Jesteś tutaj

Szkolenie: Nowości i zmiany w przepisach o gospodarce odpadami - Katowice 04.2018

Cena:

520.00zł netto /os. +23% VAT*

 • udział w szkoleniu
 • komplet materiałów drukowanych
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • darmowe mailowe konsultacje z wykładowcą przez 10-dni po zakończeniu szkolenia
 • wyżywienie: obiady i przerwy kawowe

Rezerwacja noclegu we własnym zakresie.


ODBIERZ RABAT:

Dla Stałych Klientów

upust naliczany indywidualne dla osób/przedsiębiorstw, które korzystają z naszych usług

-10% First Minute

upust naliczany przy zgłoszeniu do 42 dni (6 tygodni) przed rozpoczęciem szkolenia.

-30% Dla grupy 3+

upust naliczany dla co trzeciej osoby zgłoszonej z tej samej firmy/instytucji

Uwaga! Rabaty nie sumują się. Upust naliczany od ceny udziału w szkoleniu bez noclegu.


SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80% NA SZKOLENIE POPRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH:

link do usługi >>

 

Termin szkolenia:

25.04.2018
-
Katowice

Szkolenie: Nowości i zmiany w przepisach o gospodarce odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

 

Cel szkolenia:

 1. Przekazanie wiedzy prawnej i praktycznej z zakresu obowiązków jakie mają przedsiębiorcy w zakresie gospodarki odpadami i sposobu ich realizacji a także o konsekwencjach nie przestrzegania przepisów prawa; 
 2. Przygotowanie uczestników do załatwiania spraw w urzędach administracji publicznej, w tym do przygotowywania wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów; 
 3. Przygotowanie uczestników do prowadzenia dokumentacji związanej z gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji i sprawozdawczości odpadowej; 
 4. Propagowanie zachowań proekologicznych w zakresie gospodarki odpadami.

 

Adresaci:

 • Specjaliści ds. ochrony środowiska;
 • Pracownicy firm zajmujący się gospodarką odpadami;

 

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które miały już kontakt z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie.
 • Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

 

Program szkolenia:

 1. Przegląd najważniejszych dyrektyw i ustaw dotyczących gospodarki odpadami wg aktualnego stanu prawnego (w tym przedstawienie ostatnich zmian) z uwzględnieniem obowiązków przedsiębiorców wynikające z tych ustaw, a w tym m.in.:
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów,
  • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i jej znaczenie w zagadnieniach dotyczących przenoszenia odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów,
  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – obowiązki przedsiębiorców dotyczące odpadów komunalnych,
  • przepisy ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych a transport odpadów niebezpiecznych;
 2. Przegląd wszystkich aktów wykonawczych do ustawy o odpadach, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • Rozporządzeń dotyczących transportu odpadów, sposobu postępowania z odpadami medycznymi, rozporządzeń związanych z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami i Rejestrem podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;
 3. Rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów - przepisy istotnie z punktu widzenia przedsiębiorcy;
 4. Zmiany w sposobie klasyfikowania odpadów do odpadów niebezpiecznych – nowe właściwości odpadów decydujące o uznaniu ich za odpady niebezpieczne (kategorie HP);
 5. Planowane zmiany dotyczące nowego Katalogu odpadów;
 6. Zmiany w przepisach dotyczących transportu odpadów;
 7. Zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia ewidencji odpadów, w tym projekty nowych Kart przekazania odpadów i Kart przekazania odpadów komunalnych;
 8. Zmiany dotyczące sprawozdawczości odpadowej;
 9. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (funkcjonujący od 24 stycznia 2018r.) z uwzględnieniem wzorów formularzy o wpis do Rejestru;
 10. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - wprowadzona od 24 stycznia 2018r.;
 11. Podstawowe zasady gospodarowania odpadami po wprowadzanych zmianach (ze szczególnym uwzględnieniem zasady bliskości);
 12. Zmiany w przepisach karnych;

Wykładowca:

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami z ponad 20-letnim stażem pracy w administracji publicznej stopnia wojewódzkiego.
Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zajmuje się wydawaniem decyzji oraz załatwianiem innych spraw z zakresu gospodarki odpadami i produktami ubocznymi; wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, uzgadnianiem zmian tych pozwoleń oraz ich weryfikacją; załatwianiem spraw z zakresu opłat środowiskowych (w pełnym zakresie), udział w kontrolach dotyczących zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami [w tym również komunalnymi]. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami przy Ministerstwie Środowiska. 

 

NA ZAKOŃCZENIE KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU oraz 10-DNIOWE DARMOWE KONSULTACJE MAILOWE Z WYKŁADOWCĄ

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!

(+48) 606 914 909  lub (+48) 33 496 03 00

NASZE UPRAWNIENIA


Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm szkoleniowych w Polsce

Uprawnienia