Najistotniejsze zmiany prawne w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Od dnia 4 września 2015 r. weszły w życie pierwsze zmiany, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936 ze zm.).

Jednakże większość zmian wprowadzanych ww. ustawą wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2017 r.
Celem nowelizacji jest przede wszystkim dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego wynikającego z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/92/UE, zmienionej dyrektywą 2014/52/UE oraz dyrektywy 2003/4/WE.

Zmiany ustawy obowiązujące od 4 września  2015 r. 

1. W art. 74 ustawy dokonane zostały zmiany, w zakresie  wymaganych dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  • Zamiast załącznika graficznego przedstawiającego zasięg oddziaływania przedsięwzięcia należy przedłożyć mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.
  • Nie jest konieczne dołączanie wypisu z rejestru gruntów pod warunkiem, że wnioskodawca przedłoży  inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

2. W art. 7 ust. 3 i 4 wydłużony został termin, „używalności” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z nowymi regulacjami wystąpienie o decyzję realizacyjną czyli np. pozwolenie na budowę możliwe jest w terminie 6 lat od dnia, w którym „decyzja środowiskowa” została wydana. W przypadku inwestycji przebiegających etapowo termin ten został wydłużony do lat 10-ciu pod warunkiem, że nie zmieniły się warunki jej realizacji zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. W art. 76 ustawy dodany został ustęp 1b na podstawie którego Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz regionalny dyrektor ochrony środowiska mogą przedstawić stanowisko czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 w przypadku zgłoszeń dotyczących przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000.

Najważniejsze zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

1. Zgodnie z Art. 74.a, autorem prognozy oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, a w przypadku zespołu autorów kierującym tym zespołem będzie mogła być osoba, która ukończyła określone w ustawie studia  albo osoba która posiada wymagane 5-letnie doświadczenie w pracy przy sporządzaniu tych dokumentów. Konieczne będzie także złożenie oświadczenia o posiadaniu wymaganych ustawą uprawnień pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Rozwiązanie to ma za zadanie poprawienie jakości przygotowywanej dokumentacji.

2. Nowelizacja ustawy wydłuża do 30 dni  termin na składanie uwag i wniosków przez przedstawicieli społeczeństwa dla inwestycji dla których jest prowadzona ocena oddziaływania na środowisko.

Administracyjne kary pieniężne

Nowelizacja ustawy wprowadza także przepisy dotyczące kar pieniężnych za naruszenie warunków, wynikających z decyzji środowiskowych. Do tej pory gdy inwestor nie wywiązywał się z obowiązków określonych w posiadanej decyzji środowiskowej, organy administracji publicznej nie miały skutecznego narzędzia, które umożliwiałoby egzekucję postanowień określonych w decyzji. Stąd też w ustawie wprowadzony został Dział VII dzięki któremu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie mógł nakładać kary finansowe w wysokości od 500 zł do 1 miliona zł na przedsiębiorców, którzy nie stosują się do decyzji środowiskowej lub nie ograniczają negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko. Wprowadzenie kar ma na celu odstraszyć od łamania postanowień decyzji, co będzie miało również wpływ na lepszą ochronę środowiska.

Artykuł z dnia: 26.08.2016r
Źródło:Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: www.isap.sejm.gov.pl/Dz.U. 2015 poz. 1211 // www.gdos.gov.pl

Powrót

Może Cię również zainteresować

Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2018 r. – Nowy wzór wykazu do naliczania opłat

Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2018 r. – Nowy wzór wykazu do naliczania opłat

Nowy wzór wykazu do naliczania opłat Jeśli jesteś przedsiębiorcą i świadomym pro-ekologicznym konsumentem środowiska, chcącym znać najnowsze wymagania prawne i czekające Cię obciążenia finansowe z tytułu korzystania ze środowiska, to mamy dla Ciebie najświeższe informacje.…

11.12.2018

Czytaj dalej
Obowiązki przedsiębiorców prowadzących składowiska odpadów w świetle obowiązujących przepisów

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących składowiska odpadów w świetle obowiązujących przepisów

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących składowiska odpadów w świetle obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach (doświadczenia praktyczne po ponad 2 latach stosowania) Jeżeli interesują Cię : Przegląd ustaw dotyczących gospodarki…

24.04.2016

Czytaj dalej

Zaufali nam

ALUMETAL

ALUMETAL [2020 r.]

„Z firmą Ekologus Sp. z o.o. współpracujemy od 2018 roku w trakcie realizacji kilku projektów związanych z ochroną środowiska. (…) Zastosowana przez Ekologus Sp. z o.o. metoda oczyszczania gruntu okazała się bardzo skuteczna.

Firmę Ekologus Sp. z o.o. polecam jako partnera wszystkim przedsiębiorcom, którym zależy na profesjonalnym rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony środowiska.”

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej