Jesteś tutaj

Kierownik Składowiska Odpadów - Bielsko-Biała Grudzień 2019

Do pobrania:

Cena:

1350.00zł netto /os. +23% VAT*

 • udział w 2 dniowym szkoleniu,
 • komplet materiałów drukowanych,
 • materiały pomocnicze (notatnik, długopis),
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu,
 • Certyfikat „Kierownika Składowiska Odpadów” (po zdaniu testu),
 • wyżywienie: obiad i przerwy kawowe,
 • 10-dniowe darmowe mailowe konsultacje z wykładowcą.

Cena udziału nie zawiera kosztów noclegu i kolacji. Rezerwacja noclegu we własnym zakresie.

 • dla dwóch osób = 1.300 zł netto + 23% VAT/os
 • dla trzech osób i więcej = 1.250 zł netto + 23% VAT/os

* Zwolnienie z podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych (Art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o VAT).

Termin szkolenia:

05.12.2019 do 06.12.2019
-
Bielsko-Biała

Kierownik Składowiska Odpadów 

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, obowiązkami i odpowiedzialnością jaka spoczywa na zarządzających składowiskiem, a także z konsekwencjami prowadzenia niewłaściwej ich eksploatacji: 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie niezbędnej wiedzy związanej z gospodarką odpadami. 
 • poznanie aktualnych przepisów prawnych dotyczących składowisk odpadów. 
 • unikniecie kar wynikających z niedotrzymania wymogów prawnych. 
 • imienny certyfikat Kierownika Składowiska Odpadów (po zdaniu testu).  
 • przygotowanie do przystąpienia do Egzaminu Państwowego na Zarządzającego Składowiskiem Odpadów.

Adresaci: 

 • Pracownicy zakładów gospodarki odpadami. 
 • Pracownicy przedsiębiorstw komunalnych.
 • Kierownicy oraz zarządzający składowiskiem odpadów. 

Program: 

I DZIEŃ 
Nowości prawne dotyczące gospodarki odpadami dla kierowników składowisk odpadów 

 1. Przegląd ustaw dotyczących gospodarki odpadami wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem obowiązków przedsiębiorców wynikające z tych ustaw;
 2. Przegląd aktów wykonawczych do ustawy o odpadach dotyczących gospodarki odpadami prowadzonej przez zarządzających składowiskami odpadów (w tym bezpośrednio związanych ze składowiskami) z omówieniem ich zakresu i sposobu stosowania w praktyce;
 3. Zakres obowiązywania ustawy o odpadach, wyłączenia;
 4. Omówienie obowiązujących Definicji z uwzględnieniem stosowania ich w praktyce;
 5. Zasady i sposób klasyfikacji odpadów wg. przepisów ustawy o odpadach oraz przepisów wprowadzonych przez nowy katalog odpadów;
 6. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami z uwzględnieniem konsekwencji prawnych wynikających 
  z nie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów w tym zakresie (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów kierowanych na składowiska odpadów do odzysku i unieszkodliwiania);
 7. Zasada bliskości (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów kierowanych na składowiska odpadów do odzysku i unieszkodliwiania);
 8. Obowiązki prowadzących magazynowanie i składowanie odpadów;
 9. Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania;
 10. Przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów z uwzględnieniem uprawnień odbiorcy odpadów (wymagane decyzje) oraz konsekwencji wynikających z przekazywania odpadów odbiorcom do tego nie uprawnionym;
 11. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (w zakresie odzysku i unieszkodliwiania) – w tym: zmiany w zakresie informacji podawanych we wnioskach, nowe załączniki do wniosków, nowe procedury i uzgodnienia;
 12. Transport odpadów (zasady, wymagane uzgodnienia);
 13. Ewidencja odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji prowadzonej w związku z eksploatacją składowisk oraz zmian, które wchodzą od 1.01.2020r.);
 14. Sprawozdawczość odpadowa;
 15. Przepisy dotyczące gospodarki odpadami na składowiskach, a w tym:
  • typy składowisk,
  • kryteria dopuszczenia odpadów do składowania,
  • zasady składowania odpadów – obowiązki zarządzającego,
  • lokalizacja, budowa, rozpoczęcie prowadzenia składowiska odpadów,
  • Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów (z uwzględnieniem zagadnień związanych z praktycznymi problemami powstającymi w procesie zatwierdzania Instrukcji przez marszałków województw oraz błędów i braków najczęściej pojawiających się w Instrukcjach),
  • eksploatacja i monitoring składowiska na etapie przyjmowania odpadów do składowania, procesu zamykania i rekultywacji składowiska oraz po zakończeniu rekultywacji,
  • Fundusz rekultywacyjny,
  • postępowanie w przypadku możliwości wystąpienia lub powstanie zagrożeń w związku z eksploatacją składowiska,
  • wydobywanie odpadów ze składowiska i zwałowiska (w tym omówienie różnic między składowiskiem a zwałowiskiem),
  • zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów – wymagane decyzje, procedury w urzędzie,
  • zmiana zarządzającego składowiskiem,
  • przepisy wykonawcze (rozporządzenia) dotyczące składowisk odpadów;
 16. Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów (omówienie rodzajów przewinień za które grozi wstrzymanie oraz procedura postępowania organów kontrolnych);
 17. Przepisy karne i kary pieniężne;

 

II DZIEŃ 

Sposób i warunki prowadzenia monitoringu wód podziemnych na terenie składowisk odpadów

 1. Geologiczne i hydrogeologiczne uwarunkowaniami lokalizacji, eksploatacji oraz zamknięcia składowisk odpadów.
 2. Wskaźniki zanieczyszczeń wód.
 3. Zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.
 4. Organizacja i zasady prowadzenia monitoringu składowisk odpadów i obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
 5. Prezentacja sprzętu pomiarowego.

Budowa, eksploatacja i zamykanie składowiska odpadów 

 1. Zakres niezbędnych badań hydrogeologicznych i geologicznych. 
 2. Eksploatacja składowiska odpadów.
 3. Rekultywacja składowiska odpadów.
 4. Składowiska azbestu i rtęci.
 5. Monitoring składowiska (faza przedeksploatacyjna, eksploatacyjna i poeksploatacyjna).
 6. Kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.

 

Wykładowcy:

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami z ponad 20-letnim stażem pracy w administracji publicznej stopnia wojewódzkiego.
Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zajmuje się wydawaniem decyzji oraz załatwianiem innych spraw z zakresu gospodarki odpadami i produktami ubocznymi; wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, uzgadnianiem zmian tych pozwoleń oraz ich weryfikacją; załatwianiem spraw z zakresu opłat środowiskowych (w pełnym zakresie), udział w kontrolach dotyczących zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami [w tym również komunalnymi]. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami przy Ministerstwie Środowiska. 

Ekspert w zakresie geologii i hydrogeologii 
Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy, specjalność - hydrogeologia, geologia inżynierska i górnicza. Od ponad 32 lat nadzoruje i wykonuje prace geologiczne oraz uczestniczy w wykonywaniu projektów, dokumentacji, opinii i ekspertyz z zakresu geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska. Posiada uprawnienia do dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii II i IV.

Ekspert specjalizujący się w zakresie tematyki utylizacji odpadów, unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, termicznych metod unieszkodliwiania odpadów.
Bierze udział w zespołach doradczych obecnie:
Członek Technicznej Grupy Roboczej ds. Przetwarzania Odpadów - Europejskie Biuro IPPC w Sewilli,
Członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska.
Członek Komitetu Sterującego ds. aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami
Członek Zespołu do Spraw Regulacji Związanych z Emisjami Przemysłowymi(IPPC) przy Ministrze środowiska
Członek Zespołu Doradczego przy Prezydencie m. Krakowa ds. gospodarki odpadami.
Członek Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej przy Wojewodzie Małopolskim dla Zarządzających składowiskami 
i spalarniami odpadów
Uprawnienia: biegły d/s ocen oddziaływania na środowisko nr 27/2000 Woj. Małopolskiego

 

Forma i metody pracy:

Forma szkolenia obejmuje wykłady podparte prezentacją multimedialną z komentarzami i wyjaśnieniami prowadzących, z możliwością bezpośredniego zadawania pytań w trakcie szkolenia. Przewidziana jest także dyskusja i analiza zagadnień problemowych (dotyczących tematyki poruszanej na szkoleniu) przedstawianych przez uczestników.

Materiały dydaktyczne:

Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne w wersji papierowej obejmujące treść szkolenia oraz fragmenty aktualnych przepisów, notatnik oraz długopis.

Czas trwania:

2 dni po 7 godzin (w tym dwie krótsze przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa) .

 

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!

(+48) 606 914 909  lub (+48) 33 496 03 00

NASZE UPRAWNIENIA


Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm szkoleniowych w Polsce

Uprawnienia