Kategorie

Złożenie informacji o korzystaniu ze środowiska do 31 marca

Jeśli prowadzisz działalność mającą wpływ na środowisko (czyli korzystasz ze środowiska), to corocznie powinieneś składać sprawozdania i wnosić opłaty. Poniżej dowiesz się kto i gdzie ma złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska oraz kiedy można być zwolnionym z ponoszenia opłaty.

Kto korzysta ze środowiska 

Producenci lub inni użytkownicy środowiska w szczególności:

 • przedsiębiorcy polscy i zagraniczni;
 • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami (np. fundacje, szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe);
 • osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki indywidualnej lub specjalistycznej;
 • osoby fizyczne korzystające ze środowiska tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;
 • jednostki i instytucje zarządzające infrastrukturą publiczną, taką jak drogi, przestrzeń, zieleń miejska, wody itp.

Hodowcy, a w szczególności osoby prowadzące działalność wytwórczą w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

 

Kto płaci opłatę środowiskową 

Za korzystanie ze środowiska pobiera się tzw. opłatę środowiskową. Twoja działalność podlega opłacie środowiskowej, jeśli powoduje:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza np.:
  • z kotłowni
  • z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, wędzenie itp.
  • ze spalania paliw w silnikach spalinowych
  • z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw)
  • z chowu lub hodowli drobiu
 • emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień
 • składowanie odpadów.

 

Na stronach internetowych wielu urzędów marszałkowskich możesz znaleźć bezpłatne aplikacje, które pomogą Ci wypełnić formularze odpowiednich wykazów.

Formularze udostępnione przez śląski urząd marszałkowski znajdują się na samym dole strony: https://bip.slaskie.pl/katalog-uslug/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.html

 

Wysokość stawek na rok 2022 możesz sprawdzić w obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022.

 

Opłatę środowiskową nie ponosi przedsiębiorca, który w informacji wykaże, że wyliczona wartość jest mniejsza niż 800 zł. Ma on jednak bezwzględny obowiązek przesłania informacji o korzystaniu ze środowiska do właściwego organu.

Nie trzeba składać wykazów i informacji, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.

 

 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wykaz za dany rok kalendarzowy złóż do dnia 31 marca następnego roku.

 

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować we właściwym urzędzie marszałkowskim ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

Warto wiedzieć

 • Jeśli nie złożyłeś corocznego wykazu, marszałek województwa wyliczy opłatę na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
 • Jeśli dane w złożonym przez Ciebie wykazie budzą zastrzeżenia, to marszałek ustali kwotę opłaty, którą musisz zapłacić w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą ze złożonego przez ciebie wykazu.
 • Twoje zobowiązania z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności konkretnej opłaty.
 • Dodatkowo może być na Ciebie nałożona administracyjna kara pieniężna za przekroczenie lub naruszenie warunków:
  • korzystania ze środowiska
  • magazynowania odpadów
  • emitowania hałasu do środowiska
 • Jeśli nie posiadasz wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, to zapłacisz dodatkowo opłatę podwyższoną o 500%.
 • Od 1 stycznia 2018 r. opłaty z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód są ponoszone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo wodne oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

 

Źródło informacji: www.biznes.gov.pl

Powrót

Może Cię również zainteresować

Nie zapomnij o pozwoleniu zintegrowanym

Nie zapomnij o pozwoleniu zintegrowanym

Od 1 lipca 2015 r. pozwolenie zintegrowane będą musiały posiadać instalacje dotychczas nieobjęte tym obowiązkiem takie, jak: instalacje do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 75…

16.11.2015

Czytaj dalej
Operaty przeciwpożarowe – nowe wymagania dla przedsiębiorców

Operaty przeciwpożarowe – nowe wymagania dla przedsiębiorców

W związku z wprowadzeniem zmian w Ustawie o odpadach z dnia l4 grudnia 2012 r. (Dz.U.2018 poz. 992) przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność związaną z gospodarką odpadami i chcą: złożyć wniosek o zezwolenie na: zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów,…

11.03.2019

Czytaj dalej

Zaufali nam

ALUMETAL

ALUMETAL [2020 r.]

„Z firmą Ekologus Sp. z o.o. współpracujemy od 2018 roku w trakcie realizacji kilku projektów związanych z ochroną środowiska. (…) Zastosowana przez Ekologus Sp. z o.o. metoda oczyszczania gruntu okazała się bardzo skuteczna.

Firmę Ekologus Sp. z o.o. polecam jako partnera wszystkim przedsiębiorcom, którym zależy na profesjonalnym rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony środowiska.”

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej
Szkolenia i rozwój - ikona

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P. POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej