• TWÓJ PARTNER

  W BIZNESIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA

  od 1989
 • USŁUGI EKSPERCKIE
  POZNAJ NASZĄ NAJNOWSZĄ OFERTĘ
  Wnioski o:
  - uzyskanie pozwolenia zintegrowanego;
  - uzyskanie pozwolenia sektorowego;
  - monitoring środowiska;
  - rekultywacje;

  OCHRONA ŚRODOWISKA

 • SZKOLENIA
  Nasi trenerzy to praktycy i specjaliści

  Zależy nam na wymiernym efekcie i rzeczywistym transferze wiedzy oraz doświadczeń,
  tak aby przekazać praktyczne umiejętności i przydatną wiedzę.

  Realna wiedza i wysoka jakość obsługi
  - Ochrona środowiska
  - Systemy zarządzania
  - Menedżerskie
  - Biznesowe

Jesteś tutaj

Analiza ryzyka zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska

Analiza ryzyka zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska w kontekście zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i planowanej remediacji

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. (Dz. U. poz. 1395) przygotowanym na podstawie art. 101a ust. 5 p.o.ś. ustalono dwa warianty oceny stężeń substancji powodujących ryzyko.
Pierwszy sposób oceny odnosi się do tych zanieczyszczeń, dla których wartości dopuszczalne określono w rozporządzeniu.
Drugi z wariantów należy zastosować do oceny zanieczyszczeń, których nie wymieniono na liście. Zanieczyszczenia te zazwyczaj są związane specyficznie z daną instalacją wymagającą pozwolenia zintegrowanego.

Należy wówczas przedstawić pisemną opinię ekspercką, która na podstawie wpływu substancji na zdrowie i środowisko wykaże: 

 • dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie, 
 • dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko w ziemi.

Na ich podstawie można określić poziomy remediacyjne oraz ustalić działania priorytetowe na terenie zanieczyszczonym, tak aby przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. 

 

Oceny oddziaływania na zdrowie dla planowanych przedsięwzięć lub istniejących oraz opracowywania dokumentów strategicznych

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko poprzez oddziaływanie na środowisko definiuje także oddziaływanie na zdrowie ludzi. Traktowanie elementów środowiska na równi z człowiekiem i warunkami jego życia, gwarantuje wydawanie właściwych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Są one poprzedzone wykonaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien odpowiadać na pytania o wpływ na zdrowie ludności zamieszkującej najbliższe otoczenie planowanego przedsięwzięcia. 

Ocena oddziaływania na zdrowie może zostać wyrażona w postaci ilościowej i jakościowej. Przedstawiona opisowo i graficznie. Dodatkowo jest także nieodzownym elementem skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Analogiczną ocenę wykonuje się w ramach prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentów o znaczeniu strategicznym.