Jesteś tutaj

Kompendium wiedzy z ochrony środowiska (5 dni) - IED w POŚ | Powietrze | Woda | Odpady | Opakowania - Wrocław - Listopad 2017

Cena:

2100.00zł netto /os. +23% VAT*

 • udział w 5-dniowym szkoleniu
 • komplet materiałów drukowanych
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • 10-dniowe darmowe mailowe konsultacje z wykładowcą po zakończeniu szkolenia
 • wyżywienie: obiady i przerwy kawowe


2800.00 zł netto /os. +23% VAT

 • 4 noclegi od I do V dnia szkolenia w pokoju 2-os.
 • udział w 5-dniowym szkoleniu
 • komplet materiałów drukowanych
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • 10-dniowe darmowe mailowe konsultacje z wykładowcą po zakończeniu szkolenia
 • wyżywienie: obiady, przerwy kawowe, kolacja od I do IV dnia oraz śniadania od II do V dnia szkolenia


100.00 zł netto /os. +23% VAT

Przystąpienie ostatniego dnia Kompendium (w piątek po wykładzie) do egzaminu w formie testu wiedzy z całego cyklu szkoleniowego i po jego zdaniu uzyskanie imiennego certyfikatu Specjalisty ds. Ochrony Środowiska.


Ceny (netto) za poszczególne bloki szkoleniowe:

I DZIEŃ: POŚ 490 zł
II DZIEŃ: Powietrze 450 zł
III DZIEŃ: Woda 430 zł
IV DZIEŃ: Odpady 450 zł

V DZIEŃ: Opakowania, zużyty sprzęt  430 zł


ODBIERZ RABAT:

Dla Stałych Klientów

upust naliczany indywidualne dla osób/przedsiębiorstw, które korzystają z naszych usług

-10% First Minute

upust naliczany przy zgłoszeniu do 42 dni (6 tygodni) przed rozpoczęciem szkolenia.

Do uzyskania do 09.10.2017 r.

-30% Dla grupy 3+

upust naliczany dla co trzeciej osoby zgłoszonej z tej samej firmy/instytucji

Uwaga! Rabaty nie sumują się. Upust naliczany od ceny udziału w szkoleniu bez noclegu.

 

Termin szkolenia:

20.11.2017 do 24.11.2017
-
Wrocław

I. System pozwoleń zintegrowanych w Polsce w świetle obowiązujących przepisów prawa, wraz z wymogami prawnymi i technicznymi Konkluzji BAT.

   Ochrona powierzchni ziemi. Raporty początkowe.

II. Ochrona powietrza (wymagania prawne): pozwolenia emisyjne, standardy emisyjne, pomiary emisji.

III. Zmieniony system prawny prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej przez przedsiębiorców zgodnie z nowym prawem wodnym.

IV. Gospodarka odpadami: wytwarzanie, przetwarzanie, ewidencja odpadów.

V. Gospodarka opakowaniami, odpadami opakowaniowymi i sprzętem elektronicznym.

Istnieje możliwość udziału w wybranym dniu/dniach szkolenia

 

Cel szkolenia:

 • uzyskanie informacji na temat ostatnich zmian prawnych z zakresu ochrony środowiska;
 • poszerzenie wiedzy z zakresu interpretacji przepisów ochrony środowiska;
 • nabycie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów prawnych w dokumentacji z zakresu ochrony środowiska;
 • podniesienie kompetencji w obszarze ochrony środowiska;
 • wzrost świadomości ekologicznej.

 

Adresaci:

 • nowozatrudnieni pracownicy ds. ochrony środowiska
 • pracodawcy i podmioty prowadzące działalność gospodarczą
 • Specjaliści ds. ochrony środowiska
 • biura projektowe

 

Zakres szkolenia:

I DZIEŃ - System pozwoleń zintegrowanych w Polsce w świetle obowiązujących przepisów prawa, wraz z wymogami prawnymi i technicznymi Konkluzji BAT

WYKŁADOWCAEkspert ds. Konkluzji BAT i Dyrektywy IED
Absolwent Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Doświadczenie zdobywane m.in. w: Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Energii i Zmian Klimatu Szkocji, Ministerstwie Środowiska. Od kilku lat związany z tematem pozwoleń zintegrowanych. Brał udział na forum UE w procesie tworzenia wielu dokumentów referencyjnych BREF oraz Konkluzji BAT (m.in. dla LCP).

 

 1. Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska:
  • definicje – instalacja, istotna zmiana instalacji, zakład i inne;
  • uzyskiwanie pozwoleń zintegrowanych -zakres wniosku, organy właściwe do wydania PZ;
  • opłaty za wydanie lub zmianę PZ;
  • analiza pozwoleń zintegrowanych – okresowa i po publikacji Konkluzji BAT.
 2. Rodzaje instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169).
 3. Dokumenty referencyjne BREF oraz Konkluzje BAT:
  • Proces Sewilski – czyli powstawanie Konkluzji BAT;
  • Zasady stosowania Konkluzji BAT;
  • Procedura dostosowania pozwoleń zintegrowanych do wymagań Konkluzji BAT;
  • Ewentualne odstępstwa od granicznych wielkości emisji, wraz z zasadami ich udzielania.
 4. Najnowsze Konkluzje BAT dla różnych branż przemysłu:
  • Intensywny Chów Drobiu i Świń (IRPP);
  • Wspólne systemy oczyszczania ścieków i gazów odlotowych oraz zarządzanie nimi w sektorze chemicznym (CWW);
  • Duże źródła spalania (LCP) – harmonogram prac, wymagania dla operatorów;
  • Początek prac nad WGC – gazy odlotowe z przemysłu chemicznego (dokument horyzontalny).

Ochrona powierzchni ziemi. Raporty początkowe.

 

II DZIEŃ - Ochrona powietrza (wymagania prawne): pozwolenia emisyjne, standardy emisyjne, pomiary emisji.

WYKŁADOWCASpecjalista z zakresu ochrony środowiska, posiadający 13-letnie doświadczenie w branży
m.in. jako projektant w firmie konsultingowej, główny specjalista ds. ochrony środowiska w organach administracji rządowej i administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, główny specjalista ds. ochrony środowiska w międzynarodowej firmie z sektora energetycznego oraz szkoleniowiec. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (specjalność: ochrona i  kształtowanie środowiska na kierunku geografia) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami” (Politechnika Śląska), "Instrumenty i Techniki Ochrony Środowiska" (AGH w  Krakowie) i "Energetyka Cieplna" (AGH w Krakowie).

 

1. Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska:

 • monitoring jakości powietrza,
 • podstawowe kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu,
 • pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji,
 • szczególny przypadek pozwolenia emisyjnego – pozwolenie zintegrowane,
 • metodyka analizy rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu na potrzeby wniosków o wydanie pozwoleń emisyjnych,
 • postępowania kompensacyjne przy wydawaniu pozwoleń emisyjnych.

2. Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska sankcjonujące korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza, wynikające z dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w tym:

 • wymagania dotyczące pozwoleń zintegrowanych, między innymi w kontekście granicznych wielkości emisyjnych wynikających z konkluzji BAT,
 • funkcjonujące mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w związku z wymaganiami emisyjnych IED (Przejściowy Plan Krajowy, derogacja 17500, derogacja ciepłownicza).
 • zasady łączenia źródeł spalania paliw.

3. Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji.

Szczegółowe wymagania rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów oraz rozporządzenia z 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – dotyczące:

 • instalacji spalania paliw,
 • instalacji spalania i współspalania odpadów,
 • instalacji, w których używane są rozpuszczalniki organiczne zawierające LZO (procesy rozpuszczalnikowe, do których stosuje się wymagania w zakresie standardów emisyjnych, warunki uznawania standardów za dotrzymane oraz odstępstwa od standardów, plany obniżenia emisji – warunki i zasady stosowania planów, pomiary wielkości emisji LZO).

4.  Planowane zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy związane z transpozycją dyrektywy 2015/2193/UE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP).

 

III DZIEŃ - Zmieniony system prawny prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej przez przedsiębiorców zgodnie z nowym prawem wodnym

WYKŁADOWCA: Ekspert w zakresie stosowania prawa w gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie wodnym w postępowaniach administracyjnych. 
Ma ponad 22 lat stażu pracy w administracji publicznej – doświadczenie zawodowe zdobywał w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Ochrony Środowiska oraz w Starostwie Powiatowym jako Naczelnik w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, kierunku geologia. Posiadane uprawnienia geologiczne z zakresu hydrogeologii kategorii V, geologii inżynierskiej kategorii VII oraz geologii złożowej kategorii III. Z ramienia Powiatu Gliwickiego przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz członek Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 

 

1. Nowa ustawa Prawo wodne

 • Przyczyny uchwalenia, zasady wejścia w życie.
 • Nowa organizacja zarządzania wodami – Wody Polskie.

2. Zasady działania w okresie przejściowym.

3. Wody i grunty – prawo własności

 • Czym są wody, ich podział.
 • Prawo własności wód, oraz gruntów pod wodami.

4. Jakie kluczowe pojęcia w gospodarce wodnej ulegają zmianie.

5. Jak wygląda po zmianach korzystanie z wód, czym są usługi wodne.

6. Nowy system zgód wodnoprawnych.

 • Czym są zgody wodnoprawne.
 • Kiedy musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne a kiedy dokonujemy zgłoszenia.
 • W jakich sytuacjach wymagana będzie ocena wodnoprawna.
 • Specjalne decyzje zwalniające z zakazów – o co chodzi.
 • Organy wydające zgody wodnoprawne.

7. Wnioski o wydanie zgód wodnoprawnych.

 • Nowe elementy  wniosków o pozwolenia wodnoprawne.
 • Elementy zgłoszenia wodnoprawnego po nowemu.
 • Jak będzie wyglądać wniosek o ocenę wodnoprawną.

8. Ogólne zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniem – wymagania wobec ścieków.

9. Opłaty za usługi wodne nowy obowiązek przedsiębiorców.

 • Zasady ogólne podział na opłaty stałe i zmienne.
 • Kto i w jaki sposób nalicza opłaty.
 • Jak ustalane będą opłaty dla różnych rodzajów szczególnego korzystania z wód.

10. Kto prowadził będzie po zmianach kontrole gospodarki wodno-ściekowej w zakładach.

 

IV DZIEŃ - Gospodarka odpadami: wytwarzanie, przetwarzanie, ewidencja odpadów

WYKŁADOWCARadca prawny
w Departamencie Prawnym Ministerstwa Środowiska. Współpracuje przy tworzeniu wielu ustaw z zakresu ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. Jest on również autorem wielu interpretacji przepisów z zakresu ochrony środowiska. Doświadczenie nabywał w organach administracji publicznej, w tym w Ministerstwie Środowiska, oraz w działalności konsultingowej dla firm prywatnych i podmiotów publicznych w zakresie przepisów ochrony środowiska.
Autor wielu artykułów w dziedzinie ochrony środowiska publikowanych w czasopismach branżowych z zakresu ochrony środowiska. Jest również współautorem komentarza do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i  elektronicznym wydanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer. 

 

 1. Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
 3. Propozycje zmian w dyrektywach dotyczących odpadów - Circular Economy Package; przedstawienie najważniejszych kierunków zmian w gospodarce odpadami.
 4. Przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących odpadów.
 5. Przedmioty lub substancje nie podlegające ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
 6. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami.
 7. Produkty uboczne – kiedy pozostałości z procesu produkcyjnego nie są odpadami.
 8. Koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące kiedy odpad przestaje być odpadem.
 9. Katalog odpadów i zasady klasyfikacji odpadów, a także znaczenie tej klasyfikacji w gospodarce odpadami.
 10. Odpady niebezpieczne - zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, ze wskazaniem jakich odpadów dotyczy ta procedura.
 11. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady.
 12. Znaczenie ogólnych zasad gospodarki odpadami oraz hierarchia sposobów postępowania z odpadami.
 13. Zasady wydawania zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami.
 14. Wybrane obowiązki dotyczące postępowania z niektórymi odpadami u posiadaczy odpadów.
 15. Zasady ewidencji odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby, a także zasady sprawozdawczości odpadowej.
 16. Magazynowanie oraz składowanie odpadów – wybrane zagadnienia.
 17. Planowany rejestr wprowadzających produkty oraz gospodarujących odpadami, który ma być prowadzony przez marszałków województw – termin utworzenia według nowych przepisów to najpóźniej 24 stycznia 2018 r.
 18. Sankcje za naruszenia przepisów dotyczących gospodarki odpadami (przepisy karne, administracyjne kary pieniężne, wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów).
   

V DZIEŃ  -  Gospodarka opakowaniami, odpadami opakowaniowymi i sprzętem elektronicznym

WYKŁADOWCAEkspert specjalizujący się w tematyce związanej z ustawą o opakowaniach i opłacie produktowej, ustawą o bateriach i akumulatorach, ustawą o odpadach
z ponad 10-letnim stażem pracy w administracji publicznej. Inżynier ochrony środowiska (absolwent Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Śląskiego). Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie wykładowcy i szkoleniowca w zakresie ochrony środowiska.

 

1.    Obowiązki przedsiębiorców podlegających Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

 • Rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku
 • Obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach (wytwórcy, importerzy, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia, niektórzy prowadzący jednostki handlowe)
 • Obowiązki eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach
 • Obowiązki sprzedawców detalicznych produktów w opakowaniach
 • Obowiązki edukacyjne dla wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach
 • Obowiązki organów administracji oraz nowe administracyjne kary pieniężne
 • Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych, zmiany dotyczące  kaucjonowania opakowań po środkach niebezpiecznych
 • Nowe zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach, porozumienia zamiast Organizacji Odzysku
 • Zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach
 • Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Rejestr przedsiębiorców podlegających ustawie
 • Rozszerzona odpowiedzialność w zakresie współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku
 • Zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu – nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek
 • Dodatkowy recykling ogółem dla opakowań
 • Przykłady wyliczania wysokości należnej opłaty produktowej
 • Nowe produkty podlegające obowiązkowi ustawy: oleje, opony
 • Nowe opakowania podlegające ustawie.

2.    Obowiązki przedsiębiorców podlegających ustawie o bateriach i akumulatorach oraz aktualne zmiany obowiązujące od stycznia 2015 r.:

 • definicje ustawowe
 • rejestr przedsiębiorców
 • obowiązki wprowadzających baterie lub akumulatory
 • obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy
 • wzory formularzy
 • wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy – pomoc de mnimis
 • zmiany dotyczące prowadzenia kampanii edukacyjnych
 • nowy sposób naliczania opłaty depozytowej
 • nowe zasady współpracy z pośrednikiem w zakresie realizacji ustawowych obowiązków

3.    Projektowane zmiany w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym m.in.:

 • Zmiany w zakresie definicji i grup sprzętu – nowy podział sprzętu
 • Nowe poziomy zbierania
 • Nowe obowiązki placówek handlowych

 

Uczestnicy KOMPENDIUM, którzy wzięli udział w całym cyklu szkoleniowym, mogą przystąpić do egzaminu, po zdaniu którego otrzymają certyfikat Specjalisty ds. Ochrony Środowiska

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA UDZIAŁU W WYBRANYM DNIU / DNIACH SZKOLENIA

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!

(+48) 606 914 909  lub (+48) 33 496 03 00

NASZE UPRAWNIENIA


Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm szkoleniowych w Polsce

Uprawnienia