Jesteś tutaj

Kompendium wiedzy z ochrony środowiska (5 dni) - IED w POŚ | Powietrze | Woda | Odpady | Opakowania - Ustroń - Grudzień 2017

Cena:

2190.00zł netto /os. +23% VAT*

 • udział w 5-dniowym szkoleniu
 • komplet materiałów drukowanych
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • 10-dniowe darmowe mailowe konsultacje z wykładowcą po zakończeniu szkolenia
 • wyżywienie: obiady i przerwy kawowe


2990.00 zł netto /os. +23% VAT*

 • 4 noclegi od I do V dnia szkolenia w pokoju 2-os.
 • udział w 5-dniowym szkoleniu
 • komplet materiałów drukowanych
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • darmowe mailowe konsultacje z wykładowcą przez okres 10 dni  po zakończeniu szkolenia
 • wyżywienie: obiady, przerwy kawowe, kolacja od I do IV dnia oraz śniadania od II do V dnia szkolenia


100.00 zł netto /os. +23% VAT*

Przystąpienie ostatniego dnia Kompendium (w piątek po wykładzie) do egzaminu w formie testu wiedzy z całego cyklu szkoleniowego i po jego zdaniu uzyskanie imiennego certyfikatu Specjalisty ds. Ochrony Środowiska.


MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W WYBRANYM
DNIU / DNIACH SZKOLENIA

Ceny (netto*) za poszczególne bloki szkoleniowe:

I DZIEŃ: POŚ i Raport początkowy 540 zł
II DZIEŃ: Powietrze 530 zł
III DZIEŃ: Woda 470 zł
IV DZIEŃ: Odpady 400 zł

V DZIEŃ: Opakowania, zużyty sprzęt  370 zł

Cena (netto*) ze 1 nocleg z kolacją i śniadaniem:

w pokoju 2os. - 170 zł/os
w pokoju 1os. - 240 zł/os


ODBIERZ RABAT:

Dla Stałych Klientów

upust naliczany indywidualne dla osób/przedsiębiorstw, które korzystają z naszych usług

-10% First Minute

upust naliczany przy zgłoszeniu do 42 dni (6 tygodni) przed rozpoczęciem szkolenia.

Do uzyskania do 30.10.2017 r.

-30% Dla grupy 3+

upust naliczany dla co trzeciej osoby zgłoszonej z tej samej firmy/instytucji

Uwaga! Rabaty nie sumują się. Upust naliczany od ceny udziału w szkoleniu bez noclegu.

 

Termin szkolenia:

11.12.2017 do 15.12.2017
-
Ustroń

I. 1. System pozwoleń zintegrowanych w Polsce w świetle obowiązujących przepisów prawa, wraz z wymogami prawnymi i technicznymi Konkluzji BAT.

   2. Ochrona powierzchni ziemi. Raporty początkowe.

II. Ochrona powietrza (wymagania prawne): pozwolenia emisyjne, standardy emisyjne, pomiary emisji.

III. Zmieniony system prawny prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej przez przedsiębiorców zgodnie z nowym prawem wodnym.

IV. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie w świetle obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach i jej ostatniej zmiany z 24 listopada 2017r.

V. Gospodarka opakowaniami, odpadami opakowaniowymi i sprzętem elektronicznym.

Istnieje możliwość udziału w wybranym dniu/dniach szkolenia

 

Cel szkolenia:

 • uzyskanie informacji na temat ostatnich zmian prawnych z zakresu ochrony środowiska;
 • poszerzenie wiedzy z zakresu interpretacji przepisów ochrony środowiska;
 • nabycie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów prawnych w dokumentacji z zakresu ochrony środowiska;
 • podniesienie kompetencji w obszarze ochrony środowiska;
 • wzrost świadomości ekologicznej.

 

Adresaci:

 • nowozatrudnieni pracownicy ds. ochrony środowiska
 • pracodawcy i podmioty prowadzące działalność gospodarczą
 • Specjaliści ds. ochrony środowiska
 • biura projektowe

 

Zakres szkolenia:

I DZIEŃ
1. System pozwoleń zintegrowanych w Polsce w świetle obowiązujących przepisów prawa, wraz z wymogami prawnymi i technicznymi Konkluzji BAT

WYKŁADOWCAEkspert ds. Konkluzji BAT i Dyrektywy IED
Absolwent Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Doświadczenie zdobywane m.in. w: Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Energii i Zmian Klimatu Szkocji, Ministerstwie Środowiska. Od kilku lat związany z tematem pozwoleń zintegrowanych. Brał udział na forum UE w procesie tworzenia wielu dokumentów referencyjnych BREF oraz Konkluzji BAT (m.in. dla LCP).

 

 1. Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska:
  • definicje – instalacja, istotna zmiana instalacji, zakład i inne;
  • uzyskiwanie pozwoleń zintegrowanych -zakres wniosku, organy właściwe do wydania PZ;
  • opłaty za wydanie lub zmianę PZ;
  • analiza pozwoleń zintegrowanych – okresowa i po publikacji Konkluzji BAT.
 2. Rodzaje instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169).
 3. Dokumenty referencyjne BREF oraz Konkluzje BAT:
  • Proces Sewilski – czyli powstawanie Konkluzji BAT;
  • Zasady stosowania Konkluzji BAT;
  • Procedura dostosowania pozwoleń zintegrowanych do wymagań Konkluzji BAT;
  • Ewentualne odstępstwa od granicznych wielkości emisji, wraz z zasadami ich udzielania.
 4. Najnowsze Konkluzje BAT dla różnych branż przemysłu:
  • Intensywny Chów Drobiu i Świń (IRPP);
  • Wspólne systemy oczyszczania ścieków i gazów odlotowych oraz zarządzanie nimi w sektorze chemicznym (CWW);
  • Duże źródła spalania (LCP) – harmonogram prac, wymagania dla operatorów;
  • Początek prac nad WGC – gazy odlotowe z przemysłu chemicznego (dokument horyzontalny).

2. Ochrona powierzchni ziemi. Raporty początkowe.

WYKŁADOWCA: Anna Buchta - Prezes Zarządu Ekologus Sp. z o.o.
28 lat doświadczenia w prowadzeniu i ciągłym rozwoju firmy, kontakty z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz stała koordynacja prac różnych zespołów (ekspertów ds. ochrony środowiska, ds. szkoleń oraz marketingu i sprzedaży). Ekspert w prowadzeniu procesów rekultywacji i remediacji, a także badań środowiska gruntowo-wodnego.

 1. Główne źródła zanieczyszczenia środowiska.
 2. Ochrona powierzchni ziemi.
 3. Zanieczyszczenia historyczne.
 4. Raport początkowy.
 5. Schemat postępowania dla Przedsiębiorcy posiadającego instalację IPPC w zakresie badania środowiska gruntowo-wodnego.

 

II DZIEŃ - Ochrona powietrza (wymagania prawne): pozwolenia emisyjne, standardy emisyjne, pomiary emisji.

WYKŁADOWCAEkspert w zakresie ochrony powietrza.
Specjalista z zakresu ochrony środowiska, posiadający 13-letnie doświadczenie w branży m.in. jako projektant w firmie konsultingowej, główny specjalista ds. ochrony środowiska w organach administracji rządowej i administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, główny specjalista ds. ochrony środowiska w międzynarodowej firmie z sektora energetycznego oraz szkoleniowiec. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (specjalność: ochrona i  kształtowanie środowiska na kierunku geografia) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami” (Politechnika Śląska), "Instrumenty i Techniki Ochrony Środowiska" (AGH w  Krakowie) i "Energetyka Cieplna" (AGH w Krakowie).

 

1. Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska:

 • monitoring jakości powietrza,
 • podstawowe kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu,
 • pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji,
 • szczególny przypadek pozwolenia emisyjnego – pozwolenie zintegrowane,
 • metodyka analizy rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu na potrzeby wniosków o wydanie pozwoleń emisyjnych,
 • postępowania kompensacyjne przy wydawaniu pozwoleń emisyjnych.

2. Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska sankcjonujące korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza, wynikające z dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w tym:

 • wymagania dotyczące pozwoleń zintegrowanych, między innymi w kontekście granicznych wielkości emisyjnych wynikających z konkluzji BAT,
 • funkcjonujące mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w związku z wymaganiami emisyjnych IED (Przejściowy Plan Krajowy, derogacja 17500, derogacja ciepłownicza).
 • zasady łączenia źródeł spalania paliw.

3. Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji.

Szczegółowe wymagania rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów oraz rozporządzenia z 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – dotyczące:

 • instalacji spalania paliw,
 • instalacji spalania i współspalania odpadów,
 • instalacji, w których używane są rozpuszczalniki organiczne zawierające LZO (procesy rozpuszczalnikowe, do których stosuje się wymagania w zakresie standardów emisyjnych, warunki uznawania standardów za dotrzymane oraz odstępstwa od standardów, plany obniżenia emisji – warunki i zasady stosowania planów, pomiary wielkości emisji LZO).

4.  Planowane zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy związane z transpozycją dyrektywy 2015/2193/UE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP).

 

III DZIEŃ - Zmieniony system prawny prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej przez przedsiębiorców zgodnie z nowym prawem wodnym

WYKŁADOWCA: Ekspert w zakresie stosowania prawa w gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie wodnym w postępowaniach administracyjnych. 
Ma ponad 22 lat stażu pracy w administracji publicznej – doświadczenie zawodowe zdobywał w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Ochrony Środowiska oraz w Starostwie Powiatowym jako Naczelnik w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, kierunku geologia. Posiadane uprawnienia geologiczne z zakresu hydrogeologii kategorii V, geologii inżynierskiej kategorii VII oraz geologii złożowej kategorii III. Z ramienia Powiatu Gliwickiego przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz członek Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 

 

1. Nowa ustawa Prawo wodne

 • Przyczyny uchwalenia, zasady wejścia w życie.
 • Nowa organizacja zarządzania wodami – Wody Polskie.

2. Zasady działania w okresie przejściowym.

3. Wody i grunty – prawo własności

 • Czym są wody, ich podział.
 • Prawo własności wód, oraz gruntów pod wodami.

4. Jakie kluczowe pojęcia w gospodarce wodnej ulegają zmianie.

5. Jak wygląda po zmianach korzystanie z wód, czym są usługi wodne.

6. Nowy system zgód wodnoprawnych.

 • Czym są zgody wodnoprawne.
 • Kiedy musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne a kiedy dokonujemy zgłoszenia.
 • W jakich sytuacjach wymagana będzie ocena wodnoprawna.
 • Specjalne decyzje zwalniające z zakazów – o co chodzi.
 • Organy wydające zgody wodnoprawne.

7. Wnioski o wydanie zgód wodnoprawnych.

 • Nowe elementy  wniosków o pozwolenia wodnoprawne.
 • Elementy zgłoszenia wodnoprawnego po nowemu.
 • Jak będzie wyglądać wniosek o ocenę wodnoprawną.

8. Ogólne zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniem – wymagania wobec ścieków.

9. Opłaty za usługi wodne nowy obowiązek przedsiębiorców.

 • Zasady ogólne podział na opłaty stałe i zmienne.
 • Kto i w jaki sposób nalicza opłaty.
 • Jak ustalane będą opłaty dla różnych rodzajów szczególnego korzystania z wód.

10. Kto prowadził będzie po zmianach kontrole gospodarki wodno-ściekowej w zakładach.

 

IV DZIEŃ - Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie w świetle obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach i jej ostatniej zmiany z 24 listopada 2017r.

WYKŁADOWCA: Ekspert w zakresie gospodarki odpadami z ponad 20-letnim stażem pracy w administracji publicznej stopnia wojewódzkiego.
Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zajmuje się wydawaniem decyzji oraz załatwianiem innych spraw z zakresu gospodarki odpadami i produktami ubocznymi; wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, uzgadnianiem zmian tych pozwoleń oraz ich weryfikacją; załatwianiem spraw z zakresu opłat środowiskowych (w pełnym zakresie), udział w kontrolach dotyczących zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami [w tym również komunalnymi]. Członek Grupy Roboczej ds., Gospodarki Odami przy Ministerstwie Środowiska. 
 

 1. Przegląd wszystkich ustaw dotyczących gospodarki odpadami wg aktualnego stanu prawnego (w tym przedstawienie ostatnich zmian) z uwzględnieniem obowiązków przedsiębiorców wynikające z tych ustaw,
  ​a w tym m.in.:
  • Prawo ochrony środowiska – przepisy związane z gospodarką odpadami,
  • ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i jej znaczenie w zagadnieniach dotyczących przenoszenia odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów,
  • ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – obowiązki przedsiębiorców dotyczące odpadów komunalnych,
  • przepisy ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych a transport odpadów niebezpiecznych;
 2. Zmiany w ustawie o odpadach wprowadzone ustawą z dnia 24 listopada 2017r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw;
 3. Zakres obowiązywania ustawy o odpadach, wyłączenia;
 4. Omówienie obowiązujących Definicji z uwzględnieniem stosowania ich w praktyce;
 5. Zasady i sposób klasyfikacji odpadów wg. przepisów ustawy o odpadach oraz katalogu odpadów, w tym nowe zasady określania właściwości powodujących, że odpady uznaje się za niebezpieczne;
 6. Utrata statusu odpadów;
 7. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami z uwzględnieniem konsekwencji prawnych wynikających z nie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów w tym zakresie;
 8. Zasada bliskości i konsekwencje wynikające z wprowadzenia od dnia 24 stycznia 2018r. Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;
 9. Magazynowanie odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem olejów odpadowych) – obowiązujące przepisy, sposób stosowania ich w praktyce;
 10. Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania;
 11. Przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów z uwzględnieniem uprawnień odbiorców odpadów (wymagane decyzje) oraz konsekwencji wynikających z przekazywania odpadów odbiorcom do tego nie uprawnionym;
 12. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (w zakresie odzysku i unieszkodliwiania) – zasady przygotowania wniosków, sposób załatwiania spraw z organami wydającymi ww. pozwolenia i zezwolenia;
 13. Rodzaje procesów odzysku (R) i unieszkodliwiania (D) wg. załączników do ustawy o odpadach – znaczenie i zakres poszczególnych procesów;
 14. Transport odpadów – nowe zasady obowiązujące od 24 stycznia 2018r.;
 15. Ewidencja odpadów, a w tym:
  • obowiązki w zakresie ewidencji odpadów wynikające z przepisów ustawy o odpadach,
  • obowiązujące druki ewidencji odpadów – sposób i zasady prowadzenia ewidencji w przedsiębiorstwie (omówienie różnych przypadków),
  • zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 listopada 2017r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw;
 16. Sprawozdawczość odpadowa, Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami i Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami wprowadzone od 24 stycznia 2018r.;
 17. Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów (omówienie rodzajów przewinień za które grozi wstrzymanie oraz procedura postępowania organów kontrolnych);
 18. Przepisy karne i kary pieniężne;

V DZIEŃ  -  Gospodarka opakowaniami, odpadami opakowaniowymi i sprzętem elektronicznym

WYKŁADOWCAEkspert specjalizujący się w tematyce związanej z ustawą o opakowaniach i opłacie produktowej, ustawą o bateriach i akumulatorach, ustawą o odpadach
z ponad 10-letnim stażem pracy w administracji publicznej. Inżynier ochrony środowiska (absolwent Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Śląskiego). Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie wykładowcy i szkoleniowca w zakresie ochrony środowiska.
 

1.    Obowiązki przedsiębiorców podlegających Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

 • Rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku
 • Obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach (wytwórcy, importerzy, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia, niektórzy prowadzący jednostki handlowe)
 • Obowiązki eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach
 • Obowiązki sprzedawców detalicznych produktów w opakowaniach
 • Obowiązki edukacyjne dla wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach
 • Obowiązki organów administracji oraz nowe administracyjne kary pieniężne
 • Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych, zmiany dotyczące  kaucjonowania opakowań po środkach niebezpiecznych
 • Nowe zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach, porozumienia zamiast Organizacji Odzysku
 • Zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach
 • Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Rejestr przedsiębiorców podlegających ustawie
 • Rozszerzona odpowiedzialność w zakresie współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku
 • Zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu – nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek
 • Dodatkowy recykling ogółem dla opakowań
 • Przykłady wyliczania wysokości należnej opłaty produktowej
 • Nowe produkty podlegające obowiązkowi ustawy: oleje, opony
 • Nowe opakowania podlegające ustawie.

2.    Obowiązki przedsiębiorców podlegających ustawie o bateriach i akumulatorach oraz aktualne zmiany obowiązujące od stycznia 2015 r.:

 • definicje ustawowe
 • rejestr przedsiębiorców
 • obowiązki wprowadzających baterie lub akumulatory
 • obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy
 • wzory formularzy
 • wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy – pomoc de mnimis
 • zmiany dotyczące prowadzenia kampanii edukacyjnych
 • nowy sposób naliczania opłaty depozytowej
 • nowe zasady współpracy z pośrednikiem w zakresie realizacji ustawowych obowiązków

3.    Projektowane zmiany w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym m.in.:

 • Zmiany w zakresie definicji i grup sprzętu – nowy podział sprzętu
 • Nowe poziomy zbierania
 • Nowe obowiązki placówek handlowych

 

Uczestnicy KOMPENDIUM, którzy wzięli udział w całym cyklu szkoleniowym, mogą przystąpić ostatniego dnia szkolenia do egzaminu, po zdaniu którego otrzymają certyfikat Specjalisty ds. Ochrony Środowiska.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA UDZIAŁU W WYBRANYM DNIU / DNIACH SZKOLENIA

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!

(+48) 606 914 909  lub (+48) 33 496 03 00

NASZE UPRAWNIENIA


Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm szkoleniowych w Polsce

Uprawnienia