Odpowiedź Eksperta: opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych i zmniejszenie naturalnej retencji

PYTANIE: Na ternie zakładu wody z obszaru uszczelnionego ujmowane są w system kanalizacji deszczowej i odprowadzane są wspólnym kolektorem do kanalizacji miejskiej (zgodnie z umową z zakładem komunalnym). Czy to oznacza, że NIE podlegamy opłacie za:

  1. odprowadzanie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast (art. 268 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne) – z uwagi na to, że odprowadzanie wód opadowych może być związane z obowiązkiem opłaty jedynie wówczas, gdy wody te są odprowadzane do wód (nie zaś np. do urządzenia wodnego lub do kanalizacji miejskiej)?
  2. zmniejszenie naturalnej retencji (art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne) – z uwagi na to, że nieruchomość objęta jest systemem kanalizacji otwartej lub zamkniętej?

 

Wspomniane artykuły z ustawy PRAWO WODNE – Dz.U.310.2020:

Art.  268.  1. Opłaty za usługi wodne uiszcza się za:

1) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
3) odprowadzanie do wód:

a) wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
b) wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;

4) pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;
5) wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.

Art.  269.  1. Opłatę za usługi wodne uiszcza się także za:

1) zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;

2) wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu.

 

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1

Fakt odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji (jak rozumiem ogólnospławnej tj. zbiorczej) powoduje, że nie podlega się opłatom z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód.

Dla 100% pewności konieczne jest jednak wyjaśnienie jak wygląda kolektor służący do odprowadzania wód opadowych (o którym mowa w Pani pytaniu), czy jest to urządzenie kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej, czy coś innego. Niestety miałem już do czynienia z przypadkami, że pojawiały się tu problemy (kolektor miał parametry „kanału”).

 

Ad. 2

Z przedstawionego opisu wynika, że tereny są objęte systemem kanalizacji, do którego odprowadzane są wody opadowe i roztopowe, tym samym zakład nie podlega opłacie z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji.

Pamiętać jednak należy, że to gmina w omawianej sytuacji decyduje czy tak jest, to wójt, burmistrz, prezydent miasta nalicza w/w opłatę (nie Wody Polskie). Wiem, że gminy dokonywały analiz (a przynajmniej powinny były dokonać), jakie tereny są objęte ich systemami kanalizacji (m.in. na potrzeby w/w opłat). Więc dla tzw. „świętego spokoju” należałoby się skontaktować z urzędnikami w gminie.

 

 

Opracowanie:
mgr Mariusz Dyka
Ekspert z zakresu Prawa Wodnego

Powrót

Może Cię również zainteresować

Zaostrzone kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu

Zaostrzone kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu

W związku ze zmianami, które od 1 września br. wprowadziła Ustawa z dnia 22 lipca 2022r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej, zaostrzeniu uległy kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu…

27.10.2022

Czytaj dalej
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Składanie rocznych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wnoszenie na tej podstawie opłat za korzystanie ze środowiska to jeden z podstawowych obowiązków podatkowych ciążących na  przedsiębiorcach oraz jednostkach organizacyjnych (np. szkoły, przedszkola).…

28.01.2016

Czytaj dalej

Zaufali nam

EKO-WTÓR JAKUBIEC

EKO-WTÓR JAKUBIEC [2013 r.]

EKO-WTÓR Jakubiec rekomenduje EKOLOGUS Sp. z o.o. jako Spółkę solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do opracowywania kompleksowych dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.

(…) Efekty pracy spełniły w pełni nasze oczekiwania. Specjaliści opracowujący dokumentację wykazali się rzetelnością, zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do powierzonego obowiązku (…).

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej