Jesteś tutaj

Kompendium wiedzy z ochrony środowiska (5 dni) - IED w POŚ | Powietrze | Woda | Odpady | Opakowania - Warszawa - Październik 2017

Cena:

2250.00zł netto /os. +23% VAT*

 • udział w 5-dniowym szkoleniu
 • komplet materiałów drukowanych
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • po zdaniu egzaminu certyfikat Specialisty ds. Ochrony Środowiska
 • 10-dniowe darmowe mailowe konsultacje z wykładowcą po zakończeniu szkolenia
 • wyżywienie: obiady i przerwy kawowe


2850.00 zł netto /os. +23% VAT

 • 4 noclegi od I do V dnia szkolenia w pokoju 2-os.
 • udział w 5-dniowym szkoleniu
 • komplet materiałów drukowanych
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • po zdaniu egzaminu certyfikat Specialisty ds. Ochrony Środowiska
 • 10-dniowe darmowe mailowe konsultacje z wykładowcą po zakończeniu szkolenia
 • wyżywienie: obiady, przerwy kawowe, kolacja od I do IV dnia oraz śniadania od II do V dnia szkolenia


Ceny (netto) za poszczególne bloki szkoleniowe

I DZIEŃ: POŚ 490 zł
II DZIEŃ: Powietrze 450 zł
III DZIEŃ: Woda 440 zł
IV DZIEŃ: Odpady 450 zł

V DZIEŃ: Opakowania, zużyty sprzęt  440 zł


 

Termin szkolenia:

16.10.2017 do 20.10.2017
-
Warszawa

I. Zmiany w Prawie Ochrony Środowiska wynikające z Dyrektywy IED. Ochrona powierzchni ziemi. Raporty początkowe.

II. Ochrona powietrza: standardy emisyjne, pomiary emisji, wymagania prawne.

III. System prawny ochrony wód, wymagania stawiane użytkownikom zasobów wodnych.

IV. Gospodarka odpadami: wytwarzanie, przetwarzanie, ewidencja odpadów.

V. Gospodarka opakowaniami, odpadami opakowaniowymi i sprzętem elektronicznym.

Istnieje możliwość udziału w wybranym dniu/dniach szkolenia

 

Cel szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu interpretacji przepisów ochrony środowiska, nabycie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów prawnych w dokumentacji z ochrony środowiska
 • indywidualne konsultacje z wykładowcami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
 • podniesienie kompetencji i wzrost świadomości ekologicznej
 • zdobycie certyfikatu Specjalisty ds. Ochrony Środowiska (po zdaniu egzaminu z całego cyklu szkoleniowego)

 

Adresaci:

 • nowozatrudnieni pracownicy ds. ochrony środowiska
 • pracodawcy i podmioty prowadzące działalność gospodarczą
 • Specjaliści ds. ochrony środowiska
 • biura projektowe

 

Wykładowcy:

Specjalista ds. transpozycji Dyrektywy IED

Eksperci zajmujący się praktycznym przygotowywaniem dokumentacji środowiskowych, posiadający wieloletnie doświadczenie

Przedstawiciele organów administracji specjalizujący się w różnych dziedzinach ochrony środowiska

 

Zakres szkolenia:

I DZIEŃ - Zmiany w Prawie Ochrony Środowiska wynikające z Dyrektywy IED. Ochrona powierzchni ziemi. Raporty początkowe.

WYKŁADOWCA: Specjalista z zakresu Dyrektywy IED i Pozwoleń zintegrowanych

1. Główne kierunki zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy POŚ i niektórych innych ustaw w związku z transpozycją IED

2. Nowe rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego

 • Projekt rozporządzenia ws. rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

3. Wpływ wymagań BAT na kształt pozwoleń zintegrowanych

4. Przykłady wymagań Konkluzji BAT dla wybranych branż

5. Mechanizmy elastyczne i zasady ich wykorzystywania

 • warunkowe odstępstwo od obligatoryjnych wymagań zapisanych w Konkluzjach BAT

6. Zmiany przepisów dotyczących dużych źródeł energetycznego spalania(LCP)

 • Zasada sumowania i jej konsekwencje
 • Nowe standardy emisyjne
 • Mechanizmy derogacyjne – Przejściowy Plan Krajowy, Opt-out, ciepłownictwo

7. Ochrona gleby i wód podziemnych

 • Raport początkowy
 • Obowiązek oczyszczania terenu i analiza ryzyka

8. Procedury analiz wydanych pozwoleń zintegrowanych

9. Omówienie pozostałych zmian w przepisach

10. Przepisy przejściowe – dostosowywanie

11. Daty wejścia w życie

12. Ochrona powierzchni ziemi

 

II DZIEŃ - Ochrona powietrza: standardy emisyjne, pomiary emisji, wymagania prawne.

WYKŁADOWCA: Specjalista z zakresu prawnych aspektów ochrony powietrza

1. Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:

 • Pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji. 
 • Podstawowe kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza (w tym dotyczące pyłu PM2,5), standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.
 • Wymagania ustawowe w zakresie standardów emisyjnych z instalacji i pomiarów wielkości emisji. 

2. Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska wynikające z transpozycji do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w zakresie regulacji dotyczących ochrony powietrza, w tym:

 • Zmiana niektórych wymagań dotyczących pozwoleń na emisję.
 • Mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w celu ich dostosowania do zaostrzonych dyrektywą IED wymagań emisyjnych (Przejściowy Plan Krajowy, derogacje naturalne, źródła zasilające sieci ciepłownicze).
 • Zasady łączenia źródeł spalania paliw.

3. Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji.
    Szczegółowe wymagania wynikające z dwóch rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś:

 • rozporządzenia MŚ z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów,
 • rozporządzenia MŚ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

    Zmiana wymagań dotyczących dużych źródeł spalania paliw, w tym:

 • zaostrzenie wymagań emisyjnych po roku 2015,
 •  zakres i konsekwencje stosowania zasad łączenia źródeł,
 •  szczególne uwarunkowania prawne dla źródeł szczytowych,
 •  zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

4. Planowane zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy związane z przeniesieniem do prawa polskiego dyrektywy 2015/2193/UE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP).

 

III DZIEŃ - System prawny ochrony wód, wymagania stawiane użytkownikom zasobów wodnych

WYKŁADOWCA: Ekspert w zakresie stosowania prawa w gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie wodnym w postępowaniach administracyjnych.

Korzystanie z wód, jako element gospodarowania wodami – postanowienia ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz aktów wykonawczych i ustawy Prawo ochrony środowiska. Omówienie kierunków zmian regulacji prawnych w obszarze gospodarowania wodami.1. Korzystanie z wód, omówienie rodzajów i zasad korzystania z wód.

 1. Uwarunkowania prawne:
  • prawo wspólnotowe
  • prawo krajowe
  • prawo miejscowe
 2. Podstawowe zasady gospodarowania wodami:
  • podział wód i prawo własności wód
  • zasady ochrony wód
  • jednolite części wód, cele środowiskowe, odstępstwa od obowiązku osiągnięcia celów środowiskowych
  • organy administracji publicznej w gospodarce wodnej
  • obowiązki właściciela wody
  • utrzymanie wód i zasady partycypacji w kosztach ich utrzymania
  • zmiany stanu wody na gruncie
  • rodzaje korzystania z wód
 3. Pozwolenia wodnoprawne:
  • bowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
  • dokumenty niezbędne do ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne
  • zawartość operatu wodnoprawnego
  • postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
  • wspólne korzystanie z wód
  • cofanie i ograniczanie pozwoleń wodnoprawnych z odszkodowaniem i bez
 4. Budownictwo wodne:
  • urządzenia wodne jako obiekty budowlane
  • utrzymanie urządzeń wodnych
  • warunki prowadzenia działań
 5. Odpowiedzialność za szkody w prawie wodnym
 6. Kontrole w gospodarowaniu wodami
 7. Projekt nowej ustawy Prawo wodne 
 • planowana zmiana podmiotów zarządzających wodami wydających pozwolenia wodnoprawne 
 • pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne, ocena wodnoprawna
 • przewidywane zmiany opłat w gospodarce wodnej

 

IV DZIEŃ - Gospodarka odpadami: wytwarzanie, przetwarzanie, ewidencja odpadów

WYKŁADOWCA: Ekspert Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego

Gospodarka odpadami dla prowadzących działalność gospodarczą wg nowej Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. i Prawa Ochrony Środowiska

 1. Zakres obowiązywania nowej ustawy o odpadach.
 2. Nowe definicje, zmiany w brzmieniu definicji w stosunku do definicji wg ustawy o odpadach z 2001 r.
 3. Zasady klasyfikowania odpadów i Katalog odpadów
 4. Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne
 5. Produkt uboczny
 6. Utrata statusu odpadów a zezwolenia na przetwarzanie odpadów w zakresie odzysku
 7. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami
 8. Zasada bliskości
 9. Transport, zbieranie i magazynowania odpadów (obowiązki, wymagane zezwolenia)
 10. Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do magazynowania lub składowania
 11. Przetwarzanie odpadów, a w tym:
  • procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów wg załączników do ustawy
  • prowadzenie odzysku i unieszkodliwiania w instalacjach i urządzeniach oraz poza nimi
  • zezwolenia
 12. Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami oraz zasady przekazywania odpadów innym podmiotom [w tym osobom fizycznym]
 13. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów – zmiany w Prawie Ochrony Środowiska wprowadzone przez nową ustawę o odpadach
 14. Ewidencja i sprawozdawczość
 15. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
 16. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
 17. Sankcje za naruszenia dotyczące gospodarki odpadami (przepisy karne, administracyjne kary pieniężne, wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów)
 18. Planowane zmiany w przepisach prawnych.

 

V DZIEŃ  -  Gospodarka opakowaniami, odpadami opakowaniowymi i sprzętem elektronicznym

WYKŁADOWCA: Ekspert Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego

1.    Obowiązki przedsiębiorców podlegających Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

 • Rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku
 • Obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach (wytwórcy, importerzy, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia, niektórzy prowadzący jednostki handlowe)
 • Obowiązki eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach
 • Obowiązki sprzedawców detalicznych produktów w opakowaniach
 • Obowiązki edukacyjne dla wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach
 • Obowiązki organów administracji oraz nowe administracyjne kary pieniężne
 • Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych, zmiany dotyczące  kaucjonowania opakowań po środkach niebezpiecznych
 • Nowe zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach, porozumienia zamiast Organizacji Odzysku
 • Zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach
 • Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Rejestr przedsiębiorców podlegających ustawie
 • Rozszerzona odpowiedzialność w zakresie współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku
 • Zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu – nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek
 • Dodatkowy recykling ogółem dla opakowań
 • Przykłady wyliczania wysokości należnej opłaty produktowej
 • Nowe produkty podlegające obowiązkowi ustawy: oleje, opony
 • Nowe opakowania podlegające ustawie.

2.    Obowiązki przedsiębiorców podlegających ustawie o bateriach i akumulatorach oraz aktualne zmiany obowiązujące od stycznia 2015 r.:

 • definicje ustawowe
 • rejestr przedsiębiorców
 • obowiązki wprowadzających baterie lub akumulatory
 • obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy
 • wzory formularzy
 • wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy – pomoc de mnimis
 • zmiany dotyczące prowadzenia kampanii edukacyjnych
 • nowy sposób naliczania opłaty depozytowej
 • nowe zasady współpracy z pośrednikiem w zakresie realizacji ustawowych obowiązków

3.    Projektowane zmiany w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym m.in.:

 • Zmiany w zakresie definicji i grup sprzętu – nowy podział sprzętu
 • Nowe poziomy zbierania
 • Nowe obowiązki placówek handlowych

 

NA ZAKOŃCZENIE KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA IMIENNE ZAŚWIADCZENIE O UDZIALE W SZKOLENIU oraz 10- DNIOWE DARMOWE KONSULTACJE MAILOWE Z WYKŁADOWCĄ PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA

Uczestnicy KOMPENDIUM, którzy wzięli udział w całym cyklu szkoleniowym, mogą przystąpić do egzaminu, po zdaniu którego otrzymają certyfikat Specjalisty ds. Ochrony Środowiska

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA UDZIAŁU W WYBRANYM DNIU / DNIACH SZKOLENIA

Udostępnij

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!

(+48) 606 914 909  lub (+48) 33 496 03 00

NASZE UPRAWNIENIA


Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm szkoleniowych w Polsce

Uprawnienia