Szkolenie otwarte - Kompendium Wiedzy z Ochrony Środowiska

Szkolenie hybrydowe: stacjonarne połączone z usługą zdalną w czasie rzeczywistym

On-line na platformie ZOOM lub stacjonarnie w siedzibie firmy Ekologus - ul. Jaskółcza 29, Bielsko-Biała (za dodatkową opłatą)

Najbliższe terminny
Dane kontaktowe

adres e-mail: szkolenia@ekologus.pl

tel: +48 33 496 0300

tel: +48 606 914 909

Pobierz kartę zgłoszenia

Chcesz zagwarantować swoje miejsce na szkoleniu?

Napisz do nas, aby otrzymać link do przedpłaty:

szkolenia@ekologus.pl

Program szkolenia

I. Dzień – Proces inwestycyjny a wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska + Ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego

Proces inwestycyjny a wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska

 • ogólne założenia ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym;
 • podstawowe definicje z Ustawy OOŚ;
 • kwalifikacje przedsięwzięć;
 • ocena oddziaływania na środowisko;
 • Karta Informacyjna przedsięwzięcia – KIP;
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia OOŚ;
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
 • organy wydające i opiniujące decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • udział społeczeństwa w postępowaniu wydania decyzji środowiskowej;
 • administracyjne kary prawne;
 • najistotniejsze zmiany prawne i ich znaczenie w aspekcie OOŚ – podsumowanie;
 • co inwestor powinien wiedzieć o decyzji środowiskowej – uwarunkowania wynikające ze specyfikacji inwestycji;
 • schemat prowadzenia procedury postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej;
 • praktyczne aspekty procedury OOŚ.

 

Ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego – raport początkowy, raport końcowy:

Część 1:

 • główne źródła zanieczyszczenia środowiska;
 • ochrona powierzchni ziemi;
 • zanieczyszczenia historyczne;
 • prowadzenie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 • kryterium i sposób oceny jakości wód podziemnych;
 • kryterium wystąpienia szkody w środowisku;
 • schemat postępowania dla Przedsiębiorcy posiadającego instalację IPPC oraz kiedy istnieje możliwość/ podejrzenie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych;
 • ocena powierzchni ziemi dla potrzeb Raportu początkowego i Raportu końcowego.

Prezentacja opiera się o wieloletnie doświadczenie firmy Ekologus Sp. z o.o. z prowadzenia różnorodnych prac w zakresie ochrony powierzchni ziemi, tj.:

 • wyznaczaniu substancji i punktów poboru oraz zakresu badań zlecany laboratorium;
 • wierceń geologicznych i określaniu ich głębokości;
 • kompleksowemu opracowaniu raportów początkowych, Pozwoleń Zintegrowanych;
 • określaniu kiedy mamy szkodę oraz kiedy należy wykonać projekt remediacji;
 • prowadzeniu uzgodnień z organami;
 • całej procedury oceny jakości powierzchni ziemi.

II. Dzień – Prawo wodne – według najnowszego stanu prawnego

Aktualnie obowiązująca wersja przepisów Prawa Wodnego z uwzględnieniem przepisów stanu zagrożenia epidemicznego

 • Wody Polskie jako instytucja gospodarująca wodami w Polsce, ich obecne, podlegające ciągle korektom kompetencje jako organu administracji – aktualny podział kompetencji.
 • Kluczowe dla przedsiębiorców definicje w nowym Prawie wodnym.
  • Czym są wody, ich podział.
  • Najważniejsze definicje w ich najnowszej wersji.
  • Zanieczyszczone wody a ścieki.
 • Ważne dla prowadzenia działalności gospodarczej zasady dotyczące własności wód i gruntów pod wodami.
 • Korzystanie z wód według dzisiejszych zasad a usługi wodne.
  • Zwykłe i powszechne korzystanie z wód.
  • Obowiązujący zakres szczególnego korzystania z wód.
  • Usługi wodne – czym są.
 • Zgoda wodnoprawna jej zakres i sposób uzyskania.
  • Pojęcie zgód wodnoprawnych.
  • Aktualne wykazy wymaganych pozwoleń i zgłoszeń wodnoprawnych.
  • Kluczowe zasady uzyskiwania, dokonywana pozwoleń lub zgłoszeń wodnoprawnych.
  • Oceny wodnoprawne, zasady ich dokonywania.
  • Decyzje zwalniające z zakazów a zgody wodnoprawne.
  • Organy wydające obecnie zgody wodnoprawne.
 • Strefy ochronne ujęć – zbliżający się termin ich uzupełnienia.
 • Opłaty za usługi wodne – najnowsza wersja zasad ich ponoszenia.
  • Zakres działań objętych opłatami za usługi wodne.
  • Sposoby obliczania wysokości poszczególnych opłat – najtrudniejsze elementy.
  • Obowiązkowe pomiary.
  • Przypadki naruszeń objęte opłatami podwyższonymi.
 • Wody Polskie jako organ kontroli w gospodarce wodnej.

III. Dzień – Ochrona powietrza (wymagania prawne): pozwolenia emisyjne, standardy emisyjne. Nowość!! Sprawozdania z pomiarów wielkości emisji, opłaty za korzystanie ze środowiska i raport do KOBiZE

 • Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska:
  • monitoring jakości powietrza;
  • podstawowe kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu;
  • pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji;
  • szczególny przypadek pozwolenia emisyjnego – pozwolenie zintegrowane;
  • metodyka analizy rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu na potrzeby wniosków o wydanie pozwoleń emisyjnych;
  • postępowania kompensacyjne przy wydawaniu pozwoleń emisyjnych.
 • Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska sankcjonujące korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza, wynikające z dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w tym:
  • wymagania dotyczące pozwoleń zintegrowanych, między innymi w kontekście granicznych wielkości emisyjnych wynikających z konkluzji BAT;
  • funkcjonujące mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w związku z wymaganiami emisyjnych IED (Przejściowy Plan Krajowy, derogacja 17500, derogacja ciepłownicza);
  • zasady łączenia źródeł spalania paliw.
 • Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji.
  Szczegółowe wymagania rozporządzenia z 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów oraz rozporządzenia z 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – dotyczące:

  • instalacji spalania paliw;
  • instalacji spalania i współspalania odpadów;
  • instalacji, w których używane są rozpuszczalniki organiczne zawierające LZO (procesy rozpuszczalnikowe, do których stosuje się wymagania w zakresie standardów emisyjnych, warunki uznawania standardów za dotrzymane oraz odstępstwa od standardów, plany obniżenia emisji – warunki i zasady stosowania planów, pomiary wielkości emisji LZO).
 • Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Ochrony Środowiska związane z transpozycją dyrektywy 2015/2193/UE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP).
 • NOWOŚĆ!! Obowiązki wynikające z Prawa Ochrony Środowiska w zakresie sprawozdawczości:
  • sprawozdania z prowadzonych ciągłych i okresowych pomiarów wielkości emisji;
  • opłaty za korzystanie ze środowiska;
  • sprawozdania z emisji do KOBiZE.

IV. Dzień – Nowości w odpadach dla przedsiębiorców

Zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw:

 • Przegląd najważniejszych przepisów z zakresu gospodarki odpadami (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia) wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem najważniejszych obowiązków przedsiębiorców wynikające z tych przepisów;
 • Zakres obowiązywania ustawy o odpadach, wyłączenia;
 • Omówienie obowiązujących Definicji z uwzględnieniem stosowania ich w praktyce;
 • Zasady i sposób klasyfikacji odpadów wg. przepisów ustawy o odpadach rozporządzenia ws. katalogu odpadów;
 • Hierarchia sposobów postępowania z odpadami z uwzględnieniem konsekwencji prawnych wynikających z nie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów w tym zakresie;
 • Zasada bliskości;
 • Obowiązki prowadzących magazynowanie i składowanie odpadów, a w tym dopuszczalny czas magazynowania odpadów oraz wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów;
 • Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania;
 • Przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów (w tym szczególne przypadki dotyczące odpadów niebezpiecznych) z uwzględnieniem uprawnień odbiorcy odpadów (wymagane decyzje) oraz konsekwencji wynikających z przekazywania odpadów odbiorcom do tego nie uprawnionym;
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w tym: zmiany w zakresie informacji podawanych we wnioskach, uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, Zaświadczenia o niekaralności;
 • Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (w zakresie odzysku i unieszkodliwiania) a w szczególności: masy magazynowanych odpadów, pojemności miejsc magazynowania odpadów (w tym sposoby ich wyliczania), uzgodnienia z Inspekcją Ochrony Środowiska, Państwową Strażą Pożarną i organami gminy, Zaświadczenia o niekaralności i Oświadczenia;
 • Transport odpadów (zasady, wymagane uzgodnienia);
 • Ewidencja odpadów, a w tym aktualny stan prawny w zakresie obowiązków prowadzących ewidencje odpadów, zwolnienia z prowadzenia ewidencji;
 • Sprawozdawczość odpadowa;
 • Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów (omówienie rodzajów przewinień za które grozi wstrzymanie oraz procedura postępowania organów kontrolnych);
 • Przepisy karne i kary pieniężne.

Zakres omówienia poszczególnych zagadnień będzie uwarunkowany życzeniami słuchaczy, prowadzący położy nacisk na te zagadnienia, którymi będą oni zainteresowani najbardziej. W trakcie zajęć istniej możliwość zadawania pytań i rozwiązywania problemów z jakimi spotykają się słuchacze w swojej pracy, podczas zajęć lub w ramach konsultacji indywidualnych. Konsultacje mogą dotyczyć tematyki związanej z zakresem niniejszego szkolenia jak i innych zagadnień związanych z przepisami ustawy o odpadach.

V. Dzień – Sprawozdawczość i ewidencja odpadowa w BDO

 • Obowiązki przedsiębiorców podlegających Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  • Rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku;
  • Obowiązki edukacyjne dla wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach
  • Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych, zmiany dotyczące  kaucjonowania opakowań po środkach niebezpiecznych;
  • Nowe zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach;
  • Zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach;
  • Rejestr BDO przedsiębiorców podlegających ustawie;
  • Zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu – nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek;
  • Przykłady wyliczania wysokości należnej opłaty produktowej;
  • Obowiązki organów administracji oraz nowe administracyjne kary pieniężne.
 • Obowiązki przedsiębiorców podlegających ustawie o bateriach i akumulatorach
  • definicje ustawowe;
  • rejestr przedsiębiorców w BDO;
  • obowiązki wprowadzających baterie lub akumulatory;
  • obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy;
  • wzory formularzy;
  • wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy – pomoc de minimis;
  • zmiany dotyczące prowadzenia kampanii edukacyjnych.
 •  Rejestr BDO
  • kategorie przedsiębiorców objętych obowiązkiem BDO;
   • wniosek elektroniczny;
   • wzory wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych;
  • rodzaje wpisów dla różnych podmiotów – wprowadzających opakowania, produkty i produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami: wytwórców, transportujących, zbierających, przetwarzających, recyklerów, organizacji odzysku, itd.
  • kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów;
  • wykreślenie z urzędu z rejestru na skutek rażących naruszeń przepisów prawa;
  • najnowsze zmiany w przepisach ustawy o odpadach w zakresie BDO.
 • Opłata recyklingowa za torebki foliowe:
  • najnowsze zmiany w przepisach ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach;
  • obowiązki prowadzących jednostki handlu detalicznego;
  • obowiązek rejestracji w BDO;
  • system księgowy poza bazą BDO – płatności z tytułu opłaty recyklingowej na konta urzędów marszałkowskich.
 • Praca na indywidualnym koncie w Bazie BDO:
  • logowanie i zakładanie konta w bazie BDO;
  • uzupełnienie / aktualizacja wniosku rejestracyjnego;
  • moduły do prowadzenia ewidencji odpadów i składania sprawozdań dotyczących produktów, opakowań i odpadów;
  • rodzaje sprawozdań i terminy składania.

Wykładowcy

Ekspert w zakresie stosowania prawa w gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie wodnym w postępowaniach administracyjnych.

Ma ponad 25 lata stażu pracy w administracji publicznej – doświadczenie zawodowe zdobywał w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Ochrony Środowiska oraz w Starostwie Powiatowym jako Naczelnik w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, kierunku geologia. Posiadane uprawnienia geologiczne z zakresu hydrogeologii kategorii V, geologii inżynierskiej kategorii VII oraz geologii złożowej kategorii III. Z ramienia Powiatu Gliwickiego przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz członek Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Ekspert w zakresie ochrony powietrza oraz pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Autor wielu publikacji m.in. na temat wpływu dioksyn na środowisko, emisji zanieczyszczeń z instalacji do powietrza, pomiarów emisyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza, metod jej ograniczenia, pomiarów emisji, instalacji do termicznego przekształcania odpadów, ocen o oddziaływaniu na środowisko w procesach inwestycyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie projektowania, nadzoru nad wykonaniem oraz uruchamianiem instalacji/urządzeń do oczyszczania powietrza. Współautor wielu opracowań środowiskowych i analiz eksperckich, także w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

Ekspert specjalizujący się w tematyce związanej z ustawą o opakowaniach i opłacie produktowej, ustawą o bateriach i akumulatorach, ustawą o odpadach.

Posiada ponad 14-letni staż pracy w administracji publicznej. Inżynier ochrony środowiska (absolwent Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Śląskiego) oraz wieloletnie praktyczne doświadczenie wykładowcy i szkoleniowca w zakresie ochrony środowiska.

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami z ponad 23-letnim stażem pracy w administracji publicznej stopnia wojewódzkiego.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zajmuje się wydawaniem decyzji oraz załatwianiem innych spraw z zakresu gospodarki odpadami i produktami ubocznymi; wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, uzgadnianiem zmian tych pozwoleń oraz ich weryfikacją; załatwianiem spraw z zakresu opłat środowiskowych (w pełnym zakresie), udział w kontrolach dotyczących zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami [w tym również komunalnymi]. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami przy Ministerstwie Środowiska.

Anna Buchta – Prezes Zarządu Ekologus Sp. z o.o.

Ekspert w prowadzeniu procesów rekultywacji i remediacji, a także badań środowiska gruntowo-wodnego. Posiada 35 lat doświadczenia w prowadzeniu i ciągłym rozwoju firmy, kontakty z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz stała koordynacja prac różnych zespołów (ekspertów ds. ochrony środowiska, ds. szkoleń oraz marketingu i sprzedaży). Od 1994 roku otworzyła i koordynuje dział szkoleń w firmie Ekologus Sp. z o.o. oraz wykonuje przeglądy zakładów w zakresie ochrony środowiska. Przeprowadziła blisko 200 szkoleń otwartych dla administracji i przedstawicieli zakładów pracy w zakresie różnych aspektów ochrony środowiska, zamówień publicznych oraz szkoleń interpersonalnych dla kadry zarządzającej i pracowników. Uczestniczyła i nadzorowała blisko 280 projektów remediacji/rekultywacji oraz badań środowiska gruntowo-wodnego.

Cel szkolenia

 • uzyskanie informacji na temat ostatnich zmian prawnych z zakresu ochrony środowiska;
 • poszerzenie wiedzy z zakresu interpretacji przepisów ochrony środowiska;
 • nabycie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów prawnych w dokumentacji z zakresu ochrony środowiska;
 • podniesienie kompetencji w obszarze ochrony środowiska;
 • wzrost świadomości ekologicznej.

Adresaci

 • nowi pracownicy przedsiębiorstw ds. ochrony środowiska;
 • pracodawcy i podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 • Specjaliści ds. ochrony środowiska;
 • biura projektowe.

Forma szkolenia

Szkolenie przeprowadzone jest w formie wirtualnego spotkania w zamkniętym pokoju na platformie ZOOM realizowanego na żywo w sali szkoleniowej (dopłata do usługi stacjonarnej). Forma szkolenia obejmuje wykłady podparte prezentacją multimedialną z komentarzami i wyjaśnieniami prowadzących, z możliwością bezpośredniego zadawania pytań w trakcie oraz po szkoleniu. Przewidziana jest także dyskusja i analiza zagadnień problemowych (dotyczących tematyki poruszanej na szkoleniu) przedstawianych przez uczestników.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy otrzymują dostęp do pobrania materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej obejmujących treść szkolenia oraz fragmenty aktualnych przepisów.

Czas trwania

1 dzień – 7h zegarowych = 8h dydaktycznych + 2x przerwy kawowe oraz jedna dłuższa obiadowa

5 dni – 30h zegarowych = 35h dydaktycznych + 1h na egzamin

Szkolenie prowadzone w godzinach 8.30-15.30. W piątek ostatniego dnia Kompendium szkolenie trwa o godzinę dłużej – do 16, tylko dla osób przystępujących do egzaminu.

Istnieje możliwość wzięcia udziału

w wybranym dniu / dniach szkolenia

Skontaktuj się

Uczestnicy KOMPENDIUM, którzy wzięli udział w całym cyklu szkoleniowym, mogą przystąpić ostatniego dnia szkolenia do

egzaminu on-line, jednokrotnego wyboru, po zdaniu którego otrzymają imienny certyfikat Specjalisty ds. Ochrony Środowiska.

Zaufali nam między innymi

Potrzebujesz uzyskać lub zmienić pozwolenie m.in.:

 • na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • wodnoprawne;
 • zintegrowane.
Zobacz naszą ofertę dokumentacji środowiskowych

Potrzebujesz analizę wyników lub opracowanie planu remediacji

po zbadaniu stan jakości terenu pod nową inwestycję lub przed sprzedażą / zakupem gruntu?

Zobacz naszą ofertę remediacji

Formularz zgłoszenia

  Chcesz wziąć udział w Kompendium Wiedzy?

  Zapisz się już dziś!

  Dokumentacje środowiskowe - ikona

  Dokumentacje
  środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

  Więcej
  Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

  Doradztwo
  środowiskowe i EKO–consulting

  Więcej
  EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

  EKO-audyty
  i EKO-przeglądy

  Więcej
  Monitoring stanu środowiska - ikona

  Monitoring
  stanu środowiska

  Więcej

  Szkolenia
  i rozwój

  Więcej
  Rekultywacje i remediacje - ikona

  Rekultywacje
  i remediacje

  Więcej
  BHP i P. POŻ. - ikona

  BHP
  i P.POŻ

  Więcej
  Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

  Sprzedaż
  sorbentów

  Więcej