Szkolenia otwarte
– Gospodarka odpadami – ostatnie zmiany w przepisach prawnych

I. Dzień – Gospodarka odpadami - ostatnie zmiany w przepisach i ich wpływ na obowiązki przedsiębiorców + nowe procedury w urzędach

 1. Podstawowe definicje istotne ze względu na wprowadzone zmiany (w tym różnica między pojęciami magazynowania, zbierania i składowania odpadów);
 2. Zmiany dotyczące magazynowania odpadów przez wytwórców i prowadzących zbieranie odpadów oraz magazynowania i składowania przez prowadzących przetwarzanie odpadów, a w tym m.in.:
  • zmiany w dopuszczalnym czasie magazynowania odpadów,
  • dopuszczalne ilości magazynowanych odpadów,
  • wizyjny system kontroli (monitoring) miejsc magazynowania i składowania odpadów,
 3. Nowe zasady wstrzymywania przez WIOŚ działalności posiadaczy odpadów oraz obowiązki związane z usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości;
 4. Nowe zasady wydawania zezwoleń na gospodarowanie odpadami:
  • zmiany kompetencji organów w zakresie wydawania zezwoleń,
  • zmiany w zakresie wniosków oraz załączników do nich (a w tym sposób przygotowywania wniosków i ich rozpatrywania),
  • dopuszczalne ilości magazynowanych odpadów, pojemność magazynów na odpady dla zbierania i dla przetwarzania odpadów (sposoby wyliczania),
  • zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia dot. cofniętych zezwoleń i wymierzonych kar (dopuszczalne formy dokumentów – oryginał/kopia),
  • nowe procedury wydawania (i zmieniania) zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w tym nowe organy opiniujące wnioski,
  • nowy zakres kontroli WIOŚ,
  • operat przeciwpożarowy, kontrole Państwowej Straży Pożarnej i opinie Komendanta Powiatowego PSP (2 etapy),
  • dopuszczalne rodzaje tytułu prawnego (i forma umów) do miejsc zbierania i przetwarzania odpadów,
  • zabezpieczenie roszczeń (forma, wysokość, procedury, sposoby wyliczania),
  • nowe zasady odmawiania wydawania zezwoleń oraz ich cofania;
 5. Zmiany w procedurze wydawania Pozwoleń na wytwarzanie odpadów i Pozwoleń zintegrowanych, a w tym:
  • zaświadczenia o niekaralności,
  • warunki przeciwpożarowe, kontrola PSP, operat przeciwpożarowy, opinie Komendanta Powiatowego PSP (2 etapy),
  • nowe zasady odmawiania wydawania pozwoleń,
  • nowe zasady ustanawiania zabezpieczenia roszczeń;
 6. Zmiany w przepisach karnych (w tym w karach pieniężnych);
 7. Okres przejściowy (w tym dostosowanie pozwoleń i zezwoleń do nowych przepisów – wnioski i postępowania);
 8. Właściwości decydujące, że odpady uznaje się za niebezpieczne;
 9. Nowy sposób i zasady prowadzenia ewidencji odpadów od 2020r.;
 10. Kontrole organów i inspekcji ochrony środowiska (WIOŚ, Marszałek, Starosta).
image Termin i miejsce szkolenia
18.09.2019

Bielsko-Biała
Hotel na Błoniach
ul. Pocztowa 39
image Cena za udział w szkoleniu
Koszt udziału w szkoleniu uzależniony jest od ilości zgłoszonych osób z danej instytucji:
dla 1 os. = 690.00 zł netto + 23% VAT/os.;
dla 2. os. i więcej = 640.00 zł netto + 23% VAT/os.

Zwolnienie z podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych (Art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o VAT)
image Cena zawiera
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- materiały pomocnicze (notatnik, długopis).
- imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu;
- wyżywienie: obiad i przerwy kawowe;
- 10-dniowe darmowe mailowe konsultacje z wykładowcą

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami w przepisach prawa (gł. ustawy o odpadach i prawa ochrony środowiska) wprowadzone przez:

 • Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 1592);
 • Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach (Dz.U.2018 poz. 1564);
 • Ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017 poz.2422);
 • Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz.1403);
 • Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • zdobycie niezbędnej wiedzy związanej z gospodarką odpadami;
 • poznanie aktualnych przepisów prawnych;
 • zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej załatwiania spraw w urzędach (sposób przygotowania wniosków, ocena ich zawartości, procedury w urzędzie);
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Adresaci

 • pracownicy wydziałów ochrony środowiska na poziomie starostw powiatowych
 • przedsiębiorcy odbierający odpady (zbieranie, przetwarzanie) jak i będący wytwórcami odpadów

 

Forma szkolenia

Forma szkolenia obejmuje wykłady podparte prezentacją multimedialną z komentarzami i wyjaśnieniami prowadzącego. Zagadnienia zostaną omówione pod kątem praktycznego załatwiania spraw w urzędach. W trakcie zajęć istnieje możliwość zadawania pytań i rozwiązywania problemów z jakimi spotykają się słuchacze w swojej pracy.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne w wersji papierowej obejmujące treść szkolenia oraz fragmenty aktualnych przepisów, notatnik oraz długopis.

Czas trwania

1 dzień –  7 godzin zegarowych +  dwie krótsze przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa

Wykładowca

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami z ponad 20-letnim stażem pracy w administracji publicznej stopnia wojewódzkiego.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zajmuje się wydawaniem decyzji oraz załatwianiem innych spraw z zakresu gospodarki odpadami i produktami ubocznymi; wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, uzgadnianiem zmian tych pozwoleń oraz ich weryfikacją; załatwianiem spraw z zakresu opłat środowiskowych (w pełnym zakresie), udział w kontrolach dotyczących zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Od 22 lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami (w tym również komunalnymi). Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami przy Ministerstwie Środowiska, autor licznych opracowań z zakresu gospodarki odpadami w różnego rodzaju przedsiębiorstwach (ze szczególnym uwzględnieniem sektora gospodarki odpadami), m.in. mających na celu przygotowanie przedsiębiorców do wdrożenia systemów zarządzania jakością, środowiskowego lub zintegrowanego (ISO) oraz systemu ekozarządzania i audytu EMAS.  

Nasze uprawnienia

Ekologus posiada certyfikat jakości usług szkoleniowo-doradczych według standardu usług szkoleniowo-rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Rejestr Instytucji Szkoleniowych WUP w Katowicach nr ewidencyjny: 2.24/00053

SUS 2.0

Certyfikat Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych

BTECedexcel

Międzynarodowy certyfikat wg standardów BTEC Szkolenia, Treningi i Doradztwo w rozwoju organizacji

Chcesz zaktualizować swoją wiedzę z zakresu gospodarki odpadami?

Zapisz się już dziś!

Zaufali nam między innymi

Potrzebujesz uzyskać lub zmienić pozwolenie m.in.:

 • na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • wodnoprawne;
 • zintegrowane.
Zobacz naszą ofertę dokumentacji środowiskowych

Potrzebujesz analizę wyników lub opracowanie planu remediacji

po zbadaniu stan jakości terenu pod nową inwestycję lub przed sprzedażą / zakupem gruntu?

Zobacz naszą ofertę remediacji
Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
i eko–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

Eko-audyty
i eko-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej
Szkolenia i rozwój - ikona

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P. POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej