Kategorie

Model Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2011

Celem międzynarodowej normy ISO 50001:2011 jest udzielanie organizacjom pomocy w zakresie wdrażania systemów i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy wyniku energetycznego organizacji, w tym :

  • efektywności energetycznej oraz
  • zużycia i wykorzystania energii.

Wdrożenie tego międzynarodowego modelu zarządzania ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i podobnych wpływów środowiskowych oraz kosztów energii poprzez systematyczne zarządzanie energią. Norma ta ma zastosowanie do organizacji wszystkich typów i rozmiarów.
Skuteczność procesu wdrażania zależy od zaangażowania wszystkich pracowników zatrudnionych w danej organizacji, a zwłaszcza jej najwyższego kierownictwa.

Ekologus Sp. z o.o. prowadzi prace wdrożeniowe tego systemu jak również pomaga pełnomocnikom w przygotowaniu zespołów wdrożeniowych zarówno w zakresie szkoleń jak i konsultacji lub opracowaniu dokumentacji systemowej.

Zadzwoń, napisz! Zapytaj o szczegóły

tel: (33) 496 03 00, tel: (33) 822 90 27, ekologus@ekologus.pl

ISO 50001:2011 określa wymagania systemu zarządzania energią (SZE), na podstawie których można definiować i wprowadzać politykę energetyczną, ustanawiać cele, zadania i plany działań uwzględniające wymagania prawne i informacje związane ze znaczącym wykorzystaniem energii. SZE pozwala organizacji na osiągnięcie wyznaczonych w polityce zobowiązań, podejmowanie działań koniecznych do doskonalenia wyniku energetycznego oraz wykazania zgodności systemu z wymaganiami określonymi w tej normie. Wymagania zawarte w ISO 50001:2011 dotyczą działań znajdujących się pod kontrolą organizacji, natomiast jej zastosowanie może podlegać modyfikacjom mającym na celu dopasowanie normy do indywidualnych wymagań organizacji.

System Zarządzania Energią zgodny z wymaganiami ISO 50001:2011 oparty jest, podobnie jak inne modele zarządzania wydane przez ISO, na metodologii ciągłego doskonalenia wg zasady Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj” i wprowadza zarządzanie energią do zwykłych praktyk organizacyjnych przy czym w ujęciu zarządzania energią wg normy, metodologię PDCA można przedstawić następująco:

  • Planuj: przeprowadzić przegląd energetyczny i ustalić poziom bazowy wykorzystania energii, wskaźniki wyniku energetycznego, cele, zadania i plany działań niezbędne do osiągnięcia poprawy wyniku energetycznego, zgodnie z polityką energetyczną organizacji
  • Wykonaj: zrealizować plany działań zarządzania energią
  • Sprawdź: monitorować i mierzyć procesy kluczowych aspektów działalności, które mają wpływ na wynik energetyczny w odniesieniu do polityki i celów energetycznych, a także przygotować sprawozdania z wyników takich pomiarów
  • Działaj: podejmować działania zmierzające do ciągłego doskonalenia funkcjonowania systemu zarządzania energią i poprawy wyniku energetycznego

Przyjęcie do stosowania w organizacji zasad międzynarodowej normy ISO 50001:2011 na całym świecie przyczyni się do wydajniejszego wykorzystywania dostępnych źródeł energii, zwiększenia konkurencyjności oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i podobnych wpływów środowiskowych. Niniejsza norma ma zastosowanie niezależnie od wykorzystywanego rodzaju energii.
Model ten oparty jest o wspólne elementy norm ISO dotyczących systemów zarządzania, co zapewnia wysoki stopień kompatybilności, zwłaszcza z ISO 9001 i ISO 14001. Norma ISO 50001:2011 różni się w niewielkim stopniu od modelu europejskiego PN-EN 16001:2009 przyjętego również w Polsce.

Do najważniejszych różnic zaliczyć należy przede wszystkim podejście do identyfikacji kluczowych elementów z punktu widzenia wymagań określonych w terminologii obydwu norm, gdzie w normie europejskiej przyjęto zasadę identyfikacji aspektów energetycznych jako podstawy wdrożenia SZE oraz zastosowanie podobnych mechanizmów funkcjonowania do międzynarodowej normy ISO 14001:2004. W normie ISO 50001:2011 za główny trzon przyjęto przeprowadzenie przeglądu energetycznego oraz ustalenia tzw. bazowego poziomu wykorzystania energii przy określeniu odpowiednich wskaźników wykorzystania i zużycia energii dla zapewnienia poprawy wyniku energetycznego i efektywności energetycznej.

Skorzystaj z doświadczenia Ekologus w zakresie szkoleń i konsultacji!

Zadzwoń, napisz! Zapytaj o szczegóły…

tel: (33) 496 03 00, tel: (33) 822 90 27, ekologus@ekologus.pl

Powrót

Może Cię również zainteresować

Poznaj najnowszą ofertę Usług Eksperckich

Poznaj najnowszą ofertę Usług Eksperckich

Prowadzenie działalności biznesowej przekłada się na korzystanie z zasobów środowiska i oddziaływanie na różne jego komponenty (powietrze, woda, ziemia, hałas, powstawanie odpadów). Wiąże się to z koniecznością posiadania i uaktualniania pozwoleń oraz decyzji administracyjnych, sprawozdawczością, a także dużą…

07.04.2014

Czytaj dalej
Planowanie i Zarządzanie Strategiczne – łatwiej zaplanować trudniej wdrożyć

Planowanie i Zarządzanie Strategiczne – łatwiej zaplanować trudniej wdrożyć

Strategia organizacji – dlaczego jest potrzebna? Strategię organizacji można zmienić względnie szybko lecz jej opracowanie i ogłoszenie już nie. Choć dość łatwo jest zmienić formalną architekturę, z pewnością dużo czasu wymaga transformacja ludzi…

08.10.2014

Czytaj dalej
Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
i eko–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

Eko-audyty
i eko-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej
Szkolenia i rozwój - ikona

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P. POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej