Jesteś tutaj

Kierownik Składowiska Odpadów

Cena:

1250.00zł netto /os. +23% VAT*

 • udział w 2-dniowym szkoleniu
 • komplet materiałów drukowanych
 • imienny certyfikat Kierownika Składowiska Odpadów potwierdzający udział w szkoleniu i zdanie testu sprawdzającego wiedzę (przeprowadzany na zakończenie szkolenia)
 • wyżywienie: obiady i przerwy kawowe
 • darmowe konsultacje mailowe z wykładowcami przez 10-dni po zakończeniu szkolenia 

Rezerwacja noclegu we własnym zakresie.

Termin szkolenia:

07.06.2018 do 08.06.2018
-
Kraków

Kierownik Składowiska Odpadów 
Szkolenie przygotowujące do Egzaminu Państwowego na Zarządzającego Składowiskiem odpadów 

 

Cel szkolenia: 
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, obowiązkami i odpowiedzialnością jaka spoczywa na zarządzających składowiskiem z konsekwencjami prowadzenia niewłaściwej ich eksploatacji. Na szkoleniu: 

 • zdobędziecie Państwo niezbędną wiedzę związaną z gospodarką odpadami. 
 • poznacie Państwo zmiany przepisów prawnych dotyczących budowy, eksploatacji oraz monitoringu składowisk odpadów. 
 • unikniecie Państwo kar wynikających z niedotrzymania wymogów prawnych. 
 • prowadzący przekaże Państwu praktyczne uwagi oraz swoje doświadczenia dotyczące wykonywania otworów wiertniczych oraz sposobów wykonywania pomiarów wód podziemnych na terenie składowiska.  
 • przygotowani zostaną Państwo do przystąpienia do Państwowego Egzaminu na Zarządzającego Składowiskiem Odpadów.

Adresaci: 

 • Osoby przygotowujące się do zdobycia świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. 
 • Pracownicy zakładów gospodarki odpadami. 
 • Pracownicy zakładów komunalnych.
 • Kierownicy oraz zarządzający składowiskiem odpadów. 

Program: 

I DZIEŃ 
Nowości prawne dotyczące gospodarki odpadami dla kierowników składowisk odpadów 

 1. Przegląd ustaw dotyczących gospodarki odpadami wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem obowiązków przedsiębiorców wynikające z tych ustaw.
 2. Przegląd aktów wykonawczych do ustawy o odpadach dotyczących gospodarki odpadami prowadzonej przez zarządzających składowiskami odpadów (w tym bezpośrednio związanych ze składowiskami) z omówieniem ich zakresu i sposobu stosowania w praktyce.
 3. Zakres obowiązywania ustawy o odpadach, wyłączenia.
 4. Omówienie obowiązujących Definicji z uwzględnieniem stosowania ich w praktyce.
 5. Zasady i sposób klasyfikacji odpadów wg. przepisów ustawy o odpadach oraz przepisów wprowadzonych przez nowy katalog odpadów.
 6. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami z uwzględnieniem konsekwencji prawnych wynikających z nie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów w tym zakresie (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów kierowanych na składowiska odpadów do odzysku i unieszkodliwiania).
 7. Zasada bliskości (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów kierowanych na składowiska odpadów do odzysku i unieszkodliwiania);
 8. Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.
 9. Przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów z uwzględnieniem uprawnień odbiorcy odpadów (wymagane decyzje) oraz konsekwencji wynikających z przekazywania odpadów odbiorcom do tego nie uprawnionym.
 10. Rodzaje procesów odzysku (R) i unieszkodliwiania (D) wg. załączników do ustawy o odpadach – znaczenie i zakres poszczególnych procesów.
 11. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (w zakresie odzysku i unieszkodliwiania) – zasady przygotowania wniosków, sposób załatwiania spraw z organami wydającymi pozwolenia (ze szczególnym uwzględnieniem decyzji wymaganych dla składowisk odpadów).
 12. Transport odpadów (zasady, wymagane decyzje).
 13. Ewidencja odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji prowadzonej w związku z eksploatacją składowisk), a w tym:
  • obowiązki w zakresie ewidencji odpadów wynikające z przepisów ustawy o odpadach,
  • obowiązujące druki ewidencji odpadów – sposób i zasady prowadzenia ewidencji w przedsiębiorstwie (w tym karata podstawowej charakterystyki i testy zgodności wykonywane dla odpadów kierowanych do składowania).
 14. Sprawozdawczość odpadowa.
 15. Przepisy dotyczące gospodarki odpadami na składowiskach, a w tym:
  • typy składowisk,
  • kryteria dopuszczenia odpadów do składowania,
  • zasady składowania odpadów – obowiązki zarządzającego,
  • lokalizacja, budowa, rozpoczęcie prowadzenia składowiska odpadów,
  • Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów (z uwzględnieniem zagadnień związanych z praktycznymi problemami powstającymi w procesie zatwierdzania Instrukcji przez marszałków województw oraz błędów i braków najczęściej pojawiających się w Instrukcjach),
  • Fundusz rekultywacyjny,
  • postępowanie w przypadku możliwości wystąpienia lub powstanie zagrożeń w związku z eksploatacją składowiska,
  • wydobywanie odpadów ze składowiska i zwałowiska (w tym omówienie różnic między składowiskiem a zwałowiskiem),
  • zamknięcie składowiska odpadów,
  • zmiana zarządzającego składowiskiem.
 16. Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów (omówienie rodzajów przewinień za które grozi wstrzymanie oraz procedura postępowania organów kontrolnych).
 17. Przepisy karne i kary pieniężne.

Wykładowca: Ekspert w zakresie gospodarki odpadami z ponad 20-letnim stażem pracy w administracji publicznej stopnia wojewódzkiego.
Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zajmuje się wydawaniem decyzji oraz załatwianiem innych spraw z zakresu gospodarki odpadami i produktami ubocznymi; wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, uzgadnianiem zmian tych pozwoleń oraz ich weryfikacją; załatwianiem spraw z zakresu opłat środowiskowych (w pełnym zakresie), udział w kontrolach dotyczących zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami [w tym również komunalnymi]. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami przy Ministerstwie Środowiska. 

 

II DZIEŃ 
1. Sposób i warunki prowadzenia monitoringu wód na terenie składowisk odpadów w świetle nowych przepisów. 

 • Geologiczne i hydrogeologiczne uwarunkowaniami lokalizacji, eksploatacji oraz zamknięcia składowisk odpadów;
 • Wskaźniki zanieczyszczeń wód;
 • Zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów;
 • Organizacja i zasady prowadzenia monitoringu składowisk odpadów i obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • Prezentacja sprzętu do wykonywania pomiarów i badań w terenie.

Wykładowca: Ekspert ds. geologii i hydrogeologii (uprawnienia do dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii II i IV).
Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy, specjalność - hydrogeologia, geologia inżynierska i górnicza. Od ponad 32 lat nadzoruje i wykonuje prace geologiczne oraz uczestniczy w wykonywaniu projektów, dokumentacji, opinii i ekspertyz z zakresu geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska.

 

2. Biologiczne zagospodarowanie odpadów BIO i osadów ściekowych metodą kompostowania. 

Wykładowca: Doświadczony wykładowca z tematyki utylizacji odpadów, unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz termicznych metod unieszkodliwiania odpadów.

3. Budowa i eksploatacja składowiska odpadów. Zarządzanie składowiskiem w końcowej fazie eksploatacji – zamknięcie i rekultywacja składowiska. 

Wykładowca: Biegły ds. ocen oddziaływania na środowisko. 

 

Na zakończenie szkolenia przeprowadzony zostanie test (jednokrotnego wyboru), będący dla uczestników
sprawdzeniem wiedzy i przygotowaniem do
egzaminu państwowego na Zarządzającego Składowiskiem.

Ponadto każdy uczestnik szkolenia otrzyma darmowe konsultacje mailowe z wykładowcami przez okres 10-dni po zakończeniu szkolenia.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!

(+48) 606 914 909  lub (+48) 33 496 03 00

NASZE UPRAWNIENIA


Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm szkoleniowych w Polsce

Uprawnienia