Kto powinien wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska i składać informację?

Roczne opłaty dla podmiotów korzystających ze środowiska już od 2013r. Zmiany wprowadzone w terminach dotyczące naliczania opłat środowiskowych wprowadzone zgodnie z art.9 Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. 2012 poz. 1342).

Uwaga!

Obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat spoczywa na każdym podmiocie korzystającym ze środowiska.

Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

 • Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrz,
 • Pobór wód,
 • Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • Składowanie odpadów,

Podmiot korzystający ze środowiska, który nie wnosi opłaty i nie składa informacji jest narażony na różnorodne konsekwencje, jak m. in.:

 • Nałożenie kar administracyjnych,
 • Zapłatę zaległości wraz z należnymi odsetkami,
 • Wyliczenie opłat przez marszałka województwa na podstawie własnych wyliczeń, jeśli istnieje podejrzenie dokonania błędnego wyliczenia,
 • Odmowę uzyskania dotacji, a nawet żądanie jej zwrotu w przypadku braku wypełnienia obowiązku złożenia deklaracji i/lub uregulowania opłat środowiskowych.

Skorzystaj z doświadczenia Ekologus Sp. z o.o. w zakresie sporządzania sprawozdań!

Zadzwoń, napisz! Zapytaj o szczegóły…

Tel.: (33) 496 03 00, Tel.: (33) 822 90 27, ekologus@ekologus.pl

Naliczanie i wnoszenie i opłat

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne.

Wysokość opłat zależy od:

 • Ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
 • Ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia
 • Ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz od ich rodzaju,
 • Temperatury wód chłodniczych traktowanych jako ścieki
 • Wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki (wody opadowe i roztopowe)
 • Rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych
 • Ilości i rodzaju składowanych odpadów

Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

Wg zmian POŚ opłaty mają być ROCZNE i przekazywane do 31 marca (a nie jak dotychczas półroczne), tylko do Marszałka województwa (a nie jak dotychczas też do WIOŚ lub wójta). ROCZNE WYKAZY będą obowiązywały do końca 2016 r.

Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska popełnił błędy…
Jeżeli Podmiot nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat – marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Jeżeli Podmiot zamieścił w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat informację lub dane nasuwające zastrzeżenia – marszałek województwa wymierza, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu.

Powrót

Może Cię również zainteresować

Czy przygotowane wieloletnie plany inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami spełniają nowe wymagania prawne?

Czy przygotowane wieloletnie plany inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami spełniają nowe wymagania prawne?

Po niemal 2 latach od wejścia w życie reformy w gospodarce odpadami wywoanej nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmianach, przychodzi czas na refleksję – Jak wygląda wprowadzony system i czy przynosi oczekiwane efekty. Refleksja ta jest…

17.07.2015

Czytaj dalej
PRZESUNIĘCIE TERMINÓW W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI W BDO

PRZESUNIĘCIE TERMINÓW W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI W BDO

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju związaną z koronawirusem, wydłużono terminy składania elektronicznych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO). Podstawą prawną do zmiany terminów jest…

01.06.2020

Czytaj dalej

Zaufali nam

ALUMETAL

ALUMETAL [2020 r.]

„Z firmą Ekologus Sp. z o.o. współpracujemy od 2018 roku w trakcie realizacji kilku projektów związanych z ochroną środowiska. (…) Zastosowana przez Ekologus Sp. z o.o. metoda oczyszczania gruntu okazała się bardzo skuteczna.

Firmę Ekologus Sp. z o.o. polecam jako partnera wszystkim przedsiębiorcom, którym zależy na profesjonalnym rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony środowiska.”

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej