Kategorie

Odpowiedź Eksperta: sprawozdania do Wód Polskich

PYTANIE: Jakie sprawozdania i w jakiej formie należy przesyłać do Wód Polskich jako organów właściwych w sprawach pozwoleń wodnoprawnych (dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej lub dyrektorów zarządów zlewni) ewentualnie organów właściwych w sprawach pozwoleń zintegrowanych (starostów lub marszałków województw) oraz do WIOŚ?

 

ODPOWIEDŹ:

Zasadniczo ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w swym aktualnym brzmieniu mówi o konieczności składania sprawozdań (oświadczeń) związanych z gospodarką wodnościekową w dwóch miejscach tj. art. 304 i art. 552.
W drugim przypadku (art. 552)  mamy do czynienia z tzw. oświadczeniami związanymi z opłatami za usługi wodne. Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne (opłat zmiennych tj. wskazanych w art. 272 ust. 1-9) będą składać te oświadczenia za okres do końca 2026 r. Formularze oświadczeń w tym zakresie można znaleźć na stronie Wód Polskich: https://wody.gov.pl/nasze-dzialania/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne .

Wzory dotyczące oświadczeń za zmniejszenie naturalnej retencji powinny wskazywać gminy (pomocniczo taki wzór jest na stronie Wód Polskich https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html).

 

Powyższe oświadczenia składa się do dyrektorów zarządów zlewni oraz wójtów burmistrzów lub prezydentów miast (dla oświadczeń o zmniejszeniu naturalnej retencji). Wymienionych oświadczeń nie przesyła się do WIOŚ. 

Oświadczenia nie obejmują wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innych podmiotów (bo nie jest to objęte systemem opłat za usługi wodne).

 

Poza w/w oświadczeniami składa się odrębne sprawozdania na podstawie art. 304 ustawy Prawo Wodne. Należy podkreślić, że sprawozdania te mają ograniczony zakres dotyczący wyłącznie pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi,w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym. Sprawozdania te nie dotyczą zatem wód opadowych lub roztopowych nie zaliczanych do ścieków. W ustawie Prawo wodne obecnie nie ma sprawozdania dotyczącego odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych (nie będących ściekami) poza oświadczeniem do opłat za usługi wodne. Sprawozdania nie obejmują (nie są wymagane) dla  wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innych podmiotów.

 

Wzór sprawozdania przekazywanego na podstawie art. 304 (czyli z wyników pomiarów pobieranej wody i wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków) zawiera obecnie rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz.U. z 2020 r. poz 144).

 

Autor artykułu:
mgr Mariusz Dyka
Ekspert z zakresu Prawa Wodnego

Powrót

Może Cię również zainteresować

BREFy po rewizji Europejskiego Biura IPPC – nowy projekt Konkluzji BAT

BREFy po rewizji Europejskiego Biura IPPC – nowy projekt Konkluzji BAT

Dokumenty referencyjne BAT (BREFy) funkcjonowały już w europejskim, jak i naszym krajowym porządku prawnym od wielu lat, jednakże publikacja Dyrektywy ws. emisji przemysłowych (dyrektywa IED), znacząco wzmocniła rolę najlepszych dostępnych technik BAT. Dyrektywa…

26.04.2017

Czytaj dalej
Czym są historyczne zanieczyszczenia i jakie obowiązki ma właściciel gruntu?

Czym są historyczne zanieczyszczenia i jakie obowiązki ma właściciel gruntu?

  Zanieczyszczenie powierzchni ziemi W ustawie Prawo ochrony środowiska określono zasady ochrony powierzchni ziemi, sposób identyfikacji zanieczyszczeń, rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz remediacji. Ta ostatnia oznacza prowadzenie w stosunku do gleby, ziemi i wód gruntowych…

25.09.2019

Czytaj dalej
Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej
Szkolenia i rozwój - ikona

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P. POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej