Burza w odpadach 2018-2019

Lata 2018-19 są bardzo obfite w zmiany w przepisach z zakresu ochrony środowiska. Szczególnie dotyczy to prawodawstwa z zakresu gospodarki odpadami, a zwłaszcza obowiązującej ustawy o odpadach. Od czasu wejścia w życie w styczniu 2013r. ustawa o odpadach była zmieniana 26 razy, jednak ostatnie zmiany swym „rozmachem” znacznie przekraczają zmiany, z którymi mieliśmy dotychczas do czynienia i to zarówno w odniesieniu do obowiązującej obecnie ustawy jak i w odniesieniu do dwóch poprzednich ustaw o odpadach.

Tak dużo i tak bardzo to jeszcze w odpadach zmieniane nie było!

W styczniu 2018 roku wprowadzono m.in. zmiany związane ze sposobem uznawania odpadów za niebezpieczne. Mamy na nowo zdefiniowane właściwości odpadów decydujące o uznaniu ich za niebezpieczne. W końcu odnoszą się one do konkretnych przepisów i stają się czytelne. Styczeń przyniósł też m.in. bardzo ważną zmianę przepisów dotyczących zasad prowadzenia ewidencji odpadów. Zmiany te wejdą w życie od 1 stycznia 2020r., ale są tak radykalne, że warto się im już przyjrzeć, aby móc się przygotować do funkcjonowania w zupełnie nowej rzeczywistości w tym zakresie. Jest to ważne, ponieważ do ewidencji prowadzonej według nowych zasad będą miały na bieżąco wgląd m.in. organy kontrolne. Ponadto trzeba tu zwrócić uwagę, że od 1 maja 2019r. mamy nowe wzory dokumentów ewidencji odpadów (m.in. nowe Karty Przekazania Odpadów i Karty Ewidencji Odpadów).

Jednak najwięcej i najpoważniejszych zmian przyniósł nam przełom sierpnia i września 2018 roku. Zmiany te dotyczą przede wszystkim całego szeregu obowiązków, które muszą wypełniać podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z odpadami (a proszę pamiętać, że praktycznie każda działalność wiąże się chociażby z wytwarzaniem odpadów). Mamy tu też zupełnie nowe kompetencje w zakresie egzekucji i karania wykroczeń za nie przestrzeganie zarówno starych jak i nowych obowiązków czy też zaostrzenia sankcji już istniejących. Jeśli chodzi o nowe obowiązki przedsiębiorców to dotyczą one magazynowania i składowania odpadów (m.in. dopuszczalny czas magazynowania odpadów, monitoring wizyjny, zagadnienia p.poż, ustanawianie zabezpieczenia roszczeń) a także transportu odpadów. Zostały też wprowadzone nowe procedury dotyczące wydawania nowych decyzji jak i zmiany już posiadanych pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na odbiór odpadów (zbieranie, przetwarzanie) oraz decyzji zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Mamy tu np. operaty przeciwpożarowe, które przed uzyskaniem decyzji muszą być zatwierdzone przez komendantów Państwowej Straży Pożarnej (i to w dwóch etapach). Mamy też nową procedurę uznawania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny a dla tych, które już status produktu ubocznego uzyskały przewidziano powtórne uzgodnienie (stare uzgodnienia wygasły 1 marca 2019r.).

Zmian tych jest bardzo dużo i mają one „dość skomplikowany” charakter. Powyżej tylko zasygnalizowano to co się w przepisach pojawiło od 2018r. Warto się z tymi zmianami zapoznać aby uniknąć niepotrzebnych konsekwencji, szczególnie że nie dostosowanie się w określonych terminach do wprowadzonych zmian może skutkować nawet cofnięciem posiadanej decyzji. M.in. należy tu zwrócić uwagę na fakt, że wnioski o aktualizacje zezwoleń, które posiadają wszyscy odbiorcy odpadów muszą być przedłożone do 5 września 2019r. Odbiorcy, którzy dotychczas nie zajęli się tym tematem mogą mieć duże problemy z uwagi na skomplikowany charakter procesu związanych z przygotowaniem wniosku aktualizacyjnego oraz procedur związanych z wydawaniem decyzji aktualizacyjnych. Kto nie dopełni tego obowiązku straci swoje zezwolenie i nie będzie mógł prowadzić swojej działalności związanej z odbiorem odpadów.

Przedstawione powyżej informacje to nie koniec zmian jakie zostaną wprowadzone w przepisach z zakresu gospodarki odpadami. Czeka nas wydanie kilku nowych rozporządzeń oraz kolejne zmiany w przepisach samej ustawy o odpadach i innych ustaw związanych z tematyką odpadów. Czekamy m.in. na wydanie rozporządzeń dotyczących warunków i sposobu magazynowania odpadów, warunków ppoż związanych z gospodarowaniem odpadami oraz sposobu w jaki ma być prowadzony monitoring wizyjny miejsc magazynowania i składowania odpadów.

Udział w szkoleniu prowadzonym przez praktyka (tj. doświadczonego urzędnika, który na co dzień zajmuje się tymi zagadnieniami – wydaje decyzje administracyjne oraz bierze udział w pracach związanych z tworzeniem aktów prawnych i ich zmian) pozwoli na rozwianie wątpliwości i zorientowanie się, które nowe obowiązki nas dotyczą, co powinniśmy zrobić oraz jak działać w przyszłości aby uniknąć niepotrzebnych konsekwencji. Będzie można też się dowiedzieć co czeka nas w najbliższej przyszłości i jakie zmiany nas czekają.

Opracował: Jakub Nowak

Powrót

Może Cię również zainteresować

Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz o opłacie produktowej

Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz o opłacie produktowej

Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888), które określają: wymagania, jakim powinny odpowiadać…

31.03.2016

Czytaj dalej
Zestawienie aktualnych form wsparcia i najnowszych zmian prawnych w ochronie środowiska

Zestawienie aktualnych form wsparcia i najnowszych zmian prawnych w ochronie środowiska

W natłoku informacji oraz przy nieustannie zmieniających się przepisach łatwo przegapić ważne prawa i obowiązki w zakresie ochrony środowiska. W związku z tym przygotowaliśmy „Zestawienie aktualnych form wsparcia i najnowszych zmian prawnych w ochronie środowiska”. Zestawienie…

31.08.2016

Czytaj dalej

Zaufali nam

FIAT Poland S.A.

FIAT Poland S.A. [2014 r.]

Firma EKOLOGUS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przeprowadziła w naszym zakładzie pomiary i badania w zakresie: pomiary i analiza stanu wód gruntowych w rejonie magazynu paliw, bilans lotnych związków organicznych.

W/w prace objęte zleceniem, zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami, w uzgadnianych przez strony terminie. Jako zleceniodawca jesteśmy w pełni zadowoleni z jakości, rzetelności i organizacji wykonanych prac.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej