Szkolenia otwarte
– Kompendium wiedzy z ochrony środowiska

I. Dzień – ABC procesu inwestycyjnego + Ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego

ABC procesu inwestycyjnego – aktualne wymagania i nowe zmiany prawne

 • Ogólne założenia ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym.
 • Podstawowe definicje z Ustawy OOŚ.
 • Kwalifikacje przedsięwzięć.
 • Ocena oddziaływania na środowisko.
 • Karta Informacyjna przedsięwzięcia – KIP.
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia OOŚ.
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
 • Organy wydające i opiniujące decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Udział społeczeństwa w postępowaniu wydania decyzji środowiskowej.
 • Administracyjne kary prawne.
 • Najistotniejsze zmiany prawne i ich znaczenie w aspekcie OOŚ. Podsumowanie.
 • Co inwestor powinien wiedzieć o decyzji środowiskowej – uwarunkowania wynikające ze specyfikacji inwestycji.
 • Schemat prowadzenia procedury postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
 • Praktyczne aspekty procedury OOŚ.

Ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego – raport początkowy, raport końcowy:

 • Główne źródła zanieczyszczenia środowiska.
 • Ochrona powierzchni ziemi.
 • Zanieczyszczenia historyczne.
 • Prowadzenie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
 • Ocena ryzyka dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska.
 • Kryterium stwierdzające wystąpienie zanieczyszczenie gleby i ziemi.
 • Kryterium i sposób oceny jakości wód podziemnych.
 • Kryterium wystąpienia szkody w środowisku.
 • Schemat postępowania dla Przedsiębiorcy posiadającego instalację IPPC oraz kiedy istnieje możliwość/ podejrzenie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych.
 • Ocena powierzchni ziemi dla potrzeb Raportu początkowego i Raportu końcowego.

Prezentacja opiera się o wieloletnie doświadczenie firmy Ekologus Sp. z o.o. z prowadzenia różnorodnych prac w zakresie ochrony powierzchni ziemi, tj.:

 • wyznaczaniu substancji i punktów poboru oraz zakresu badań zlecany laboratorium;
 • wierceń geologicznych i określaniu ich głębokości;
 • kompleksowemu opracowaniu raportów początkowych, Pozwoleń Zintegrowanych;
 • określaniu kiedy mamy szkodę oraz kiedy należy wykonać projekt remediacji;
 • prowadzeniu uzgodnień z organami;
 • całej procedury oceny jakości powierzchni ziemi.

II. Dzień – Ochrona powietrza (wymagania prawne): pozwolenia emisyjne, standardy emisyjne, pomiary emisji

 • Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska:
  • monitoring jakości powietrza;
  • podstawowe kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu;
  • pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji;
  • szczególny przypadek pozwolenia emisyjnego – pozwolenie zintegrowane;
  • metodyka analizy rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu na potrzeby wniosków o wydanie pozwoleń emisyjnych;
  • postępowania kompensacyjne przy wydawaniu pozwoleń emisyjnych.
 • Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska sankcjonujące korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza, wynikające z dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w tym:
  • wymagania dotyczące pozwoleń zintegrowanych, między innymi w kontekście granicznych wielkości emisyjnych wynikających z konkluzji BAT;
  • funkcjonujące mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w związku z wymaganiami emisyjnych IED (Przejściowy Plan Krajowy, derogacja 17500, derogacja ciepłownicza);
  • zasady łączenia źródeł spalania paliw.
 • Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji.
  Szczegółowe wymagania rozporządzenia z 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów oraz rozporządzenia z 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – dotyczące:

  • instalacji spalania paliw;
  • instalacji spalania i współspalania odpadów;
  • instalacji, w których używane są rozpuszczalniki organiczne zawierające LZO (procesy rozpuszczalnikowe, do których stosuje się wymagania w zakresie standardów emisyjnych, warunki uznawania standardów za dotrzymane oraz odstępstwa od standardów, plany obniżenia emisji – warunki i zasady stosowania planów, pomiary wielkości emisji LZO).
 • Zmiana przepisów wykonawczych do ustawy Prawo Ochrony Środowiska związane z transpozycją dyrektywy 2015/2193/UE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP).
 • Nowe obowiązki wynikające z wprowadzonych konkluzji BAT w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania z dnia 31.07.2018 roku

III. Dzień – Prawo wodne – według najnowszego stanu prawnego

Aktualnie obowiązująca wersja przepisów Prawa Wodnego z uwzględnieniem przepisów stanu zagrożenia epidemicznego

 • Wody Polskie jako instytucja gospodarująca wodami w Polsce, ich obecne, podlegające ciągle korektom kompetencje jako organu administracji – aktualny podział kompetencji.
 • Kluczowe dla przedsiębiorców definicje w nowym Prawie wodnym.
  • Czym są wody, ich podział.
  • Najważniejsze definicje w ich najnowszej wersji.
  • Zanieczyszczone wody a ścieki.
 • Ważne dla prowadzenia działalności gospodarczej zasady dotyczące własności wód i gruntów pod wodami.
 • Korzystanie z wód według dzisiejszych zasad a usługi wodne.
  • Zwykłe i powszechne korzystanie z wód.
  • Obowiązujący zakres szczególnego korzystania z wód.
  • Usługi wodne – czym są.
 • Zgoda wodnoprawna jej zakres i sposób uzyskania.
  • Pojęcie zgód wodnoprawnych.
  • Aktualne wykazy wymaganych pozwoleń i zgłoszeń wodnoprawnych.
  • Kluczowe zasady uzyskiwania, dokonywana pozwoleń lub zgłoszeń wodnoprawnych.
  • Oceny wodnoprawne, zasady ich dokonywania.
  • Decyzje zwalniające z zakazów a zgody wodnoprawne.
  • Organy wydające obecnie zgody wodnoprawne.
 • Strefy ochronne ujęć – zbliżający się termin ich uzupełnienia.
 • Opłaty za usługi wodne – najnowsza wersja zasad ich ponoszenia.
  • Zakres działań objętych opłatami za usługi wodne.
  • Sposoby obliczania wysokości poszczególnych opłat – najtrudniejsze elementy.
  • Obowiązkowe pomiary.
  • Przypadki naruszeń objęte opłatami podwyższonymi.
 • Wody Polskie jako organ kontroli w gospodarce wodnej.

IV. Dzień – Nowości w odpadach dla przedsiębiorców

Zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw:

 • Podstawowe definicje istotne ze względu na wprowadzone zmiany (w tym różnica między pojęciami magazynowania, zbierania i składowania odpadów);
 • Zmiany dotyczące magazynowania odpadów przez wytwórców i prowadzących zbieranie odpadów oraz magazynowania i składowania przez prowadzących przetwarzanie odpadów, a w tym m.in.:
  • nowy dopuszczalny czas i ilości magazynowania odpadów;
  • wizyjny system kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów;
 • Nowe zasady wstrzymywania przez WIOŚ działalności posiadaczy odpadów.
 • Nowe zasady wydawania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów:
  • zmiany kompetencji organów w zakresie wydawania zezwoleń;
  • nowy zakres wniosków oraz załączników do nich;
  • dopuszczalne ilości magazynowanych odpadów, pojemność magazynów na odpady (dla zbierania i dla przetwarzania);
  • zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia dot. cofniętych zezwoleń i wymierzonych kar;
  • nowe procedury wydawania (i zmieniania) zezwoleń, w tym nowe organy opiniujące wnioski;
  • nowy zakres kontroli WIOŚ oraz kontrole Państwowej Straży Pożarnej;
  • operat przeciwpożarowy i opinie Komendanta Powiatowego PSP (2 etapy);
  • dopuszczalne rodzaje tytułu prawnego (i forma umów) do miejsc zbierania i przetwarzania odpadów;
  • zabezpieczenie roszczeń (forma, wysokość, procedury);
  • nowe zasady odmawiania wydawania zezwoleń oraz ich cofania.
 • Zmiany w procedurze wydawania Pozwoleń na wytwarzanie odpadów i Pozwoleń zintegrowanych, a w tym:
  • zaświadczenia o niekaralności;
  • warunki przeciwpożarowe, kontrola PSP, operat przeciwpożarowy, opinie Komendanta Powiatowego PSP (2 etapy);
  • nowe zasady odmawiania wydawania pozwoleń;
  • nowe zasady ustanawiania zabezpieczenia roszczeń.
 • Zmiany w przepisach karnych (w tym w karach pieniężnych).
 • Okres przejściowy (w tym dostosowanie pozwoleń i zezwoleń do nowych przepisów).

Zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach:

 • Nowe zasady uzgadniania uznania przedmiotu lub substancji za Produkt uboczny.
 • Ponowne uzgadnianie przedmiotów lub substancji które uzyskały status Produktu ubocznego na podstawie przepisów dotychczasowych.

Zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 24 listopada 2017r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw:

 • Właściwości decydujące, że odpady uznaje się za niebezpieczne.
 • Nowy sposób i zasady prowadzenia ewidencji odpadów od 2020r.
 • Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
 • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Zakres omówienia poszczególnych zagadnień będzie uwarunkowany życzeniami słuchaczy, prowadzący położy nacisk na te zagadnienia, którymi będą oni zainteresowani najbardziej. W trakcie zajęć istniej możliwość zadawania pytań i rozwiązywania problemów z jakimi spotykają się słuchacze w swojej pracy, podczas zajęć lub w ramach konsultacji indywidualnych. Konsultacje mogą dotyczyć tematyki związanej z zakresem niniejszego szkolenia jak i innych zagadnień związanych z przepisami ustawy o odpadach.

V. Dzień – Gospodarka opakowaniami, odpadami opakowaniowymi i sprzętem elektronicznym + BDO

 • Obowiązki przedsiębiorców podlegających Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  • Rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku;
  • Obowiązki edukacyjne dla wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach
  • Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych, zmiany dotyczące  kaucjonowania opakowań po środkach niebezpiecznych;
  • Nowe zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach;
  • Zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach;
  • Rejestr BDO przedsiębiorców podlegających ustawie;
  • Zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu – nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek;
  • Przykłady wyliczania wysokości należnej opłaty produktowej;
  • Obowiązki organów administracji oraz nowe administracyjne kary pieniężne
 • Obowiązki przedsiębiorców podlegających ustawie o bateriach i akumulatorach
  • definicje ustawowe;
  • rejestr przedsiębiorców w BDO;
  • obowiązki wprowadzających baterie lub akumulatory;
  • obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy;
  • wzory formularzy;
  • wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy – pomoc de minimis;
  • zmiany dotyczące prowadzenia kampanii edukacyjnych;
 •  Rejestr BDO
  • nowe kategorie przedsiębiorców objętych obowiązkiem BDO;
   • wniosek elektroniczny,
   • nowe wzory wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych
  • rodzaje wpisów dla różnych podmiotów – wprowadzających opakowania, produkty i produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami: wytwórców, transportujących, zbierających, przetwarzających, recyklerów, organizacji odzysku, itd..
  • indywidualne konta użytkowników BDO,
  • kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów,
  • wykreślenie z urzędu z rejestru na skutek rażących naruszeń przepisów prawa,
  • najnowsze zmiany w przepisach ustawy o odpadach w zakresie BDO
 • Rejestr BDO od 1 stycznia 2020
  • rejestracja i logowanie w bazie BDO,
  • nowe moduły do prowadzenia ewidencji odpadów i składania sprawozdań dotyczących produktów, opakowań i odpadów,
  • rodzaje sprawozdań i terminy składania,
  • od 01.01.2020 r. przejęcie dotychczasowych obowiązków przez marszałków województw od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zużytego sprzętu i wprowadzania pojazdów, w tym składanie sprawozdań za rok 2019
 • Opłata recyklingowa za torebki foliowe:
  • najnowsze zmiany w przepisach ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach,
  • obowiązki prowadzących jednostki handlu detalicznego,
  • obowiązek rejestracji w BDO,
  • system księgowy poza bazą BDO – płatności z tytułu opłaty recyklingowej na konta urzędów marszałkowskich,
  • pierwsze sprawozdanie za rok 2019 wprowadzane za pośrednictwem bazy BDO
Szkolenia - terminy Terminy
szkolenie ON-LINE
22.06.2020 do 26.06.2020
23.11.2020 do 27.11.2020
Szkolenia cena netto za poszczególne bloki szkoleniowe Cena (netto) za poszczególne bloki szkoleniowe
I DZIEŃ: ABC procesu inwestycyjnego + Ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego 450 zł
II DZIEŃ: Ochrona Powietrza 500 zł
III DZIEŃ: Prawo Wodne 460 zł
IV DZIEŃ: Gospodarka Odpadami 510 zł
V DZIEŃ: Gospodarka Opakowaniami 500 zł
Szkolenia - cena za całe kompendium Cena za całe Kompendium
2200.00 zł netto /os. +23% VAT
Koszt udziału przy zapisie min. dwóch osób:
2100.00 zł netto /os. +23% VAT

Zwolnienie z podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych (Art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o VAT)
Szkolenia - cena za egzamin Cena za przeprowadzenie egzaminu i uzyskanie certyfikatu Specjalisty ds. Ochrony Środowiska
120.00 zł netto/os +23% VAT
Szkolenia - cena zawiera Cena zawiera
- udział w 5-dniowym szkoleniu;
- komplet materiałów w wersji elektronicznej;
- imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu;
- 10-dniowe darmowe mailowe konsultacje z wykładowcami po zakończeniu szkolenia.

Cel szkolenia

 • uzyskanie informacji na temat ostatnich zmian prawnych z zakresu ochrony środowiska;
 • poszerzenie wiedzy z zakresu interpretacji przepisów ochrony środowiska;
 • nabycie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów prawnych w dokumentacji z zakresu ochrony środowiska;
 • podniesienie kompetencji w obszarze ochrony środowiska;
 • wzrost świadomości ekologicznej.

Adresaci

 • pracownicy przedsiębiorstw ds. ochrony środowiska;
 • pracodawcy i podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 • Specjaliści ds. ochrony środowiska;
 • biura projektowe.

Forma szkolenia

Szkolenie przeprowadzone jest w formie wirtualnego spotkania w zamkniętym pokoju na platformie ZOOM. Forma szkolenia obejmuje wykłady podparte prezentacją multimedialną z komentarzami i wyjaśnieniami prowadzących, z możliwością bezpośredniego zadawania pytań w trakcie oraz po szkoleniu. Przewidziana jest także dyskusja i analiza zagadnień problemowych (dotyczących tematyki poruszanej na szkoleniu) przedstawianych przez uczestników.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej obejmujące treść szkolenia oraz fragmenty aktualnych przepisów.

Czas trwania

1 dzień – 6h zegarowych = 7h dydaktycznych + przerwy kawowe oraz jedna dłuższa obiadowa

5 dni – 30h zegarowych = 35h dydatktycznych + 1h na egzamin

Wykładowcy

Ekspert w zakresie stosowania prawa w gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie wodnym w postępowaniach administracyjnych.

Ma ponad 23 lata stażu pracy w administracji publicznej – doświadczenie zawodowe zdobywał w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Ochrony Środowiska oraz w Starostwie Powiatowym jako Naczelnik w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, kierunku geologia. Posiadane uprawnienia geologiczne z zakresu hydrogeologii kategorii V, geologii inżynierskiej kategorii VII oraz geologii złożowej kategorii III. Z ramienia Powiatu Gliwickiego przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz członek Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Ekspert w zakresie ochrony powietrza oraz pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Autor wielu publikacji m.in. na temat wpływu dioksyn na środowisko, emisji zanieczyszczeń z instalacji do powietrza, pomiarów emisyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza, metod jej ograniczenia, pomiarów emisji, instalacji do termicznego przekształcania odpadów, ocen o oddziaływaniu na środowisko w procesach inwestycyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie projektowania, nadzoru nad wykonaniem oraz uruchamianiem instalacji/urządzeń do oczyszczania powietrza. Współautor wielu opracowań środowiskowych i analiz eksperckich, także w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

Ekspert specjalizujący się w tematyce związanej z ustawą o opakowaniach i opłacie produktowej, ustawą o bateriach i akumulatorach, ustawą o odpadach.

Posiada ponad 10-letni staż pracy w administracji publicznej. Inżynier ochrony środowiska (absolwent Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Śląskiego) oraz wieloletnie praktyczne doświadczenie wykładowcy i szkoleniowca w zakresie ochrony środowiska.

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami z ponad 20-letnim stażem pracy w administracji publicznej stopnia wojewódzkiego.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zajmuje się wydawaniem decyzji oraz załatwianiem innych spraw z zakresu gospodarki odpadami i produktami ubocznymi; wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, uzgadnianiem zmian tych pozwoleń oraz ich weryfikacją; załatwianiem spraw z zakresu opłat środowiskowych (w pełnym zakresie), udział w kontrolach dotyczących zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami [w tym również komunalnymi]. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami przy Ministerstwie Środowiska.

Anna Buchta – Prezes Zarządu Ekologus Sp. z o.o.

Ekspert w prowadzeniu procesów rekultywacji i remediacji, a także badań środowiska gruntowo-wodnego. Posiada 29 lat doświadczenia w prowadzeniu i ciągłym rozwoju firmy, kontakty z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz stała koordynacja prac różnych zespołów (ekspertów ds. ochrony środowiska, ds. szkoleń oraz marketingu i sprzedaży). Od 1994 roku otworzyła i koordynuje dział szkoleń w firmie Ekologus Sp. z o.o. oraz wykonuje przeglądy zakładów w zakresie ochrony środowiska. Przeprowadziła ponad 150 szkoleń otwartych dla administracji i przedstawicieli zakładów pracy w zakresie różnych aspektów ochrony środowiska, zamówień publicznych oraz szkoleń interpersonalnych dla kadry zarządzającej i pracowników. Uczestniczyła i nadzorowała blisko 250 projektów remediacji/rekultywacji oraz badań środowiska gruntowo-wodnego.

Istnieje możliwość wzięcia udziału

w wybranym dniu / dniach szkolenia

Skontaktuj się

Uczestnicy KOMPENDIUM, którzy wzięli udział w całym cyklu szkoleniowym, mogą przystąpić ostatniego dnia szkolenia do

egzaminu on-line, po zdaniu którego otrzymają imienny certyfikat Specjalisty ds. Ochrony Środowiska.

Chcesz wziąć udział w Kompendium Wiedzy?

Zapisz się już dziś!

Zaufali nam między innymi

Potrzebujesz uzyskać lub zmienić pozwolenie m.in.:

 • na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • wodnoprawne;
 • zintegrowane.
Zobacz naszą ofertę dokumentacji środowiskowych

Potrzebujesz analizę wyników lub opracowanie planu remediacji

po zbadaniu stan jakości terenu pod nową inwestycję lub przed sprzedażą / zakupem gruntu?

Zobacz naszą ofertę remediacji
Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
i eko–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

Eko-audyty
i eko-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej
Szkolenia i rozwój - ikona

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P. POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej