Jesteś tutaj

Kompendium Wiedzy z ochrony środowiska - Proces inwestycyjny | Ocena i naprawa środowiska | Emisje | Wody | Odpady | Opakowania - Katowice 2018

Cena:

2600.00zł netto /os. +23% VAT*

 • udział w 5-dniowym szkoleniu
 • komplet materiałów drukowanych
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • darmowe mailowe konsultacje z wykładowcą przez 10-dni po zakończeniu szkolenia
 • wyżywienie: obiady i przerwy kawowe

Cena udziału nie zawiera kosztów noclegu i kolacji.
Rezerwacja noclegu we własnym zakresie


100.00 zł netto /os. +23% VAT

Przystąpienie ostatniego dnia Kompendium (w piątek po wykładzie) do egzaminu w formie testu wiedzy z całego cyklu szkoleniowego i po jego zdaniu uzyskanie imiennego certyfikatu Specjalisty ds. Ochrony Środowiska.
Wynik testu uznaje się za pozytywny w przypadku otrzymania minimum 70% odpowiedzi pozytywnych. Jeżeli uczestnik nie uzyska wystarczającej liczby punktów, będzie przeprowadzona dodatkowa ewaluacja ustna po egzaminie.


Ceny (netto) za poszczególne bloki szkoleniowe

I DZIEŃ: Proces inwestycyjny  550 zł
II DZIEŃ: Powietrze  600 zł
III DZIEŃ: Woda  550 zł
IV DZIEŃ: Odpady  500 zł

V DZIEŃ: Opakowania, zużyty sprzęt  500 zł
 


SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80% DLA FIRM Z SEKTORA MŚP NA SZKOLENIE POPRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH

link do listy usługi >>


ODBIERZ RABAT:

Dla Stałych Klientów

upust naliczany indywidualne dla osób/przedsiębiorstw, które w ciągu ostatni 2 lat korzystały z naszych usług

-10% First Minute

upust naliczany od kwoty netto przy zgłoszeniu do 42 dni (6 tygodni) przed rozpoczęciem szkolenia.

Promocja ważna do 10.09.2018 r.

-30% Dla grupy 3+

upust od kwoty netto naliczany dla co trzeciej osoby zgłoszonej z tej samej firmy/instytucji

Uwaga! Rabaty nie sumują się. Upust naliczany od ceny netto udziału w szkoleniu.

Termin szkolenia:

22.10.2018 do 26.10.2018
-
Katowice

I. ABC procesu inwestycyjnego. Ocena i naprawa środowiska gruntowo-wodnego

II. Ochrona powietrza (wymagania prawne): pozwolenia emisyjne, standardy emisyjne, pomiary emisji.

III. Zmieniony system prawny prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej przez przedsiębiorców zgodnie z nowym prawem wodnym.

IV. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie w świetle obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach i jej ostatniej zmiany z 24 listopada 2017r.

V. Gospodarka opakowaniami, odpadami opakowaniowymi i sprzętem elektronicznym.

Istnieje możliwość udziału w wybranym dniu/dniach szkolenia

 

Cel szkolenia:

 • uzyskanie informacji na temat ostatnich zmian prawnych z zakresu ochrony środowiska;
 • poszerzenie wiedzy z zakresu interpretacji przepisów ochrony środowiska;
 • nabycie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów prawnych w dokumentacji z zakresu ochrony środowiska;
 • podniesienie kompetencji w obszarze ochrony środowiska;
 • wzrost świadomości ekologicznej.

 

Adresaci:

 • nowozatrudnieni pracownicy ds. ochrony środowiska
 • pracodawcy i podmioty prowadzące działalność gospodarczą
 • Specjaliści ds. ochrony środowiska
 • biura projektowe

 

Program szkolenia:

I DZIEŃ 
ABC procesu inwestycyjnego. Ocena i naprawa środowiska gruntowo-wodnego.

  WYKŁADOWCAAnna Buchta - Prezes Zarządu Ekologus Sp. z o.o.
  Ekspert w prowadzeniu procesów rekultywacji i remediacji, a także badań środowiska gruntowo-wodnego. Posiada 29 lat doświadczenia w prowadzeniu i ciągłym rozwoju firmy, kontakty z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz stała koordynacja prac różnych zespołów (ekspertów ds. ochrony środowiska, ds. szkoleń oraz marketingu i sprzedaży). Od 1994 roku otworzyła i koordynuje dział szkoleń w firmie Ekologus Sp. z o.o. oraz wykonuje przeglądy zakładów w zakresie ochrony środowiska. Przeprowadziła ponad 150 szkoleń otwartych dla administracji i przedstawicieli zakładów pracy w zakresie różnych aspektów ochrony środowiska, zamówień publicznych oraz szkoleń interpersonalnych dla kadry zarządzającej i pracowników. Uczestniczyła i nadzorowała blisko 250 projektów remediacji/rekultywacji oraz badań środowiska gruntowo-wodnego. 

  1. ABC Procesu inwestycyjnego.

  Procedura postępowania w przypadku prowadzenia procesu inwestycyjnego mającego wpływ na środowisko – aspekty prawne i praktyczne.

  1. Procedura ocen oddziaływania na środowisko.
  2. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia.
  3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska.
  4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
  5. Organy wydające i opiniujące decyzje środowiskowe.
  6. Udział społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  7. Najistotniejsze zmiany prawne w aspekcie OOŚ.
  8. Schemat postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  9. Od czego zależy sukces dobrze przeprowadzonego procesu inwestycyjnego.

  2. Ocena i naprawa środowiska gruntowo-wodnego

  1. Ochrona powierzchni ziemi:
   • W procesie inwestycyjnym
   • W raportach początkowych
   • Przy nabywaniu nieruchomości
  2. Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
  3. Prowadzenie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
  4. Ocena ryzyka dla zdrowia i dla środowiska.
  5. Sprawdzenie kryterium czy nastąpiła zanieczyszczenie powierzchni ziemii.
  6. Kryterium wystąpienia szkody w środowisku.
  7. Schemat postępowania dla posiadacza instalacji IPPC.
  8. Raport poczatkowy - cena zanieczyszczenia powierzchni ziemii.

   

  II DZIEŃ - Ochrona powietrza (wymagania prawne): pozwolenia emisyjne, standardy emisyjne, pomiary emisji. 

  WYKŁADOWCAEkspert w zakresie ochrony powietrza. 
  Specjalista z zakresu ochrony środowiska, posiadający 13-letnie doświadczenie w branży m.in. jako projektant w firmie konsultingowej, główny specjalista ds. ochrony środowiska w organach administracji rządowej i administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, główny specjalista ds. ochrony środowiska w międzynarodowej firmie z sektora energetycznego oraz szkoleniowiec. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (specjalność: ochrona i  kształtowanie środowiska na kierunku geografia) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami” (Politechnika Śląska), "Instrumenty i Techniki Ochrony Środowiska" (AGH w  Krakowie) i "Energetyka Cieplna" (AGH w Krakowie).

   

  1. Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska:

  • monitoring jakości powietrza,
  • podstawowe kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu,
  • pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji,
  • szczególny przypadek pozwolenia emisyjnego – pozwolenie zintegrowane,
  • metodyka analizy rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu na potrzeby wniosków o wydanie pozwoleń emisyjnych,
  • postępowania kompensacyjne przy wydawaniu pozwoleń emisyjnych.

  2. Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska sankcjonujące korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza, wynikające z dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w tym:

  • wymagania dotyczące pozwoleń zintegrowanych, między innymi w kontekście granicznych wielkości emisyjnych wynikających z konkluzji BAT,
  • funkcjonujące mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w związku z wymaganiami emisyjnych IED (Przejściowy Plan Krajowy, derogacja 17500, derogacja ciepłownicza).
  • zasady łączenia źródeł spalania paliw.

  3. Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji.

  Szczegółowe wymagania rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów oraz rozporządzenia z 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – dotyczące:

  • instalacji spalania paliw,
  • instalacji spalania i współspalania odpadów,
  • instalacji, w których używane są rozpuszczalniki organiczne zawierające LZO (procesy rozpuszczalnikowe, do których stosuje się wymagania w zakresie standardów emisyjnych, warunki uznawania standardów za dotrzymane oraz odstępstwa od standardów, plany obniżenia emisji – warunki i zasady stosowania planów, pomiary wielkości emisji LZO).

  4.  Planowane zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy związane z transpozycją dyrektywy 2015/2193/UE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP).

   

  III DZIEŃ - Zmieniony system prawny prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej przez przedsiębiorców zgodnie z nowym prawem wodnym

  WYKŁADOWCAEkspert w zakresie stosowania prawa w gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie wodnym w postępowaniach administracyjnych. 
  Ma ponad 22 lat stażu pracy w administracji publicznej – doświadczenie zawodowe zdobywał w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Ochrony Środowiska oraz w Starostwie Powiatowym jako Naczelnik w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, kierunku geologia. Posiadane uprawnienia geologiczne z zakresu hydrogeologii kategorii V, geologii inżynierskiej kategorii VII oraz geologii złożowej kategorii III. Z ramienia Powiatu Gliwickiego przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz członek Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 

   

  1. Nowa ustawa Prawo wodne

  • Przyczyny uchwalenia, zasady wejścia w życie.
  • Nowa organizacja zarządzania wodami – Wody Polskie.

  2. Zasady działania w okresie przejściowym.

  3. Wody i grunty – prawo własności

  • Czym są wody, ich podział.
  • Prawo własności wód, oraz gruntów pod wodami.

  4. Jakie kluczowe pojęcia w gospodarce wodnej ulegają zmianie.

  5. Jak wygląda po zmianach korzystanie z wód, czym są usługi wodne.

  6. Nowy system zgód wodnoprawnych.

  • Czym są zgody wodnoprawne.
  • Kiedy musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne a kiedy dokonujemy zgłoszenia.
  • W jakich sytuacjach wymagana będzie ocena wodnoprawna.
  • Specjalne decyzje zwalniające z zakazów – o co chodzi.
  • Organy wydające zgody wodnoprawne.

  7. Wnioski o wydanie zgód wodnoprawnych.

  • Nowe elementy  wniosków o pozwolenia wodnoprawne.
  • Elementy zgłoszenia wodnoprawnego po nowemu.
  • Jak będzie wyglądać wniosek o ocenę wodnoprawną.

  8. Ogólne zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniem – wymagania wobec ścieków.

  9. Opłaty za usługi wodne nowy obowiązek przedsiębiorców.

  • Zasady ogólne podział na opłaty stałe i zmienne.
  • Kto i w jaki sposób nalicza opłaty.
  • Jak ustalane będą opłaty dla różnych rodzajów szczególnego korzystania z wód.

  10. Kto prowadził będzie po zmianach kontrole gospodarki wodno-ściekowej w zakładach.

   

  IV DZIEŃ - Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie w świetle obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach i jej ostatniej zmiany z 24 listopada 2017r.

  WYKŁADOWCA: Ekspert w zakresie gospodarki odpadami z ponad 20-letnim stażem pracy w administracji publicznej stopnia wojewódzkiego.
  Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zajmuje się wydawaniem decyzji oraz załatwianiem innych spraw z zakresu gospodarki odpadami i produktami ubocznymi; wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, uzgadnianiem zmian tych pozwoleń oraz ich weryfikacją; załatwianiem spraw z zakresu opłat środowiskowych (w pełnym zakresie), udział w kontrolach dotyczących zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami [w tym również komunalnymi]. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadmi przy Ministerstwie Środowiska. 
   

  1. Przegląd wszystkich ustaw dotyczących gospodarki odpadami wg aktualnego stanu prawnego (w tym przedstawienie ostatnich zmian) z uwzględnieniem obowiązków przedsiębiorców wynikające z tych ustaw,
   ​a w tym m.in.:
   • Prawo ochrony środowiska – przepisy związane z gospodarką odpadami,
   • ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i jej znaczenie w zagadnieniach dotyczących przenoszenia odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów,
   • ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – obowiązki przedsiębiorców dotyczące odpadów komunalnych,
   • przepisy ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych a transport odpadów niebezpiecznych;
  2. Zmiany w ustawie o odpadach wprowadzone ustawą z dnia 24 listopada 2017r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw;
  3. Zakres obowiązywania ustawy o odpadach, wyłączenia;
  4. Omówienie obowiązujących Definicji z uwzględnieniem stosowania ich w praktyce;
  5. Zasady i sposób klasyfikacji odpadów wg. przepisów ustawy o odpadach oraz katalogu odpadów, w tym nowe zasady określania właściwości powodujących, że odpady uznaje się za niebezpieczne;
  6. Utrata statusu odpadów;
  7. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami z uwzględnieniem konsekwencji prawnych wynikających z nie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów w tym zakresie;
  8. Zasada bliskości i konsekwencje wynikające z wprowadzenia od dnia 24 stycznia 2018r. Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;
  9. Magazynowanie odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem olejów odpadowych) – obowiązujące przepisy, sposób stosowania ich w praktyce;
  10. Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania;
  11. Przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów z uwzględnieniem uprawnień odbiorców odpadów (wymagane decyzje) oraz konsekwencji wynikających z przekazywania odpadów odbiorcom do tego nie uprawnionym;
  12. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (w zakresie odzysku i unieszkodliwiania) – zasady przygotowania wniosków, sposób załatwiania spraw z organami wydającymi ww. pozwolenia i zezwolenia;
  13. Rodzaje procesów odzysku (R) i unieszkodliwiania (D) wg. załączników do ustawy o odpadach – znaczenie i zakres poszczególnych procesów;
  14. Transport odpadów – nowe zasady obowiązujące od 24 stycznia 2018r.;
  15. Ewidencja odpadów, a w tym:
   • obowiązki w zakresie ewidencji odpadów wynikające z przepisów ustawy o odpadach,
   • obowiązujące druki ewidencji odpadów – sposób i zasady prowadzenia ewidencji w przedsiębiorstwie (omówienie różnych przypadków),
   • zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 listopada 2017r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw;
  16. Sprawozdawczość odpadowa, Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami i Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami wprowadzone od 24 stycznia 2018r.;
  17. Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów (omówienie rodzajów przewinień za które grozi wstrzymanie oraz procedura postępowania organów kontrolnych);
  18. Przepisy karne i kary pieniężne;

   

  V DZIEŃ  -  Gospodarka opakowaniami, odpadami opakowaniowymi i sprzętem elektronicznym

  WYKŁADOWCAEkspert specjalizujący się w tematyce związanej z ustawą o opakowaniach i opłacie produktowej, ustawą o bateriach i akumulatorach, ustawą o odpadach
  z ponad 10-letnim stażem pracy w administracji publicznej. Inżynier ochrony środowiska (absolwent Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Śląskiego). Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie wykładowcy i szkoleniowca w zakresie ochrony środowiska.
   

  1.    Obowiązki przedsiębiorców podlegających Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

  • Rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku
  • Obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach (wytwórcy, importerzy, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia, niektórzy prowadzący jednostki handlowe)
  • Obowiązki eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach
  • Obowiązki sprzedawców detalicznych produktów w opakowaniach
  • Obowiązki edukacyjne dla wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach
  • Obowiązki organów administracji oraz nowe administracyjne kary pieniężne
  • Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych, zmiany dotyczące  kaucjonowania opakowań po środkach niebezpiecznych
  • Nowe zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach, porozumienia zamiast Organizacji Odzysku
  • Zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach
  • Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • Rejestr przedsiębiorców podlegających ustawie
  • Rozszerzona odpowiedzialność w zakresie współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku
  • Zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu – nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek
  • Dodatkowy recykling ogółem dla opakowań
  • Przykłady wyliczania wysokości należnej opłaty produktowej
  • Nowe produkty podlegające obowiązkowi ustawy: oleje, opony
  • Nowe opakowania podlegające ustawie.

  2.    Obowiązki przedsiębiorców podlegających ustawie o bateriach i akumulatorach oraz aktualne zmiany obowiązujące od stycznia 2015 r.:

  • definicje ustawowe
  • rejestr przedsiębiorców
  • obowiązki wprowadzających baterie lub akumulatory
  • obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy
  • wzory formularzy
  • wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy – pomoc de mnimis
  • zmiany dotyczące prowadzenia kampanii edukacyjnych
  • nowy sposób naliczania opłaty depozytowej
  • nowe zasady współpracy z pośrednikiem w zakresie realizacji ustawowych obowiązków

  3.    Projektowane zmiany w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym m.in.:

  • Zmiany w zakresie definicji i grup sprzętu – nowy podział sprzętu
  • Nowe poziomy zbierania
  • Nowe obowiązki placówek handlowych

   

  Uczestnicy KOMPENDIUM, którzy wzięli udział w całym cyklu szkoleniowym, mogą przystąpić ostatniego dnia szkolenia do egzaminu, po zdaniu którego otrzymają certyfikat Specjalisty ds. Ochrony Środowiska.

  ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA UDZIAŁU W WYBRANYM DNIU / DNIACH SZKOLENIA

  Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!

  (+48) 606 914 909  lub (+48) 33 496 03 00

  NASZE UPRAWNIENIA


  Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm szkoleniowych w Polsce

  Uprawnienia