Jesteś tutaj

Ochrona środowiska

I. ABC procesu inwestycyjnego.

   Ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego

II. Ochrona powietrza: standardy emisyjne, pomiary emisji, wymagania prawne 

III. Prawo wodne według najnowszego stanu prawnego

IV. Nowości w odpadach dla przedsiębiorców

V. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Istnieje możliwość udziału w wybranym dniu/dniach szkolenia

Dzień I.
- ABC procesu inwestycyjnego - aktualne wymagania i nowe zmiany prawne.
- Ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego - Raport początkowy, Raport końcowy.

Dzień II.
Radykalne zmiany w przepisach z zakresu gospodarki odpadami wprowadzone w ostatnim czasie i ich wpływ na obowiązki przedsiębiorców, nowe procedury w urzędach, powtórne uzgodnienia.

Dzień III.
Prawo wodne z uwzględnieniem zaktualizowanego stanu prawnego.

Istnieje możliwość udziału w wybranym dniu/dniach szkolenia

I. ABC procesu inwestycyjnego. Ocena i naprawa środowiska gruntowo-wodnego

II. Ochrona powietrza (wymagania prawne): pozwolenia emisyjne, standardy emisyjne, pomiary emisji.

III. Zmieniony system prawny prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej przez przedsiębiorców zgodnie z nowym prawem wodnym.

IV. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie w świetle obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach i jej ostatniej zmiany z 24 listopada 2017r.

I. Ochrona powietrza (wymagania prawne): pozwolenia emisyjne, standardy emisyjne, pomiary emisji.

II. Zmieniony system prawny prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej przez przedsiębiorców zgodnie z nowym prawem wodnym.

III. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie w świetle obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach i jej ostatniej zmiany z 24 listopada 2017r.

IV. Gospodarka opakowaniami, odpadami opakowaniowymi i sprzętem elektronicznym.

Szkolenie: Prawo wodne po nowemu – jak poradzić sobie z wdrażaniem nowych przepisów

 

Cel i korzyści szkolenia:

Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z wdrażaniem przepisów nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Przedstawia zagadnienia o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej oraz realizacji obowiązków z zakresu administracji

Szkolenie: Nowości i zmiany w przepisach o gospodarce odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

 

I. ABC procesu inwestycyjnego. Ocena i naprawa środowiska gruntowo-wodnego

II. Ochrona powietrza (wymagania prawne): pozwolenia emisyjne, standardy emisyjne, pomiary emisji.

III. Zmieniony system prawny prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej przez przedsiębiorców zgodnie z nowym prawem wodnym.

IV. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie w świetle obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach i jej ostatniej zmiany z 24 listopada 2017r.

I. 1. System pozwoleń zintegrowanych w Polsce w świetle obowiązujących przepisów prawa, wraz z wymogami prawnymi i technicznymi Konkluzji BAT.

   2. Ochrona powierzchni ziemi. Raporty początkowe.

II. Ochrona powietrza: wymagania regulacyjne, standardy emisyjne, pomiary emisji – z uwzględnieniem zmian związanych z transpozycją prawa UE.

III. Zmieniony system prawny prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej przez przedsiębiorców zgodnie z nowym prawem wodnym.

Kontrole przedsiębiorców prowadzone przez Urzędy Marszałkowskie z zakresu przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
Możesz uniknąć niepotrzebnych problemów i komplikacji związanych z procedurą kontroli.

 

Obowiązki przedsiębiorstw w zakresie rozporządzenia REACH i CLP ze szczególnym uwzględnieniem zmian w kartach charakterystyki

NOWOŚĆ! Możliwość opracowania karty dla własnego produktu!

Strony