Ocena oddziaływania na środowisko – dla jakich przedsięwzięć jest wymagana, co powinien zawierać wniosek i kto wydaje decyzję

Ocena wpływu planowanych projektów na środowisko, znana jako ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jest regulowana przez Dział V ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej u.o.o.ś.

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje i ocenia:

 • Bezpośredni i pośredni wpływ projektu na środowisko, ludność, zdrowie publiczne, dobra materialne i krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, oraz dostępność do zasobów naturalnych.
 • Ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych.
 • Sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko.
 • Zakres monitoringu wymagany po realizacji przedsięwzięcia (art. 62 ust. 1 u.o.o.ś.).

>>  link do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)

 

Kiedy przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko?

Zasadniczo ocenę tę przeprowadza się przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 61 ust. 1 pkt 1 u.o.o.ś.) lub decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku inwestycji związanych z energetyką jądrową (art. 61 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś.). Dla każdego projektu wydawana jest tylko jedna taka decyzja (art. 72 ust. 5 u.o.o.ś.). Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące decyzji w kontekście energetyki jądrowej zawiera art. 72 ust. 5a u.o.o.ś.

Ocenę wpływu przedsięwzięcia na środowisko, będącą częścią postępowania decyzyjnego w sprawie środowiskowych uwarunkowań, przeprowadza organ odpowiedzialny za wydanie tej decyzji (art. 61 ust. 2 u.o.o.ś.). Dla projektów związanych z energetyką jądrową ocenę tę przeprowadza Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a dla innych projektów tego typu – regionalny dyrektor ochrony środowiska (art. 61 ust. 3a i ust. 3b u.o.o.ś.).

Przed rozpoczęciem procedury oceny oddziaływania na środowisko konieczne jest ustalenie, czy przedsięwzięcie podlega tej procedurze.

 

Zgodnie z art. 59 u.o.o.ś., ocena ta jest wymagana dla przedsięwzięć:

 • mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (są to przedsięwzięcia wymienione w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej: r.p.z.o.ś.);
 • mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 3 r.p.z.o.ś.), jeżeli konieczność przeprowadzenia przedmiotowego postępowania została stwierdzona w procedurze tzw. screeningu,

Termin na złożenie wniosku o wydanie decyzji lub dokonanie zgłoszenia wynosi 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 3 u.o.o.ś.). Istnieje możliwość wydłużenia tego terminu o kolejne 4 lata dla projektów realizowanych etapowo, pod warunkiem, że spełnione są warunki określone w tej decyzji (art. 72 ust. 4 i 4a u.o.o.ś.).

Nie ma potrzeby uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadkach określonych w art. 72 ust. 2-2b u.o.o.ś.

>> link do rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz 1397)

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Inicjatywa złożenia wniosku o wydanie tej decyzji należy do inwestora. Wniosek może być złożony elektronicznie, a jego wzór określa Minister Środowiska (art. 73 ust. 3 u.o.o.ś)

Dodatkowo, niezależnie od rodzaju przedsięwzięcia, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć m.in. następujące dokumenty (zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3-7 u.o.o.ś.):

 • Poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej, obejmującą przewidywany obszar realizacji przedsięwzięcia oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia.
 • Mapę w skali zapewniającą czytelność przedstawionych danych, uwzględniającą przewidywany obszar realizacji oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia (z elektronicznym zapisem tej mapy).
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informację o jego braku.
 • Wypis z rejestru gruntów obejmujący teren realizacji przedsięwzięcia i obszar jego oddziaływania, który może być zastąpiony innym dokumentem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków.
 • Załącznik graficzny prezentujący zakres oddziaływania przedsięwzięcia.
 • Kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Minister Środowiska może określić w rozporządzeniu formaty danych załączników do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (art. 74 ust. 1d u.o.o.ś.).

 

 

Kto wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Organem właściwym do wydania tej decyzji jest zazwyczaj Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta (art. 75 ust. 1 pkt 4 u.o.o.ś.).
Jeśli gmina jest wnioskodawcą, decyzję wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l u.o.o.ś.).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązuje organy wydające dla danego przedsięwzięcia późniejsze decyzje o charakterze inwestycyjnym, jak określone w art. 72 ust. 1 u.o.o.ś., organy przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a u.o.o.ś., oraz inne organy wydające decyzje dotyczące warunków korzystania ze środowiska (przy czym decyzja środowiskowa w tym ostatnim przypadku jest wiążąca tylko w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu ww. decyzji) – art. 86 u.o.o.ś. Warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostały uwzględnione w powołanych powyżej decyzjach, podlegają egzekucji administracyjnej, o ile dane przedsięwzięcie jest realizowane (art. 86c u.o.o.ś.).

 

Potrzebujesz uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla swojej inwestycji?

Wyślij nam zapytanie na maila sekretariat@ekologus.pl lub poprzez >> formularz kontaktowy.

 

Autor artykułu:
Barbara Burchan
Ekologus Sp. z o.o.

Powrót

Może Cię również zainteresować

Raport początkowy i raport końcowy

Raport początkowy i raport końcowy

Co to Raport początkowy? (wg nomenklatury dyrektywy 2010/75/UE: sprawozdanie bazowe) jest to załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC, czyli takich instalacji, które ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, mogą…

27.09.2022

Czytaj dalej
Dlaczego mówimy o COMPLIANCE czyli zarządzaniu zgodnością

Dlaczego mówimy o COMPLIANCE czyli zarządzaniu zgodnością

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zidentyfikowała potrzebę wdrożenia systemów compliance w spółkach notowanych na giełdzie, aby zwiększyć zaufanie inwestorów oraz bezpieczeństwo funkcjonowania samych organizacji. W chwili obecnej prowadzone są konsultacje w sprawie projektu zmian do Dobrych Praktyk Spółek…

03.09.2015

Czytaj dalej

Zaufali nam

EUROVIA Polska S.A.

EUROVIA Polska S.A. [2007 r.]

(…) EKOLOGUS każde zlecenie, każde zadanie wykonał z dużą fachowością. Zawsze wykazywał się właściwymi kompetencjami, solidnie i profesjonalnie podchodził do każdego tematu. Były to tematy związane z ochroną środowiska na wytwórniach mas bitumicznych, gospodarką odpadami, szkoleniami, raportami na temat oddziaływania produkcji na środowisko, pomiarami emisji pyłów i gazów oraz hałasu (…).

EKOLOGUS zawsze był solidny, terminowy i konkretny. Godny polecenia innym.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej