Nowe obowiązki IED dla instalacji IPPC

Nowe obowiązki dla instalacji IPPC wynikają z konieczności wdrożenia przez Polskę przepisów dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, czyli tzw. dyrektywy IED.

Zgodnie z nowymi wymaganiami uzyskanie bądź aktualizacja pozwolenia zintegrowanego po 2014 roku przez podmiot, który:

a) wykorzystuje, produkuje lub uwalnia substancję powodującą ryzyko oraz gdy

b) występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami

będzie się wiązało z koniecznością sporządzenia tzw. „raportu początkowego”, zawierającego informacje dotyczące stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami stwarzającymi zagrożenie. Celem sporządzenia raportu jest zapewnienie, że użytkowanie terenu nie spowodowało pogorszenia jakości gleby i wód podziemnych.

Obszerny wykaz substancji stwarzających zagrożenie został określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. (CLP). Należy zwrócić uwagę, że w świetle Rozporządzenia CLP odpady nie są substancjami lub mieszaninami stwarzającymi zagrożenie.

Raport początkowy powinien zawierać:

  • informacje na temat działalności prowadzonej obecnie na terenie zakładu,
  • informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne,
  • listę substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu,
  • aktualne informacje na temat zanieczyszczenia terenu zakładu substancjami powodującymi ryzyko, stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu.

Główne elementy, które należy wziąć pod uwagę przy sporządzeniu raportu początkowego, to:

  • analiza zanieczyszczeń historycznych,
  • ustalenie listy substancji powodujących ryzyko,
  • ustalenie miejsc poboru próbek,
  • ustalenie zakresu badań,
  • wykonanie badań i analiz,
  • określenie linii bazowej (stanu początkowego) na podstawie zebranych danych oraz wyników pomiarów.

Projektowane zmiany dotyczą także konkluzji BAT dla poszczególnych branż.

Konkluzje BAT są dokumentami przyjmowanymi w drodze decyzji Komisji Europejskiej obowiązującymi wprost dla instalacji we wszystkich państwach członkowskich UE. Zawierają one najistotniejsze elementy dokumentów BREF. Konkluzje BAT mają charakter wiążący prawnie, co oznacza, że definiują wartości emisji, które nie mogą zostać przekroczone. Dotychczas konkluzje BAT opublikowano dla branż produkcji żelaza i stali, produkcji szkła, oraz produkcji cementu, wapna i tlenku magnezu. Konkluzje dla pozostałych branż są w trakcie opracowania.

Aktualizowana na bieżąco lista dokumentów referencyjnych BAT dostępna jest pod adresem: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

Opracowanie: mgr. inż. Elżbieta Chrobak – Ekspert Ekologus Sp. z o.o.

Firma Ekologus Sp. z o.o. wykonuje poruszone w powyższym artylkule opracowania raportu początkowego,jak również dokumentację do pozwoleń w zakresie emisji do powietrza, hałasu do środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i szkód w środowisku oraz wykonuje wnioski do pozwoleń zintegrowanych.

Zachęcamy do nawiązania współpracy i kontaktu z naszymi ekspertami z Zakładu Badań i Ekspertyz – zbe@ekologus.pl lub (33) 496 03 00.

Powrót

Może Cię również zainteresować

EKO check-lista na koniec 2023′ (i nie tylko)

EKO check-lista na koniec 2023′ (i nie tylko)

Na przedsiębiorcach spoczywa szereg obowiązków związanych z prowadzeniem działalności. Do dosyć istotnych należą obowiązki z zakresu ochrony środowiska. Za ich nieprzestrzeganie grożą kary finansowe od 500 zł do 1.000.000 zł, a w przypadku rażących…

29.12.2023

Czytaj dalej
Wpis do CEEB – ostatni dzwonek

Wpis do CEEB – ostatni dzwonek

Przypominamy, że do 1 lipca 2022r. należało zgłosić w CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) wszystkie źródła ciepła.   Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym…

02.08.2022

Czytaj dalej

Zaufali nam

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa [2013 r.]

Ekologus Sp. z o.o. współpracuje z naszą Spółdzielnią od 1998 roku świadcząc usługi środowiskowe.(…)

Spółka za każdym razem wykazuje się dużym zaangażowaniem i dbałością o kwestie merytoryczne, a wyspecjalizowana kadra posiada szeroką wiedzę oraz ogromne doświadczenie. Terminowość i wysoka jakość świadczonych usług.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej