Obowiązki przedsiębiorców prowadzących składowiska odpadów w świetle obowiązujących przepisów

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących składowiska odpadów w świetle obowiązujących przepisów
ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach

(doświadczenia praktyczne po ponad 2 latach stosowania)

Jeżeli interesują Cię :

 1. Przegląd ustaw dotyczących gospodarki odpadami wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem obowiązków przedsiębiorców wynikające z tych ustaw;
 2. Przegląd aktów wykonawczych do ustawy o odpadach dotyczących gospodarki odpadami prowadzonej przez zarządzających składowiskami odpadów (w tym bezpośrednio związanych ze składowiskami) z omówieniem ich zakresu i sposobu stosowania w praktyce;
 3. Zakres obowiązywania ustawy o odpadach, wyłączenia;
 4. Omówienie obowiązujących Definicji z uwzględnieniem stosowania ich w praktyce;
 5. Zasady i sposób klasyfikacji odpadów wg. przepisów ustawy o odpadach oraz przepisów wprowadzonych przez nowy katalog odpadów;
 6. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami z uwzględnieniem konsekwencji prawnych wynikających z nie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów w tym zakresie (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów kierowanych na składowiska odpadów do odzysku i unieszkodliwiania);
 7. Zasada bliskości (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów kierowanych na składowiska odpadów do odzysku i unieszkodliwiania);
 8. Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania;
 9. Przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów z uwzględnieniem uprawnień odbiorcy odpadów (wymagane decyzje) oraz konsekwencji wynikających z przekazywania odpadów odbiorcom do tego nie uprawnionym;
 10. Rodzaje procesów odzysku (R) i unieszkodliwiania (D) wg. załączników do ustawy o odpadach – znaczenie i zakres poszczególnych procesów;
 11. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (w zakresie odzysku i unieszkodliwiania) – zasady przygotowania wniosków, sposób załatwiania spraw z organami wydającymi pozwolenia (ze szczególnym uwzględnieniem decyzji wymaganych dla składowisk odpadów);
 12. Transport odpadów (zasady, wymagane decyzje);
 13. Ewidencja odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji prowadzonej w związku z eksploatacją składowisk), a w tym:
  1. obowiązki w zakresie ewidencji odpadów wynikające z przepisów ustawy o odpadach,
  2. obowiązujące druki ewidencji odpadów – sposób i zasady prowadzenia ewidencji w przedsiębiorstwie (w tym karata podstawowej charakterystyki i testy zgodności wykonywane dla odpadów kierowanych do składowania);
 14. Sprawozdawczość odpadowa;
 15. Przepisy dotyczące gospodarki odpadami na składowiskach, a w tym:
  1. typy składowisk,
  2. kryteria dopuszczenia odpadów do składowania,
  3. zasady składowania odpadów – obowiązki zarządzającego,
  4. lokalizacja, budowa, rozpoczęcie prowadzenia składowiska odpadów,
  5. Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów (z uwzględnieniem zagadnień związanych z praktycznymi problemami powstającymi w procesie zatwierdzania Instrukcji przez marszałków województw oraz błędów i braków najczęściej pojawiających się w Instrukcjach),
  6. Fundusz rekultywacyjny,
  7. postępowanie w przypadku możliwości wystąpienia lub powstanie zagrożeń w związku z eksploatacją składowiska,
  8. wydobywanie odpadów ze składowiska i zwałowiska (w tym omówienie różnic między składowiskiem a zwałowiskiem),
  9. zamknięcie składowiska odpadów,
  10. zmiana zarządzającego składowiskiem;
 16. Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów (omówienie rodzajów przewinień za które grozi wstrzymanie oraz procedura postępowania organów kontrolnych);
 17. Przepisy karne i kary pieniężne;
 18. Konsultacje indywidualne.

TO SKORZYSTAJ ZE SZKOLENIA – „Obowiązki zarządzających składowiskiem”

W ramach szkolenia zostanie położony nacisk na:

 • Aktualnie obowiązujące interpretacje przepisów zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska;
 • Stosowanie przepisów w praktyce – w tym sposób załatwiania spraw w urzędach administracji publicznej.

Zakres omówienia poszczególnych zagadnień będzie uwarunkowany życzeniami słuchaczy, prowadzący położy nacisk na te zagadnienia, którymi będą oni zainteresowani najbardziej. W trakcie zajęć istniej możliwość zadawania pytań i rozwiązywania problemów z jakimi spotykają się słuchacze w swojej pracy (podczas zajęć lub w ramach konsultacji indywidualnych).

Zajęcia poprowadzi wykładowca z dużym doświadczeniem (ponad 20 lat pracy w administracji szczebla wojewódzkiego na stanowisku związanym z gospodarką odpadami, posiadający duże doświadczenie w ustalaniu warunków korzystania ze środowiska dla projektowanych składowisk, wydawaniu decyzji administracyjnych dla istniejących składowisk, zatwierdzaniu projektów zamykania i rekultywacji nieczynnych składowisk oraz wydawaniu decyzji o wyrażeniu zgody na wydobycie odpadów ze składowisk lub zwałowisk), prowadzący od ponad 18 lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki odpadami (w tym kursy przygotowawcze do egzaminu na Kierownika składowiska odpadów), członek Grupy roboczej ds. gospodarki odpadami przy Ministerstwie Środowiska, autor licznych opracowań z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi (w tym wielu Gminnych i Powiatowych Planów Gospodarki Odpadami oraz Strategii Rozwoju Gospodarki Odpadami Komunalnymi w gminach).

Szkolenie ma m.in. na celu przygotować słuchaczy do zdania egzaminu na Kierownika składowiska odpadów. Z posiadanych danych wynika, że wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu prowadzonym przez tego wykładowcę, które przystąpiły do takiego egzaminu zdawały go z wynikiem bardzo dobrym lub dobrym.

Powrót

Może Cię również zainteresować

Nowe inwestycje w Przedsiębiorstwie – brak współpracy służb ds. rozwoju ze służbami ochrony środowiska

Nowe inwestycje w Przedsiębiorstwie – brak współpracy służb ds. rozwoju ze służbami ochrony środowiska

Obserwuję jako zjawisko bardzo częste, wręcz nagminny brak wzajemnej wymiany informacji między służbami odpowiedzialnymi za inwestycje, czyli planowanie i rozwój Firmy, a służbami ochrony środowiska. Dotyczy to głównie etapu przedrealizacyjnego, czyli informacji o: rodzaju i wielkości…

26.09.2019

Czytaj dalej
Istotne zmiany prawne dla przedsiębiorców w sierpniu 2019

Istotne zmiany prawne dla przedsiębiorców w sierpniu 2019

Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495), który…

25.07.2019

Czytaj dalej

Zaufali nam

Walcownia Metali “Dziedzice” S.A.

Walcownia Metali “Dziedzice” S.A. [2015 r.]

Od wielu już lat Walcownia Metali “Dziedzice” S.A. korzysta z usług firmy “EKOLOGUS” Sp. z o.o. w obszarze zagadnień związanych z Prawem Ochrony Środowiska (…).

W trakcie każdorazowego korzystania z usług firmy “EKOLOGUS” Sp. z o.o. nasze przedsiębiorstwo spotkało się z personelem o wysokich kwalifikacjach, a kompetencja i rzetelność pracy, jaką reprezentowali pracownicy rekomendowanej firmy, zawsze owocowała terminowością wykonywanych usług i bezproblemowym uzyskaniem, wymaganych prawem, stosownych decyzji i pozwoleń.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej