Nowe rozporządzenia do ustawy o odpadach ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących magazynowania odpadów

Lata 2018-20 są bardzo obfite w zmiany w przepisach z zakresu ochrony środowiska. Szczególnie dotyczy to prawodawstwa z zakresu gospodarki odpadami, a zwłaszcza obowiązującej ustawy o odpadach. Od czasu wejścia w życie w styczniu 2013r. ustawa o odpadach była zmieniana 33 razy, jednak ostatnie zmiany swym „rozmachem” znacznie przekraczają zmiany, z którymi mieliśmy dotychczas do czynienia i to zarówno w odniesieniu do obowiązującej obecnie ustawy jak i w odniesieniu do dwóch poprzednich ustaw o odpadach. Dodatkowo należy wspomnieć, że kolejne projekty zmian w ustawie o odpadach są już przygotowane i obecnie są na etapie uzgodnień.

Tak dużo i tak bardzo to jeszcze w odpadach zmieniane nie było!

W styczniu 2018 roku wprowadzono m.in. zmiany związane ze sposobem uznawania odpadów za niebezpieczne. Mamy na nowo zdefiniowane właściwości odpadów decydujące o uznaniu ich za niebezpieczne. W końcu odnoszą się one do konkretnych przepisów i stają się czytelne. Pod koniec 2019r. wprowadzono rozporządzenie dotyczące uznania odpadów, że posiadają właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości a na początku roku 2020r. wydano rozporządzenie w sprawie nowego Katalogu odpadów (to już 4-ty Katalog odpadów w Polsce jaki został wydany odkąd pojawiła się pierwsza ustawa o odpadach w 1997r.).

Wprowadzono też zmiany całego szeregu obowiązków, które muszą wypełniać podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z odpadami (a proszę pamiętać, że praktycznie każda działalność wiąże się chociażby z wytwarzaniem odpadów). Mamy tu też zupełnie nowe kompetencje w zakresie egzekucji i karania wykroczeń za nieprzestrzeganie zarówno starych jak i nowych obowiązków czy też zaostrzenia sankcji już istniejących. Jeśli chodzi o nowe obowiązki przedsiębiorców to dotyczą one przede wszystkim ewidencji odpadów prowadzonej w BDO oraz magazynowania odpadów, a w tym w szczególności:

 • dopuszczalnego czasu magazynowania odpadów (przepisy te w ostatnim czasie były dwukrotnie zmieniane),
 • systemu kontroli wizyjnej (monitoringu) miejsc magazynowania odpadów,
 • zagadnień przeciwpożarowych,
 • ustanawiania tzw. „zabezpieczenia roszczeń” związanego z zabezpieczeniem środków na likwidację ewentualnych szkód w środowisku wynikających z nieprawidłowego postępowania z odpadami.

Zostały też wprowadzone nowe procedury dotyczące wydawania nowych decyzji jak i zmiany już posiadanych pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na odbiór odpadów (zbieranie, przetwarzanie). W ostatnim czasie pojawiły się też rozporządzenia bardzo szczegółowo określające zasady organizowania magazynowania odpadów i obowiązki z tym związane. Rozporządzenia te dotyczą zagadnień z zakresu ochrony środowiska, ewidencjonowania czasu magazynowania odpadów (Etykiety!) oraz zagadnień przeciwpożarowych związanych z zmagazynowaniem odpadów. Wprowadzono tu również przepisy odnoszące się w sposób szczególny do wybranych rodzajów opadów, a w tym odpadów medycznych, niebezpiecznych, odpadów palnych (z podziałem na stałe i ciekłe) oraz odpadów w postaci opon.

Zmian tych jest bardzo dużo i mają one „dość skomplikowany” charakter. Powyżej tylko zasygnalizowano to co się w przepisach pojawiło od 2018r. Warto się z tymi zmianami zapoznać aby uniknąć niepotrzebnych konsekwencji, szczególnie że nie dostosowanie się w określonych terminach do wprowadzonych zmian może skutkować nawet cofnięciem posiadanej decyzji.

EKOLOGUS organizuje zaraz po wakacjach – 2 września szkolenie otwarte Nowe rozporządzenia do ustawy o odpadach ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących magazynowania odpadów”.

 Celem szkolenia jest omówienie przepisów nowych rozporządzeń do ustawy o odpadach wprowadzonych w ostatnich 2 latach:

 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów,
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów,
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń,
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Szczególny nacisk zostanie tu położony na rozporządzenie z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (które wchodzi w życie 1 stycznia 2021r.) oraz rozporządzenie z 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej miejsc magazynowania odpadów. Zostaną tu omówione obowiązki jakie zostały nałożone na przedsiębiorców tymi przepisami a w przypadku rozporządzenia dot. zagadnień przeciwpożarowych zostanie zwrócona uwaga na te zagadnienia, które powinien znać każdy przedsiębiorca magazynujący odpady (tzn. to co winien on realizować we własnym zakresie bez bezpośredniej pomocy „strażaka”).

Udział w szkoleniu prowadzonym przez praktyka (tj. doświadczonego urzędnika, który na co dzień zajmuje się wydawaniem decyzji i kontrolą działalności objętych tymi decyzjami a także bierze udział w pracach związanych z tworzeniem aktów prawnych i ich zmian) pozwoli na rozwianie wątpliwości i zorientowanie się, które nowe obowiązki nas dotyczą, co powinniśmy zrobić oraz jak działać w przyszłości aby uniknąć niepotrzebnych konsekwencji.

 

Autor artykułu
Jakub Nowak

Powrót

Może Cię również zainteresować

Rewolucje prawne w odpadach 2018

Rewolucje prawne w odpadach 2018

Rok 2018 jest bardzo owocny w zmiany w przepisach z zakresu ochrony środowiska. Szczególnie dotyczy to prawodawstwa z zakresu gospodarki odpadami, a zwłaszcza obowiązującej ustawy o odpadach. Od czasu wejścia w życie w styczniu 2013 r. ustawa o odpadach…

18.10.2018

Czytaj dalej
Prawo Zamówień Publicznych w praktyce błędy w opisie przedmiotu zamówienia a kary umowne

Prawo Zamówień Publicznych w praktyce błędy w opisie przedmiotu zamówienia a kary umowne

Z punktu widzenia Zamówień Publicznych warto przez chwilę pochylić się na podstawowym problemem, który powodował masowe naliczanie kar umownych wykonawcom realizującym umowy w sprawie Zamówień Publicznych. Zjawisko to spowodowane było m.in. niewyczerpującym opisem…

30.06.2014

Czytaj dalej

Zaufali nam

GT Poland Sp. z o.o.

GT Poland Sp. z o.o. [2006 r.]

GT Poland Sp. z o.o. współpracowała z firmą EKOLOGUS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej w zakresie opracowywania dokumentacji dotyczącej klasyfikacji i opinii ekologicznej o właściwościach odpadu oraz analizy stanu środowiska hydrogeologicznego.

Sposób opracowania wyników był czytelny i przejrzysty.

(…) Współpracę z firmą EKOLOGUS Sp. z o.o. oceniamy jako dobrą i jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani jakością świadczonych usług.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej