Jesteś tutaj

Kompendium wiedzy z ochrony środowiska (5 dni) - Bielsko-Biała - Maj 2019

Do pobrania:

Cena:

2500.00zł netto /os. +23% VAT*

 • udział w 5-dniowym szkoleniu
 • komplet materiałów drukowanych 
 • materiały pomocnicze (notatnik, długopis),
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu 
 • 10-dniowe darmowe mailowe konsultacje z wykładowcą po zakończeniu szkolenia
 • wyżywienie: obiady i przerwy kawowe


Przeprowadzenie egzaminu i uzyskanie certyfikatu Specjalisty ds. Ochrony Środowiska

120.00 zł netto /os. +23% VAT

 

Koszt udziału dwóch osób i więcej:

2250.00 zł netto /os. +23% VAT


Ceny (netto) za poszczególne bloki szkoleniowe

I DZIEŃ: Proces inwestycyjny + Ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego 550 zł
II DZIEŃ: Ochrona Powietrza 570 zł
III DZIEŃ: Prawo Wodne 600 zł
IV DZIEŃ: Gospodarka Odpadami 640 zł

V DZIEŃ: Gospodarka Opakowaniami, zużyty sprzęt  520 zł


Cena udziału nie zawiera kosztów noclegu i kolacji. Rezerwacja noclegu we własnym zakresie.

* Zwolnienie z podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych (Art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o VAT)

Termin szkolenia:

27.05.2019 do 31.05.2019
-
Bielsko-Biała

I. ABC procesu inwestycyjnego.

   Ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego

II. Ochrona powietrza: standardy emisyjne, pomiary emisji, wymagania prawne 

III. Prawo wodne według najnowszego stanu prawnego

IV. Nowości w odpadach dla przedsiębiorców

V. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Istnieje możliwość udziału w wybranym dniu/dniach szkolenia

 

Cel szkolenia:

 • uzyskanie informacji na temat ostatnich zmian prawnych z zakresu ochrony środowiska,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu interpretacji przepisów ochrony środowiska,
 • nabycie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów prawnych w dokumentacji z zakresu ochrony środowiska,
 • podniesienie kompetencji w obszarze ochrony środowiska,
 • wzrost świadomości ekologicznej 

 

Adresaci:

 • nowozatrudnieni pracownicy ds. ochrony środowiska
 • pracodawcy i podmioty prowadzące działalność gospodarczą
 • Specjaliści ds. ochrony środowiska
 • biura projektowe

 

Forma szkolenia:

Forma szkolenia obejmuje wykłady podparte prezentacją multimedialną z komentarzami i wyjaśnieniami prowadzących, z możliwością bezpośredniego zadawania pytań w trakcie szkolenia. Przewidziana jest także dyskusja i analiza zagadnień problemowych (dotyczących tematyki poruszanej na szkoleniu) przedstawianych przez uczestników.

Materiały dydaktyczne:
Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne w wersji papierowej obejmujące treść szkolenia oraz fragmenty aktualnych przepisów, notatnik oraz długopis. 

Czas trwania: 
1 dzień – 7 godzin zegarowych łącznie z przerwami kawowymi oraz jedną dłuższą obiadową
5 dni – 35 godzin zegarowych 

 

Zakres szkolenia:

I DZIEŃ
ABC procesu inwestycyjnego – aktualne wymagania i nowe zmiany prawne

 1. Ogólne założenia ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym.
 2. Podstawowe definicje z Ustawy OOŚ.
 3. Kwalifikacje przedsięwzięć.
 4. Ocena oddziaływania na środowisko.
 5. Karta Informacyjna przedsięwzięcia - KIP.
 6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia OOŚ.
 7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 8. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 9. Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 10. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
 11. Organy wydające i opiniujące decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
 12. Udział społeczeństwa w postępowaniu wydania decyzji środowiskowej.
 13. Administracyjne kary prawne.
 14. Najistotniejsze zmiany prawne i ich znaczenie w aspekcie OOŚ. Podsumowanie.
 15. Co inwestor powinien wiedzieć o decyzji środowiskowej - uwarunkowania wynikające ze specyfikacji inwestycji.
 16. Schemat prowadzenia procedury postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
 17. Praktyczne aspekty procedury OOŚ.

 

Ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego – raport początkowy, raport końcowy.

 1. Główne źródła zanieczyszczenia środowiska.
 2. Ochrona powierzchni ziemi.
 3. Zanieczyszczenia historyczne.
 4. Prowadzenie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
 5. Ocena ryzyka dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska.
 6. Kryterium stwierdzające wystąpienie zanieczyszczenie gleby i ziemi.
 7. Kryterium i sposób oceny jakości wód podziemnych.
 8. Kryterium wystąpienia szkody w środowisku.
 9. Schemat postępowania dla Przedsiębiorcy posiadającego instalację IPPC oraz kiedy istnieje możliwość/ podejrzenie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych.
 10. Ocena powierzchni ziemi dla potrzeb Raportu początkowego i Raportu końcowego.

 

Prezentacja opiera się o wieloletnie doświadczenie firmy Ekologus Sp. z o.o. z prowadzenia różnorodnych prac w zakresie ochrony powierzchni ziemi, tj.:

 • wyznaczaniu substancji i punktów poboru oraz zakresu badań zlecany laboratorium,
 • wierceń geologicznych i określaniu ich głębokości,
 • kompleksowemu opracowaniu raportów początkowych, Pozwoleń Zintegrowanych,
 • określaniu kiedy mamy szkodę oraz kiedy należy wykonać projekt remediacji,
 • prowadzeniu uzgodnień z organami,
 • całej procedury oceny jakości powierzchni ziemi.

 

II DZIEŃ
Ochrona powietrza (wymagania prawne): pozwolenia emisyjne, standardy emisyjne, pomiary emisji.
 

 1. Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska:
  • monitoring jakości powietrza,
  • podstawowe kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu,
  • pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji,
  • szczególny przypadek pozwolenia emisyjnego – pozwolenie zintegrowane,
  • metodyka analizy rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu na potrzeby wniosków o wydanie pozwoleń emisyjnych,
  • postępowania kompensacyjne przy wydawaniu pozwoleń emisyjnych.
 2. Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska sankcjonujące korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza, wynikające z dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w tym:
  • wymagania dotyczące pozwoleń zintegrowanych, między innymi w kontekście granicznych wielkości emisyjnych wynikających z konkluzji BAT,
  • funkcjonujące mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w związku z wymaganiami emisyjnych IED (Przejściowy Plan Krajowy, derogacja 17500, derogacja ciepłownicza).
  • zasady łączenia źródeł spalania paliw.
 3. Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji.
  Szczegółowe wymagania rozporządzenia z 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów oraz rozporządzenia z 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – dotyczące:
  • instalacji spalania paliw,
  • instalacji spalania i współspalania odpadów,
  • instalacji, w których używane są rozpuszczalniki organiczne zawierające LZO (procesy rozpuszczalnikowe, do których stosuje się wymagania w zakresie standardów emisyjnych, warunki uznawania standardów za dotrzymane oraz odstępstwa od standardów, plany obniżenia emisji – warunki i zasady stosowania planów, pomiary wielkości emisji LZO).
 4. Zmiana przepisów wykonawczych do ustawy Prawo Ochrony Środowiska związane z transpozycją dyrektywy 2015/2193/UE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP).
 5. Nowe obowiązki wynikające z wprowadzonych konkluzji BAT w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania z dnia 31.07.2018 roku

 

III DZIEŃ
Prawo wodne – według najnowszego stanu prawnego

 1. Wody Polskie jako instytucja gospodarująca wodami w Polsce, ich obecne, podlegające ciągle korektom kompetencje jako organu administracji – aktualny podział kompetencji.
 2. Kluczowe dla przedsiębiorców definicje w nowym Prawie wodnym.
  • Czym są wody, ich podział.
  • Najważniejsze definicje w ich najnowszej wersji.
  • Zanieczyszczone wody a ścieki.
 3. Ważne dla prowadzenia działalności gospodarczej zasady dotyczące własności wód i gruntów pod wodami.
 4. Korzystanie z wód według dzisiejszych zasad a usługi wodne.
  • Zwykłe i powszechne korzystanie z wód.
  • Obowiązujący zakres szczególnego korzystania z wód.
  • Usługi wodne - czym są.
 5. Zgoda wodnoprawna jej zakres i sposób uzyskania.
  • Pojęcie zgód wodnoprawnych.
  • Aktualne wykazy wymaganych pozwoleń i zgłoszeń wodnoprawnych.
  • Kluczowe zasady uzyskiwania, dokonywana pozwoleń lub zgłoszeń wodnoprawnych.
  • Oceny wodnoprawne, zasady ich dokonywania.
  • Decyzje zwalniające z zakazów a zgody wodnoprawne.
  • Organy wydające obecnie zgody wodnoprawne.
 6. Strefy ochronne ujęć – zbliżający się termin ich uzupełnienia. 
 7. Opłaty za usługi wodne – najnowsza wersja zasad ich ponoszenia.
  • Zakres działań objętych opłatami za usługi wodne.
  • Sposoby obliczania wysokości poszczególnych opłat – najtrudniejsze elementy.
  • Obowiązkowe pomiary.
  • Przypadki naruszeń objęte opłatami podwyższonymi.
 8. Wody Polskie jako organ kontroli w gospodarce wodnej.

 

IV DZIEŃ
Nowości w odpadach dla przedsiębiorców

I. Zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw:

 1. Podstawowe definicje istotne ze względu na wprowadzone zmiany (w tym różnica między pojęciami magazynowania, zbierania i składowania odpadów);
 2. Zmiany dotyczące magazynowania odpadów przez wytwórców i prowadzących zbieranie odpadów oraz magazynowania i składowania przez prowadzących przetwarzanie odpadów, a w tym m.in.:
  • nowy dopuszczalny czas i ilości magazynowania odpadów,
  • wizyjny system kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów;
 3. Nowe zasady wstrzymywania przez WIOŚ działalności posiadaczy odpadów;
 4. Nowe zasady wydawania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów:
  • zmiany kompetencji organów w zakresie wydawania zezwoleń,
  • nowy zakres wniosków oraz załączników do nich,
  • dopuszczalne ilości magazynowanych odpadów, pojemność magazynów na odpady (dla zbierania i dla przetwarzania),
  • zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia dot. cofniętych zezwoleń i wymierzonych kar,
  • nowe procedury wydawania (i zmieniania) zezwoleń, w tym nowe organy opiniujące wnioski,
  • nowy zakres kontroli WIOŚ oraz kontrole Państwowej Straży Pożarnej,
  • operat przeciwpożarowy i opinie Komendanta Powiatowego PSP (2 etapy),
  • dopuszczalne rodzaje tytułu prawnego (i forma umów) do miejsc zbierania i przetwarzania odpadów,
  • zabezpieczenie roszczeń (forma, wysokość, procedury),
  • nowe zasady odmawiania wydawania zezwoleń oraz ich cofania;
 5. Zmiany w procedurze wydawania Pozwoleń na wytwarzanie odpadów i Pozwoleń zintegrowanych, a w tym:
  • zaświadczenia o niekaralności,
  • warunki przeciwpożarowe, kontrola PSP, operat przeciwpożarowy, opinie Komendanta Powiatowego PSP (2 etapy),
  • nowe zasady odmawiania wydawania pozwoleń,
  • nowe zasady ustanawiania zabezpieczenia roszczeń;
 6. Zmiany w przepisach karnych (w tym w karach pieniężnych);
 7. Okres przejściowy (w tym dostosowanie pozwoleń i zezwoleń do nowych przepisów).

 

II. Zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach:

 1. Nowe zasady uzgadniania uznania przedmiotu lub substancji za Produkt uboczny;
 2. Ponowne uzgadnianie przedmiotów lub substancji które uzyskały status Produktu ubocznego na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

III. Zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 24 listopada 2017r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw:

 1. Właściwości decydujące, że odpady uznaje się za niebezpieczne;
 2. Nowy sposób i zasady prowadzenia ewidencji odpadów od 2020r.;
 3. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;
 4. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Zakres omówienia poszczególnych zagadnień będzie uwarunkowany życzeniami słuchaczy, prowadzący położy nacisk na te zagadnienia, którymi będą oni zainteresowani najbardziej. W trakcie zajęć istniej możliwość zadawania pytań
i rozwiązywania problemów z jakimi spotykają się słuchacze w swojej pracy, podczas zajęć lub w ramach konsultacji indywidualnych. Konsultacje mogą dotyczyć tematyki związanej z zakresem niniejszego szkolenia jak i innych zagadnień związanych z przepisami ustawy o odpadach.

 

V DZIEŃ
Gospodarka opakowaniami, odpadami opakowaniowymi i sprzętem elektronicznym

1.    Obowiązki przedsiębiorców podlegających Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

 • Rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku
 • Obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach (wytwórcy, importerzy, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia, niektórzy prowadzący jednostki handlowe)
 • Obowiązki eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach
 • Obowiązki sprzedawców detalicznych produktów w opakowaniach
 • Obowiązki edukacyjne dla wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach
 • Obowiązki organów administracji oraz nowe administracyjne kary pieniężne
 • Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych, zmiany dotyczące  kaucjonowania opakowań po środkach niebezpiecznych
 • Nowe zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach, porozumienia zamiast Organizacji Odzysku
 • Zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach
 • Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Rejestr przedsiębiorców podlegających ustawie
 • Rozszerzona odpowiedzialność w zakresie współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku
 • Zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu – nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek
 • Dodatkowy recykling ogółem dla opakowań
 • Przykłady wyliczania wysokości należnej opłaty produktowej
 • Nowe produkty podlegające obowiązkowi ustawy: oleje, opony
 • Nowe opakowania podlegające ustawie.

2.    Obowiązki przedsiębiorców podlegających ustawie o bateriach i akumulatorach oraz aktualne zmiany obowiązujące od stycznia 2015 r.:

 • definicje ustawowe
 • rejestr przedsiębiorców
 • obowiązki wprowadzających baterie lub akumulatory
 • obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy
 • wzory formularzy
 • wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy – pomoc de mnimis
 • zmiany dotyczące prowadzenia kampanii edukacyjnych
 • nowy sposób naliczania opłaty depozytowej
 • nowe zasady współpracy z pośrednikiem w zakresie realizacji ustawowych obowiązków

3.    Projektowane zmiany w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym m.in.:

 • Zmiany w zakresie definicji i grup sprzętu – nowy podział sprzętu
 • Nowe poziomy zbierania
 • Nowe obowiązki placówek handlowych

 

Wykładowcy:

Anna Buchta – Prezes Zarządu Ekologus Sp. z o.o.
Ekspert w prowadzeniu procesów rekultywacji i remediacji, a także badań środowiska gruntowo-wodnego. Posiada 29 lat doświadczenia w prowadzeniu i ciągłym rozwoju firmy, kontakty z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz stała koordynacja prac różnych zespołów (ekspertów ds. ochrony środowiska, ds. szkoleń oraz marketingu i sprzedaży). Od 1994 roku otworzyła i koordynuje dział szkoleń w firmie Ekologus Sp. z o.o. oraz wykonuje przeglądy zakładów w zakresie ochrony środowiska. Przeprowadziła ponad 150 szkoleń otwartych dla administracji i przedstawicieli zakładów pracy w zakresie różnych aspektów ochrony środowiska, zamówień publicznych oraz szkoleń interpersonalnych dla kadry zarządzającej i pracowników. Uczestniczyła i nadzorowała blisko 250 projektów remediacji/rekultywacji oraz badań środowiska gruntowo-wodnego. 

Ekspert w zakresie ochrony powietrza oraz pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
Autor wielu publikacji m.in. na temat wpływu dioksyn na środowisko, emisji zanieczyszczeń z instalacji do powietrza, pomiarów emisyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza, metod jej ograniczenia, pomiarów emisji, instalacji do termicznego przekształcania odpadów, ocen o oddziaływaniu na środowisko w procesach inwestycyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie projektowania, nadzoru nad wykonaniem oraz uruchamianiem instalacji/urządzeń do oczyszczania powietrza. Współautor wielu opracowań środowiskowych i analiz eksperckich, także w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. 

Ekspert w zakresie stosowania prawa w gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie wodnym w postępowaniach administracyjnych.
Ma ponad 23 lata stażu pracy w administracji publicznej – doświadczenie zawodowe zdobywał w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Ochrony Środowiska oraz w Starostwie Powiatowym jako Naczelnik w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, kierunku geologia. Posiadane uprawnienia geologiczne z zakresu hydrogeologii kategorii V, geologii inżynierskiej kategorii VII oraz geologii złożowej kategorii III. Z ramienia Powiatu Gliwickiego przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz członek Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami z ponad 20-letnim stażem pracy w administracji publicznej stopnia wojewódzkiego.
Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zajmuje się wydawaniem decyzji oraz załatwianiem innych spraw z zakresu gospodarki odpadami i produktami ubocznymi; wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, uzgadnianiem zmian tych pozwoleń oraz ich weryfikacją; załatwianiem spraw z zakresu opłat środowiskowych (w pełnym zakresie), udział w kontrolach dotyczących zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami [w tym również komunalnymi]. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami przy Ministerstwie Środowiska. 

Ekspert specjalizujący się w tematyce związanej z ustawą o opakowaniach i opłacie produktowej, ustawą o bateriach i akumulatorach, ustawą o odpadach.
Posiada ponad 10-letni staż pracy w administracji publicznej. Inżynier ochrony środowiska (absolwent Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Śląskiego) oraz wieloletnie praktyczne doświadczenie wykładowcy i szkoleniowca w zakresie ochrony środowiska.

 

Uczestnicy KOMPENDIUM, którzy wzięli udział w całym cyklu szkoleniowym, mogą przystąpić ostatniego dnia szkolenia do egzaminu, po zdaniu którego otrzymają certyfikat Specjalisty ds. Ochrony Środowiska.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA UDZIAŁU W WYBRANYM DNIU / DNIACH SZKOLENIA

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!

(+48) 606 914 909  lub (+48) 33 496 03 00

NASZE UPRAWNIENIA


Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm szkoleniowych w Polsce

Uprawnienia