Jak postępować z olejami odpadowymi?

Co to jest olej odpadowy?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, przez oleje odpadowe (inaczej: oleje przepracowane, zużyte) – rozumie się wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone, w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne. Do głównych źródeł powstawania olejów odpadowych zalicza się stacje obsługi pojazdów, urządzenia pracujące w przemyśle oraz bazy transportowe i remontowe.

Poza olejami odpadowymi w praktyce gospodarczej występują odpady zanieczyszczone olejami tj. zaolejone szlamy z separatorów olejowych oraz odstojników, szlamy z obróbki metali zawierające oleje, zużyte filtry olejowe, zaolejone zużyte sorbenty, trociny, czyściwo oraz opakowania po olejach. W związku z tym powstające odpady olejowe można podzielić na: oleje odpadowe, emulsje wodno-olejowe, szlamy zawierające oleje, inne odpady olejowe.

Szczegółowa klasyfikacja olejów przepracowanych, została zawarta w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

Jak zbierać i magazynować oleje odpadowe?

Oleje odpadowe to produkt niebezpieczny. Ich zbieranie, magazynowanie oraz klasyfikacja do właściwego procesu odzysku albo unieszkodliwiania, odbywa się zgodnie z wytycznymi, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.

Oleje odpadowe zbiera się i magazynuje selektywnie według wymagań wynikających ze sposobu ich przemysłowego wykorzystania lub unieszkodliwiania.

Podczas ich zbierania i magazynowania niedopuszczalne jest, aby mieszały się z innymi odpadami i substancjami, w tym zwłaszcza z odpadami stałymi, odpadami PCB, olejem napędowym, olejem opałowym, płynami chłodniczymi, płynami hamulcowymi oraz innymi substancjami i preparatami chemicznymi niebędącymi olejami. Dopuszcza się mieszanie różnych rodzajów olejów odpadowych, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na proces ich odzysku lub unieszkodliwiania. Ponad to zakazuje się zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi.

Oleje odpadowe zbiera się do szczelnych pojemników naziemnych i podziemnych:

 • wykonanych z materiałów trudno palnych,
 • odpornych na działanie olejów odpadowych,
 • odprowadzających ładunki elektryczności statycznej,
 • wyposażonych w szczelne zamknięcia,
 • zabezpieczonych przed stłuczeniem.

 

Polecane produkty:

 1. beczki: https://ekologus.pl/oferta/sprzedaz-sorbentow/?kategorie=106&sortowanie=od-a-do-z&produkt=#sorbenty

 

Na pojemnikach umieszcza się w widocznym miejscu napis: „OLEJ ODPADOWY”, kod odpadu wynikający z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27  września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (najczęściej z grupy nr 13 – “Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)”) oraz oznakowanie wymagane przepisami szczególnymi dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych (tzw. ADR).

Na pojemnikach przeznaczonych do zbierania i magazynowania olejów odpadowych od indywidualnych posiadaczy, ustawianych w miejscach publicznych, umieszcza się dodatkowo informację o sposobie eksploatacji pojemnika oraz dane o jego właścicielu.

Jeżeli olej podczas użytkowania miał lub mógł mieć styczność z substancją niebezpieczną, na pojemniku powinna znaleźć się informacja o zanieczyszczeniu lub możliwości zanieczyszczenia oleju odpadowego tą substancją. Dodatkowo pojemniki do zbierania olejów odpadowych mogą być stosowane w rotacji pomiędzy wytwórcą odpadu, a ich kolejnym posiadaczem, miejscem odzysku albo unieszkodliwiania.

Oleje odpadowe magazynuje się w miejscach:

 • przeznaczonych do tego celu oraz zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
 • o utwardzonej nawierzchni,
 • zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi
 • wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów.

 

Wskazane jest umieszczanie pojemników z olejem na wannach wychwytowych, paletach wyłapujących, co uchroni przed przedostaniem się odpadu do środowiska. Natomiast w sytuacji wycieku oleju przepracowanego, w praktyce stosuje się różnego rodzaju sorbenty:

 • rękawy absorpcyjne,
 • poduszki absorpcyjne,
 • maty absorpcyjne,
 • sorbent tekstylny na rolce,
 • sorbent sypki.

 

Polecane produkty:

 1. olejowy zestaw awaryjny

 2. sorbent sypki olejowy lub sorbent sypki uniwersalny

 3. dywan sorpcyjny

 4. wybierz wannę / paletę wyłapującą w zależności od ilości magazynowanych beczek

 

Jak postępować ze zużytym olejami?

Zgodnie z ustawą o odpadach, oleje odpadowe powinny być przetwarzane zgodnie z  hierarchią sposobów postępowania z odpadami oraz wymaganiami ochrony życia i  zdrowia ludzi i środowiska.

W pierwszej kolejności powinny być poddawane odzyskowi poprzez regenerację (np.  przez usunięcie zanieczyszczeń, produktów utleniania i dodatków zawartych w  tych olejach). Jeżeli natomiast regeneracja olejów odpadowych jest niemożliwa ze względu na stopień ich zanieczyszczenia, oleje te powinny być poddawane innym procesom odzysku.

W praktyce rozróżnia się następujące sposoby wykorzystania olejów odpadowych:

 • poddanie procesom oczyszczania i przywrócenie olejom ich pierwotnych właściwości poprzez filtrację, wirowanie, odparowanie pod próżnią,
 • ponowna obróbka,
 • regeneracja głęboka (re-rafinacja),
 • użycie olejów wprost jako paliwo.

 

Unieszkodliwienie dopuszcza się jedynie w sytuacji, gdy regeneracja lub inne procesy odzysku olejów odpadowych są niemożliwe.

 

Zapraszamy do współpracy

Przedsiębiorco, jeżeli jesteś zainteresowany produktami do bezpiecznego magazynowania olejów przepracowanych lub w razie wycieku chcesz posiadać odpowiednie środki do bezpiecznego ich usuwania, skontaktuj się Nami.

Firma Ekologus posiada szeroki asortyment środków do zabezpieczania stanowisk pracy i prewencji na wypadek niekontrolowanych wycieków przy maszynach wewnątrz budynków, w miejscach magazynowania oraz na powierzchniach ziemi i na wodzie. Ponad to posiadamy zestawy awaryjne do likwidacji wycieków substancji ropopochodnych – olejów, emulsji i innych substancji chemicznych.

>> zobacz nasz asortyment: www.ekologus.pl/sorbenty

Zapewnimy Ci pomoc i doradztwo w doborze odpowiednich środków dla Twojego Zakładu.
Zadzwoń albo wyślij zapytanie ofertowe, a My przedstawimy ofertę dobraną do Twoich potrzeb:

kom: +48 606 914 909  |  mail: sorbenty@ekologus.pl

 

Autor opracowania:
Barbara Kliś, Ekologus

Powrót

Może Cię również zainteresować

Dofinansowanie w woj. mazowieckim na transformację przedsiębiorstw w kierunku GOZ – nabór do 22.01.2024′

Dofinansowanie w woj. mazowieckim na transformację przedsiębiorstw w kierunku GOZ – nabór do 22.01.2024′

Po dużym zainteresowaniu pierwszym pilotażowym konkursem PARP’u dla MŚP z Polski Wschodniej na realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji (Gospodarki w Obiegu Zamkniętym = Gospodarki Cyrkularnej), ruszył kolejny projekt dla przedsiębiorstw MŚP z całego…

02.01.2024

Czytaj dalej
Nowe inwestycje w Przedsiębiorstwie – brak współpracy służb ds. rozwoju ze służbami ochrony środowiska

Nowe inwestycje w Przedsiębiorstwie – brak współpracy służb ds. rozwoju ze służbami ochrony środowiska

Obserwuję jako zjawisko bardzo częste, wręcz nagminny brak wzajemnej wymiany informacji między służbami odpowiedzialnymi za inwestycje, czyli planowanie i rozwój Firmy, a służbami ochrony środowiska. Dotyczy to głównie etapu przedrealizacyjnego, czyli informacji o: rodzaju i wielkości…

26.09.2019

Czytaj dalej

Zaufali nam

PCC Consumer Products Czechowice S.A.

PCC Consumer Products Czechowice S.A. [2013 r.]

W uznaniu solidności i profesjonalizmu przedsiębiorstwa Ekologus Sp. z o.o. z przyjemnością udzielamy niniejszej firmie referencji.

(…) firma zawsze terminowo i z należytą starannością wywiązywała się z powierzonych jej zadań. Na szczególne uznanie zasługuje wysoki poziom merytoryczny sporządzanych opracowań teoretycznych oraz udzielenie profesjonalnych konsultacji i porad.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej