• TWÓJ PARTNER

  W BIZNESIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA

  od 1989
 • USŁUGI EKSPERCKIE
  POZNAJ NASZĄ NAJNOWSZĄ OFERTĘ
  Wnioski o:
  - uzyskanie pozwolenia zintegrowanego;
  - uzyskanie pozwolenia sektorowego;
  - monitoring środowiska;
  - rekultywacje;

  OCHRONA ŚRODOWISKA

 • SZKOLENIA
  Nasi trenerzy to praktycy i specjaliści

  Zależy nam na wymiernym efekcie i rzeczywistym transferze wiedzy oraz doświadczeń,
  tak aby przekazać praktyczne umiejętności i przydatną wiedzę.

  Realna wiedza i wysoka jakość obsługi
  - Ochrona środowiska
  - Systemy zarządzania
  - Menedżerskie
  - Biznesowe

Jesteś tutaj

Pomiary i analizy

Doradztwo i outsourcing ekologiczny

Doradztwo i outsourcing ekologiczny

 • outsourcing ekologiczny
 • stałej obsługa związana z ochroną środowiska
 • konsultacje techniczne i prawne
 • weryfikacje dokumentacji
 • naliczanie opłat środowiskowych

Pomiary i analizy

Pomiary i analizy

 • pomiary emisji pyłów i gazów do powietrza
 • pomiary poziomu hałasu przemysłowego w środowisku
 • badania gleb i wód podziemnych
 • badania wody i ścieków
 • badania odpadów i kompostu

Audyty systemów zarządzania

Audyty systemów zarządzania

 • podnoszenie efektywności organizacji
 • wdrażanie systemów zarządzania
 • weryfikacja zgodności z normami
 • budowanie dobrych relacji wewnątrz organizacji

Prawidłowa pracę instalacji ocenia się m.in. poprzez realizację pomiarów emisji zanieczyszczeń do mediów środowiska, tj. do powietrza, ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. Wyniki uzyskane z pomiarów emisji porównywane są z wartościami dopuszczalnymi określonymi w decyzjach lub przepisach prawnych.

Oferta Ekologus obejmuje

KOMPLEKSOWE WYKONANIE POMIARÓW:

 • emisji pyłów i gazów do powietrza w zakresie:
  • pyłu metodą grawimetryczną,
  • gazów odlotowych w zakresie CO, CO2, NOx, NO2, SO2,
  • związków organicznych z analizą pobranych próbek metodą chromatografii gazowej,
  • związków nieorganicznych,
  • lotnych związków organicznych (LZO) z zastosowaniem ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej FID,
  • pyłów o frakcjach PM2,5 - PM10, z zastosowaniem impaktora kaskadowego,
  • metali ciężkich;
 • poziomu hałasu w środowisku
  Pomiary hałasu przemysłowego w środowisku, zgodnie z aktualną metodyką referencyjną określoną w zał. nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2008.206.1291).
  Pomiary wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2008.206.1291).

 

KOMPLEKSOWE WYKONANIE BADAŃ I ANALIZ:

 • gleb i wód podziemnych
 • wody i ścieków
  • analizy wód i ścieków wykonywanych na potrzeby realizacji zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową, regulowanych w pozwoleniach wodno-prawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych,
  • prowadzenie monitoringu wód i ścieków realizowanego na potrzeby konieczności przekazywania wyników pomiarów jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi,
  • pobór i analizy gleb i wód podziemnych wykonywanych na potrzeby określenia zanieczyszczenia.
 • odpadów i kompostu

Pomiary i analizy wykonywane są w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

Pomiary emisji zanieczyszczeń realizowane mogą być jako obowiązek wynikający:

 • z mocy Prawa ochrony środowiska w odniesieniu do pomiarów emisji dla źródeł, dla których obowiązują standardy emisyjne,
 • z orzeczeń decyzji administracyjnych,
 • z zapisów Prawa ochrony środowiska – dla nowo uruchamianych instalacji.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń! +48 33 496 03 00