Podsumowanie webinaru – “Dobre praktyki oznaczania miejsc magazynowania odpadów. Poziomu odzysku i recyklingu – jak poprawnie go wyliczyć?”

 

W dniu 16 marca 2023 r. w ramach poszerzania świadomości ekologicznej przedsiębiorców zorganizowaliśmy darmowy webinar z przedstawicielem firmy Silk Road Certification Sp. z o.o.. Celem webinaru było omówienie przepisów prawnych z zakresu gospodarki odpadami oraz wskazanie dobrych praktyk magazynowania odpadami.

 

Program spotkania obejmował dwa bloki tematyczne

Pierwszy blok prowadziła Pani Agata Jendrusiewicz – Prokurent Ekologus Sp. z o.o. i omawiała następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne z zakresu magazynowania odpadów
 • Wymagania rozporządzenia w sprawie magazynowania odpadów – kogo dotyczą
 • Wymagania ogólne dotyczące magazynowania odpadów – jak je prowadzić oraz co należy zapewnić
 • Wytyczne dotyczące oznaczania miejsc magazynowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych
 • Dobre praktyki pozwalające na wyeliminowanie problemu nieprawidłowej segregacji odpadów

Drugi blok prowadził Pan Paweł Baryluk – Prezes Zarządu “Silk Road Certification i omawiał następujące zagadnienia:

 • Dokumentacja podlegająca sprawdzeniu podczas audytu środowiskowego
 • Metody wyliczania poziomów odzysku i recyklingu
 • Certyfikacja EuCertPlast, RecyClass
 • Najczęstsze błędy podczas audytu środowiskowego

Zachęcamy do oglądnięcia nagrania z webinaru.

Ponadto po prelekcjach miała miejsce dyskusja z uczestnikami, podczas której nasi prelegenci rozwiewali wątpliwości uczestników i odpowiadali na liczne pytania.
Ta część nie ujęta jest w ww nagraniu.

 

Część merytoryczna

 

 1. Podstawy prawne w zakresie magazynowania odpadów

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) jest najważniejszą ustawą dotyczącą nie tylko magazynowania odpadów, ale i regulacji całej gospodarki odpadami. Ustawa określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi przez zapobieganie powstawaniu odpadów
i zmniejszenie ich ilości oraz negatywnego wpływu wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi,
a także przez zmniejszenie całkowitego wpływu użytkowania zasobów oraz poprawę efektywności takiego użytkowania, w celu przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Drugim najważniejszym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1742). Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego:

– wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów,

– tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,

– magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów,

– czas magazynowania zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Ważne jest także Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10), które jest rozporządzeniem uzupełniającym do dwóch powyższych aktów prawnych. Właściwe nadanie kodu odpadom jest niezbędne do prowadzenia prawidłowej ewidencji odpadów – zgodnej ze stanem rzeczywistym. Na jej podstawie podmioty sporządzają roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach. Należy też przekazywać odpady do firm, które mają decyzję na zbieranie/przetwarzanie danego kodu odpadu. Rozporządzenie określa katalog odpadów
z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych.

 1. Kogo NIE DOTYCZĄ wymagania rozporządzenia ws. magazynowania odpadów?

Wymagania Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów nie dotyczą:

 • wytwórcy odpadów komunalnych lub właściciela nieruchomości, który zbiera odpady komunalne wytwarzane na terenie tej nieruchomości;
 • rolnika gospodarującego na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha;
 • podmiot uprawniony do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów, wytwarzający rocznie do 100 kg odpadów niebezpiecznychdo 5 ton odpadów inne niż niebezpieczne, nie będących odpadami komunalnymi;
 • wytwórcę zwolnionego z prowadzenia ewidencji odpadów ze względu na niewielkie ilości wytwarzanych odpadów;
 • podmiot prowadzący nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów – odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych (m.in. apteki, szkoły, urzędy, sklepy), który ma zawartą umowę, o której mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o odpadach;
 • przez prowadzącego miejsce odbioru, gdzie użytkownik końcowy może oddać zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne (m.in. szkoły, urzędy, sklepy),
  w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
 • odpadów w postaci gleby lub ziemi nieuznanych za zanieczyszczone substancjami powodującymi ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi.
 1. Wymagania ogólne dotyczące magazynowania odpadów

Według rozporządzenia ws. magazynowania odpadów, wyróżniamy dwa rodzaje magazynowania odpadów – wstępne magazynowanie przez wytwórcę w miejscu ich powstawania i magazynowanie odpadów tymczasowe przez prowadzącego zbieranie odpadów i  przez prowadzącego  przetwarzanie odpadów.

 • Wymagania ogólne dotyczące wstępnego magazynowania odpadów

Wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę występuje w przypadku:

 • odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, magazynowanych
  w miejscu ich wytworzenia lub
 • wytwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub odpadów niebezpiecznych w ilości do 1 Mg rocznie, magazynując te odpady w miejscu ich wytworzenia.

Wstępne magazynowanie odpadów prowadzi się w miejscach o pojemności magazynowania odpadów dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru oraz
w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów z wykorzystaniem m.in. worków, opakowań, pojemników, kontenerów lub zbiorników. Dopuszcza się magazynowanie niektórych odpadów w pryzmach lub stosach, jeżeli nie spowoduje to zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Należy także zapobiec rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsce oraz na nieruchomości sąsiadujące.

Jeżeli oddziaływanie czynników atmosferycznych może zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów niebezpiecznych oraz powodować powstanie uciążliwości zapachowych i spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, należy zapewnić minimalny wpływ czynników atmosferycznych na odpady, poprzez zastosowanie szczelnych pojemników, kontenerów lub zbiorników lub systemu zbierania wycieków oraz wód odciekowych.

3.2 Wymagania ogólne dotyczące magazynowania odpadów

Magazynowanie odpadów prowadzi się w tzw. „miejscach magazynowania odpadów” w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części czy innych miejscach magazynowania odpadów. Miejsca te powinny być wydzielone i przeznaczone do magazynowania oddzielnie od magazynowanych substancji lub przedmiotów niebędących odpadami.

W miejscach magazynowania należy zapewnić co najmniej:

 • wyposażenie techniczne do przechowywania odpadów uwzględniające właściwości chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia magazynowanych odpadów;
 • odpowiednią pojemność miejsc magazynowania odpadów dopasowaną do rodzaju i masy odpadów, którymi się gospodaruje w danym okresie, w tym uwzględniając częstotliwość ich odbioru i przekazywania;
 • utwardzone podłoże z użyciem wyrobów budowlanych na terenie, gdzie są magazynowane odpady;
 • zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza lokalizację magazynowania oraz zabezpieczenie przed przypadkowym mieszaniem się selektywnie magazynowanych odpadów;
 • zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych, aby nie zmieniały sowich właściwości chemicznych i fizycznych oraz nie powodowały uciążliwości zapachowych;
 • zabezpieczenie przed uwolnieniem się z magazynowanych odpadów wycieków lub wód odciekowych powodujących zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego;
 • oczyszczanie powstających wycieków oraz ścieków (w tym wód odciekowych) w miejscu magazynowania odpadów w przypadku, gdy odpady są substancjami ropopochodnymi lub mogą być zanieczyszczone takimi substancjami.
 1. Oznaczanie miejsc magazynowania odpadów

W miejscu magazynowania odpadów powinien się znaleźć 6 cyfrowy kod magazynowanego odpadu. Zastosowana powinna zostać czcionka w czarnym kolorze, o minimalnej wysokości liter 20 mm
i szerokości linii minimum 3 mm. Miejsce w jakim znajduje się oznaczenie odpadu powinno umożliwić jego odczytanie w każdym czasie np. bez konieczności przesuwania pojemników czy kontenerów. Odporne na warunki atmosferyczne oznakowanie, powinno się też znaleźć w boksach lub wydzielonych sektorach od strony wejścia lub wjazdu.

 1. Wymagania ogólne dotyczące magazynowania odpadów niebezpiecznych >1Mg

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych powyżej 1 Mg prowadzi się w wydzielonej strefie, w której dopuszcza się także magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne. Strefę należy oznakować tablicą koloru białego, o minimalnych wymiarach 400 mm x 250 mm z napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE”, naniesionym wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 35 mm
i szerokości linii minimum 4 mm.

Tabliczkę należy umieścić w widocznym miejscu na zewnątrz budynku lub wydzielonego pomieszczenia, przy jego drzwiach wejściowych lub bramie wjazdowej czy też wewnątrz budynku obok wydzielonego miejsca. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w szczególności odporne na warunki atmosferyczne.

5.1 Oznaczanie pojemników >5l z odpadami niebezpiecznymi

Etykiety odpadów niebezpiecznych umieszcza się tylko na workach i pojemnikach o pojemności powyżej 5l, które przekazywane są kolejnemu posiadaczowi odpadów. Etykietę przykleja się w widocznym miejscu, tak by kolejny posiadacz odpadów mógł ją również uzupełnić. Obowiązkowe dane jakie powinna zawierać etykieta to kod i rodzaj odpadu, zawartość oraz data rozpoczęcia (dzień /miesiąc/ rok) magazynowania danego odpadu w zakładzie. Szczegółowe informacje o wyglądzie etykiety zawiera zał. 1 do rozporządzenia w sprawie magazynowania odpadów.

 1. Dobre praktyki oznaczania miejsc magazynowania odpadów
 • dopisz koło kodu odpadu jego nazwę i/lub nazwę zwyczajową
 • dodaj zdjęcie odpadów lub piktogram
 • zastosuj kolory na oznaczeniach i pojemnikach
 • umieszczaj oznaczenia w kilku miejscach
 • zastosuj oznaczenie na posadzkach lub bruku
 • wizualne infografiki z instrukcją gdzie wyrzucać dany rodzaj odpadu
 • organizuj regularnie szkolenia dla pracowników

W celu szczegółowego zapoznania się z opisem dobrych praktyk zapraszamy do obejrzenia zapisu webinaru.

 1. Audyt środowiskowy

Zezwolenia i pozwolenia z zakresu gospodarowania odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów czy sprawozdawczość odpadowa, to tylko niektóre z dokumentów podlegające sprawdzeniu podczas audytu środowiskowego. Sprawdzeniu podlegają także dokumenty DPR – dokumenty potwierdzające recykling. Do takich dokumentów można zaliczyć różnego rodzaju certyfikaty potwierdzające zgodność procesu recyklingu z normami krajowymi, europejskimi czy międzynarodowymi.

Najczęściej występującymi błędami jakie pojawiają się podczas audytu środowiskowego są:

 • Przekroczenie rocznej dopuszczalnej ilości przetwarzanych odpadów,
 • Potwierdzenie masy odpadów poddanych recyklingowi na poziomie przekraczającym roczną moc przerobową instalacji/urządzenia w danym roku,
 • Brak prowadzenia ewidencji odpadów lub błędy w jej prowadzeniu (m.in. brak kart przekazania odpadów, niepoprawne karty przekazania odpadów, brak kart ewidencji odpadów, niepoprawnie prowadzona KEO, brak zgodności w KEO w stosunku do KPO),
 • Niepoprawnie wyliczony poziom recyklingu (m.in. nie uwzględnienie odpadów pochodzących z myjni),
 • Nierzetelne sporządzanie dokumentów (m.in. niedotrzymywanie terminów, błędne dane w dokumentach).

 

Zapraszamy na kolejne webinary

W 2023 roku będziemy organizować kolejne bezpłatne webinary, podczas których będziemy prezentować istotne z naszego punktu widzenia zagadnienia z zakresu ochrony środowiska wraz z naszymi partnerami biznesowymi oraz zaproszonymi gośćmi.

Więcej informacji wkrótce na podstronie “Szkolenia i rozwój”
oraz w dziale szkoleń pod nr 606 914 909.

Powrót

Może Cię również zainteresować

Dofinansowanie w woj. mazowieckim na transformację przedsiębiorstw w kierunku GOZ – nabór do 22.01.2024′

Dofinansowanie w woj. mazowieckim na transformację przedsiębiorstw w kierunku GOZ – nabór do 22.01.2024′

Po dużym zainteresowaniu pierwszym pilotażowym konkursem PARP’u dla MŚP z Polski Wschodniej na realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji (Gospodarki w Obiegu Zamkniętym = Gospodarki Cyrkularnej), ruszył kolejny projekt dla przedsiębiorstw MŚP z całego…

02.01.2024

Czytaj dalej
Dofinansowanie na realizacje usług rozwojowych dla MŚP

Dofinansowanie na realizacje usług rozwojowych dla MŚP

  Wsparcie dla MŚP na usługi rozwojowe jest prowadzone w większości województw, jednak może różnić się przebiegiem procedur niezbędnych do jego uzyskania. Dofinansowanie na usługi rozwojowe w województwie śląskim Dofinansowanie na szkolenia i doradztwo jest prowadzone w ramach projektu pn.…

30.08.2019

Czytaj dalej

Zaufali nam

Kontakt-Simon S.A.

Kontakt-Simon S.A. [2010 r.]

Bardzo wysoko oceniamy EKOLOGUS Sp. z o.o. jako organizatora merytorycznie dobrze przygotowanych szkoleń pod potrzeby praktycznego zastosowania przekazanej wiedzy w działalności przedsiębiorstwa. (…)

Spółka EKOLOGUS dała się poznać jako profesjonalna Firma, skutecznie i terminowo realizująca zlecone zadania, dlatego też KONTAKT-SIMON S.A. bardzo ceni sobie współpracę z EKOLOGUS i z pełnym przekonaniem możemy zarekomendować EKOLOGUS (…) jako solidnego i odpowiedzialnego Partnera do współpracy.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej