Magazynowanie odpadów wg nowych przepisów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów określa szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmujące wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, a także czas magazynowania zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

 

Od kiedy obowiązuje:
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Przewidziane zostały jednak różne okresy dostosowawcze do nowych przepisów.

 

Nie dotyczy:
Zapisy rozporządzenia nie dotyczą magazynowania odpadów:

 • komunalnych przez wytwórcę odpadów komunalnych lub właściciela nieruchomości, który zbiera wytwarzane odpady komunalne na terenie tej nieruchomości,
 • przez wytwórców zwolnionych z ewidencji odpadów będących rolnikami gospodarującymi  na  powierzchni  użytków  rolnych poniżej  75ha,  o ile  nie  podlegają  wpisowi  do  rejestru  na  podstawie art.51 ust.1,
 • przez podmioty prowadzące uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów, którzy: wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie oraz wytwarzają odpady  inne  niż  niebezpieczne,  niebędące  odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie,
 • przez podmioty wytwarzające odpady w ilościach określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując  się  ich  szkodliwością  oraz  potrzebą  wprowadzenia  ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów,
 • przez podmioty prowadzące działalność inną niż gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów, na podstawie umowy, o której mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • odpadów w postaci gleby lub ziemi nieuznanych za zanieczyszczone zgodnie
  z art. 101a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska,
 • przez podmioty prowadzące miejsce odbioru baterii i akumulatorów zgodnie
  z art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
 • odpadów, dla których sposób magazynowany został określony w:
  • 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
  • 43 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • przepisach wydanych na podstawie art. 22 oraz art. 32 ust. 3 ustawy
   z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2, art. 95 ust. 11 oraz art. 160 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

WYMAGANIA DLA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW

 

Miejsca magazynowania odpadów powinny zapewniać co najmniej:

 • wyposażenie techniczne do przechowywania odpadów,
 • odpowiednią pojemność uwzględniającą rodzaj i masę odpadów wytwarzanych, przetwarzanych lub zbieranych, która uwzględnia częstotliwość odbioru odpadów,
 • utwardzone z użyciem wyrobów budowlanych podłoże terenu (czas dostosowania – 48 mc.),
 • zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych,
 • zabezpieczenie przed rozprzestrzenieniem się odpadów poza miejsce magazynowania, w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki itd., oraz poza zabezpieczenie przed przypadkowym mieszaniem się selektywnie magazynowanych odpadów,
 • zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych, które będzie ograniczać do minimum ich oddziaływanie na odpady. Dotyczy to przede wszystkim odpadów, które pod wpływem takich czynników mogą negatywnie oddziaływać na środowisko, zdrowie i życie ludzi lub powodować powstanie uciążliwości zapachowych (czas dostosowania – 48 mc.),
 • zabezpieczenie przed uwalnianiem się do gleby, wód powierzchniowych
  i podziemnych wycieków, ścieków i wód odciekowych z miejsc magazynowania odpadów. Dotyczy odpadów, które ze względu na swoje właściwości lub stan skupienia mogą powodować powstawanie wycieków lub wód odciekowych powodujących zanieczyszczenie. Zastosowane zabezpieczenie powinno uwzględniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz ich masę, w tym przed zastosowanie:

  • szczelnych: opakowań, pojemników, kontenerów lub zbiorników, lub
  • uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podłoża wyposażonego w system do odprowadzania wycieków, ścieków i wód odciekowych lub system do ich gromadzenia o pojemności adekwatnej do powstających odcieków; dotyczy m.in. odpadów niebezpiecznych, ulegających biodegradacji, komunalnych, paliw alternatywnych (czas dostosowania – 48 mc.),
 • możliwość oczyszczania powstających wycieków, ścieków i wód odciekowych w separatorach substancji ropopochodnych lub za pomocą urządzeń, lub środków do zbierania wycieków lub wód odciekowych. Zabezpieczenia te muszą być dostosowane do ilości magazynowanych odpadów oraz ilości powstających wycieków, ścieków i wód odciekowych. Dotyczy to odpadów substancji ropopochodnych lub które mogą być nimi zanieczyszczone (czas dostosowania – 48 mc.).

Ważne! Nie dotyczy miejsc magazynowania, które są objęte systemem zbierania i odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków (zgodnie z przepisami prawa wodnego).

 

Odpady należy magazynować w:

 • opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach, które uwzględniają ich właściwości chemiczne i fizyczne oraz stan skupienia,
 • boksach (wydzielonych za pomocą pionowych ścian) lub wydzielonych sektorach, które umożliwiają magazynowanie odpadów w pryzmach i stosach lub w postaci zbelowanej – w przypadku odpadów: z procesów termicznych, ze spalarni odpadów, wytworzonych w trakcie robót budowlanych i remontowych, prac drogowych, przetwarzanych na kruszywo drogowe, szkła, metali (złomu), niezanieczyszczonego gruzu oraz ziemi z wykopów,

które uwzględniają ich właściwości chemiczne i fizyczne oraz stan skupienia.

 

Magazynowanie odpadów należy prowadzić w sposób:

 • selektywny co ułatwi specyficzne przetwarzanie odpadów, który obejmuje odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i cechami, uwzględniający właściwości odpadów, stan skupienia i zagrożenia związane z magazynowaniem (m.in. ryzyko pożaru, wycieku substancji szkodliwych),
 • zabezpieczający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone miejsce magazynowania, w tym ich wywiewanie,
 • zapewniający właściwą rotację magazynowanych odpadów, tak aby odpady magazynowane najdłużej mogły być przekazywane do dalszego zagospodarowania w pierwszej kolejności, z wyjątkiem odpadów w postaci płynnej, mazistej i sypkiej lub jeżeli brak rotacji nie utrudni ich dalszego przetwarzania lub nie zmniejszy wartości produktu końcowego wytwarzanego odpadu,
 • ograniczający obniżenia wartości użytkowej odpadów, wystąpienia zmian ich składu i właściwości chemicznych lub fizycznych, utrudniającej ich dalsze przetwarzanie lub zmniejszający wartość produktu końcowego wytwarzanego odpadu,
 • zapewniający drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych.

 

Magazynowanie odpadów mogących powodować pylenie należy prowadzić w sposób:

 • wyłącznie do wysokości ścian boksów lub obwałowań kwater,
 • pod szczelnym przykryciem izolującym odpady przed wpływem czynników atmosferycznych lub przy zastosowaniu preparatów błonotwórczych,
 • z zastosowaniem izolacji zraszającej,
 • z zastosowaniem barier przeciwwietrznych lub wykorzystaniem naturalnego terenu jako osłony.

 

ODPADY ZWOLNIONE Z WYMAGANIA MAGAZYNOWANIA W SZCZELNYCH OPAKOWANIACH I NA SZCZELNYM PODŁOŻU Z ODPROWADZENIEM ODCIEKÓW

 

Z wymagań dotyczących magazynowania odpadów w szczelnych opakowaniach itd., oraz na szczelnym podłożu z odprowadzaniem odcieków zwolnione są następujące odpady:

 • urobku z pogłębiania, w tym zawierającego substancje niebezpieczne lub zanieczyszczonego takimi substancjami,
 • mieszanek bitumicznych, w tym zawierających smołę, oraz innych odpadów powstałych z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych,
 • drewna, liści i kory oraz innych odpadów drzewnych, oraz drewnopochodnych;
 • papieru i tektury,
 • odzieży i tekstyliów,
 • selektywnie magazynowanych odpadów z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy),
 • tworzyw sztucznych i gumy,
 • szkła,
 • metali (złomu) niezanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi oraz zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi w ilościach, które nie powodują skapywania tych substancji,
 • wielkogabarytowych w postaci zużytych mebli,
 • gruzu budowlanego, ceramiki i kruszyw,
 • podkładów kolejowych i tłucznia torowego.

 

SPOSÓB WSTĘPNEGO MAGAZYNOWANIA ODPADÓW PRZEZ ICH WYTWÓRCĘ

 

Uwaga! Wytyczne dla sposobu wstępnego magazynowania odpadów dotyczą wyłącznie:
 • odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, magazynowanych w miejscu ich wytworzenia,
 • wytwórcy odpadów wytwarzającego odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg rocznie, magazynującego te odpady w miejscu ich wytworzenia.

 

W takim przypadku magazynowanie odpadów należy prowadzić w następujący sposób:

 • pojemność miejsc magazynowania musi być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów oraz częstotliwości ich odbioru,
 • w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach, workach lub boksach i sektorach, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się odpadów,
 • uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów,
 • zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, które mogą spowodować ich negatywne oddziaływanie na środowisko lub zdrowie i życie ludzi – w przypadku odpadów niebezpiecznych.

Miejsca magazynowania w przypadku powyższych odpadów należy dostosować w terminie 12 miesięcy.

 

WYMAGANIA DLA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW OBOJĘTNYCH

 

Dotyczy magazynowania odpadów:

 • obojętnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • spełniających kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 

Magazynowanie odpadów prowadzi się z zastosowaniem co najmniej:

 • wyposażenia technicznego do przechowywania odpadów,
 • odpowiedniej pojemności miejsca uwzględniające rodzaj i masę odpadów wytwarzanych, przetwarzanych lub zbieranych, które uwzględniają częstotliwość odbioru odpadów,
 • utwardzonego z użyciem wyrobów budowlanych podłoża terenu (czas dostosowania – 48 mc.).

 

Odpady należy magazynować w:

 • opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach,
 • boksach (wydzielonych za pomocą pionowych ścian) lub wydzielonych sektorach, które umożliwiają magazynowanie odpadów w pryzmach i stosach lub w postaci zbelowanej – w przypadku odpadów: z procesów termicznych, ze spalarni odpadów, wytworzonych w trakcie robót budowlanych i remontowych, prac drogowych, przetwarzanych na kruszywo drogowe, szkła, metali (złomu), niezanieczyszczonego gruzu oraz ziemi z wykopów,

które uwzględniają ich właściwości chemiczne i fizyczne oraz stan skupienia.

 

SPOSÓB MAGAZYNOWANIA ODPADÓW WRAŻLIWYCH NA TEMPERATURĘ

 

Odpady niebezpieczne wrażliwe na podwyższoną temperaturę, w szczególności wynikającą z działania promieni słonecznych, które wykazują właściwości wybuchowe lub łatwopalne (dot. rozp. Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.) należy magazynować w pomieszczeniu zapewniającym temperaturę umożliwiającą bezpieczne dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska ich magazynowanie.

 

Odpady niebezpieczne w postaci ciekłej, mazistej lub sypkiej muszą być magazynowane w odpowiednich do tego celu szczelnych opakowaniach, pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach, przystosowanych do właściwości chemicznych i stanu skupienia magazynowanych odpadów, odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach oraz działanie czynników atmosferycznych (nie dotyczy: odpadów urobku z pogłębiania zawierającego substancje niebezpieczne lub zanieczyszczonego takimi substancjami, odpadów drewna, odpadów mieszanek bitumicznych zawierających smołę oraz innych odpadów pochodzących z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych).

 

Odpady niebezpieczne w postaci ciekłej wrażliwe na działanie temperatury muszą być magazynowane w szczelnych opakowaniach, pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach, zapewniając odpowiednią ilość wolnej przestrzeni w celu zapobieżenia pojawieniu się wycieków lub stałych odkształceń opakowania, pojemnika, kontenera lub zbiornika, będących wynikiem rozszerzania się cieczy z powodu wysokich temperatur.

 

OZNACZENIA MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW

 

Od 1 stycznia 2021 r. należy zapewnić aby lokalizacje poszczególnych miejsc magazynowania odpadów były odpowiednio oznakowane. Oznakowanie musi zawierać co najmniej wskazanie kodów magazynowanych odpadów.

Wytyczne dot. oznaczenia magazynowania odpadów:

 • kody odpadów nanosi się cyframi koloru czarnego,
 • cyfry o wysokości min. 20 mm i szerokości linii min. 3 mm.

Oznakowanie dla poszczególnych miejsc magazynowania odpadów należy umieścić w widocznym miejscu, bez konieczności przestawiania czy otwierania opakowań, kontenerów itd. W przypadku boksów lub wydzielonych sektorów oznakowanie umieszcza się od strony wejścia lub wjazdu, na zewnętrznej powierzchni ściany lub ogrodzenia lub na tablicach informacyjnych znajdujących się obok miejsc magazynowania odpadów.

Oznakowanie miejsc magazynowanie musi być czytelne, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne.

 

OZNACZENIE STREFY MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I STOSOWANIE ETYKIET JEDNOSTKOWYCH NA ODPADY NIEBEZPIECZNE

 

Oznaczenie strefy magazynowania odpadów niebezpiecznych

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg należy prowadzić w wydzielonej strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych. Można w niej również magazynować odpady inne niż niebezpieczne. Stworzenie strefy dla odpadów niebezpiecznych oraz odpowiednie jej oznakowanie należy zapewnić od 1 stycznia 2021 r.

Oznakowana należy umieścić w widocznym miejscu. W przypadku gdy strefą magazynowania odpadów niebezpiecznych jest budynek lub pomieszczenie w budynku, oznakowanie musi być umieszczone na zewnątrz budynku lub pomieszczenia (przy jego drzwiach wejściowych lub bramie wjazdowej).

W przypadku miejsca wydzielonego w budynku oznakowanie umieszcza się w sposób widoczny obok miejsca magazynowania odpadów. Oznakowanie miejsc magazynowanie musi być czytelne, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne.

Wytyczne dot. oznaczenia dla strefy magazynowania odpadów niebezpiecznych:

 • biała tablica o wymiarach min. szer. 400 mm i min. wys. 250 mm,
 • napis dużymi literami w kolorze czarnym „ODPADY NIEBEZPIECZNE” o wymiarach min. wys. 35 mm i min. szer. linii. 4 mm.

 

Oznaczenia etykietami jednostkowymi odpadów niebezpiecznych

W sytuacji gdy odpady niebezpieczne magazynowane są w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach o pojemności powyżej 5 litrów, na każdym umieszcza się jednostkową etykietę – obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Stosowane etykiety muszą być czytelne, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne.

Etykiety nie umieszcza się w przypadku wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, o którym mowa w § 4 ust. 1.

 

Wytyczne dla etykiety:

 • szerokość 150 mm i min. wysokość 210 mm.
 • naniesiony dużymi literami napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE”,
 • oznaczenie kodu i rodzaju magazynowanego odpadu,
 • zawartość opakowania, pojemnika, kontenera, zbiornika lub worka,
 • adres miejsca magazynowania odpadów i data rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu.

Ponadto etykieta może zawierać także inne informacje dotyczące magazynowanych odpadów, w szczególności branżowe oznaczenia.

Powyższe informacje na etykietach odpadów są zamieszczane przez ich wytwórcę, a następnie (niezwłocznie) aktualizowane przez każdego kolejnego posiadacza odpadów po rozpoczęciu ich magazynowania.

 

Aktualizacja etykiety polega na dopisaniu:

 • kolejnego adresu miejsca magazynowania odpadów,
 • daty rozpoczęcia magazynowania odpadów w danym miejscu lub umieszczeniu nowej etykiety zawierającej te informacje i pozostawieniu poprzedniej etykiety w widocznym miejscu.

 

Zlewanie lub przesypywanie odpadów niebezpiecznych

W przypadku gdy w strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych jest prowadzone zlewanie lub przesypywanie odpadów do innych opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków lub jest prowadzone mycie opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, wówczas strefę magazynowania odpadów niebezpiecznych lub miejsce bezpośrednio z nią sąsiadujące wyposaża się w:

 • odpowiedniej wielkości pomieszczenie lub miejsce z nieprzepuszczalnym podłożem, wykonane z materiałów gładkich i zmywalnych,
 • system do odprowadzania wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych lub systemem do ich gromadzenia, lub separatory, urządzenia lub środki do zbierania wycieków i wód odciekowych,
 • odpowiednie urządzenia zapewniające co najmniej możliwość umycia rąk i elementów ochrony indywidualnej bezpośrednio po wyjściu ze strefy magazynowania odpadów niebezpiecznych.

 

Ważne!

Jeżeli sposób magazynowania odpadów jest szczegółowo określony w posiadanej decyzji administracyjnej, to w czasie jej obowiązywania stosuje się wyłączenie wymagania zapisane w decyzji (§14 ust. 4).

Ww. przepis nie zwalnia z obowiązku stosowania od 1 stycznia 2021 r. etykiet dla odpadów niebezpiecznych, oznakowania poszczególnych miejsc magazynowania odpadów oraz  wyznaczenia i oznakowania strefy magazynowania odpadów niebezpiecznych.

 

Opracowanie:
mgr inż. Monika Łozińska
mgr inż. Paulina Wala 

Specjalistki Ekologus ds. Ochrony Środowiska 

 

 

Jak Ekologus może Ci pomóc?

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE  Z TEJ TEMATYKI

>> POZNAJ NASZĄ OFERTĘ SZKOLENIOWĄ

 

ZAMÓW EKO-PRZEGLĄD W SWOJEJ FIRMIE

Eko-Przegląd polega na sprawdzenia spełniania przez zakład przemysłowy wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, jak również weryfikacji funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego. Identyfikujemy obowiązki spoczywające na zakładzie określone przepisami ochrony środowiska i sprawdzamy spełnianie ich wymagań oraz wymagań z posiadanych decyzji administracyjnych, m.in. bilanse zużycia mediów, gospodarka odpadami, sposoby zabezpieczenia miejsc magazynowania surowców, materiałów niebezpiecznych lub odpadów przed awariami i niekontrolowanymi wyciekami.

>> CZYTAJ WIĘCEJ O EKO-PRZEGLĄDZIE

Powrót

Może Cię również zainteresować

Nowe inwestycje w Przedsiębiorstwie – brak współpracy służb ds. rozwoju ze służbami ochrony środowiska

Nowe inwestycje w Przedsiębiorstwie – brak współpracy służb ds. rozwoju ze służbami ochrony środowiska

Obserwuję jako zjawisko bardzo częste, wręcz nagminny brak wzajemnej wymiany informacji między służbami odpowiedzialnymi za inwestycje, czyli planowanie i rozwój Firmy, a służbami ochrony środowiska. Dotyczy to głównie etapu przedrealizacyjnego, czyli informacji o: rodzaju i wielkości…

26.09.2019

Czytaj dalej
Istotne zmiany prawne dla przedsiębiorców w sierpniu 2019

Istotne zmiany prawne dla przedsiębiorców w sierpniu 2019

Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495), który…

25.07.2019

Czytaj dalej

Zaufali nam

Zakłady Sprzętu Sportowego POLSPORT

Zakłady Sprzętu Sportowego POLSPORT [1998 r.]

Zakłady Sprzętu Sportowego POLSPORT prowadzą stałą współpracę z Ekologus od 1994 r. Ekologus opracował dla naszego przedsiębiorstwa analizę oddziaływania na powietrze atmosferyczne oraz wykonał pomiary emisji na emitorach.

(…) Pragniemy podkreślić, iż z zawartej z naszym przedsiębiorstwem umowy Ekologus wywiązał się rzetelnie i terminowo. Ponadto, niezależnie od wykonywanych opracowań, mogliśmy liczyć na fachowe doradztwo i konsultacje z zakresu środowiska.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej