Dlaczego mówimy o COMPLIANCE czyli zarządzaniu zgodnością

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zidentyfikowała potrzebę wdrożenia systemów compliance w spółkach notowanych na giełdzie, aby zwiększyć zaufanie inwestorów oraz bezpieczeństwo funkcjonowania samych organizacji. W chwili obecnej prowadzone są konsultacje w sprawie projektu zmian do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w zakresie zarządzania zgodnością.

Poniżej przedstawione są proponowane zapisy:

 • Zarząd spółki projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie w spółce systemu zgodności jej działania z prawem wewnętrznym spółki, otoczeniem regulacyjnym spółki, przyjętymi przez spółkę dobrymi praktykami rynkowymi oraz dobrymi obyczajami i zwyczajami ustalonymi w obrocie dla rynku działania spółki (compliance). System compliance powinien być dostosowany do wielkości i profilu spółki oraz ponoszonego przez nią ryzyka.
 • Spółka powinna posiadać strukturę organizacyjną uwzględniającą jednostkę compliance dostosowaną do wielkości i profilu spółki oraz ponoszonego przez nią ryzyka. Jednostka compliance powinna mieć zapewniona możliwość raportowania także bezpośrednio do rady nadzorczej oraz wydawania niezależnych merytorycznie opinii. Jednostka compliance powinna być usytuowana w strukturze organizacyjnej bezpośrednio podległej Zarządowi.
 • Spółka powinna zapewniać pracownikom okresowe szkolenia wewnętrzne z zakresu obowiązującego w spółce systemu compliance oraz w zależności od potrzeby jej kontrahentom.
 • Zarząd spółki przekazuje radzie nadzorczej okresowe (nie rzadziej aniżeli raz w roku) sprawozdanie, przedstawiające w sposób rzetelny i przejrzysty zasady oraz ocenę funkcjonowania systemu compliance.
 • Zarząd spółki przekazuje niezwłocznie radzie nadzorczej informację dotyczącą istotnych, stwierdzonych nieprawidłowości polegających na odstępstwach od systemu compliance oraz informację dotyczącą efektów działań podjętych w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Dlaczego mówimy o compliance, czyli zarządzaniu zgodnością?

W chwili obecnej prowadzone są również konsultacje dotyczące propozycji Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. KNF zakłada, że dokument ten powinien zostać przyjęty przez instytucje nadzorowane, stając się istotnym dokumentem programowym w ich strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływać na kształtowanie właściwych zasad postępowania.

W obszarze zapewnienia zgodności proponowane są następujące zapisy:

Instytucja nadzorowana powinna opracować i wdrożyć efektywną, niezależną funkcję zapewniania zgodności działania instytucji nadzorowanej z przepisami prawa oraz rekomendacjami nadzorczymi, a także regulacjami wewnętrznymi, w tym dotyczącymi zarządzania ryzykiem.

 1. W instytucji nadzorowanej funkcjonują mechanizmy zapewniające niezależność komórki do spraw audytu wewnętrznego lub komórki do spraw zapewnienia zgodności.
 2. Osoba kierująca komórką do spraw audytu wewnętrznego lub komórką do spraw zapewnienia zgodności ma zapewnioną możliwość bezpośredniego komunikowania się z organem zarządzającym oraz nadzorującym lub komitetem audytu, a także możliwość bezpośredniego i jednoczesnego raportowania do tych organów.
 3. Osoba kierująca komórką do spraw audytu wewnętrznego lub komórką do spraw zapewnienia zgodności uczestniczy w posiedzeniach organu zarządzającego i organu nadzorującego lub komitetu audytu, jeżeli przedmiotem posiedzenia są zagadnienia związane z systemem kontroli wewnętrznej, funkcją audytu wewnętrznego lub funkcją zapewnienia zgodności.
 4. W instytucji nadzorowanej powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką do spraw audytu wewnętrznego lub komórką do spraw zapewnienia zgodności odbywa się za zgodą organu nadzorującego lub komitetu audytu.

Dlaczego warto podjąć współpracę z Ekologusem?

Mająca 25-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego i opracowywania ekspertyz środowiskowych oraz szkoleń dla Audytorów Systemów Zarządzania możemy przeprowadzić dla Państwa Audity zgodności w zakresie spełniania wymagań prawnych ochrony środowiska oraz wymagań z punktu widzenia systemu ISO 19 600, 14001 oraz EMAS.

Idąc naprzeciw oczekiwaniom klientów, mając na uwadze dobro konsumentów oraz poszanowanie otoczenia prawnego, poszerzamy naszą paletę usług. Oferta ta obejmuje wdrożenia, szkolenia i audity systemów zarządzania bezpieczeństwem produktów wg wybranych standardów.

Kluczowe zagadnienia będące rozwinięciem powyższej oferty to:

 1. Analiza ryzyka jako fundament budowania systemów zarządzania bezpieczeństwem produktów.
 2. Wymagania norm BRC CP, BRC Packaging, IFS dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i legalnością produktów.
 3. Projekt normy ISO 9001 z roku 2013 jako nowe podejście do zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów.
 4. Wymagania przepisów prawnych krajowych, UE oraz międzynarodowych związane z bezpieczeństwem produktów.
 5. Wymagania norm krajowych, UE, międzynarodowych związanych z bezpieczeństwem produktów i metodami badań.

Oferujemy współpracę z konsultantem, trenerem i certyfikowanym auditorem.

Zapraszamy do nawiązania kontaktu.

Powrót

Może Cię również zainteresować

Poznaj najnowszą ofertę Usług Eksperckich

Poznaj najnowszą ofertę Usług Eksperckich

Prowadzenie działalności biznesowej przekłada się na korzystanie z zasobów środowiska i oddziaływanie na różne jego komponenty (powietrze, woda, ziemia, hałas, powstawanie odpadów). Wiąże się to z koniecznością posiadania i uaktualniania pozwoleń oraz decyzji administracyjnych, sprawozdawczością, a także dużą…

07.04.2014

Czytaj dalej
Jak postępować z olejami odpadowymi?

Jak postępować z olejami odpadowymi?

Co to jest olej odpadowy? Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, przez oleje odpadowe (inaczej: oleje przepracowane, zużyte) – rozumie się wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się…

11.07.2022

Czytaj dalej

Zaufali nam

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Starostwo Powiatowe w Cieszynie [2007 r.]

Firma Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej sporządziła na zlecenie Starostwa Powiatowego w Cieszynie opracowanie: raport z wykonania Programu ochrony środowiska (…).

Firma w trakcie współpracy dała się poznać jako solidna oraz dobrze współpracująca z pracownikami merytorycznymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

(…) Firma Ekologus Sp. z o.o. wywiązała się z powierzonego jej zadania solidnie i terminowo, dlatego można ją polecić jako dobrego i profesjonalnego wykonawcę.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej