Czy przygotowane wieloletnie plany inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami spełniają nowe wymagania prawne?

Po niemal 2 latach od wejścia w życie reformy w gospodarce odpadami wywoanej nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmianach, przychodzi czas na refleksję – Jak wygląda wprowadzony system i czy przynosi oczekiwane efekty. Refleksja ta jest tym bardziej istotna w kontekście wieloletnich planów inwestycyjnych (WIP), jakie będą opracowywane do wojewódzkich planów gospodarki odpadami na najbliższe lata oraz z których wyniknie możliwość realizacji inwestycji i pozyskania na nie środków finansowych.

Należy zastanowić się, co kryje się pod pojęciem „systemu” – nie jest to jedynie zorganizowanie przetargu na odbiór odpadów czy napisanie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. System obejmuje zarówno budowę/modernizację instalacji przetwarzania odpadów, obsługę mieszkańców w zakresie odbioru odpadów jak i działania mające na celu osiąganie wymaganych prawem efektów ekologicznych – czyli pracę ze społeczeństwem. System taki należy planować strategicznie biorąc pod uwagę historię gospodarki odpadami na danym terenie, analizując słabe i mocne strony oraz uwzględniając trendy, np. demograficzne. Stąd też planowanie systemu gospodarki odpadami powinno odbywać się długoterminowo, być podzielone na etapy operacyjne, a dla każdego z etapów należałoby przyjąć szczegółowe harmonogramy czasowe i finansowe.

Pod pojęciem „SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI” nie należy rozumieć np. sposobu zbierania odpadów od mieszkańców – jest to element całości, na którą składa się wiele innych elementów. Należy bezwzględnie rozróżniać działania częściowe i rozwiązania w ramach systemu od systemu jako całości. Jest to bardzo ważne chociażby ze względów ekonomicznych – tylko bowiem holistyczne ujęcie pozwoli na pełną kalkulację kosztów, a tym samym na określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na takim poziomie, aby system był samofinansujący się.

Planowanie systemu to też jego krytyczna ocena. I na tę ocenę właśnie przyszedł najlepszy czas. Na szczeblach województw tworzone będą wieloletnie plany inwestycyjne (WPI). Jedną z ich podstaw jest określenie faktycznych możliwości systemu, w tym istnienia i funkcjonowania instalacji przetwarzania oraz ocena wieloletnich potrzeb inwestycyjnych. Ujęcie zamierzenia w planach otworzy mu drogę do współfinansowania ze środków zewnętrznych, stąd konieczna jest głęboka analiza i strategiczna decyzyjność. Warto przy tym skorzystać ze specjalistycznej wiedzy i spóbować przewidzieć nie tylko te najbardziej oczywiste potrzeby, ale też te, które pozwolą wyjść naprzeciw nowym wymogom prawa krajowego i na szczeblu Unii Europejskiej.

Opracowanie:
Anna Buchta, Ekologus sp. z o.o.

__________________________

Uwzględniając powyższe oraz 26-letnie doświadczenie ekspercko-doradczo-szkoleniowe w branży ochrony środowiska, firma Ekologus Sp. z o. o. oferuje Państwu współpracę w zakresie:

– Przeprowadzenia Analizy istniejącego systemu gospodarki odpadami,

– Opracowania optymalizacji systemu gospodarki odpadami,

– Przygotowania wniosku o uzyskanie dofinansowania na inwestycje

– Szerokiego zakresu szkoleń indywidualnych lub wyjazdów na obiekty techniczne,

– Prowadzenia konsultacji dla inwestycji wrażliwych społecznie,

– Przygotowania dokumentacji wymaganych przepisami prawa.
Proponujemy spotkanie w Państwa siedzibie, aby zapoznać się z Państwa potrzebami, a także zaprezentować nasze doświadczenia zakresu ochrony środowiska, co pomoże przygotować profesjonalną ofertę współpracy.

Zapraszamy do kontaktu: 33 496 03 00 oraz ekologus@ekologus.pl

__________________________

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami prawnymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz konieczności tworzenia Wieloletnich Planów Inwestycyjnychzapraszamy na warsztaty techniczne będące połączeniem wykładów o aktualnych wymagań prawnych z prezentacją praktycznych rozwiązań w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. 
Prelekcje połączone będą z wyjazdami na obiekty techniczne, które spełniają rygorystyczne normy RIPOK MBP.

W dniach 09-10.06.2015′ w Świdnicy organizujemy Wyjazd Studyjny o temacie przewodnim:
“Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych” 

Zapraszamy do kontaktu z działem szkoleń: 33 496 03 00 wewn. 15 oraz szkolenia@ekologus.pl

Powrót

Może Cię również zainteresować

Nowe inwestycje w Przedsiębiorstwie – brak współpracy służb ds. rozwoju ze służbami ochrony środowiska

Nowe inwestycje w Przedsiębiorstwie – brak współpracy służb ds. rozwoju ze służbami ochrony środowiska

Obserwuję jako zjawisko bardzo częste, wręcz nagminny brak wzajemnej wymiany informacji między służbami odpowiedzialnymi za inwestycje, czyli planowanie i rozwój Firmy, a służbami ochrony środowiska. Dotyczy to głównie etapu przedrealizacyjnego, czyli informacji o: rodzaju i wielkości…

26.09.2019

Czytaj dalej
Zaostrzone kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu

Zaostrzone kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu

W związku ze zmianami, które od 1 września br. wprowadziła Ustawa z dnia 22 lipca 2022r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej, zaostrzeniu uległy kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu…

27.10.2022

Czytaj dalej

Zaufali nam

ForgeX Polska Sp. z o.o.

ForgeX Polska Sp. z o.o. [2013 r.]

Firma Ekologus opracowała dla nas dokumentację wymaganą do zmiany pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza oraz wykonała niezbędne do tego celu pomiary (…).

Zaangażowanie pracowników, ich kompetencje, wysoka kultura osobista oraz udział w kontaktach z organami administracyjnymi, stanowią gwarancję dobrego współdziałania oraz terminowego i rzetelnego zrealizowania zleconych zadań z zakresu ochrony środowiska. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Ekologus (…).

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej