Poznaj najnowszą ofertę Usług Eksperckich

Prowadzenie działalności biznesowej przekłada się na korzystanie z zasobów środowiska i oddziaływanie na różne jego komponenty (powietrze, woda, ziemia, hałas, powstawanie odpadów). Wiąże się to z koniecznością posiadania i uaktualniania pozwoleń oraz decyzji administracyjnych, sprawozdawczością, a także dużą odpowiedzialnością prawną i karną.

Od 1989 roku firma Ekologus Sp. z o.o. wspiera instytucje w zarządzaniu operacyjnymi procesami ochrony środowiska. Wieloletnie doświadczenie i profesjonalna kadra inżynierów wykreowała nas na lidera w branży.

Składamy Państwu propozycję zaangażowania się w zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania w gąszczu zmieniających się przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, pomocy w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji problemowych i realizacji wszelkich projektów inwestycyjnych.

Przygotowaliśmy kompleksową ofertę Usług Eksperckich, która obejmuje:

 • WYKONANIE WNIOSKU O UZYSKANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO LUB JEGO AKTUALIZACJĘ dla instalacji, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).Jesteśmy autorem wniosków o uzyskanie POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH dla instalacji należących do największych zakładów przemysłowych w Polsce z branży chemicznej, petrochemicznej, metalurgicznej, odlewniczej, galwanicznej, szklarskiej, składowisk odpadów, obróbki metali oraz spożywczej.
 • OPRACOWANIE RAPORTU POCZĄTKOWEGO
  W tym roku wzbogaciliśmy zakres naszych usług o wykonanie RAPORTU POCZĄTKOWEGO dotyczącego stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, jaki został wprowadzony zmianą ustawy Prawo Ochrony Środowiska (transpozycja Dyrektywy IED) dla instalacji objętych obowiązkiem pozwolenia zintegrowanego.
 • WYKONANIE WNIOSKU O UZYSKANIE POZWOLEŃ SEKTOROWYCH – czyli odpowiednich zezwoleń administracyjnych, których uzyskanie jest wymagane w zależności od skali oraz sposobu gospodarczego korzystania ze środowiska.Oferujemy wykonanie wniosku o wydanie pozwoleń z obszaru gospodarki odpadami, ochrony powietrza oraz gospodarki wodno-ściekowej, w tym:
  • Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów
  • Wnioski stanowiące podstawę do uzyskania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wykonujemy także zgłoszenia instalacji
  • Operaty wodno-prawne będące podstawą do uzyskania niezbędnych pozwoleń m.in. na:
   –  wykonanie urządzeń wodnych,
   –  wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
   –  wprowadzanie ścieków do cieków, gruntów,
   –  pobór wód.
 • MONITORING ŚRODOWISKA
  Prawidłową pracę instalacji ocenia się  m.in. Poprzez realizację pomiarów emisji zanieczyszczeń do mediów środowiska, tj. do powietrza, ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. Wyniki uzyskane z pomiarów emisji porównywane są z wartościami dopuszczalnymi określonymi w decyzjach lub przepisach prawnych.Oferujemy wykonanie:

  • POMIARÓW EMISJI PYŁÓW I GAZÓW DO POWIETRZA
   –  pyłu metodą grawimetryczną,
   –  gazów odlotowych w zakresie CO, CO2, NOx, NO2, SO2,
   –  związków organicznych z analizą pobranych próbek metodą chromatografii gazowej,
   –  związków nieorganicznych,
   –  lotnych związków organicznych (LZO) z zastosowaniem ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej FID,
   –  pyłów o frakcjach PM2,5 – PM10, z zastosowaniem impaktora kaskadowego,
   –  metali ciężkich.
  • POMIARÓW POZIOMU HAŁASU W ŚRODOWISKU
   Pomiary hałasu przemysłowego w środowisku wykonujemy zgodnie z aktualną metodyką referencyjną określoną w zał. nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2008.206.1291).
  • BADAŃ I ANALIZ
   – gleby i wód podziemnych
   – wody i ścieków
   – odpadów i kompostu
 • PROJEKTOWANIE I PROWADZENIE PROCESU REKULTYWACJI (IN-SITU)Proces ten polega na usunięciu z gleby, ziemi oraz wód gruntowych zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi.Oferujemy :
  • PROWADZENIE AKCJI RATOWNICZYCH I DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH 
   przy skażeniu substancjami ropopochodnymi wód podziemnych i powierzchniowych, ziemi, gleby oraz powierzchni utwardzonych.
  • KOMPLEKSOWE USŁUGI I DZIAŁANIA OBEJMUJĄCE CAŁY PROCES OCZYSZCZANIA GRUNTU
   –  Rozpoznanie zasięgu oraz stopnia zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych.
   –  Analizy fizykochemiczne gleby, ziemi i wód gruntowych w akredytowanym laboratorium.
   –  Opracowanie Harmonogramu działań Zapobiegawczych lub Naprawczych – projekt rekultywacji.
   –  Prowadzenie procesu rekultywacji terenu skażonego ropopochodnymi przy użyciu odpowiednio dobranych rodzajów biopreparatów, usuwanie źródeł skażenia.
   –  Monitorowanie i raport z przebiegu procesu rekultywacji.
  • ZAJMUJEMY SIĘ ZARÓWNO NOWYMI WYCIEKAMI, JAK I STARYMI ZANIECZYSZCZENIAMI W GRUNCIE

  Dodatkowo oferujemy:
  –  Usuwanie zbiorników paliwowych.
  –  Projektowanie i wykonywanie piezometrów.
  –  Sprzedaż środków stosowanych do działań ratowniczych i prewencji – sorbenty, zestawy awaryjne.

Jesteśmy gotowi być dla Państwa doskonałym wsparciem  w zarządzaniu operacyjnym procesami ochrony środowiska.

Zobacz / pobierz pełną ofertę >>>

KONTAKT pod nr tel.: (33) 496 03 00 |  e-mail: ekologus@ekologus.pl

Powrót

Może Cię również zainteresować

Jak postępować z olejami odpadowymi?

Jak postępować z olejami odpadowymi?

Co to jest olej odpadowy? Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, przez oleje odpadowe (inaczej: oleje przepracowane, zużyte) – rozumie się wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się…

11.07.2022

Czytaj dalej
Dokumentacja środowiskowa w procesie inwestycyjnym

Dokumentacja środowiskowa w procesie inwestycyjnym

W procesie realizacji nowych inwestycji, przygotowanie właściwej dokumentacji środowiskowej musi się odbyć jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Sam etap opracowywania dokumentacji obejmuje od 2 do 3 miesięcy, a etap procedowania dokumentacji przez urząd…

28.08.2023

Czytaj dalej

Zaufali nam

RUE Sp. z o.o.

RUE Sp. z o.o. [2010 r.]

Grupa Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej wykonała na nasze zlecenie inwentaryzację dendrologiczną wraz z wnioskiem o wycinkę drzew (…).

Grupa Ekologus Sp. z o.o. wykonała powierzone zadanie terminowo i jakościowo dobrze. Oceniając wysoko poziom wykonanych usług, solidność i zaangażowanie pracowników, udzielamy firmie pełnych referencji jako sprawdzonego wykonawcę ww. prac.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej