Zestawienie aktualnych form wsparcia i najnowszych zmian prawnych w ochronie środowiska

W natłoku informacji oraz przy nieustannie zmieniających się przepisach łatwo przegapić ważne prawa i obowiązki w zakresie ochrony środowiska. W związku z tym przygotowaliśmy „Zestawienie aktualnych form wsparcia i najnowszych zmian prawnych w ochronie środowiska”.

Zestawienie składa się z 3 części:

I. Dostępne dotacje oraz pozostałe wsparcie na rzecz ochrony środowiska

 1. Program priorytetowy „Poprawa jakości powietrza” – 300 mln zł dotacji i oraz do 700 mln zł preferencyjnych pożyczek.

  Część 1)  Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych. Nabór wniosków od 8 sierpnia do 16 grudnia 2016 r.
  Część 2)  Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Nabór wniosków od 1 sierpnia do 30 grudnia 2016 r.

 2. Progra-tetowy „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, całkowity budżet – 2,5 mld zł.Część 1)  E-KUMULATOR Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu
  Część 2)  Współfinansowanie projektów POIiŚ w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014 – 2020
  Część 3)  Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze. Nabór wniosków od 16 sierpnia do 16 do grudnia 2016 r.
  Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym.
 3. Program „Racjonalna gospodarka odpadami”, całkowity budżet – 1,7 mld zł

  Można składać wnioski z zakresu:
  Część 3)  Modernizacji stacji demontażu pojazdów (pożyczka dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów);
  Część 6)  Współfinansowania projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (pożyczki dla beneficjentów PO IiŚ 2014-2020, w ramach realizacji przedsięwzięć z Działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi)
  Część 7)  Przygotowania projektów (pożyczki dla beneficjentów wskazanych w części 2 i 6 programu „Racjonalna gospodarka odpadami”).
  Nabór wniosków od 16 sierpnia do 20 grudnia 2016r.

 4. Program priorytetowy „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, skierowany jest do podmiotów realizującym projekty i inwestycje poza granicami kraju (Białoruś, Ukraina), całkowity budżet100 mln zł

  Część 3)   Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug. Wnioski o pożyczki będzie można składać od 1 września do 16 grudnia 2016r.

 5. System białych certyfikatów

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) jest upoważniony do wydawania świadectw efektywności energetycznej oraz ich umarzania, a wynikające z nich prawa majątkowe są zbywalne, stanowiąc towar giełdowy podlegający obrotowi na TGE.

Białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, można otrzymać za zrealizowane już działanie proefektywnościowe (zakończone po 01.01.2011 r.) oraz na planowane. Świadectwo efektywności energetycznej otrzymać można za działanie, w wyniku którego roczna oszczędność energii pierwotnej jest nie mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) lub też za grupę działań tego samego rodzaju, których łączny efekt przekroczy 10 toe.
System białych certyfikatów – mechanizm rynkowy – umożliwia uzyskanie wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach, tj.:
 • zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
 • zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych;
 • zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.
Dla wymienionych powyżej trzech kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej są przeprowadzane przez Prezesa URE przynajmniej raz w roku przetargi na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej  tzw. białe certyfikaty.
Eksperci Ekologus Sp. z o.o.  zajmują się profesjonalnym opracowywaniem wniosków oraz przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.

II. Zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska i szkolenia uzupełniające wiedzę

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. 2016 poz. 1354).
Zmiany dotyczą:
 • Stawek dla  rodzajów lub gatunków drzew zależnie od obwodu pnia  oraz  od tempa go przyrostu  na grubość.
 • Zróżnicowania stawek w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu.

Wchodzi w życie z dniem 29.08.2016 r.

 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. 2016 poz. 1160).
Zmiany dotyczą:
 • Przepisów dotyczących formy i trybu przeprowadzania egzaminu.
 • Umożliwienia korzystania podczas egzaminu z tłumacza przysięgłego w przypadku osób nieznających języka polskiego.
Wchodzi w życie z dniem 02.09.2016 r.
3. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1165).
Zmiany dotyczą:
 • Uregulowania rynku paliw i gazu ziemnego.
 • Zwiększenia   kontroli Instytucji Państwowych nad interwencyjnymi zapasami paliw i ropy naftowej.
 • Rozszerzenia obowiązku utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego.
 • Wprowadzenia nowej formy prawnej jego realizacji (tzw. umowa biletowa)
Wchodzi w życie z dniem 02.09.2016 r. 
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016 poz. 1187).
Zmiany dotyczą:
 • Rozszerzenia monitoringu wód o 12 nowych substancji.
 • Zaostrzenia środowiskowe normy jakości, dla siedmiu substancji.
 • Wprowadzenia wymóg monitorowania jedenastu substancji w tkankach żywych organizmów wodnych.
 • Zmian wartości granicznych dla elementów fizykochemicznych w oparciu na wyniki prac studyjnych na rzecz aktualizacji systemu klasyfikacji wód.
Wchodzi w życie z dniem 20.08.2016 r.
5. Informacje określające warunki przywozu do polski odpadów w postaci paliw alternatywnych (19 12 10) dn. 25.07.2016
25 lipca 2016 r. zostały określone i zatwierdzone zasady którymi będzie kierował się Główny Inspektor Ochrony Środowiska przy rozpatrywaniu zgłoszeń dotyczących planowanego przywozu do Polski odpadów w postaci paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10.

III. Nowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2017 r.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i świadomym pro-ekologicznym konsumentem środowiska, chcącym znać najnowsze wymagania prawne i czekające Cię obciążenia finansowe z tytułu korzystania środowiska, to mamy dla Ciebie najświeższe informacje.

Co się zmienia?

W dn.29.06.2016 r. ukazało się Obwieszczenie Ministerstwa Środowiska w sprawie wysokości górnych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2017r.( M.P. 2016 poz.718), które zostało  wydane na podstawie art.291 ust.2 ustawy z dn.27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2016 r. poz.672 z późn. zm).

Kogo dotyczą zmiany?

Podmiotów korzystających ze środowiska (emisja gazów i pyłów do powietrza, pobór wód i odprowadzanie ścieków do wód oraz ziemi, wytwarzanie odpadów, itd.).

Czego dotyczą zamiany?

Przedmiotem zmian są górne jednostkowe stawki opłat na 2017 rok, które wyniosą:
 • Gazy lub pyły wprowadzone do powietrza   – 388,6 zł/kg
 • Substancje wprowadzone ze ściekami do powietrza   – 249,17 zł/kg
 • Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi   – 28,46 zł/dam3
 • Umieszczenie odpadów na składowisku   – 284,71 zł/Mg
 • Pobór wody podziemnej   – 4,23 zł/m3
 • Pobór wody powierzchniowej śródlądowej   – 2,20 zł/m3

Dodatkowe stawki za inne substancje

Dodatkowo obwieszczenie określa stawki jednostkowe za  inne substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi oraz pobór, wody podziemnej, a także gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw, z kotłów, z chowu lub hodowli drobiu.

Specjalna propozycja dla Państwa

Przedsiębiorco, jeśli chcesz zmniejszyć wydatki z tytułu korzystania ze środowiska lub uzyskać dofinansowanie na pro-ekologiczne inwestycje możemy Ci pomóc.

Chcąc zmniejszyć wydatki ponoszone na zatrudnienie pracownika ds. zakresie ochrony środowiska  lub/ oraz jego stałe szkolenie, składamy propozycję współpracy w zakresie obsługi  doradczej, eksperckiej i szkoleniowej.

Jesteśmy na rynku od 1989 roku i nasz zespół ekspertów oraz trenerów jest do Państwa dyspozycji.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do naszych ekspertów:

Sekretariat
tel.: 33 496 03 00 i 33 496 03 22, kom.: 600 314 300, e-mail: ekologus@ekologus.pl

Dział ekspertyz
tel.: 33 496 03 00, kom.: 602 758 757, e-mail:  zbe@ekologus.pl, ekspertyzy@ekologus.pl

Dział szkoleń
tel.: 33 496 03 15, kom.: 606 914 909, e-mail: szkolenia@ekologus.pl

Opracowanie: Ekologus Sp. z o.o. na podstawie materiałów z witryn internetowych: fundusze ue, use, ure, natura 2000 i gios

Powrót

Może Cię również zainteresować

EKO check-lista na koniec 2023′ (i nie tylko)

EKO check-lista na koniec 2023′ (i nie tylko)

Na przedsiębiorcach spoczywa szereg obowiązków związanych z prowadzeniem działalności. Do dosyć istotnych należą obowiązki z zakresu ochrony środowiska. Za ich nieprzestrzeganie grożą kary finansowe od 500 zł do 1.000.000 zł, a w przypadku rażących…

29.12.2023

Czytaj dalej
Ostatni miesiąc na uzupełnienia w BDO – zadbaj już teraz o swoją ewidencję i sprawozdawczość za 2022r.

Ostatni miesiąc na uzupełnienia w BDO – zadbaj już teraz o swoją ewidencję i sprawozdawczość za 2022r.

Termin składania sprawozdań w BDO Sprawozdanie odpadowe należy złożyć (wyłącznie) elektronicznie, za pomocą indywidualnego konta w systemie BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.   Kto ma…

29.11.2022

Czytaj dalej

Zaufali nam

SERTOP Sp. z o.o.

SERTOP Sp. z o.o. [2013 r.]

(…) firma EKOLOGUS Sp. z o.o. Bielsko-Biała wykonuje od 2007 r. na nasze zlecenia usługi związane ze sporządzaniem wykazów i naliczaniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Prace były realizowane profesjonalnie, z pełną starannością w ustalonych terminach, a EKOLOGUS Bielsko-Biała to firma godna polecenia.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej