Sprawdź, co Ci grozi, jeśli nie złożysz sprawozdania z zakresu ochrony środowiska!

Pierwszy kwartał 2016 roku to dla wielu przedsiębiorców trudny pod kątem formalnym okres. Wtedy bowiem trzeba przygotowywać różnorodne sprawozdania dotyczące ochrony środowiska. Wiąże się to ze zbieraniem danych, analizą, wypełnianiem wszelkiej dokumentacji i składaniem raportów, a także wnoszeniem różnych opłat. Zaniedbanie w tej kwestii może prowadzić do przykrych i kosztownych konsekwencji.

Do najważniejszych sprawozdań, jakie muszą składać przedsiębiorcy należą:

 • Raport KOBIZE (termin do końca lutego)
 • Zbiorcze zestawienie danych o ilości wytworzonych odpadów (termin do 15 marca)
 • Sprawozdanie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska (termin do końca marca)
 • Sprawozdania w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi za rok poprzedni (termin do 15 marca)

Twoja firma, korzystając ze środowiska, zobowiązana jest składać różnego rodzaju sprawozdania. Jednak niejasne przepisy i różne interpretacjeposzczególnych zapisów sprawiają, że wielu przedsiębiorców ma ogromne trudności z wykonaniem tego zadania. Sami urzędnicy mają często trudności z poprawną interpretacją przepisów, więc nigdy nie możesz być pewien czy dokumenty, które przygotujesz, będą uzupełnione w należyty sposób. Jednak na końcu odpowiedzialność ponosisz Ty i Twoja firma. To na Tobie spoczywa obowiązek poprawnego przygotowania i złożenia sprawozdań. Musisz wiedzieć, które sprawozdania obowiązują Twoją firmę, do kiedy i gdzie musisz je złożyć, a także jak poprawnie je wypełnić.

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

PODSTAWY PRAWNE

 • Uregulowania prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska można znaleźć w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)

ZA CO PONOSZONA JEST OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

 1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 2. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
 3. Pobór wód.
 4. Składowanie odpadów.

Wysokość przedmiotowych opłat zależy od:

 1. Ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
 2. Ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia
 3. Ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz od ich rodzaju
 4. Ścieki jako wody chłodnicze od temperatury tych wód
 5. Wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki (wody opadowe i roztopowe)
 6. Rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych
 7. Ilości i rodzaju składowanych odpadów.

Zobacz: Stawki opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące za 2014 r.

JAK I GDZIE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. W przypadku opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikających z eksploatacji urządzeń, (przez które rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu) opłaty te wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. W tym samym terminie należy przedłożyć marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wprowadzonych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, od 1 stycznia 2013 roku wprowadzono roczny system składania sprawozdań i wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska, z tym że dla okresów od II półrocza 2008 r. do II półrocza 2012 r. obowiązuje nadal system półroczny. Termin złożenia sprawozdania opłatowego zgodnie z nowymi przepisami (rocznej informacji) i wniesienia opłaty mija z dniem 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

Podmiot ponoszący opłatę zryczałtowaną na odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych wnosi ją w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu, o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5. Informacje o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych i powierzchni użytkowej stawu podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić za okres od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku (287 ust. 1 pkt 5). Wykaz, na podstawie, którego ustalono opłaty za składowanie odpadów podmiot korzystający ze środowiska przedkłada także wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce składowania odpadów.

RAPORTY DO KOBIZE:

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na podmioty korzystające ze środowiskaobowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego, raportu dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego, zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek, której występuje emisja. W związku z czym w terminie do końca lutego każdego roku ww. podmioty są zobowiązane do sporządzenia raportu dot. emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza za poprzedni rok kalendarzowy i wprowadzenia go – poprzez indywidualne konto elektroniczne – do Krajowej bazy o emisjach, prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Więcej informacji, na stronie www.krajowabaza.kobize.pl

KIEDY MOŻNA BYĆ ZWOLNIONYM Z OPŁAT

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska wymienionych w art. 273 ust. 1 których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego, nie przekracza 400 złotych (od II półorcza 2008 do II półorcza 2012). Od 1 stycznia 2013 roku nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

Zwolniony z opłat jest pobór wody:

 1. dokonywany na potrzeby przerzutów wody,
 2. na potrzeby energetyki wodnej, pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości wody, co najmniej nie gorszej jakości,
 3. powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej w części odpowiadającej ilości tej wody odprowadzanej do odbiornika, pod warunkiem że pobór ten oraz odprowadzanie wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących są zgodne z pozwoleniem,
 4. na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz geotermii, wykorzystujących energię wody podziemnej, pod warunkiem zwrotu do wód podziemnych takiej samej ilości wody co najmniej nie gorszej jakości,
 5. na potrzeby wykonywania odwiertów lub otworów strzałowych do badań sejsmicznych przy użyciu płuczki wodnej,
 6. na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pod warunkiem że pobór ten oraz odprowadzenie wykorzystanej wody jest zgodne z pozwoleniem,
 7. na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych,
 8. pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zakładów górniczych.

Zwolnione z opłat jest wprowadzanie:

 • do ziemi – ścieków w celu rolniczego wykorzystania, w przypadku posiadania pozwolenia wodnoprawnego na takie ich wykorzystanie,
 • do wód – wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących, jeżeli ich temperatura nie przekracza +26oC albo naturalnej temperatury wody, w przypadku gdy jest ona wyższa niż +26oC,
 • do wód – wód zasolonych, jeżeli wartość sumy jonów chlorków i siarczanów w tych wodach nie przekracza 500 mg/l,
 • do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb łososiowatych, pod warunkiem, że ilość i rodzaj substancji w nich zawartych nie przekroczy wartości określonych w warunkach wprowadzania ścieków do wód,
 • do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych, odprowadzanych z obiektów chowu i hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, o ile produkcja rozumiana jako przyrost masy tych ryb lub tych organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego nie przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.

JAKIE SĄ KARY

W razie nieuiszczania przez podmiot korzystający ze środowiska opłaty albo uiszczenia opłaty w wysokości nasuwającej zastrzeżenia marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub kontroli oraz wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

W przypadku braku wymaganego pozwolenia na:

 1. wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów,
 2. pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę podwyższoną – zgodnie ze zmianą zawartą w Dz. U. Nr 113 z 2005 r. poz. 954 w art. 14 opłatę podwyższa się o 200% w 2008 r. Zgodnie z art. 292 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póżn. zm.) opłatę za brak wymaganego pozwolenia od 2009 r. podwyższa się o 500%.

PODWYŻSZONE STAWKI

Składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów podwyższa o 0,05 jednostkową stawkę opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.

Jeśli odpady składowane są w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.

W przypadku pozbycia się odpadów:

 • nad brzegami zbiorników wodnych, a zwłaszcza w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych,
 • na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
 • na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.

W przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.

SPORZĄDZANIE I PRZEKAZYWANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA O WYTWARZANYCH ODPADACH I GOSPODAROWANIU ODPADAMI

PODSTAWY PRAWNE

 • Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.(Dz. U. z 2013 r. poz 21 z późn. zm.)
 • Zakres wymaganych informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania rocznych sprawozdań o odpadach za lata 2012 – 2014 określa: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674)

KTO MA OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA O WYTWARZANYCH ODPADACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI: 

 1. Wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 2. Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
  a) zbierania odpadów
  b) przetwarzania odpadów
  – obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.
 3. Podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

GDZIE I DO KIEDY SKŁADA SIĘ SPRAWOZDANIA:

Podmioty obowiązane do sporządzania ww. sprawozdania składają go marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Posiadacz odpadów zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania o odpadach wypełnia i przekazuje marszałkowi województwa tylko te działy, które go dotyczą.

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA O ODPADACH:

Jeżeli z weryfikacji rocznego sprawozdania o odpadach wynika, że informacje przekazane przez posiadacza odpadów są niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa wzywa na piśmie do korekty rocznego sprawozdania o odpadach, określając termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niedokonanie korekty skutkuje uznaniem, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania rocznego sprawozdania o odpadach.

JAKIE KARY MOGĄ BYĆ NAŁOŻONE ZA NIEZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA:

Na postawie art. 200 ust. 1 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł. W decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa powyżej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin przekazania sprawozdania nie krótszy niż 14 dni.

W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w ww. decyzji wydanej na podstawie art. 200 ust. 1 podmiot podlega karze pieniężnej w wysokości 2 000 zł (art. 200 ust. 4 ustawy). Powyższa kara pieniężna może wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość takich kar pieniężnych, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8 500 zł (art. 200 ust. 5 ustawy o odpadach).

Aktualne akty prawne można pobrać pod adresem:

Opracowanie:
Anna Buchta, Ekologus sp. z o.o.

źródło: wip.pl , bip.slaskie.pl

Powrót

Może Cię również zainteresować

Ważne zmiany prawne dla firm, którym do 31 grudnia 2025′ będą kończyć się decyzje na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów

Ważne zmiany prawne dla firm, którym do 31 grudnia 2025′ będą kończyć się decyzje na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów

W najbliższych dniach uchwalona zostanie Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która wprowadzi zmiany m.in. w Ustawie…

11.10.2022

Czytaj dalej
Magazynowanie odpadów wg nowych przepisów

Magazynowanie odpadów wg nowych przepisów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów określa szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmujące wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów…

09.12.2020

Czytaj dalej

Zaufali nam

HUTCHINSON Poland Sp. z o.o.

HUTCHINSON Poland Sp. z o.o. [2005 r.]

HUTCHINSON Poland Zakład Żywiec 2 Sp z o.o. nawiązał w roku 2000 współpracę z firmą EKOLOGUS w Bielsku-Białej w zakresie opracowania wymaganych prawem dokumentacji, która umożliwiła nam uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych (…).

EKOLOGUS posiada w pełni wykwalifikowaną kadrę przygotowaną do pracy spełniającej każde warunki umowy.

(…) firma ta wykazała się dużym stopniem elastyczności przy spełnianiu naszych wysokich wymagań w zakresie świadczonych usług. Pracownicy firmy EKOLOGUS w Bielsku-Białej wykonują swoje obowiązki rzetelnie, profesjonalnie, z zachowaniem poszanowania interesów zleceniodawcy oraz etyki zawodowej, a wszelka dokumentacja realizowana jest rzeczowo i terminowo.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej