Obowiązki przedsiębiorców prowadzących składowiska odpadów w świetle obowiązujących przepisów

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących składowiska odpadów w świetle obowiązujących przepisów
ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach

(doświadczenia praktyczne po ponad 2 latach stosowania)

Jeżeli interesują Cię :

 1. Przegląd ustaw dotyczących gospodarki odpadami wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem obowiązków przedsiębiorców wynikające z tych ustaw;
 2. Przegląd aktów wykonawczych do ustawy o odpadach dotyczących gospodarki odpadami prowadzonej przez zarządzających składowiskami odpadów (w tym bezpośrednio związanych ze składowiskami) z omówieniem ich zakresu i sposobu stosowania w praktyce;
 3. Zakres obowiązywania ustawy o odpadach, wyłączenia;
 4. Omówienie obowiązujących Definicji z uwzględnieniem stosowania ich w praktyce;
 5. Zasady i sposób klasyfikacji odpadów wg. przepisów ustawy o odpadach oraz przepisów wprowadzonych przez nowy katalog odpadów;
 6. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami z uwzględnieniem konsekwencji prawnych wynikających z nie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów w tym zakresie (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów kierowanych na składowiska odpadów do odzysku i unieszkodliwiania);
 7. Zasada bliskości (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów kierowanych na składowiska odpadów do odzysku i unieszkodliwiania);
 8. Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania;
 9. Przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów z uwzględnieniem uprawnień odbiorcy odpadów (wymagane decyzje) oraz konsekwencji wynikających z przekazywania odpadów odbiorcom do tego nie uprawnionym;
 10. Rodzaje procesów odzysku (R) i unieszkodliwiania (D) wg. załączników do ustawy o odpadach – znaczenie i zakres poszczególnych procesów;
 11. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (w zakresie odzysku i unieszkodliwiania) – zasady przygotowania wniosków, sposób załatwiania spraw z organami wydającymi pozwolenia (ze szczególnym uwzględnieniem decyzji wymaganych dla składowisk odpadów);
 12. Transport odpadów (zasady, wymagane decyzje);
 13. Ewidencja odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji prowadzonej w związku z eksploatacją składowisk), a w tym:
  1. obowiązki w zakresie ewidencji odpadów wynikające z przepisów ustawy o odpadach,
  2. obowiązujące druki ewidencji odpadów – sposób i zasady prowadzenia ewidencji w przedsiębiorstwie (w tym karata podstawowej charakterystyki i testy zgodności wykonywane dla odpadów kierowanych do składowania);
 14. Sprawozdawczość odpadowa;
 15. Przepisy dotyczące gospodarki odpadami na składowiskach, a w tym:
  1. typy składowisk,
  2. kryteria dopuszczenia odpadów do składowania,
  3. zasady składowania odpadów – obowiązki zarządzającego,
  4. lokalizacja, budowa, rozpoczęcie prowadzenia składowiska odpadów,
  5. Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów (z uwzględnieniem zagadnień związanych z praktycznymi problemami powstającymi w procesie zatwierdzania Instrukcji przez marszałków województw oraz błędów i braków najczęściej pojawiających się w Instrukcjach),
  6. Fundusz rekultywacyjny,
  7. postępowanie w przypadku możliwości wystąpienia lub powstanie zagrożeń w związku z eksploatacją składowiska,
  8. wydobywanie odpadów ze składowiska i zwałowiska (w tym omówienie różnic między składowiskiem a zwałowiskiem),
  9. zamknięcie składowiska odpadów,
  10. zmiana zarządzającego składowiskiem;
 16. Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów (omówienie rodzajów przewinień za które grozi wstrzymanie oraz procedura postępowania organów kontrolnych);
 17. Przepisy karne i kary pieniężne;
 18. Konsultacje indywidualne.

TO SKORZYSTAJ ZE SZKOLENIA – „Obowiązki zarządzających składowiskiem”

W ramach szkolenia zostanie położony nacisk na:

 • Aktualnie obowiązujące interpretacje przepisów zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska;
 • Stosowanie przepisów w praktyce – w tym sposób załatwiania spraw w urzędach administracji publicznej.

Zakres omówienia poszczególnych zagadnień będzie uwarunkowany życzeniami słuchaczy, prowadzący położy nacisk na te zagadnienia, którymi będą oni zainteresowani najbardziej. W trakcie zajęć istniej możliwość zadawania pytań i rozwiązywania problemów z jakimi spotykają się słuchacze w swojej pracy (podczas zajęć lub w ramach konsultacji indywidualnych).

Zajęcia poprowadzi wykładowca z dużym doświadczeniem (ponad 20 lat pracy w administracji szczebla wojewódzkiego na stanowisku związanym z gospodarką odpadami, posiadający duże doświadczenie w ustalaniu warunków korzystania ze środowiska dla projektowanych składowisk, wydawaniu decyzji administracyjnych dla istniejących składowisk, zatwierdzaniu projektów zamykania i rekultywacji nieczynnych składowisk oraz wydawaniu decyzji o wyrażeniu zgody na wydobycie odpadów ze składowisk lub zwałowisk), prowadzący od ponad 18 lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki odpadami (w tym kursy przygotowawcze do egzaminu na Kierownika składowiska odpadów), członek Grupy roboczej ds. gospodarki odpadami przy Ministerstwie Środowiska, autor licznych opracowań z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi (w tym wielu Gminnych i Powiatowych Planów Gospodarki Odpadami oraz Strategii Rozwoju Gospodarki Odpadami Komunalnymi w gminach).

Szkolenie ma m.in. na celu przygotować słuchaczy do zdania egzaminu na Kierownika składowiska odpadów. Z posiadanych danych wynika, że wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu prowadzonym przez tego wykładowcę, które przystąpiły do takiego egzaminu zdawały go z wynikiem bardzo dobrym lub dobrym.

Powrót

Może Cię również zainteresować

Sprawdź, co Ci grozi, jeśli nie złożysz sprawozdania z zakresu ochrony środowiska!

Sprawdź, co Ci grozi, jeśli nie złożysz sprawozdania z zakresu ochrony środowiska!

Pierwszy kwartał 2016 roku to dla wielu przedsiębiorców trudny pod kątem formalnym okres. Wtedy bowiem trzeba przygotowywać różnorodne sprawozdania dotyczące ochrony środowiska. Wiąże się to ze zbieraniem danych, analizą, wypełnianiem wszelkiej dokumentacji…

10.12.2015

Czytaj dalej
Podsumowanie webinaru – “Dobre praktyki oznaczania miejsc magazynowania odpadów. Poziomu odzysku i recyklingu – jak poprawnie go wyliczyć?”

Podsumowanie webinaru – “Dobre praktyki oznaczania miejsc magazynowania odpadów. Poziomu odzysku i recyklingu – jak poprawnie go wyliczyć?”

  W dniu 16 marca 2023 r. w ramach poszerzania świadomości ekologicznej przedsiębiorców zorganizowaliśmy darmowy webinar z przedstawicielem firmy Silk Road Certification Sp. z o.o.. Celem webinaru było omówienie przepisów prawnych z zakresu gospodarki…

13.07.2023

Czytaj dalej

Zaufali nam

FIAT Poland S.A.

FIAT Poland S.A. [2014 r.]

Firma EKOLOGUS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przeprowadziła w naszym zakładzie pomiary i badania w zakresie: pomiary i analiza stanu wód gruntowych w rejonie magazynu paliw, bilans lotnych związków organicznych.

W/w prace objęte zleceniem, zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami, w uzgadnianych przez strony terminie. Jako zleceniodawca jesteśmy w pełni zadowoleni z jakości, rzetelności i organizacji wykonanych prac.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej