Jesteś tutaj

Poznaj najnowszą ofertę Usług Eksperckich

Prowadzenie działalności biznesowej przekłada się na korzystanie z zasobów środowiska i oddziaływanie na różne jego komponenty (powietrze, woda, ziemia, hałas, powstawanie odpadów). Wiąże się to z koniecznością posiadania i uaktualniania pozwoleń oraz decyzji administracyjnych, sprawozdawczością, a także dużą odpowiedzialnością prawną i karną.

Od 1989 roku firma Ekologus Sp. z o.o. wspiera instytucje w zarządzaniu operacyjnymi procesami ochrony środowiska. Wieloletnie doświadczenie i profesjonalna kadra inżynierów wykreowała nas na lidera w branży.  

Składamy Państwu propozycję zaangażowania się w zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania w gąszczu zmieniających się przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, pomocy w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji problemowych i realizacji wszelkich projektów inwestycyjnych.

Przygotowaliśmy kompleksową ofertę Usług Eksperckich, która obejmuje:

 • WYKONANIE WNIOSKU O UZYSKANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO LUB JEGO AKTUALIZACJĘ dla instalacji, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

  Jesteśmy autorem wniosków o uzyskanie POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH dla instalacji należących do największych zakładów przemysłowych w Polsce z branży chemicznej, petrochemicznej, metalurgicznej, odlewniczej, galwanicznej, szklarskiej, składowisk odpadów, obróbki metali oraz spożywczej.
   

 • OPRACOWANIE RAPORTU POCZĄTKOWEGO
  W tym roku wzbogaciliśmy zakres naszych usług o wykonanie RAPORTU POCZĄTKOWEGO dotyczącego stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, jaki został wprowadzony zmianą ustawy Prawo Ochrony Środowiska (transpozycja Dyrektywy IED) dla instalacji objętych obowiązkiem pozwolenia zintegrowanego.
   
 • WYKONANIE WNIOSKU O UZYSKANIE POZWOLEŃ SEKTOROWYCH - czyli odpowiednich zezwoleń administracyjnych, których uzyskanie jest wymagane w zależności od skali oraz sposobu gospodarczego korzystania ze środowiska. 

  Oferujemy wykonanie wniosku o wydanie pozwoleń z obszaru gospodarki odpadami, ochrony powietrza oraz gospodarki wodno-ściekowej, w tym:

  • Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów
  • Wnioski stanowiące podstawę do uzyskania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wykonujemy także zgłoszenia instalacji
  • Operaty wodno-prawne będące podstawą do uzyskania niezbędnych pozwoleń m.in. na:
   -  wykonanie urządzeń wodnych,
   -  wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
   -  wprowadzanie ścieków do cieków, gruntów,
   -  pobór wód.
    
 • MONITORING ŚRODOWISKA
  Prawidłową pracę instalacji ocenia się  m.in. Poprzez realizację pomiarów emisji zanieczyszczeń do mediów środowiska, tj. do powietrza, ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. Wyniki uzyskane z pomiarów emisji porównywane są z wartościami dopuszczalnymi określonymi w decyzjach lub przepisach prawnych.

  Oferujemy wykonanie:

  • POMIARÓW EMISJI PYŁÓW I GAZÓW DO POWIETRZA
   -  pyłu metodą grawimetryczną,
   -  gazów odlotowych w zakresie CO, CO2, NOx, NO2, SO2,
   -  związków organicznych z analizą pobranych próbek metodą chromatografii gazowej,
   -  związków nieorganicznych,
   -  lotnych związków organicznych (LZO) z zastosowaniem ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej FID,
   -  pyłów o frakcjach PM2,5 - PM10, z zastosowaniem impaktora kaskadowego,
   -  metali ciężkich.
    
  • POMIARÓW POZIOMU HAŁASU W ŚRODOWISKU
   Pomiary hałasu przemysłowego w środowisku wykonujemy zgodnie z aktualną metodyką referencyjną określoną w zał. nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2008.206.1291).
    
  • BADAŃ I ANALIZ
   - gleby i wód podziemnych
   - wody i ścieków
   - odpadów i kompostu
    
 • PROJEKTOWANIE I PROWADZENIE PROCESU REKULTYWACJI (IN-SITU) 

  Proces ten polega na usunięciu z gleby, ziemi oraz wód gruntowych zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi.

  Oferujemy :

   

  • PROWADZENIE AKCJI RATOWNICZYCH I DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH 
   przy skażeniu substancjami ropopochodnymi wód podziemnych i powierzchniowych, ziemi, gleby oraz powierzchni utwardzonych.
  • KOMPLEKSOWE USŁUGI I DZIAŁANIA OBEJMUJĄCE CAŁY PROCES OCZYSZCZANIA GRUNTU
   -  Rozpoznanie zasięgu oraz stopnia zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych.
   -  Analizy fizykochemiczne gleby, ziemi i wód gruntowych w akredytowanym laboratorium.
   -  Opracowanie Harmonogramu działań Zapobiegawczych lub Naprawczych – projekt rekultywacji.
   -  Prowadzenie procesu rekultywacji terenu skażonego ropopochodnymi przy użyciu odpowiednio dobranych rodzajów biopreparatów, usuwanie źródeł skażenia.
   -  Monitorowanie i raport z przebiegu procesu rekultywacji. 
    
  • ZAJMUJEMY SIĘ ZARÓWNO NOWYMI WYCIEKAMI, JAK I STARYMI ZANIECZYSZCZENIAMI W GRUNCIE
    

  Dodatkowo oferujemy:
  -  Usuwanie zbiorników paliwowych.
  -  Projektowanie i wykonywanie piezometrów.
  -  Sprzedaż środków stosowanych do działań ratowniczych i prewencji - sorbenty, zestawy awaryjne.

Jesteśmy gotowi być dla Państwa doskonałym wsparciem  w zarządzaniu operacyjnym procesami ochrony środowiska.

Zobacz / pobierz pełną ofertę >>>

KONTAKT pod nr tel.: (33) 496 03 00, 822 90 26-27  |  e-mail: ekologus@ekologus.pl

Udostępnij

Skomentuj


CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń!

(+48) 33 496 03 00  |  600 314 300