Publikacja Konkluzji BAT dla branży dużych obiektów energetycznego spalania paliw

17 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Decyzję w sprawie przyjęcia Konkluzji BAT dla branży LCP – dużych obiektów spalania paliw (ang. large combustion plants). Tym samym rozpoczął się 4-letni okres na dostosowanie instalacji LCP oraz pozwoleń zintegrowanych do wymagań Konkluzji. Decyzja obejmuje następujące obszary działalności przemysłowej:

  • instalacje energetycznego spalania paliw o mocy co najmniej 50 MW dostarczanej w paliwie (pod warunkiem, że spalanie paliw odbywa się w obiektach spalania o mocy wprowadzanej w paliwie niemniejszej od 50 MW),
  • instalacji zgazowania węgla lub innych paliw,
  • spalarni i współspalarni odpadów.

Decyzja Komisji dostępna jest na stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1442&from=PL

Dyrektywa 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (znana w skrócie jako IED) nadała wytycznym BAT wzmocnioną rolę w zakresie ustalania warunków pozwoleń zintegrowanych. W szczególności przejawia się to koniecznością odwoływania się do Konkluzji BAT przy ustalaniu tzw. granicznych wielkości emisyjnych powiązanych z BAT. Zgodnie z brzmieniem transpozycji IED do prawa krajowego, graniczne wielkości emisyjne to najwyższe wielkości emisji zanieczyszczeń określone w konkluzjach BAT, powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami, uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki lub kombinacji najlepszych dostępnych technik. Ustalone dla danej instalacji graniczne wielkości emisyjne znajdą swoje odzwierciedlenie w warunkach pozwolenia zintegrowanego, a przez to mogą wymusić na operatorach konieczność budowy lub modernizacji układów ochrony środowiska.

Należy w tym miejscu podkreślić, że proponowane w Konkluzjach BAT poziomy emisji są zdecydowanie bardziej restrykcyjne, niż przewidziane w Dyrektywie standardy emisyjne dla instalacji LCP. Co więcej, oprócz wprowadzenia surowszych norm emisyjnych dla podstawowych zanieczyszczeń takich jak SO2, NOX i pył, konkluzje BAT objęły swoim zakresem także dodatkowe, dotąd nieobjęte regulacjami zanieczyszczenia, takie jak Hg, HCl, HF oraz NH3. Ponadto, należy zwrócić uwagę na definicję obiektu nowego wg Konkluzji BAT- za który, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Środowiska, należy uznawać obiekt spalania paliw, którego pierwsze pozwolenie zintegrowane wydano po dniu 17 sierpnia 2017 r.

Wpływ publikacji Konkluzji BAT LCP na operatorów i urzędy właściwe do wydania PZ

W przypadku eksploatowanych już instalacji LCP, organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego w terminie nie później niż 6 miesięcy od dnia publikacji konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym UE, czyli do dnia 17 lutego 2018 r., dokona analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych. W przypadku, gdy analiza wykaże konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego, organ wezwie prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego, w terminie roku od dnia doręczenia wezwania, w zakresie określonym przez analizę. W decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane organ określi termin na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT, który zgodnie z IED nie może być dłuższy niż 4 lata od dnia publikacji konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym UE.

Mechanizm derogacyjny – Odstępstwa od konkluzji BAT

W ściśle uzasadnionych przypadkach, ustawa Prawo ochrony środowiska, transponująca postanowienia IED do prawa krajowego, przewiduje możliwość przyznania odstępstwa od stosowania granicznych wielkości emisji z Konkluzji BAT. Jako jedną z przesłanek do udzielenia przez urząd właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego odstępstwa należy wskazać przede wszystkim nieproporcjonalnie wysokie koszty dostosowania instalacji do spełnienia, wskazanych w Konkluzjach, granicznych wielkości emisyjnych w stosunku do korzyści dla środowiska. Jako pozostałe przesłanki do udzielenia odstępstwa, ustawa Poś wskazuje położenie geograficzne, lokalne warunki środowiskowe, charakterystykę techniczną instalacji lub inne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie instalacji i środowisko jako całość.

W celu uzyskania odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych operator winien wykazać we wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego spełnienie powyższych przesłanek. Ocena zasadności odstępstwa leży w gestii organu właściwego do rozpatrzenia wniosku. Jednakże należy w tym miejscu zaznaczyć, że, zgodnie z ustawą Poś, w postępowaniach o udzielenie odstępstwa organizacje ekologiczne mają prawo udziału na prawach strony.

Biorąc pod uwagę cykliczny charakter rewizji wytycznych BAT oraz okresowe przeglądy pozwoleń zintegrowanych, odstępstwo należy traktować jako mechanizm działający czasowo, pozwalający wydłużyć okres dostosowania eksploatowanych instalacji.

 

Autor artykułu:

Michał Wróbel
Ekspert i Wykładowca Ekologus Sp. z o.o.

Powrót

Może Cię również zainteresować

Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2018 r. – Nowy wzór wykazu do naliczania opłat

Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2018 r. – Nowy wzór wykazu do naliczania opłat

Nowy wzór wykazu do naliczania opłat Jeśli jesteś przedsiębiorcą i świadomym pro-ekologicznym konsumentem środowiska, chcącym znać najnowsze wymagania prawne i czekające Cię obciążenia finansowe z tytułu korzystania ze środowiska, to mamy dla Ciebie najświeższe informacje.…

11.12.2018

Czytaj dalej
Magazynowanie odpadów wg nowych przepisów

Magazynowanie odpadów wg nowych przepisów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów określa szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmujące wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów…

09.12.2020

Czytaj dalej

Zaufali nam

DABIS Budownictwo

DABIS Budownictwo [2022 r.]

Firma Ekologus Sp. z o.o. z Bielska-Białej wykonała na nasze zlecenie pomiar zanieczyszczeń gleby wraz z opracowaniem ich wyników. Opracowanie zostało wykonane pod kierownictwem rzeczoznawcy, zgodnie z ofertą, w terminie i objęto całość projektowanej inwestycji.

Przedsiębiorstwo Ekologus gwarantuje wysoką jakość i rzetelność wykonywanych usług, z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych.

Możemy polecić firmę Ekologus Sp. z o.o. jako fachowego i solidnego wykonawcę prac związanych z ochroną środowiska oraz rzetelnego Partnera.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej