Szkolenie otwarte - Kierownik Składowiska Odpadów

Szkolenie hybrydowe: stacjonarne połączone z usługą zdalną w czasie rzeczywistym

On-line na platformie ZOOM lub stacjonarnie w siedzibie firmy Ekologus - ul. Jaskółcza 29, Bielsko-Biała (za dodatkową opłatą)

Najbliższe szkolenia
Dane kontaktowe

adres e-mail: szkolenia@ekologus.pl

tel: +48 33 496 0300

tel: +48 606 914 909

Pobierz kartę zgłoszenia

Chcesz zagwarantować swoje miejsce na szkoleniu?

Napisz do nas, aby otrzymać link do przedpłaty:

szkolenia@ekologus.pl

Program szkolenia

I. Dzień – Gospodarka odpadami w świetle przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących składowisk odpadów

 • Przedstawienie dyrektyw unijnych istotnych z punktu widzenia eksploatacji składowisk odpadów;
 • Przegląd ustaw dotyczących gospodarki odpadami wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem obowiązków przedsiębiorców wynikające z tych ustaw;
 • Przegląd aktów wykonawczych do ustawy o odpadach dotyczących gospodarki odpadami prowadzonej przez zarządzających składowiskami odpadów (w tym bezpośrednio związanych ze składowiskami) z omówieniem ich zakresu i sposobu stosowania w praktyce;
 • Zakres obowiązywania ustawy o odpadach, wyłączenia;
 • Omówienie obowiązujących Definicji z uwzględnieniem stosowania ich w praktyce;
 • Zasady i sposób klasyfikacji odpadów wg. przepisów ustawy o odpadach oraz rozporządzenia ws. katalogu odpadów;
 • Hierarchia sposobów postępowania z odpadami z uwzględnieniem konsekwencji prawnych wynikających z nie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów w tym zakresie (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów kierowanych na składowiska odpadów do odzysku i unieszkodliwiania);
 • Zasada bliskości (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów kierowanych na składowiska odpadów do odzysku i unieszkodliwiania);
 • Obowiązki prowadzących magazynowanie i składowanie odpadów, a w tym dopuszczalny czas magazynowania odpadów oraz wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów;
 • Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania;
 • Przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów (w tym szczególne przypadki dotyczące odpadów niebezpiecznych) z uwzględnieniem uprawnień odbiorcy odpadów (wymagane decyzje) oraz konsekwencji wynikających z przekazywania odpadów odbiorcom do tego nie uprawnionym;
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w tym: zmiany w zakresie informacji podawanych we wnioskach, uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, Zaświadczenia o niekaralności;
 • Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (w zakresie odzysku i unieszkodliwiania) a w szczególności: masy magazynowanych odpadów, pojemności miejsc magazynowania odpadów (w tym sposoby ich wyliczania), uzgodnienia z Inspekcją Ochrony Środowiska, Państwową Strażą Pożarną i organami gminy, Zaświadczenia o niekaralności i Oświadczenia;
 • Transport odpadów (zasady, wymagane uzgodnienia);
 • Ewidencja odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji prowadzonej w związku z eksploatacją składowisk);
 • Sprawozdawczość odpadowa;
 • Przepisy dotyczące gospodarki odpadami na składowiskach, a w tym:
  • typy składowisk;
  • kryteria dopuszczenia odpadów do składowania;
  • zasady składowania odpadów – obowiązki zarządzającego;
  • lokalizacja, budowa, rozpoczęcie prowadzenia składowiska odpadów;
  • Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów (z uwzględnieniem zagadnień związanych z praktycznymi problemami powstającymi w procesie zatwierdzania Instrukcji przez marszałków województw oraz błędów i braków najczęściej pojawiających się w Instrukcjach);
  • eksploatacja i monitoring składowiska na etapie przyjmowania odpadów do składowania, procesu zamykania i rekultywacji składowiska oraz po zakończeniu rekultywacji;
  • Fundusz rekultywacyjny;
  • postępowanie w przypadku możliwości wystąpienia lub powstanie zagrożeń w związku z eksploatacją składowiska;
  • wydobywanie odpadów ze składowiska i zwałowiska (w tym omówienie różnic między składowiskiem a zwałowiskiem);
  • zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów – wymagane decyzje, procedury w urzędzie;
  • zmiana zarządzającego składowiskiem;
  • przepisy wykonawcze (rozporządzenia) dotyczące składowisk odpadów;
 • Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów (omówienie rodzajów przewinień za które grozi wstrzymanie oraz procedura postępowania organów kontrolnych);
 • Przepisy karne i kary pieniężne.

II. Dzień – Sposób i warunki prowadzenia monitoringu wód podziemnych na terenie składowisk odpadów/ Budowa, eksploatacja i zamykanie składowiska odpadów

 • Sposób i warunki prowadzenia monitoringu wód podziemnych na terenie składowisk odpadów
 • Geologiczne i hydrogeologiczne uwarunkowaniami lokalizacji, eksploatacji oraz zamknięcia składowisk odpadów.
 • Wskaźniki zanieczyszczeń wód.
 • Zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.
 • Organizacja i zasady prowadzenia monitoringu składowisk odpadów i obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
 • Prezentacja sprzętu pomiarowego.

Budowa, eksploatacja i zamykanie składowiska odpadów 

 • Zakres niezbędnych badań hydrogeologicznych i geologicznych.
 • Eksploatacja składowiska odpadów.
 • Rekultywacja składowiska odpadów.
 • Składowiska azbestu i rtęci.
 • Monitoring składowiska (faza przedeksploatacyjna, eksploatacyjna i poeksploatacyjna).
 • Kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.

Wykładowcy

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami z ponad 22-letnim stażem pracy w administracji publicznej stopnia wojewódzkiego.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zajmuje się wydawaniem decyzji oraz załatwianiem innych spraw z zakresu gospodarki odpadami i produktami ubocznymi; wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, uzgadnianiem zmian tych pozwoleń oraz ich weryfikacją; załatwianiem spraw z zakresu opłat środowiskowych (w pełnym zakresie), udział w kontrolach dotyczących zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami [w tym również komunalnymi]. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami przy Ministerstwie Środowiska.

Ekspert w zakresie geologii i hydrogeologii

Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy, specjalność – hydrogeologia, geologia inżynierska i górnicza. Od ponad 33 lat nadzoruje i wykonuje prace geologiczne oraz uczestniczy w wykonywaniu projektów, dokumentacji, opinii i ekspertyz z zakresu geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska. Posiada uprawnienia do dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii II i IV.

Ekspert specjalizujący się w zakresie tematyki utylizacji odpadów, unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, termicznych metod unieszkodliwiania odpadów.

Bierze udział w zespołach doradczych obecnie:

 • Członek Technicznej Grupy Roboczej ds. Przetwarzania Odpadów – Europejskie Biuro IPPC w Sewilli;
 • Członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska;
 • Członek Zespołu Doradczego przy Prezydencie m. Krakowa ds. gospodarki odpadami;
 • Członek Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej przy Wojewodzie Małopolskim dla Zarządzających składowiskami i spalarniami odpadów;
 • Uprawnienia: biegły d/s ocen oddziaływania na środowisko nr 27/2000 Woj. Małopolskiego.

Cel szkolenia

Szkolenie doskonalące dla osób zarządzających składowiskiem odpadów oraz przygotowujących się do przystąpienia do Egzaminu Państwowego.

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, obowiązkami i odpowiedzialnością jaka spoczywa na zarządzających składowiskiem, a także z konsekwencjami prowadzenia niewłaściwej ich eksploatacji.

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • zdobycie niezbędnej wiedzy związanej z gospodarką odpadami;
 • poznanie aktualnych przepisów prawnych dotyczących składowisk odpadów;
 • unikniecie kar wynikających z niedotrzymania wymogów prawnych;
 • imienny certyfikat Kierownika Składowiska Odpadów (po zdaniu testu);
 • przygotowanie do przystąpienia do Egzaminu Państwowego na Zarządzającego Składowiskiem Odpadów.

Adresaci

 • Pracownicy zakładów gospodarki odpadami;
 • Pracownicy przedsiębiorstw komunalnych;
 • Kierownicy oraz zarządzający składowiskiem odpadów.

Forma szkolenia

Szkolenie przeprowadzone w formie wirtualnego spotkania w zamkniętym pokoju na platformie ZOOM realizowanego na żywo w sali szkoleniowej (dopłata do usługi stacjonarnej). Forma szkolenia obejmuje wykłady podparte prezentacją multimedialną z komentarzami i wyjaśnieniami prowadzących, z możliwością bezpośredniego zadawania pytań w trakcie oraz po szkoleniu. Przewidziana jest także dyskusja i analiza zagadnień problemowych (dotyczących tematyki poruszanej na szkoleniu) przedstawianych przez uczestników.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej obejmujące treść szkolenia oraz fragmenty aktualnych przepisów.

Istnieje możliwość otrzymania materiałów w wersji drukowanej za dodatkową opłatą.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin zegarowych (w tym 8h lekcyjnych wykładów + dwie krótsze przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa).

Łącznie 14 godzin zegarowych / 16 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone w godzinach 8-15.

Nasze uprawnienia

Ekologus posiada certyfikat jakości usług szkoleniowo-doradczych według standardu usług szkoleniowo-rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Rejestr Instytucji Szkoleniowych WUP w Katowicach nr ewidencyjny: 2.24/00053

SUS 2.0

Certyfikat Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych

BTECedexcel

Międzynarodowy certyfikat wg standardów BTEC Szkolenia, Treningi i Doradztwo w rozwoju organizacji

Zaufali nam między innymi

Potrzebujesz uzyskać lub zmienić pozwolenie m.in.:

 • z zakresu gospodarki odpadami;
 • na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • wodnoprawne;
 • zintegrowane.
Zobacz naszą ofertę dokumentacji środowiskowych

Potrzebujesz analizę wyników lub opracowanie planu remediacji

po zbadaniu stan jakości terenu pod nową inwestycję lub przed sprzedażą / zakupem gruntu?

Zobacz naszą ofertę remediacji

Chcesz zaktualizować wiedze niezbędną dla kierownika składowiska odpadów?

Zapisz się już dziś!

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej