Kategorie

Poznaj najnowszą ofertę Usług Eksperckich

Prowadzenie działalności biznesowej przekłada się na korzystanie z zasobów środowiska i oddziaływanie na różne jego komponenty (powietrze, woda, ziemia, hałas, powstawanie odpadów). Wiąże się to z koniecznością posiadania i uaktualniania pozwoleń oraz decyzji administracyjnych, sprawozdawczością, a także dużą odpowiedzialnością prawną i karną.

Od 1989 roku firma Ekologus Sp. z o.o. wspiera instytucje w zarządzaniu operacyjnymi procesami ochrony środowiska. Wieloletnie doświadczenie i profesjonalna kadra inżynierów wykreowała nas na lidera w branży.

Składamy Państwu propozycję zaangażowania się w zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania w gąszczu zmieniających się przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, pomocy w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji problemowych i realizacji wszelkich projektów inwestycyjnych.

Przygotowaliśmy kompleksową ofertę Usług Eksperckich, która obejmuje:

 • WYKONANIE WNIOSKU O UZYSKANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO LUB JEGO AKTUALIZACJĘ dla instalacji, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).Jesteśmy autorem wniosków o uzyskanie POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH dla instalacji należących do największych zakładów przemysłowych w Polsce z branży chemicznej, petrochemicznej, metalurgicznej, odlewniczej, galwanicznej, szklarskiej, składowisk odpadów, obróbki metali oraz spożywczej.
 • OPRACOWANIE RAPORTU POCZĄTKOWEGO
  W tym roku wzbogaciliśmy zakres naszych usług o wykonanie RAPORTU POCZĄTKOWEGO dotyczącego stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, jaki został wprowadzony zmianą ustawy Prawo Ochrony Środowiska (transpozycja Dyrektywy IED) dla instalacji objętych obowiązkiem pozwolenia zintegrowanego.
 • WYKONANIE WNIOSKU O UZYSKANIE POZWOLEŃ SEKTOROWYCH – czyli odpowiednich zezwoleń administracyjnych, których uzyskanie jest wymagane w zależności od skali oraz sposobu gospodarczego korzystania ze środowiska.Oferujemy wykonanie wniosku o wydanie pozwoleń z obszaru gospodarki odpadami, ochrony powietrza oraz gospodarki wodno-ściekowej, w tym:
  • Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów
  • Wnioski stanowiące podstawę do uzyskania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wykonujemy także zgłoszenia instalacji
  • Operaty wodno-prawne będące podstawą do uzyskania niezbędnych pozwoleń m.in. na:
   –  wykonanie urządzeń wodnych,
   –  wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
   –  wprowadzanie ścieków do cieków, gruntów,
   –  pobór wód.
 • MONITORING ŚRODOWISKA
  Prawidłową pracę instalacji ocenia się  m.in. Poprzez realizację pomiarów emisji zanieczyszczeń do mediów środowiska, tj. do powietrza, ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. Wyniki uzyskane z pomiarów emisji porównywane są z wartościami dopuszczalnymi określonymi w decyzjach lub przepisach prawnych.Oferujemy wykonanie:

  • POMIARÓW EMISJI PYŁÓW I GAZÓW DO POWIETRZA
   –  pyłu metodą grawimetryczną,
   –  gazów odlotowych w zakresie CO, CO2, NOx, NO2, SO2,
   –  związków organicznych z analizą pobranych próbek metodą chromatografii gazowej,
   –  związków nieorganicznych,
   –  lotnych związków organicznych (LZO) z zastosowaniem ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej FID,
   –  pyłów o frakcjach PM2,5 – PM10, z zastosowaniem impaktora kaskadowego,
   –  metali ciężkich.
  • POMIARÓW POZIOMU HAŁASU W ŚRODOWISKU
   Pomiary hałasu przemysłowego w środowisku wykonujemy zgodnie z aktualną metodyką referencyjną określoną w zał. nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2008.206.1291).
  • BADAŃ I ANALIZ
   – gleby i wód podziemnych
   – wody i ścieków
   – odpadów i kompostu
 • PROJEKTOWANIE I PROWADZENIE PROCESU REKULTYWACJI (IN-SITU)Proces ten polega na usunięciu z gleby, ziemi oraz wód gruntowych zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi.Oferujemy :
  • PROWADZENIE AKCJI RATOWNICZYCH I DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH 
   przy skażeniu substancjami ropopochodnymi wód podziemnych i powierzchniowych, ziemi, gleby oraz powierzchni utwardzonych.
  • KOMPLEKSOWE USŁUGI I DZIAŁANIA OBEJMUJĄCE CAŁY PROCES OCZYSZCZANIA GRUNTU
   –  Rozpoznanie zasięgu oraz stopnia zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych.
   –  Analizy fizykochemiczne gleby, ziemi i wód gruntowych w akredytowanym laboratorium.
   –  Opracowanie Harmonogramu działań Zapobiegawczych lub Naprawczych – projekt rekultywacji.
   –  Prowadzenie procesu rekultywacji terenu skażonego ropopochodnymi przy użyciu odpowiednio dobranych rodzajów biopreparatów, usuwanie źródeł skażenia.
   –  Monitorowanie i raport z przebiegu procesu rekultywacji.
  • ZAJMUJEMY SIĘ ZARÓWNO NOWYMI WYCIEKAMI, JAK I STARYMI ZANIECZYSZCZENIAMI W GRUNCIE

  Dodatkowo oferujemy:
  –  Usuwanie zbiorników paliwowych.
  –  Projektowanie i wykonywanie piezometrów.
  –  Sprzedaż środków stosowanych do działań ratowniczych i prewencji – sorbenty, zestawy awaryjne.

Jesteśmy gotowi być dla Państwa doskonałym wsparciem  w zarządzaniu operacyjnym procesami ochrony środowiska.

Zobacz / pobierz pełną ofertę >>>

KONTAKT pod nr tel.: (33) 496 03 00 |  e-mail: ekologus@ekologus.pl

Powrót

Może Cię również zainteresować

Magazynowanie odpadów. Składowanie

Magazynowanie odpadów. Składowanie

Przez magazynowanie odpadów rozumie się czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Ex definitione magazynowanie charakteryzuje się ograniczeniem czasowym. Z czasowego charakteru magazynowania odpadów wynika również to, że ta…

18.04.2013

Czytaj dalej
Sprawdź, co Ci grozi, jeśli nie złożysz sprawozdania z zakresu ochrony środowiska!

Sprawdź, co Ci grozi, jeśli nie złożysz sprawozdania z zakresu ochrony środowiska!

Pierwszy kwartał 2016 roku to dla wielu przedsiębiorców trudny pod kątem formalnym okres. Wtedy bowiem trzeba przygotowywać różnorodne sprawozdania dotyczące ochrony środowiska. Wiąże się to ze zbieraniem danych, analizą, wypełnianiem wszelkiej dokumentacji…

10.12.2015

Czytaj dalej
Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
i eko–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

Eko-audyty
i eko-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej
Szkolenia i rozwój - ikona

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P. POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej