Raport początkowy i raport końcowy

Co to Raport początkowy?

(wg nomenklatury dyrektywy 2010/75/UE: sprawozdanie bazowe) jest to załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC, czyli takich instalacji, które ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, mogą prowadzić do znacznego zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych bądź środowiska jako całości. Raport początkowy wykonywany jest również dla instalacji, które wymagają  zmiany swojego obecnego pozwolenia zintegrowanego, np. w przypadku rozbudowy zakładu.

Głównym celem raportu jest przede wszystkim określenie rzeczywistego stanu zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych (w szerokim rozumieniu – „powierzchni ziemi”) substancjami, które powodują mniejsze lub większe ryzyko (wg nomenklatury dyrektywy 2010/75/UE – „stwarzającymi zagrożenie”) na terenie zakładu tak, aby w momencie likwidacji instalacji, tzn. w fazie końcowej, było możliwe dokonanie oceny, na ile prowadzona działalność przyczyniła się do pogorszenia jakości analizowanego terenu.

 

Kto musi wykonać Raport początkowy?

Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska, jeżeli eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, prowadzący instalację zobowiązany jest do dołączenia do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami.

 

Etapy wykonania raportu początkowego:

 • Etap I – Analiza konieczności wykonania raportu początkowego
 • Etap II – Raport początkowy (w przypadku stwierdzenia konieczności jego opracowania)

Z uwagi na to, że nie każda instalacja klasyfikowana jako IPPC wymaga sporządzenia raportu bazowego, zazwyczaj wykonuje się analizę konieczności wykonania takiego raportu. Analiza konieczności wykonania raportu początkowego pozwala przeanalizować wykorzystywane w zakładzie substancje, zabezpieczenia przed uwolnieniem do środowiska oraz możliwość skażenia ziemi i wód gruntowych.

Decyzję na temat konieczności wykonania raportu początkowego podejmuje odpowiedni organ ochrony środowiska po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami.

Etap I

Analiza konieczności wykonania raportu początkowego zawiera:

 • informacje o działalności prowadzonej na terenie zakładu,
 • informację o działalnościach prowadzonych w przeszłości, jeżeli takie dane są dostępne,
 • nazwy substancji, powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje,
 • informacje dotyczące stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych wymienionymi wcześniej substancjami. Potwierdzeniem tych danych powinny być wyniki badań przeprowadzone przez akredytowane laboratorium.

Etap II

W przypadku stwierdzenia konieczności opracowania raportu początkowego należy:

 • ustalić wszystkie źródła zanieczyszczenia oraz substancje, które mogą powodować ryzyko,
 • ustalić miejsca poboru próbek gruntów i wód podziemnych, ich ilość i głębokości z jakich powinny zostać pobrane,
 • ustalić zakres przeprowadzonych badań i analiz laboratoryjnych pobranych wcześniej próbek,
 • sporządzić raport początkowy na podstawie zebranych informacji i materiałów oraz przeprowadzonych badań.

Co powinien zawierać raport początkowy zapisane jest w art. 208 ust. 2, pkt 4a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

Gdzie sprawdzić, czy substancja kwalifikuje się jako “powodująca ryzyko”?

Definicja „substancji stwarzających zagrożenie i mieszaniny stwarzającej zagrożenie”, wymieniona w art. 3 rozporządzenia CLP, do której odnosi się definicja „substancji powodujących ryzyko” zawarta w ustawie Prawo ochrony środowiska, określona została dla innych, znacznie szerszych celów niż ocena możliwości zanieczyszczenia gruntów czy wód podziemnych. Definicja ta, zgodnie z zapisami rozporządzenia nr 1272/2008 została przez regulatora przyjęta w celu realizacji obowiązku nałożonego w art. 1 tego aktu prawnego, tj. zharmonizowania kryteriów klasyfikacji substancji i mieszanin oraz przepisów dotyczących oznakowania i pakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie, wprowadzanych do obrotu na rynek wspólnotowy przez producentów, importerów i dalszych użytkowników tych substancji.

Identyfikacja oraz analiza ryzyk powinna odnosić się wyłącznie do substancji powodujących ryzyko (stwarzających zagrożenie) zdefiniowanych przez prowadzącego instalację w oparciu tzw. rozporządzenie CLP – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania, pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1), przy uwzględnieniu specyfiki konkretnej instalacji, warunków jej pracy i lokalnych uwarunkowań środowiskowych.

 

Co to Raport końcowy i kto musi go wykonać?

Drugim dokumentem, który został wprowadzony przez nowelizację Ustawy Prawo Ochrony Środowiska jest raport końcowy, który pokazuje stan środowiska wodno-gruntowego po zakończeniu prowadzenia działalności, dla której wcześniej został nałożony obowiązek wykonania raportu początkowego.

Raport końcowy należy sporządzić i przedłożyć organowi właściwemu do wydania pozwolenia przed przystąpieniem do zakończenia eksploatacji instalacji, dla której wymagany był raport początkowy. Sporządza się go w sposób umożliwiający ilościowe porównanie zawartych w nim wyników badań i pomiarów z zawartymi w raporcie początkowym wynikami badań i pomiarów.

Jeżeli prowadzący instalację nie przedłoży wymaganego raportu końcowego, zostanie do tego zobowiązany przez organ właściwy do wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego, z wyznaczonym terminem nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia.

 

Co zawiera raport końcowy?

Według art. 217b. ust. 3 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, raport końcowy powinien zawierać:

 • informacje na temat planowanego sposobu użytkowania terenu, o ile takie informacje są dostępne,
 • nazwy substancji powodujących ryzyko, które były wykorzystywane, produkowane lub uwalniane przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu,
 • informacje na temat zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu, w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek, wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Jeżeli organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego stwierdził zanieczyszczenie gleby i ziemi lub wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, to wówczas przesyła on odpowiednio kopię raportu początkowego, kopię wyników badań lub pomiarów, lub kopię raportu końcowego Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartości substancji powodującej ryzyko prowadzący instalację zobowiązany jest do przygotowania projektu Planu Remediacji i uzyskania decyzji RDOŚ ustalającej plan remediacji. Usunięcie zanieczyszczenia może zostać odłożone w czasie do czasu zakończenia eksploatacji instalacji jeżeli zanieczyszczenie nie stwarza znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

 

Jak Ekologus może Cię wesprzeć?

Od 2002 roku przygotowujemy dokumentacje do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla firm, które wówczas zostały objęte takim obowiązkiem. Nasz Zespół ekspertów z różnych dziedzin, wykonuje kompleksowe dokumentacje w celu uzyskania pozwoleń zintegrowanych dla nowych instalacji oraz aktualizacje na wprowadzone zmiany dla istniejących instalacji IPPC. Zakres dokumentacji wykonujemy zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627, z póź. zm. §208 pkt 1 oraz pkt 2).

Ekologus Sp. z o.o. jest autorem kilkuset wniosków o uzyskanie lub zmianę pozwoleń zintegrowanych, w tym raportów początkowych i końcowych, wykonanych dla instalacji z grupy największych zakładów przemysłowych w Polsce m.in. z branży chemicznej, petrochemicznej, metalurgicznej, odlewniczej, galwanicznej, szklarskiej, obróbki metali i składowisk odpadów, spożywczej oraz chowu drobiu.

100% opracowanych przez nas wniosków uzyskało pozwolenie zintegrowane.

 

Pomożemy Ci w uzyskaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska do bezpiecznego prowadzenia działalności.
Zobacz jakie dokumentacje możemy dla Ciebie opracować >>

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu!

 

Opracowanie:
Anna Buchta
Zuzanna Bedlińska

Źródło: www.lex.pl, www.srodowisko.pl

Powrót

Może Cię również zainteresować

Czym jest europejski system ekozarządzania i audytu EMAS?

Czym jest europejski system ekozarządzania i audytu EMAS?

EMAS jest usankcjonowanym prawnie programem Unii Europejskiej, promującym organizacje, które wdrożyły i utrzymują efektywne systemy zarządzania środowiskowego. Obecnie podstawy prawne dla systemu EMAS określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25…

25.02.2016

Czytaj dalej
Dlaczego warto skorzystać z usług specjalistów ds. ochrony środowiska?

Dlaczego warto skorzystać z usług specjalistów ds. ochrony środowiska?

Fragment szkolenia “Kompendium Wiedzy z Ochrony Środowiska” Specjalistyczne firmy z branży ochrony środowiska, zwracają uwagę inwestora na otoczenie w jakim planowana jest nowa inwestycja, standardy środowiska jakie muszą zostać zachowane, na sąsiedztwo planowanej inwestycji oraz możliwe…

13.07.2023

Czytaj dalej

Zaufali nam

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.j.

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.j. [2016 r.]

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.j. współpracuje z firmą Ekologus Sp. z o.o. (…) od wielu lat w zakresie obsługi eksperckiej z zakresu ochrony środowiska. (…)

W trakcie realizacji ww. dokumentacji współpraca z pracownikami Spółki przebiegała bardzo dobrze, wykazali się oni zaangażowaniem i otwartością na nasze potrzeby. Firma Ekologus Sp. z o.o. wykonała powyższe opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, kompleksowo i terminowo. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę możemy z całą pewnością polecić usługi Ekologus Sp. z o.o., jako godnego zaufania partnera w zakresie ochrony środowiska.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej