Kategorie

Odpowiedź Eksperta: opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych i zmniejszenie naturalnej retencji

PYTANIE: Na ternie zakładu wody z obszaru uszczelnionego ujmowane są w system kanalizacji deszczowej i odprowadzane są wspólnym kolektorem do kanalizacji miejskiej (zgodnie z umową z zakładem komunalnym). Czy to oznacza, że NIE podlegamy opłacie za:

  1. odprowadzanie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast (art. 268 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne) – z uwagi na to, że odprowadzanie wód opadowych może być związane z obowiązkiem opłaty jedynie wówczas, gdy wody te są odprowadzane do wód (nie zaś np. do urządzenia wodnego lub do kanalizacji miejskiej)?
  2. zmniejszenie naturalnej retencji (art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne) – z uwagi na to, że nieruchomość objęta jest systemem kanalizacji otwartej lub zamkniętej?

 

Wspomniane artykuły z ustawy PRAWO WODNE – Dz.U.310.2020:

Art.  268.  1. Opłaty za usługi wodne uiszcza się za:

1) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
3) odprowadzanie do wód:

a) wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
b) wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;

4) pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;
5) wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.

Art.  269.  1. Opłatę za usługi wodne uiszcza się także za:

1) zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;

2) wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu.

 

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1

Fakt odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji (jak rozumiem ogólnospławnej tj. zbiorczej) powoduje, że nie podlega się opłatom z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód.

Dla 100% pewności konieczne jest jednak wyjaśnienie jak wygląda kolektor służący do odprowadzania wód opadowych (o którym mowa w Pani pytaniu), czy jest to urządzenie kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej, czy coś innego. Niestety miałem już do czynienia z przypadkami, że pojawiały się tu problemy (kolektor miał parametry „kanału”).

 

Ad. 2

Z przedstawionego opisu wynika, że tereny są objęte systemem kanalizacji, do którego odprowadzane są wody opadowe i roztopowe, tym samym zakład nie podlega opłacie z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji.

Pamiętać jednak należy, że to gmina w omawianej sytuacji decyduje czy tak jest, to wójt, burmistrz, prezydent miasta nalicza w/w opłatę (nie Wody Polskie). Wiem, że gminy dokonywały analiz (a przynajmniej powinny były dokonać), jakie tereny są objęte ich systemami kanalizacji (m.in. na potrzeby w/w opłat). Więc dla tzw. „świętego spokoju” należałoby się skontaktować z urzędnikami w gminie.

 

 

Opracowanie:
mgr Mariusz Dyka
Ekspert z zakresu Prawa Wodnego

Powrót

Może Cię również zainteresować

Czy przygotowane wieloletnie plany inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami spełniają nowe wymagania prawne?

Czy przygotowane wieloletnie plany inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami spełniają nowe wymagania prawne?

Po niemal 2 latach od wejścia w życie reformy w gospodarce odpadami wywoanej nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmianach, przychodzi czas na refleksję – Jak wygląda wprowadzony system i czy przynosi oczekiwane efekty. Refleksja ta jest…

17.07.2015

Czytaj dalej
Magazynowanie odpadów wg nowych przepisów

Magazynowanie odpadów wg nowych przepisów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów określa szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmujące wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów…

09.12.2020

Czytaj dalej
Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej
Szkolenia i rozwój - ikona

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P. POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej