S.A. [2012 r.]

DB SchenkerRail Polska S.A.

Firma “EKOLOGUS” Sp. z o.o. (…) prowadziła w okresie od 01.03.2004 r. do 30.09.2010 r. prace związane z likwidacją skutków środowiskowych wypadku kolejowego w miejscowości Mnich gm. Chybie. (…) Wyrażamy pozytywną opinię dotyczącą wykonanych przez “EKOLOGUS” Sp. z o.o. prac. W naszej opinii “EKOLOGUS” Sp. z o.o. jest firmą w pełni profesjonalną i godną zaufania, gwarantującą wysoki poziom świadczonych usług.

CTL LOGISTICS Maczki-Bór S.A. [2011 r.]

CTL LOGISTICS Maczki-Bór S.A.

Podczas kilkuletniej współpracy firma Ekologus Sp. z o.o. wykonała (…) badania marketingowe rynku osadów ściekowych oraz opracowania studialne dla budowy biogazowni OZE.

Pragniemy wyrazić nasze uznanie i zadowolenie ze współpracy z firmą Ekologus Sp. z o.o., którą cechuje profesjonalizm i otwarte podejście do potrzeb klienta. Jest ona godnym polecenia partnerem jako firma ekspercka – doradcza (…)

Geotermia Mazowiecka S.A. [2011 r.]

Geotermia Mazowiecka S.A.

Geotermia Mazowiecka S.A zleciła firmie Ekologus Sp. z o.o organizację i przeprowadzenie (…) szkolenia pt.: „System zarządzania i handlu emisjami gazów cieplarnianych i inych substancji oraz zagadnienia związane z energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii”. (…)

Ekologus Sp. z o.o. jest firmą godną polecenia, gdyż daje gwarancję spełnienia oczekiwań oraz uzyskania wymiernych korzyści ze szkolenia.

Wysoka jakość świadczonych usług pozwala nam polecić Ekologus Sp. z o.o. jako solidnego Partnera biznesowego i organizatora profesjonalnych szkoleń.

Ministerstwo Obrony Narodowej [2011 r.]

Ministerstwo Obrony Narodowej

Niniejszym potwierdzam, ze firma EKOLOGUS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przeprowadziła na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej szkolenie, z zakresu efektywnej komunikacji społecznej przy pomocy mediów społecznościowych dla rzeczników prasowych rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Firma EKOLOGUS wykazała się profesjonalnym podejściem do realizowanych zadań oraz branżowym doświadczeniem. W ocenie uczestników szkolenia zajęcia prowadzone były przez kompetentnych szkoleniowców, którzy wykazali się dobrym przygotowaniem merytorycznym i kreatywnością.

Kontakt-Simon S.A. [2010 r.]

Kontakt-Simon S.A.

W naszej współpracy korzystaliśmy z wykonania przez EKOLOGUS operatów do pozwoleń wodnoprawnych, a także wiedzy i doświadczenia EKOLOGUS dla rozwiązania problemu koniecznej modernizacji zakładowej oczyszczalni ścieków sanitarnych (…).

(…) Spółka EKOLOGUS dała się poznać jako profesjonalna Firma, skutecznie i terminowo realizująca zlecone zadania (…) z pełnym przekonaniem możemy zarekomendować EKOLOGUS Sp. z o.o. z Bielska-Białej jako solidnego i odpowiedzialnego Partnera do współpracy.

Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. [2010 r.]

Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

(…) firma Ekologu Sp. z o.o. Bielsko-Biała zrealizowała zlecenia wykonania dwóch operatów wodnoprawnych.

Wykonawca ww. zlecenia w sposób kompletny wywiązał się z zakresu powierzonych do realizacji prac przy wydatnej pomocy zlecającego.

P.A. NOVA S.A. [2010 r.]

P.A. NOVA S.A.

(…) Firma Ekologus Sp. z o.o. wykonała na nasze zlecenie w 2010 r. dwa operaty wodnoprawne. Opracowanie zostało wykonane z należytą starannością i na wysokim poziomie technicznym i merytorycznym.

Ze swojej strony możemy w pełni polecić firmę Ekologus jako sprawdzonego i doświadczonego wykonawcę, szczególnie ze względu na wysoką jakość świadczonych usług, kwalifikacje zawodowe personelu oraz terminowość przy realizacji powierzonych prac.

RUE Sp. z o.o. [2010 r.]

RUE Sp. z o.o.

Grupa Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej wykonała na nasze zlecenie inwentaryzację dendrologiczną wraz z wnioskiem o wycinkę drzew (…).

Grupa Ekologus Sp. z o.o. wykonała powierzone zadanie terminowo i jakościowo dobrze. Oceniając wysoko poziom wykonanych usług, solidność i zaangażowanie pracowników, udzielamy firmie pełnych referencji jako sprawdzonego wykonawcę ww. prac.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy [2010 r.]

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

(…) firma szkoleniowa Ekologus sp. z o.o. zorganizowała dla 20 pracowników COP z siedzibą w Łodzi szkolenie pt. „Ocena oddziaływania na środowisko dla inwestycji”

Wspomniane szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i rzeczowy. (…) Wysoka jakość usług szkoleniowych pozwala udzielić powyższych referencji, polecając firmę szkoleniową Ekologus Sp. z o.o. jako bardzo Dorego organizatora profesjonalnych szkoleń.

CTL Logistics Sp. z o.o. [2010 r.]

CTL Logistics Sp. z o.o.

Ekologus Sp. z o.o. zorganizowała i przeprowadziła (…) szkolenie w Amach konferencji „Odzysk i zagospodarowanie ubocznych produktów przemysłowych na przykładzie CTL Maczki – Bór” dla 150 osób (…). Spółka po raz kolejny wykazała się ogromnym zaangażowaniem i dbałością o kwestie organizacyjne, jak również (…) kadrą trenerską charakteryzującą się szeroką wiedzą merytoryczną i ogromnym doświadczeniem.

Wysoka jakość świadczonych usług pozwala nam polecić Spółkę Ekologus jako solidnego Partnera biznesowego i organizatora profesjonalnych szkoleń.

ECOPLAN [2010 r.]

ECOPLAN

Firma ECOPLAN potwierdza współpracę z Ekologus w ramach wielu szkoleń (…). Rekomenduję firmę Ekologus, jako doświadczonego trenera o dużej wiedzy merytorycznej, nawiązującej łatwy kontakt z osobami szkolonymi, posiadającej umiejętności uaktywnienia grupy i eliminacji dystansu pomiędzy trenerem a uczestnikami szkolenia.

Kontakt-Simon S.A. [2010 r.]

Kontakt-Simon S.A.

Bardzo wysoko oceniamy EKOLOGUS Sp. z o.o. jako organizatora merytorycznie dobrze przygotowanych szkoleń pod potrzeby praktycznego zastosowania przekazanej wiedzy w działalności przedsiębiorstwa. (…)

Spółka EKOLOGUS dała się poznać jako profesjonalna Firma, skutecznie i terminowo realizująca zlecone zadania, dlatego też KONTAKT-SIMON S.A. bardzo ceni sobie współpracę z EKOLOGUS i z pełnym przekonaniem możemy zarekomendować EKOLOGUS (…) jako solidnego i odpowiedzialnego Partnera do współpracy.

HALDEX S.A. [2010 r.]

HALDEX S.A.

Głównym celem szkolenia było przygotowanie pracowników do realizacji zadań wynikających z obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów powęglowych. Zespół Ekologus, dopasował szkolenie do potrzeb naszych pracowników i przygotował dla nich indywidualny program ściśle odpowiadający naszym oczekiwaniom. (…) Zrealizowanie projektu szkoleniowego jest oceniane przez nas wysoko i z odpowiedzialnością polecamy firmę o realizacji tego typu przedsięwzięć.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej [2010 r.]

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej

Pracownicy MZK brali udział w szkoleniu z zakresu Prawa Zamówień Publicznych organizowanym przez firmę Ekologus Sp. z o.o. (…). W ramach wyżej wymienionego szkolenia firma zrealizowała usługi, które zostały bardzo wysoko ocenione zarówno pod kątem ilości przekazywanej wiedzy, jak i korzyści wynikających z jakości szkolenia. (…)

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Ekologus Sp. z o.o. jako solidnym i rzetelnym partnerem zarówno przy organizacji szkoleń, jak również innych usług doradczych tej firmy w zakresie ochrony środowiska.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej [2010 r.]

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

W latach 2007 – 2009 pracownicy Szpitala Wojewódzkiego (…) brali udział w szkoleniach z zakresu systemów zarządzania wg ISO 14001, ISO 9001 oraz PN EN 18001 organizowanych przez firmę Ekologus Sp. z o.o. (…)

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sposobu organizacji i prowadzenia szkoleń przez Ekologus Sp. z o.o., ponieważ w zupełności spełniła nasze oczekiwania i potrzeby.

Z przyjemnością polecamy Ekologus jako firmę profesjonalną i godną zaufania, gwarantującą wysoki poziom świadczonych usług.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o. [2010 r.]

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o.

Ekologus Sp. z o.o. (…), jest częstym organizatorem szkoleń z zakresu zamówień publicznych dla pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego „Therma” Sp. z o.o.

Szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem pracowników (…) i oceniane są bardzo wysoko, przede wszystkim z względu na profesjonalną organizację oraz umiejętności i wysoki poziom wiedzy prezentowany przez trenerów wykładowców.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departamanet Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego [2010 r.]

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departamanet Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Z przyjemnością informujemy, ze Ekologus Sp.z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej zrealizowała na zlecenie Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego cykl szkoleń: „Szkolenia z zakresu sporządzania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”, w ramach których zostało przeszkolonych:

300 pracowników GDOŚ (…), 180 pracowników IZiP – I i II stopnia (…) oraz 620 osób reprezentujących beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych (…). Szkolenia zostały przeprowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny, a wykłady i warsztaty okazały się dopracowane zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym. Dodatkowym atutem były materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom, które charakteryzowały się wysokim stopniem użyteczności. Trenerzy prowadzący szkolenia cechowali się wiedzą, przygotowaniem oraz doświadczeniem dydaktycznym w zakresie prowadzenia zajęć. Prezentowany materiał został przedstawiony w sposób jasny i zrozumiały. (…)

W związku ze spełnieniem przez Ekologus Sp. z o.o. naszych oczekiwań szkoleniowych polecamy usługi szkoleniowe szerszemu gronu odbiorców.

TUV NORD Polska Sp. z o.o. [2010 r.]

TUV NORD Polska Sp. z o.o.

TUV NORD Polska Sp. z o.o. (…), współpracuje już od 10 lat przy organizacji szkoleń tego zakresu z firmą EKOLOGUS Sp. z o.o. Na podstawie długoletniej współpracy pomiędzy naszymi firmami możemy zaświadczyć, iż EKOLOGUS jest w pełni profesjonalną firmą szkoleniową, świadczącą usługi na bardzo wysokim poziomie merytorycznym oraz dysponującą wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowników.

Cechą charakterystyczną (…) jest elastyczność i otwartość w zakresie dostosowania się do życzeń zleceniodawcy oraz staranność w wykonywanych obowiązkach. Z naszej strony polecamy firmę Ekologus Sp. z o.o.

PGE KWB Bełchatów S.A. [2009 r.]

PGE KWB Bełchatów S.A.

PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. w Rogowcu potwierdza, że spóła EKOLOGUS wykonała w okresie 2007-2008 dla potrzeb Kopalni następujące dokumentacje: raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (…), wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów i zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresu odzysku odpadów.

(…) Spółkę EKOLOGUS cechuje fachowość i solidność w wykonywaniu swoich zadań.

CMC Zawiercie S.A. [2009 r.]

CMC Zawiercie S.A.

(…) Podstawą kontaktów z Firmą Ekologus jest rzetelność oraz fachowość , które połączone są z osobistym zaangażowanie, we współpracę oraz wyczulenie na indywidualne potrzeby Klienta.

Szkolenie (…) wykonane zostało terminowo i rzetelnie oraz w pełni zgodnie z naszymi zaleceniami oraz z zachowaniem należytej zawodowej staranności.

Dzięki czemu Firma Ekologus zyskała u nas bardzo dobrą opinię pozwalającą polecić ją jako sprawdzonego Partnera, potrafiącego realizować usługi w sposób dokładny, rzetelny i fachowy. (…)

Z ogromną przyjemnością możemy polecić usługi świadczone przez Ekologus, szczególnie tym, którzy poszukują solidnego Partnera do współpracy . Jesteśmy przekonani, że możecie Państwo polegać na tej firmie.

Nokia Siemens Networks [2009 r.]

Nokia Siemens Networks

(…) chcemy podziękować za profesjonalne zorganizowanie szkolenia z Prawa ochrony środowiska oraz Prawa budowlanego. Szkolenie zostało wykonane terminowo i rzetelnie, w pełni z naszymi zaleceniami oraz z zachowaniem należytej zawodowej staranności.

Bardzo dobre przygotowanie do szkolenia skutecznie przyczyniło się do poszerzenia wiedzy naszych pracowników. (…)

Nokia Siemens Networks rekomenduje firmę Ekologus Sp. z o.o. w zakresie organizacji szkoleń, jako profesjonalistów zapewniających kompetentnych wykładowców z dużym doświadczeniem tematycznym

PGE KWB Bełchatów S.A [2009 r.]

PGE KWB Bełchatów S.A

(…) w okresie 2006 – 2008 pracownicy Kopalni brali udział w dwóch szkoleniach przygotowanych przez Spółkę EKOLOGUS: „Postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na ,środowisko planowanych przedsięwzięć w świetle znowelizowanej ustawy prawo ochrony środowiska „Kompendium wiedzy z ochrony środowiska”.

Szkolenia przeprowadzone zostały bardzo profesjonalnie. Prowadzący je Doświadczony zespół potrafił wprowadzić doskonałą atmosferę i w bardzo przystępny sposób przekazać niezbędne informacje. (…)

Południowy Koncern Energetyczny Grupa Tauron [2009 r.]

Południowy Koncern Energetyczny Grupa Tauron

Firma Ekologus Sp. z o.o. była organizatorem Szkolenia zamkniętego przygotowującego do egzaminu na zarządzających spalarnią odpadów dla pracowników Elektrowni i Elektrociepłowni należących do Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Przekazana w sposób profesjonalny wiedza pozwoliła na pozytywne zaliczenie w/w egzaminu przez wszystkich uczestników szkolenia, którzy przystąpili do egzaminu. (…)

Z pełną odpowiedzialnością potwierdzamy, iż firma Ekologus Sp. z o.o. gwarantuje wysoki poziom swoich usług poprzez fachowe przygotowanie merytoryczne specjalistów, (…). Swoją profesjonalność potwierdza możliwość dynamicznego dostosowania się do potrzeb zleceniodawcy.

Urząd Miasta Rzeszów [2009 r.]

Urząd Miasta Rzeszów

Serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie szkolenia pt. „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”, w dniach 19-20.11.2009 r. w Rzeszowie dla pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa (…).

Wysoko oceniamy zarówno zakres merytoryczny przeprowadzonego szkolenia jak i przygotowanie dydaktyczne i profesjonalną organizację (…). Należy także podkreślić, iż obsługa i kontakty z pracownikami firmy Ekologus Sp. z o.o. były na wysokim i profesjonalnym poziomie.

POLMOS S.A – Śląska wytwórnia wódek gatunkowych [2009 r.]

POLMOS S.A – Śląska wytwórnia wódek gatunkowych

Firma Ekologus (…) była organizatorem kursu pt.: „Czy systemy zarządzania ISO 9001 i HACCP mogą być przyjazne dla Firmy?” (…) Program szkolenia został dostosowany do szerokiej grupy uczestników, bo liczącej ok. 150 osób.Tematyka została przedstawiona w ciekawy, interesujący i przede wszystkim zrozumiały sposób. (…)

Bardzo dobre przygotowanie, wiedza jak i umiejętności trenera potwierdza zainteresowanie uczestników i wysokie oceny szkolenia. (…) Szkolenie spełniło nasze oczekiwania. Jesteśmy przekonani, co do dalszej współpracy z Firmą Ekologus.

Technocentrum Sp. z o.o. [2009 r.]

Technocentrum Sp. z o.o. zleciła Firmie Ekologus Sp. z .o.o. organizację i przeprowadzenie trzy dniowego wyjazdu studyjnego (…) do zakładów zajmujących się unieszkodliwianiem przeterminowanej żywności Energie Park w Bruck/Leitha oraz BEB Bioenergie AG Biogasanlage w Eggenburg’u znajdujących się w Austrii. Wyjazd miał na celu zapoznanie przedstawicieli naszej Firmy z technologiami stosowanymi w tych obiektach. (…)

Wysoka jakość oraz profesjonalizm pozwala nam polecić Firmę Ekologus jako organizatora szkoleń jak i wykładowcę.

Huta MAŁAPANEW Sp. z o.o. [2008 r.]

Huta MAŁAPANEW Sp. z o.o.

(…) firma EKOLOGUS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej była doradcą i konsultantem w trakcie samodzielnego przygotowywania przez HUTĘ MAŁAPANEW Sp. z o.o. w Ozimku wniosku o pozwolenie zintegrowane (…).

W trakcie wykonywanych prac konsultingowych pracownicy EKOLOGUS Sp. z o.o. wykazali się wysokim profesjonalizmem, doskonałą znajomością wymagań prawnych oraz doświadczeniem zarówno w zakresie ochrony środowiska jak i w metodyce prac nad wnioskiem i formułowaniem jego treści (…).

Elektrociepłownia „KRAKÓW” S.A. [2008 r.]

Elektrociepłownia „KRAKÓW” S.A.

(…) Firma EKOLOGUS przeprowadziła w grudniu 2007 r. szkolenie dla auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w oparciu o wymagania norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-N 18001/OHSAS.

Pragnę wyrazić wysokie uznanie i zadowolenie ze współpracy z Firmą, która jest w pełni profesjonalną w swoich działaniach oraz bardzo elastyczną i otwartą na potrzeby klienta. (…)

Ekologus Sp. z o.o. jest firmą godną polecenia, ponieważ daje gwarancję spełnienia oczekiwań i wymiernych efektów szkolenia. (…)

Eko Dolina Sp. z o.o. [2008 r.]

Eko Dolina Sp. z o.o.

Firma Ekologus Sp. z o.o. była organizatorem szkolenia pt. „Opłaty za korzystanie ze środowiska – warsztaty”, w których brali udział pracownicy naszej firmy. (…) stwierdzam, że firma Ekologus Sp. z o.o. wzbudza zaufanie, jest rzetelna i dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą wykładowców.

Cechą charakterystyczną firmy jest elastyczność i otwartość w zakresie dostosowania się do życzeń zleceniodawcy oraz staranność w przygotowaniu programu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. [2008 r.]

ORLEN Laboratorium Sp. z o.o.

W imieniu osób uczestniczących w szkoleniu (…) „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania w laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005” pragnę wyrazić wysokie uznanie dla zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia. (…) Szkolenie, w którym uczestniczyli nasi pracownicy a przede wszystkim zdobyta przez nich wiedza wykorzystywana jest podczas codziennej pracy (…)

W wyniku przeprowadzonej oceny skuteczności szkolenia Firma ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. jest w pełni usatysfakcjonowana wyborem firmy Ekologus, uznając ją godną zaufania i profesjonalną w zakresie świadczenia usług szkoleniowych.

Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A. [2008 r.]

Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

Firma EKOLOGUS Sp. z o.o. była organizatorem szkolenia doskonalącego dla auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy Zespołu Elektrociepłowni Bytom S.A w 2007 roku.

Oferta szkolenia została dostosowana do naszych potrzeb i zgodna z naszymi sugestiami. Szkolenie zostało przeprowadzone przez wysokiej klasy prowadzących i spełniło oczekiwania uczestników szkolenia. (…)

Z całą odpowiedzialnością polecamy firmę EKOLOGUS Sp. z o.o. jako profesjonalistów w świadczeniu usług szkoleniowych.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie [2007 r.]

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Firma Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej sporządziła na zlecenie Starostwa Powiatowego w Cieszynie opracowanie: raport z wykonania Programu ochrony środowiska (…).

Firma w trakcie współpracy dała się poznać jako solidna oraz dobrze współpracująca z pracownikami merytorycznymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

(…) Firma Ekologus Sp. z o.o. wywiązała się z powierzonego jej zadania solidnie i terminowo, dlatego można ją polecić jako dobrego i profesjonalnego wykonawcę.

EUROVIA Polska S.A. [2007 r.]

EUROVIA Polska S.A.

(…) EKOLOGUS każde zlecenie, każde zadanie wykonał z dużą fachowością. Zawsze wykazywał się właściwymi kompetencjami, solidnie i profesjonalnie podchodził do każdego tematu. Były to tematy związane z ochroną środowiska na wytwórniach mas bitumicznych, gospodarką odpadami, szkoleniami, raportami na temat oddziaływania produkcji na środowisko, pomiarami emisji pyłów i gazów oraz hałasu (…).

EKOLOGUS zawsze był solidny, terminowy i konkretny. Godny polecenia innym.

Huta Szkła „Czechy” S.A. [2007 r.]

Huta Szkła „Czechy” S.A.

(…) korzystaliśmy z doradztwa firmy Ekologus Sp. z o.o. w zakresie przygotowania dokumentacji, stanowiącej wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji opakowań szklanych.

(…) Wysokie kwalifikacje załogi, profesjonalny stopień organizacji oraz kompetencje i zaangażowanie kadry kierowniczej składają się na wizytówkę firmy, która służyła nam pomocą i fachowym doradztwem podczas negocjacji warunków pozwolenia oraz oceny technicznej i prawnej (…).

Odlewnia Żeliwa S.A. Zawiercie [2007 r.]

Odlewnia Żeliwa S.A. Zawiercie

Odlewnia Żeliwa S.A. wybrała firmę Ekologus Sp. z o.o. do opracowania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, kierując się zebranymi opiniami o wcześniejszych dokonaniach i współpracy z innymi firmami.

(…) Bardzo wysoko oceniamy kompetencje Pani Prezes oraz całego Zespołu.

Polecamy Firmę Ekologus wszystkim klientom, również w przypadkach skomplikowanych, przy trudnościach z podjęciem właściwych decyzji, jak również z koniecznością zastosowania ekonomicznych rozwiązań.

GT Poland Sp. z o.o. [2006 r.]

GT Poland Sp. z o.o. współpracowała z firmą EKOLOGUS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej w zakresie opracowywania dokumentacji dotyczącej klasyfikacji i opinii ekologicznej o właściwościach odpadu oraz analizy stanu środowiska hydrogeologicznego.

Sposób opracowania wyników był czytelny i przejrzysty.

(…) Współpracę z firmą EKOLOGUS Sp. z o.o. oceniamy jako dobrą i jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani jakością świadczonych usług.

Stacja Paliw “HOMAX-BIS” [2006 r.]

Stacja Paliw “HOMAX-BIS”

Firma HOMAX-BIS zaświadcza, ze Ekologus Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej, wykonała w okresie do grudnia 2005 r. zadanie pn. Założenie sieci lokalnego monitoringu środowiska hydrogeologicznego, w rejonie Stacji Paliw HOMAX-BIS, wraz z niezbędną do tego celu dokumentacją.

(…) Zlecone firmie Ekologus zadanie wykonane zostało terminowo, zgodnie z naszymi oczekiwaniami oraz obowiązującymi przepisami. Dużym atutem była kompleksowość oferty (…).

Mamy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję współpracować z Ekologus Sp. z o.o., a potencjalnym klientom firmy polecamy ze wszech miar jej rzetelne i profesjonalne usługi.

Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A. [2006 r.]

Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A.

Firma nasza korzysta z usług szkoleniowych Sp. z o.o. Ekologus (…) od kilku lat. Bardzo dobrze oceniamy poziom merytoryczny prowadzonych szkoleń jak również sposób ich organizacji.

Dobór osób prowadzących szkolenie gwarantuje zdobywanie, bądź uzupełnianie wiedzy dotyczącej częstych zmian związanych z prawem ochrony środowiska.

Firma godna polecenia.

PGNiG S.A. [2006 r.]

PGNiG S.A.

Dziękujemy Grupie Ekologus za stworzenie w Polsce rynku szkoleń w zakresie ochrony środowiska, w których miały i mają możliwość uczestniczyć pracownicy Grupy Kapitałowej PGNiG S.A

Jednostka Wojskowa [2006 r.]

(…) Nasza Jednostka kierując się w/w przepisami podjęła w grudniu 2006 roku współpracę z firmą „Ekologus”. Kompleksowe usługi w zakresie szkoleń na temat zastosowania przepisów prawa ochrony środowiska, podstaw wdrażania systemu HACCP w zakładach branży spożywczej, (…) i wdrożenie w Jednostce Wojskowej systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, spowodowało, że świadczone przez nas usługi dla konsumentów są obecnie na wysokim poziomie. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że uniknięcie poważnych problemów dotyczących niezastosowania się do obowiązujących przepisów prawnych oraz podniesienie jakości Pracy Służby Żywnościowej to efekt współpracy z firmą Ekologus.

Doświadczenie, zaangażowanie i profesjonalizm, przedstawicieli firmy EKOLOGUS, wdrażających system HACCP są godne polecenia co niniejszym czynimy.

Muzeum w Gliwicach [2006 r.]

Muzeum w Gliwicach

Muzeum w Gliwicach od 10 lat korzysta z oferty szkoleniowej Firmy Ekologus Sp. z o.o. w Bielsku-Białej w zakresie Zamówień Publicznych.

Firma Ekologus oferuje szkolenia dobrze przygotowane pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Stała kadra wykładowców gwarantuje wysoki poziom szkoleń, dzięki czemu w naszej instytucji wszelkie działania związane ze stosowaniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przebiegają sprawnie i są pozytywnie opiniowane przez organ nas kontrolujący.

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy [2006 r.]

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy

W latach 2003 – 2006 korzystałam ze szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Wachlarz szkoleń dotyczył zagadnień ochrony środowiska: odpady, emisja związków lotnych, opłata za użytkowanie środowiska, normy ISO 14001 (…) Wszystkie szkolenia były doskonale przygotowane merytorycznie, wykładowcy w sposób ciekawy i profesjonalny potrafili przekazać zawiłości prawne dotyczące prezentowanych tematów.

GRUPA EKOLOGUS dba o uczestników swoich szkoleń zapewniając doskonałe warunki sprzyjające realizacji wyznaczonych celów i zadań. (…)

Organizowane kursy i szkolenia GRUPY EKOLOGUS są godne polecenia najbardziej wymagającym uczestnikom, chcącym być na bieżąco w sprawach formalno-prawnych dotyczących ochrony środowiska.

BAUER Sp. z o.o. [2006 r.]

BAUER Sp. z o.o.

Firmę Ekologus Sp. z o.o. cenimy za profesjonalne przygotowanie seminariów i szkoleń. Szczególnie należy podkreślić dbałość i niezawodność organizatorów oraz staranne przygotowanie materiałów do zajęć.

Wykładowcy współpracujący z firmą Ekologus są specjalistami wysokiej klasy, legitymują się dużym doświadczeniem oraz są bardzo dobrze przygotowani pod względem merytorycznym. (…)

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej [2006 r.]

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

(…) Prowadząca miała bardzo dobry kontakt z naszymi pracownikami, stworzyła dobrą atmosferę, która pozwoliła pracownikom otworzyć się i w sposób bardzo czynny brać udział we wszystkich zajęciach. Zajęcia prowadzone były dynamicznie z użyciem nowoczesnych środków audiowizualnych oraz różnych rekwizytów w formie ćwiczeń, studiów przypadków, burzy mózgu i pracy zespołowej.

SGL Carbon Polska S.A. [2006 r.]

SGL Carbon Polska S.A.

Pracownicy k.o. Ochrony Środowiska i BHP w SGL Carbon Polska S.A. Zakład w Raciborzu od 1997 roku uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez firmę EKOLOGUS Sp. z o.o. (…). Bardzo wysoko oceniamy profesjonalizm i zaangażowanie Waszych pracowników w realizację przedsięwzięcia. (…) Zatrudniani wysokiej klasy trenerzy i wykładowcy wykazują się dużą znajomością zagadnień oraz prowadzą zajęcia w sposób bardzo komunikatywny. (…)

Z pełną odpowiedzialnością, polecamy firmę jako profesjonalistów w świadczeniu usług szkoleniowych oraz godnych zaufania partnerów, nie bojących się nowych wyzwań.

Starostwo Powiatowe w Będzinie [2006 r.]

Starostwo Powiatowe w Będzinie

Starostwo Powiatowe w Będzinie stwierdza wysoką jakość szkolenia przeprowadzonego przez Instytut Kształcenia Zawodowego Ekologus Sp. z o.o. Szkolenie przeprowadzono dla pracowników Jednostek powiatu w temacie: „Zarządzenie obiektem budowlanym – podejmowanie czynności w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania obiektu budowlanego. Skutki naruszenia obowiązku utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym.

HUTCHINSON Poland Sp. z o.o. [2005 r.]

HUTCHINSON Poland Sp. z o.o.

HUTCHINSON Poland Zakład Żywiec 2 Sp z o.o. nawiązał w roku 2000 współpracę z firmą EKOLOGUS w Bielsku-Białej w zakresie opracowania wymaganych prawem dokumentacji, która umożliwiła nam uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych (…).

EKOLOGUS posiada w pełni wykwalifikowaną kadrę przygotowaną do pracy spełniającej każde warunki umowy.

(…) firma ta wykazała się dużym stopniem elastyczności przy spełnianiu naszych wysokich wymagań w zakresie świadczonych usług. Pracownicy firmy EKOLOGUS w Bielsku-Białej wykonują swoje obowiązki rzetelnie, profesjonalnie, z zachowaniem poszanowania interesów zleceniodawcy oraz etyki zawodowej, a wszelka dokumentacja realizowana jest rzeczowo i terminowo.

Urząd Gminy Jaworze [2005 r.]

Urząd Gminy Jaworze

(…) firma “EKOLOGUS” Sp. z o.o. z siedziba w Bielsku-Białej, wykonywała w okresie 28 luty do 21 kwietnia 2005 roku prace, związane z likwidacją komunalnej oczyszczalni ścieków typu BOS 150 będącej we władaniu Gminy Jaworze (…).

W trakcie przeprowadzanych prac, firma Ekologus Sp. z o.o. wykazała się dobrą organizacją. Zlecone zadania wykonane były dokładnie, terminowo oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi i obowiązującymi przepisami. Dzięki wykwalifikowanej i dyspozycyjnej kadrze pracowniczej, jakość świadczonych usług całkowicie spełniła nasze oczekiwania.

Stacja paliw Fatex [2004 r.]

Spółka Ekologus wykonała dla naszej firmy operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych z terenu stacji paliw, ponadto od kilku lat prowadzi w jej obrębie regularne badania kontrolne sieci monitoringu lokalnego wód gruntowych.

(…) Pragniemy podkreślić, że jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani jakością dotychczasowej współpracy z firmą Ekologus, a zwłaszcza wysokim poziomem merytorycznym sporządzanych opracowań oraz profesjonalnie udzielanych nam konsultacji i porad. Nie bez znaczenia są dla nas również korzystne warunki finansowe oraz terminowość działań (…).

Elektrownia „Rybnik” S.A – Grupa EDF [2004 r.]

Elektrownia „Rybnik” S.A. dziękuje za zorganizowani w dniach od 01.12.2003 do 03.12.2003 r. szkolenia doskonalącego dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego. (…)

Przeprowadzone szkolenie pozwala nam utrzymać wysokie kwalifikacje naszych auditorów wewnętrznych.

Oceniając wysoki poziom profesjonalnego zorganizowania szkolenia w wyżej wymienionym zakresie możemy polecić firmę EKOLOGUS przy przeprowadzaniu tego typu szkoleń.

Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o. [2002 r.]

Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Ekologus Bielsko-Biała wykonało w naszym zakładzie pomiary emisji zanieczyszczeń i opracowania wyników.

Jakość wykonywanych usług oceniamy jako wysoką. Ze wszystkich zleconych prac w czasie wieloletniej współpracy firma wywiązywała się rzetelnie i terminowo.

Urząd Miasta Zakopane [2002 r.]

Urząd Miasta Zakopane

Urząd Miasta Zakopane wyraża podziękowania za możliwość uczestnictwa w wyjeździe studyjnym pt.: „Ochrona Środowiska a Marketing – wykorzystanie efektów nakładów finansowych na realizację programów ekologicznych w polityce marketingowej firmy” w Sztokholmie. (…)

Wyjazd był zorganizowany w sposób profesjonalny, a program pozwalał na dokładne poznanie procedury wprowadzania systemu oraz sposobu prowadzenia polityki marketingowej firm (…).

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie [2002 r.]

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Jestem pełen uznania za tak profesjonalne zorganizowanie II Międzynarodowej Konferencji pt.: „Podniesienie Atrakcyjności Terenów Wiejskich Poprzez Rozwój Infrastruktury i Tworzenie Pozarolniczych Miejsc Pracy – Austriackie Wzory o Przykłady Wdrożenia Programów Unijnych.” (…)

Dzięki Państwa profesjonalizmowi udało się przeprowadzić szereg ważnych dla Samorządu Województwa spotkań.

Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Technologów w Austrii [2002 r.]

Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Technologów w Austrii serdecznie dziękuje za owocną współpracę w trakcie organizacji i przebiegu konferencji pod tytułem: „Gospodarka odpadami w Austrii – przykłady rozwiązań dla Polski w drodze do Unii Europejskiej”, która odbyła się w Wiedniu, w dniach 20-23 marca 2002 r.

Wyrażamy nadzieję, że będziemy mieli także w przyszłości okazję do tak miłej współpracy przy organizacji kolejnych spotkań fachowych.

ANDORIA Sp. z o.o. [2001 r.]

ANDORIA Sp. z o.o.

Firma EKOLOGUS z Bielska-Białej wykonała dla WSW-ANDORIA S.A. w Andrychowie „Operat Powietrza”(…).

„Operat Powietrza” opracowany był zgodnie z obowiązującymi przepisami (…).

Nasz zakład wysoko ocenia poziom merytoryczny Operatu oraz współprace z firmą Ekologus.

Celma Elektronarzędzia S.A. [2001 r.]

Celma Elektronarzędzia S.A.

Spółka Elektronarzędzia CELMA S.A. współpracuje z Ekologus w Bielsku-Białej już od 1991 r. i jest zadowolona z efektów współpracy. Wykonane przez Ekologus analizy uciążliwości dla środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego oraz propozycje emisji dopuszczalnych owocowały bezproblemowym uzyskaniem decyzji (…)

Grupa Kęty S.A. [2001 r.]

Grupa Kęty S.A.

Wyrażamy w pełni pozytywną opinię na temat świadczonych Grupie Kęty S.A. przez Ekologus usług.

Opracowana, wymagana prawem dokumentacja umożliwiła nam uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych reglamentujących korzystanie ze środowiska. Zrealizowane projekty cechowały się wysokim poziomem merytorycznym i profesjonalnością.

Miejski Zakład Komunikacyjny Bielsko-Biała [2001 r.]

Miejski Zakład Komunikacyjny Bielsko-Biała

Przedsiębiorstwo Ekologus wykonało dla naszego zakładu kilka ważnych opracowań, a mianowicie: analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, bilans opadów, operat wodnoprawny.

Na podstawie powyższej dokumentacji mogliśmy uzyskać stosowne decyzje administracyjne pozwalające funkcjonować bez kolizji z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Wszystkie opracowania zostały wykonane starannie, ze znajomością aktualnych przepisów i w sposób nie budzący zastrzeżeń ze strony jednostek zatwierdzająco-opiniujących.

Nadleśnictwo Ustroń, Państwowe Gospodarstwo Leśne [2001 r.]

Nadleśnictwo Ustroń, Państwowe Gospodarstwo Leśne

(…) firma Ekologus z Bielska-Białej wykonała ocenę oddziaływania na środowisko.

(…) Opracowanie zostało wykonane pod kierownictwem rzeczoznawcy, zgodnie z ofertą, w terminie i objęło całość projektowanej inwestycji. Przedsiębiorstwo Ekologus gwarantuje wysoką jakość i rzetelność wykonywanych usług, z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych.

Z przyjemnością udzielamy jej pełnej rekomendacji polecając innym inwestorom.

Telekomunikacja Polska S.A. [2001 r.]

Telekomunikacja Polska S.A.

(…) EKOLOGUS w roku 2000 realizował opracowania: analiza oddziaływania na środowisko ze względu na hałas emitowany przez nowoinstalowane urządzenia klimatyzacyjne (…).

Firma w trackie współpracy z naszym obszarem dała się poznać jako solidna, dobrze współpracująca ze służbami eksploatacyjnymi i inwestycyjnymi TP S.A. Posiada pracowników profesjonalnie przygotowanych do postawionych przed nimi zadań, znających gruntownie zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska i przepisów z nimi związanych.

(…) Firma EKOLOGUS wywiązała się z powierzonych jej zadań solidnie i w terminie, dlatego można ją polecić jako dobrego i profesjonalnego wykonawcę.

Urząd Miasta Wałbrzych [2001 r.]

Urząd Miasta Wałbrzych

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM w Wałbrzychu składa podziękowania Firmie EKOLOGUS Sp. z o.o. za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Szkolenie wybranej grupy społecznej z Wałbrzycha w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów ‘u źródła’”.

Firma EKOLOGUS Sp. z o.o. wykazała się fachowością w przygotowaniu szkolenia zarówno pod względem organizacyjnym oraz merytorycznym.

Szpital Onkologiczny w Bielsku-Białej [2000 r.]

Chciałbym w imieniu pracowników Szpitala Onkologicznego oraz swoim własnym serdecznie podziękować za cykl szkoleń organizowanych przez firmę EKOLOGUS w zakresie procedur zamówień publicznych.

Biorę udział w Państwa warsztatach szkoleniowych już od paru lat i z przyjemnością stwierdzam, że zajęcia te prowadzone są perfekcyjnie przez specjalistów z zakresu zamówień publicznych (…)

AQUA S.A Bielsko-Biała [2000 r.]

AQUA S.A Bielsko-Biała

W dniach 8-10 maja 2000 r. w Szczyrku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Polsce w XXI wieku – wyzwanie przyszłości” (…). Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, zagranicznych i polskich firm (…), pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytutów z całego kraju. Mieliśmy również zaszczyt gościć przedstawicieli władz państwowych i administracyjnych. (…)

Profesjonalny zespół pracowników PKU EKOLOGUS, (…) sprawił, że trwająca trzy dni konferencja przebiegła zgodnie z ustalonym planem, naszymi życzeniami i wyobrażeniami o imprezie tej rangi. (…) odebraliśmy od gości i uczestników konferencji liczne gratulacje za bardzo udaną imprezę.

Mamy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję współpracować z PKU EKOLOGUS a potencjalnym klientom firmy polecamy ze wszech miar jej usługi, które są niezwykle fachowe i rzetelne.

„RACER” Rafineria Czechowice S.A [1999 r.]

Wyrażamy w pełni pozytywną opinię dotycząca przeprowadzonego szkolenia (…) na temat „Odpowiedzialność zrządzających firmą oraz obowiązki ciążące na zakładzie w świetle nowych przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska”.

(…) Udział naszych specjalistów ds. ochrony środowiska w szkoleniach prowadzonych przez Pani Firmę (…) pozwala na prawidłowe reagowanie na częste zmiany w przepisach ochrony środowiska.

Wymieniane wyżej korzyści z usług Pani Firmy są wymownym potwierdzeniem dostosowania oferty szkoleń do aktualnego zapotrzebowania w tym zakresie.

Zakłady Sprzętu Sportowego POLSPORT [1998 r.]

Zakłady Sprzętu Sportowego POLSPORT

Zakłady Sprzętu Sportowego POLSPORT prowadzą stałą współpracę z Ekologus od 1994 r. Ekologus opracował dla naszego przedsiębiorstwa analizę oddziaływania na powietrze atmosferyczne oraz wykonał pomiary emisji na emitorach.

(…) Pragniemy podkreślić, iż z zawartej z naszym przedsiębiorstwem umowy Ekologus wywiązał się rzetelnie i terminowo. Ponadto, niezależnie od wykonywanych opracowań, mogliśmy liczyć na fachowe doradztwo i konsultacje z zakresu środowiska.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego “SUPON” [1998 r.]

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego “SUPON”

(…) Przedsiębiorstwo “EKOLOGUS” wywiązuje się należycie i terminowo z wszelkich uzgodnień w ramach realizacji dostaw. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy. Dostarczane wyroby spełniają wymagane w zakresie likwidacji skutków awarii ekologicznych oraz zagrożeń środowiska.

Urząd Miasta Kraków [1998 r.]

Urząd Miasta Kraków

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa (…) pragnie zapewnić, iż wysoko ocenia zarówno poziom merytoryczny prowadzonych wykładów jak również sposób organizacji zajęć. (…)

Częsty udział pracowników Wydziału Ochrony Środowiska w szkoleniach prowadzonych przez firmę EKOLOGUS jest najbardziej wymownym potwierdzeniem dostosowania Państwa oferty do naszych potrzeb.

Teksid Poland [1997 r.]

Teksid Poland

Firma EKOLOGUS wykonała dla nas następujące prace: inwentaryzacja emitorów i źródeł emisji, analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, pomiary emisji zanieczyszczeń (…).

Współpracujemy od 1991 roku i każdorazowo uzyskiwaliśmy wymagane prawem uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska. W związku z tym, dotychczasową współpracę oceniamy jako owocną i jesteśmy z niej bardzo zadowoleni.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej